Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 9.12.2022

Usnesení ZM č. 2015-04 ze dne 16.9.2015

25.09.15

Zápis z jednání
Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 4/15 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 16. 9.  2015

 

 

Bez osobních údajů

 

 

105/15

 

Zastupitelstvo města určuje

 

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

106/15

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu pana Jaroslava Bendla a Bc. Marka Janoucha

 

 

107/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Vysokého Mýta
 3. Zápis ze schůze finančního výboru zastupitelstva města č.3-2015 ze dne 18.8.2015
 4. Rozbor hospodaření sestavený k 30.6.2015
 5. Rozpočtové opatření č.2-2015
 6. Majetkoprávní záležitosti
 7. Změna č. 2 Územního plánu města Vysokého Mýta - vydání
 8. Program regenerace MPR a MPZ 2015 - veřejnoprávní smlouvy
 9. Mimořádný členský příspěvek Mikroregionu Vysokomýtsko na restaurování sochy v Jungmannových sadech
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

 

 

108/15

 

Zastupitelstvo města vydává

jednací řád dle předloženého návrhu s účinností od 1. listopadu 2015.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

109/15

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis ze schůze finančního výboru č.3-2015 ze dne 17.srpna 2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.09.2015

110/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření sestavený k 30.06.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.09.2015

111/15

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č. 2-2015 dle předloženého návrhu s vypuštěním řádku č. 69 a s doplněním nového řádku č. 69, který bude označen „Domácí kompostéry Vysoké Mýto – vlastní podíl ve výši 77 tis. Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.09.2015

112/15

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí účelového investičního příspěvku s následným vyúčtováním  ve výši 5.778.960,-Kč příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671, na financování akce Zkvalitnění nakládání s odpady ve Vysokém Mýtě. Poskytnutý příspěvek bude využit k úhradě nezpůsobilých výdajů akce a pokrytí zdrojů žadatele akce. Současně bude použit na překlenutí časového nesouladu mezi přijetím dotací, realizací odpočtu DPH akce a vlastní úhradou faktur týkajících se této akce. Technické služby Vysoké Mýto převedou na účet města neprodleně po obdržení dotace přijaté na tuto akci od Fondu soudržnosti  a SFŽP ČR. Technické služby Vysoké Mýto převedou na účet města neprodleně po obdržení realizovaný odpočet DPH na tuto akci. Po realizaci těchto převodů bude vyhotoveno závěrečné vyúčtování tohoto městem poskytnutého příspěvku, kterým bude stanovena jeho konečná výše.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2015

113/15

                       

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro pana Martina Mlynáře (nar. 05.07.1991), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu včetně úroku z prodlení v celkové výši 31.825 Kč v 21 měsíčních splátkách: 20 x 1.500 Kč, 1 x 1.825 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.09.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

 

 

114/15

                       

Zastupitelstvo města schvaluje

darování hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 94.340 Kč dle přílohy do vlastnictví SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, Pardubice, IČ: 27534804.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2015

 

 

115/15

                       

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koupi pozemků parc. č. 3077/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3077/3 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3933-110/2015 označeného jako parc. č. 3077/5 trvalý travní porost vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za celkovou kupní cenu ve výši 223.500,- Kč. Kupující uhradí částku odpovídající bezesmluvnímu užívání pozemků za 2 roky zpětně ve výši 43.320,- Kč. Na pozemcích parc. č. 3077/5 a 3078/6 bude zřízena služebnost cesty k sousednímu pozemku parc. č. 3077/1, vše v k.ú. Vysoké Mýto, ve vlastnictví prodávajících.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2015

 

 

 

                       

116/15

                       

Zastupitelstvo města odkládá

 

na usnesení č. 26/15 ze dne 25.03.2015, tj. neschvaluje prodej pozemku parc. č. 3397/19 trvalý travní porost v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2015

 

 

 

 

 

117/15

                       

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

přijetí daru - podílu ve výši 1/24 na pozemcích parc. č. 2906/4, 2906/5, 2907/1, 2907/2 a 2929/13 v k.ú. Vysoké Mýto od paní xy, trvale bytem xx, xx, a to z důvodu nepotřebnosti těchto podílů pro město Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2015

