Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2015-03 ze dne 17.6.2015

19.06.15

Souhrn usnesení č. 3/15 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 17. 6.  2015

 

Bez osobních údajů

 

 

 

52/15

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

53/15

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu MUDr. Jiřinu Šafrovou a Ing. Miloslava Coufala.

 

54/15

Zastupitelstvo města schvaluje

doplnění bodu č. 2 - Projednání činnosti rady města od 25. 3. 2015 do 9. 6. 2015 do programu zasedání.

55/15

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

činnost RM za uplynulé období do 9. 6. 2015.

56/15

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis ze schůze finančního výboru č.2-2015 ze dne 20. května 2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

 

 

 

57/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2014, tj. zisk ve výši 5.627,0tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

58/15

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2014, tj. ztrátu ve výši 63,6 tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

59/15

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2014, tj. zisk ve výši 5.563,4tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

60/15

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

61/15

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací poskytnutých městem Vysokým Mýtem v roce 2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

62/15

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

63/15

Zastupitelstvo města schvaluje

celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 města Vysoké Mýto bez výhrad.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

 

 

64/15

Zastupitelstvo města schvaluje

 

účetní závěrku města Vysokého Mýta sestavenou k 31.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

65/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření sestavený k 31.03.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

66/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.1-2015 ve znění doplňku č.1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

67/15

                       

Zastupitelstvo města mění

 

usnesení č. 110/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se text pod písm. k) tohoto usnesení mění na:

k) 805/11   23/500 Hana   Škopová Mlýnská   570, Vysoké Mýto  412.124,-

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2015

68/15

                       

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 2982 zastavěná plocha, jehož součástí je stavba: Choceňské Předměstí čp. 126, stavba občanského vybavení vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2015

 

69/15

                       

Zastupitelstvo města schvaluje

I. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4919/3 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

II.uzavření SMLOUVY O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU č.j. UZSVM/HUO/1449/2015-HUOM-9475-Za za účelem bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 4949/3 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2015

 

70/15                                     

                       

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 4276/3 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2015

 

71/15

                       

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 4643/38 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2015

 

72/15

                       

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej podílu na pozemku parc. č. 3214/2 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2015

 

73/15

                       

Zastupitelstvo města schvaluje

darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 253.183 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2015

74/15

                       

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3706-23/2013 označených jako parc. č. 4666/390 orná půda, parc. č. 4666/416 orná půda a parc. č. 4666/413 orná půda ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek označený, na základě uvedeného geometrického plánu, jako parc. č. 4666/231 orná půda ve vlastnictví xy, nar. xxxx, trvale bytem xx, xx, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, s doplatkem kupní ceny ve výši 12.400,- Kč, který je povinen xy uhradit městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2015

75/15                                     

                       

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3874-402/2014 označených jako parc. č. 4666/194 zastavěná plocha, parc. č. 4666/123 orná půda a parc. č. 4666/441 ostatní plocha – jiná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Josefu Krejčímu, nar. 15.03.1961, trvale bytem Žižkova 704, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 19.700,- Kč. Kupní cena bude uhrazena v následujících splátkách:

1. splátka ve výši 6.500,- Kč při podpisu smlouvy,

2. splátka ve výši 6.500,- Kč do 31.12.2016,

3. splátka ve výši 6.700,- Kč do 31.12.2017.

Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 630,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2015

 

 

76/15

                       

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 125-243/2014 označených jako parc. č. 263/8 ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. 263/9  ostatní plocha – jiná plocha a st. 281 zastavěná plocha v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice paní Editě Srnské, nar. 22.12.1978, trvale bytem Domoradice 21, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 3.700,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemků od 14.10.2013. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2015

 

77/15

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3706-23/2013 označených jako parc. č. 4666/379 orná půda, parc. č. 4666/384 orná půda a parc. č. 4666/385 orná půda ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky označené, na základě uvedeného geometrického plánu, jako parc. č. 4666/274 orná půda, parc. č. 4666/380 orná půda a parc. č. 4666/418 orná půda ve vlastnictví pana xy, nar. xxxx, trvale bytem xx a xy, nar. xxxx, trvale bytem xx, xx, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, s doplatkem kupní ceny ve výši 96.400,- Kč, který je povinno město Vysoké Mýto uhradit xy a xy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2015

