Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení ZM č. 2015-02 ze dne 25. 3. 2015

27.03.15

Souhrn usnesení č. 2/15 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 25. 3.  2015

 

Bez osobních údajů

 

 

9/15

 

Zastupitelstvo města určuje

 

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

10/15

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu Mgr. Stanislavu Burešovou a Mgr. Helenu Mandíkovou.

 

 

11/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

 1. Zahájení 
  1. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 10. února 201 Rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2015
  1.     Rozpočtový výhled města Vysokého Mýta sestavený na období 2016 - 2019
  2.     Zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Vysokého Mýta
  3.     Rozpočtové opatření č. 8 – 2014
  4.     Majetkoprávní záležitosti
  5.     Záležitosti týkající se obchodních společností
  6.     Státní finanční podpora z Programu regenerace MPR a MPZ
 2. Poskytnutí dotací nad 50 000 Kč
 3. Schválení      Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace na akci Muzeum českého      karosářství      … .
 4. Různé
 5. Diskuse
 6. Závěr 
 7.   

12/15

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

činnost RM za uplynulé období do 17. 3. 2015.

 

 

13/15

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Zápis ze schůze finančního výboru č.1-2015 ze dne 10. února 2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 25.03.2015

 

 

 

14/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

doplnění nových položek do návrhu rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2015 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

15/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2015 ve znění pozměňovacího návrhu starosty města. Pokrytí případného dočasného nedostatku peněžních prostředků bude zajištěno z Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta v souladu s jeho statutem.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 25.03.2015

 

 

 

16/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

nedočerpání úvěru poskytnutého Komerční bankou a.s. na základě smlouvy ze dne 25.09.2013 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.04.2015

 

 

 

 

 

17/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtový výhled města Vysokého Mýta sestavený na období 2016-2019 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 25.03.2015

 

 

 

18/15

 

Zastupitelstvo města trvá

 

na postupu města stanoveném dle Obecně závazné vyhlášky č.8/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Vysokého Mýta s účinností vyhlášky dnem 1. 1. 2012.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 25.03.2015

 

 

 

19/15

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

rozpočtové opatření č.8-2014

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 25.03.2015

 

 

 

20/15

                                              

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3857-191/2014 označeného jako parc. č. 1515/219 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Milanu Horáčkovi, nar. 31.05.1951, trvale bytem U Dvou srpů 3146/9, Smíchov, Praha 5 za celkovou kupní cenu ve výši 165.099,- Kč za podmínky, že nabyvatel bere na vědomí existenci veřejně přístupné účelové komunikace na tomto pozemku a zároveň na tomto pozemku zřídí věcné břemeno práva chůze a jízdy pro vlastníka sousedního pozemku, tj. pro vlastníka pozemku parc. č. 1515/156 v k.ú. Vysoké Mýto. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2015

 

 

 

21/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 96-135/2014 označeného jako parc. č. 428/7 ostatní plocha v obci  Vysoké Mýto v k.ú. Vanice panu xy, nar. xxxx, bytem xx, xx za celkovou kupní cenu ve výši 31.300,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2015

 

 

22/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koupi pozemků parc. č. 5121/1 a 5121/2 vše ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu ve výši 123.760,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2015

 

 

23/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

přijetí daru, a to pozemku parc. č. 4920/5 o výměře 3 m2 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.08.2015

 

 

24/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3886-283/2015 označených jako díl „f“ oddělený z pozemku parc. č. 444/4, díl „a“ oddělený z pozemku parc. č. 444/4 a díl „b“ oddělený z pozemku parc. č. 4842 ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky označené jako díly „e+g“ oddělené z pozemku parc. č. 443/3, díl „c“ oddělený z pozemku parc. č. 444/2 a díl „d“ oddělený z pozemku parc. č. 444/5 ve vlastnictví manž. xy, nar. xxxx a xy, nar. xxxx, oba trvale bytem xx, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto s doplatkem kupní ceny ve výši 2.000,- Kč, který jsou povinni uhradit městu Vysokému Mýtu manž. xy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2015

 

 

25/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

 1.               zrušení usnesení č. 141/14 ze dne 17.09.2014,
 1.     koupi pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3899-12/2015 označených jako parc. č. 5156/20 ostatní plocha, parc. č. 2142/6 zahrada a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3899-12/2015 označeného jako parc. č. 2142/7 zastavěná plocha, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če - jiná stavba vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 206.305,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2015

 

26/15

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej pozemku parc. č. 3397/19 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 15.04.2015

 

 

27/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku parc. č. 3397/12 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Markétě Hraničkové, nar. 31.5.1990, trvale bytem Vinice 70, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 13.500,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2015

 

 

 

28/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3778-405/2013 označeného jako parc. č. 4290/11 lesní pozemek v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Lukáši Kulhavému, nar. 15.1.1982, trvale bytem Grohova 49, Brno za celkovou kupní cenu ve výši 25.250,- Kč. Nabyvatel dodá kupní smlouvu. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2015

 

29/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

 1.               bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 5121/7 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
 1.     uzavření SMLOUVY O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU č.j. UZSVM/HUO/1594/2015-HUOM-9432-Za za účelem bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 5121/7 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2015

 

 

30/15

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej Fermentační stanice Vysoké Mýto společnosti KSK METAL družstvo, Lazaretní 1/7, Zábrdovice, Brno.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 15.04.2015

 

 

 

 

31/15

 