 

 

 

 

 

118/15

                       

Zastupitelstvo města schvaluje

I. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 189/4 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

II. uzavření SMLOUVY O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU č.j. UZSVM/HUO/3949/2015-HUOM Sp 33/2010 Jir za účelem bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 189/4 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2015

 

 

 

 

119/15

                       

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3844-155/2014 označeného jako parc. č. 1515/218 ostatní plocha – manipulační plocha v obci  k.ú. Vysoké Mýto společnosti ECOTEX s. r. o., IČ 63216141, se sídlem Dráby 785, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 167.220,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Spol. ECOTEX s.r.o. uhradí náklady na vypracování geometrického plánu ve výši 5.867,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2015

 

 

 

 

120/15

                       

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 155-25/2015 označeného jako parc. č. 339/5 trvalý travní porost v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu xy (nar. xx), podíl 2/3 a manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, podíl 1/3, oba trvale bytem xx, xx za celkovou kupní cenu ve výši 24.700,- Kč; na pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města Vysokého Mýta na dobu pěti let od právních účinků vkladu spočívající v povinnosti kupujících nabídnout tento pozemek, v případě prodeje, městu Vysokému Mýtu zpět za cenu 100,- Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 4.356,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2015

 

 

 

 

121/15                       

                       

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 157-136/2015 označených jako parc. č. 345/2 orná půda a parc. č. 187/19 orná půda ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky označené, na základě uvedeného geometrického plánu, jako parc. č. 187/17 orná půda a parc. č. 187/18 orná půda ve vlastnictví pana xy, nar. xx, trvale bytem xx, xx, vše obci xx v k.ú. xx. Poplatníkem daní z nabytí nemovitých věcí bude město.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2015

 

 

 

 

122/15


Zastupitelstvo města schvaluje

 

darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 183.879,- Kč dle přílohy do vlastnictví Vysokomýtské nemocnice, Hradecká 167, 566 23 Vysoké Mýto, IČ: 71207856.

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 30. 9. 2015

123/15

Zastupitelstvo města schvaluje

darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 34.601,- Kč dle přílohy do vlastnictví VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ o.p.s., Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, IČ: 28852150.

                                                               

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 30. 9. 2015

124/15

 

Zastupitelstvo města

1.         potvrzuje

ověření souladu Změny č.2 územního plánu Vysoké Mýto s aktualizací politiky územního rozvoje ČR 2008, Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č. 1 v souladu s ustanovením § 54 odst.2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

 

2.         rozhoduje

o námitkách, v souladu s ust. § 172 odst. 5) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak jak je uvedeno v odůvodnění ÚP.

3.         vydává

formou opatření obecné povahy č.2/2015 Změnu č.2 územního plánu Vysoké Mýto, jako příslušný  orgán, ve smyslu § 6 odst. 5) písm. c) stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ust. § 11 a § 23 odst. 4) a přílohy č.6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací  dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů.

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

125/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 02/2015/OSU-SPP s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky kostel sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 14570/6-4109, akce „restaurování okna sv. Josefa“ ve výši 420.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 61.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění.  

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

126/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 01/2015/OSU-SPP s Ing. Petrem Dufkem, U Bažantnice 786, 538 03 Heřmanův Městec, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky měšťanský dům Na Střelnici č. p. 1 Vysoké Mýto, rejstř. č. ÚSKP 22173/6-4113, akce „restaurování sgrafitové fasády“ ve výši 350.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 43.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění.  

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

127/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko ve výši 33 550 Kč na úhradu spoluúčasti na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: září 2015

 

 

128/15

Zastupitelstvo města schvaluje

 

podání žádosti o finanční prostředky z Úřadu vlády – program Podpora terénní práce. Výše celkových nákladů na projekt Kč 406 860,-, požadovaná částka dotace je Kč 249 960,-. Spoluúčast obce je Kč 156 900,-.

Zodpovídá:      Iveta Fajglová, vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:           ihned

 

                                                                                             

                                                          

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka

                                                                                                         

 

 

 

 

xlsxVýsledky hlasování.xlsx22.32 KB