 

 

 

 

78/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 70-195/2013 označených jako parc. č. 739/3 ostatní plocha, parc. č. 33/2  trvalý travní porost a parc. č. 740/2 ostatní plocha vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň manželům Milanu (nar. 25.04.1949) a Jaroslavě (nar. 16.04.1949) Stehlíkovým, oba trvale bytem Svařeň 39, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 12.700,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemků za dva roky zpětně ve výši 1.746,- Kč a 1/2 podíl na vypracování geometrického plánu ve výši 2.783,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2015

 

 

79/15

Zastupitelstvo města schvaluje

I. prodej pozemků parc. č. 497/7, 1545/4, 1730/62, 1970/45, 1982/3, 2617/21, 4019/4, 3292/5, 4644/76, 4644/94, 4668/56 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín za celkovou kupní cenu ve výši 334.670,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující,

II. uzavření KUPNÍ SMLOUVY č. KSK/5027/2015 dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2015

 

 

80/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

I. prodej pozemku parc. č. 4666/116 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, technická vybavenost včetně technologie v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín za celkovou kupní cenu ve výši 761.418,- Kč. K této ceně bude připočtena DPH podle platných právních předpisů. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující,

II. uzavření KUPNÍ SMLOUVY č. KSK/5022/2015 dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

81/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

I. prodej kabelového vedení 35 kV o celkové délce 285 m, které vede z distribuční trafostanice UO_0875 do distribuční trafostanice UO_1259  po pozemcích parc. č. 4664/34, 4666/116, 4664/4, 4666/2, 4666/367 a 4930/2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín za celkovou kupní cenu ve výši 444.600,- Kč. K této ceně bude připočtena DPH podle platných právních předpisů. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující,

II. uzavření KUPNÍ SMLOUVY č. KSK/5026/2015 dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2015

 

 

 

82/15

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 2903/2 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto od spoluvlastníků za celkovou kupní cenu ve výši 151.440,- Kč. Koupě může být uskutečněna kupními smlouvami na jednotlivé podíly. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2015

 

 

83/15

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.11.2008 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Stavebním bytovým družstvem Horizont, IČ 25952617, se sídlem Komenského 102, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2015

 

 

 

84/15

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 339/1 trvalý travní porost (dle přiložené situace označ. jako parc. č. 339/5) v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2015

 

 

 

85/15

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře pro paní Renatu Petikovou (nar.24.03.1987), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu včetně úroku z prodlení v celkové výši 75.388 Kč v 38 měsíčních splátkách: 37 x 2.000 Kč, 1 x 1.388 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

 

 

 

86/15

Zastupitelstvo města schvaluje

 

směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3918-61/2015 označeného jako parc. č. 10002/4 orná půda ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek označený, na základě uvedeného geometrického plánu, jako parc. č. 10001/4 trvalý travní porost ve vlastnictví pana Ivana Ševčuka, nar. 23.07.1949, trvale bytem Vraclavská 155, Vysoké Mýto, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, s doplatkem kupní ceny ve výši 62.000,- Kč, který je povinen p. Ševčuk uhradit městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2015

 

 

 

 

87/15

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky č. 89/8 vymezené v budově Vysoké Mýto-Město, čp. 87, 88, 89 v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní xy, nar. xxxx, trvale bytem xx, xx za celkovou kupní cenu ve výši 741.500,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

 

 

88/15

Zastupitelstvo města schvaluje

postoupení pohledávky od Ing. Přemysla Duška ve výši 78.250,- Kč spočívající v nároku na náhradu škody způsobené mu na domě č.p. 179 na p.č. 23 v části obce Vysoké Mýto – Město, v obci a k.ú. Vysoké Mýto, provozní činností generálního zhotovitele stavby Muzea českého karosářství společnosti BAK stavební společnost, a.s., IČ: 28402758, se sídlem Vodní 177, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov a provozní činností jí smluvně pověřené společnosti MATEX HK s.r.o., IČ: 25968807, se sídlem Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, které za tuto škodu společně a nerozdílně odpovídají, a to za částku 78.250,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM, OIN

Termín: ihned

 

89/15

Zastupitelstvo města ověřuje

soulad návrhu Regulačního plánu lokalita Z33 Vysoké Mýto – ul. Tisovská  s  aktualizovanou Politikou územního rozvoje ČR 2008, Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č.1 v souladu s ustanovením § 69 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města rozhoduje

o námitkách, v souladu s ustanovením § 172 odst. 5) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak jak je uvedeno v odůvodnění regulačního plánu.