Zastupitelstvo města deleguje

 

starostu Ing. Františka Jiraského a v případě jeho nepřítomnosti místostarostu Ing. Romana Baťu na valné hromady  popř. členské schůze následujících společností:

- Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099

- Ekola České Libchavy s.r.o., IČ: 49813862

- Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí, IČ: 47452943

- IVECO Czech Republic a.s., IČ: 48171131

- Česká spořitelna a.s., IČ: 45244782

- ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., IČ: 60108851

- Družstvo MVMB DOMUS, IČ: 25921908

- Stavební bytové družstvo Horizont, IČ: 25952617

 

 

 

32/15

 

Zastupitelstvo města navrhuje

 

odvolání Ing. Miloslava Souška z funkce člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30. dubna 2015

 

 

33/15

 

Zastupitelstvo města navrhuje

 

Ing. Romana Baťu do funkce člena dozorčí rady společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ: 25951378

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30. dubna 2015

 

 

 

34/15

 

Zastupitelstvo města přijímá

 

účelovou dotaci (statní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
na rok 2015 na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 1 270 000 Kč.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

 

 

35/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozdělení státní finanční podpory pro Městkou památkovou zónu Vysoké Mýto z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2015 ve výši 1 270 000,- Kč takto :

-           finanční prostředky ve výši 450 000,- Kč na akci „Věž Karaska (Choceňská brána)-městské opevnění na st.p.č.29 v obci a k.ú. Vysoké Mýto“, která je vedené jako nemovitá kulturní památka pod r.č. 25944/6-4106/3 a je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015 pod pořadovým číslem 3.

-           finanční prostředky ve výši 420 000,- Kč na akci „Restaurování vitráže na chrámu sv. Vavřince na st.p.č.200 v obci a k.ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015 pod pořadovým číslem 12. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým číslem 14570/6-4109.

-           finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč na akci „Restaurování sgrafitové fasády střelnice č. p. 1 na pozemku parc. č. 280 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015 pod pořadovým číslem 9. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým číslem 22173/6-4113.

 

 

 

36/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí finančního příspěvku města Vysokého Mýta ve výši 61 000 Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 603 tis. Kč) na opravu vitráží v chrámu sv. Vavřince v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

 

 

37/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

                                        

poskytnutí finančního příspěvku města Vysokého Mýta ve výši 75 000 Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 750 tis. Kč) na opravu sgrafitové fasády objektu střelnice č. p. 1, ul. Pražská v obci a k.ú. Vysoké Mýto v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

 

 

38/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Smlouvu o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí ve výši Kč 166 666,- na rok 2015.

Zodpovídá:      Iveta Fajglová, vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:           ihned

 

 

 

39/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

 1.      finanční dotaci pro Vysokomýtskou nemocnici ve výši  118 tis. Kč na stavební úpravy v přízemí budovy nemocnice na ulici Žižkova 271, VysokéMýto, na parcele č. 1700, zapsané v KN vedené KÚ pro Pradubický kraj – Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na LV č. 10001. Provedené stavební budou provedeny v souladu s úpravami uvedenými v žádosti vysokomýtské nemocnice, která je uvedena v příloze.
  1.             uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

 

 

 

40/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I.přidělení finančních prostředků  pro o. p. s. Berenika Vysoké Mýto, IČ 26668149 na dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. – v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 180 tis Kč (jedno sto osmdesát tisíc korun). Dotace bude poskytnuta mimo dotační titul města Vysokého Mýta na rok 2015 na sociální služby, zdravotnictví a podporu rodiny.

II.uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

 

 

41/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy č. 01 – tabulka dotace města Vysokého Mýta na sport v roce 2015 nad 50 000 Kč

II. uzavření veřejnoprávních smluv se sportovními kluby

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

 

 

42/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2015 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO 372331, ve výši 150 000 Kč na výstavy a akce pro veřejnost pořádané v roce 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 25. 3. 2015

 

 

 

43/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČO 28852150 ve výši 8 961 000 Kč na provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 25. 3. 2015

 

 

44/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČO 28852150 ve výši 6 050 000 Kč na provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 25. 3. 2015

 

 

 

45/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČO 28852150 ve výši 1 200 000 Kč na kulturní akce města Vysokého Mýto v roce 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 25. 3. 2015

 

 

 

46/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČO 28852150 ve výši 279 000 Kč na pořízení dlouhodobého majetku - 100 ks židlí do konferenčního sálu budovy MČK.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 25. 3. 2015

 

47/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0876/S ze dne 22.12.2011, k projektu „Muzeum českého karosářství – rekonstrukce komplexu budov staré radnice (soudu) a vězení“, který je vedený v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/14.00876., podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 27.03.2015

 

 

 

48/15

 

Zastupitelstvo města volí

 

členku kontrolního výboru paní Ivanu Zemkovou.

 

 

49/15

 

Zastupitelstvo města volí

 

členku kontrolního výboru paní Alenu Jeníčkovou.

 

 

50/15

 

Zastupitelstvo města volí

 

člena kontrolního výboru Mgr. Martina Koblížka.

 

 

51/15

 

Zastupitelstvo města ukládá

 

starostovi města zařadit body ohledně zveřejnění zápisů zastupitelstva, podkladů pro jednání zastupitelstva, zápisů rady města a pořízení audio a video záznamu z jednání zastupitelstva města  na příští zasedání zastupitelstva města.

Zodpovídá: starosta Ing. Jiraský

Termín: 17. 6. 2015

                                  

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a

místostarosta

 

 

 

xlsxVýsledky hlasování  -_25.3.2015.xlsx22.63 KB