Zastupitelstvo města vydává

formou opatření obecné povahy č.1/OSÚ /2015 Regulační plán lokality Z33  Vysoké Mýto – ul. Tisovská, jako příslušný orgán, ve smyslu § 6 odst. 5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v souladu s ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 17 až § 20 odst. 4) a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

90/15

Zastupitelstvo města mění

usnesení č. 35/15 tak, že u akce „Věž Karaska (Choceňská brána)- městské opevnění na st.p.č.29 v obci a k.ú. Vysoké Mýto (r.č. 25944/6-4106/3) se částka „450.000Kč“ nahrazuje částkou „500.000Kč“ a u akce „Restaurování sgrafitové fasády č. p. 1 na st.p.č. 280 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“(r.č. 22173/6-4113) se částka „400.000Kč“ se nahrazuje částkou „350.000Kč“.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

91/15

Zastupitelstvo města mění

usnesení č. 37/15 tak, že částka celkově uznatelné náklady „750 000 Kč“ se nahrazuje částkou „428 340 Kč“ a finanční příspěvek města v částce „75 000 Kč“ se nahrazuje částkou „43 000 Kč“.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

92/15

Zastupitelstvo města schvaluje

 

zařazení žádosti na změnu územního plánu paní Denisy Svobodové, Ležáků 665, Vysoké Mýto na p.č. 141 a p.č.143 v k.ú. Svařeň, z plochy smíšené krajinné zeleně – NZs na plochu s funkcí rekreace individuální – RI do další aktualizace územního plánu.

93/15

Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení žádosti na změnu územního plánu pana Milana Horáčka, Vinice 543, Vysoké Mýto na p.p.č. 3321/7 v k.ú. Vysoké Mýto z plochy NL - plochy lesa, na plochu ZS – zeleň soukromá vyhrazená do další aktualizace územního plánu.

94/15

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0876/S ze dne 22.12.2011, k projektu „Muzeum českého karosářství – rekonstrukce komplexu budov staré radnice (soudu) a vězení“, který je vedený v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/14.00876., podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2015

95/15

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Královská věnná města za rok 2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2015

 

 

 

96/15

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí mimořádného členského příspěvku svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40 000 Kč, který bude použit na financování projektu „Cyklobusem Českomoravským pomezím“ v roce 2015 a to na zajištění provozu cyklobusu a propagaci projektu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2015

 

97/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

změnu stanov dobrovolného svazku obcí Královská věnná města podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2015

 

98/15

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2015

 

 

99/15

Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci na projekt senior doprava dle předloženého návrhu.

Zodpovídá:      Iveta Fajglová, vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:           ihned

100/15

Zastupitelstvo města schvaluje

 

podání žádosti o finanční prostředky z Úřadu vlády – program Podpora terénní práce. Výše celkových nákladů na projekt Kč 257 835,-, požadovaná částka dotace je Kč 145 800,-. Spoluúčast obce je Kč 112 035,-.

Zodpovídá:      Iveta Fajglová, vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:           ihned

101/15

Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

102/15

Zastupitelstvo města ukládá

starostovi města zajistit do 15. 9. 2015 audio zaznamenávání zasedání ZM a následné zveřejňování záznamů na webových stránkách města.

103/15

Zastupitelstvo města schvaluje

ukončení rozpravy k bodu č. 2 - Letiště a zkušební dráha Iveco výstavby zkušební dráhy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104/15

Zastupitelstvo města ukládá

 

starostovi města hledat způsob jak vypovědět ekonomicky nevýhodnou smlouvu s Aeroklubem.

 

 

 

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka

 

 

 

 

 

xlsxVýsledky hlasování -_17.6.2015.xlsx24.83 KB