Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2014-10 ze dne 10.12.2014

11.12.14

 

Souhrn usnesení č. 10/14 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 10. 12.  2014

179/14

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

180/14

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu pana Jiřího Kovaříka a paní Ivanu Zemkovou.

 

181/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

 1. Zahájení
 1.     Rozpočtové opatření č.6-2014
 2.     Rozbor hospodaření sestavený k 30.09.2014
 3.     Rozpočtové opatření č.7-2014
 4.     Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2014 Krajským úřadem Pardubického kraje
 5.     Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015
 6.     Rozsah prováděných rozpočtových opatření radou města
 7.   Zásady města pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města a vyhlášení grantového řízení na poskytnutí dotací na rok 2015
 8.   Dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s.
 1. Návrh převodů věcí
 2. Návrh vyhlášky č. 4/2014 –      poplatek z odpadu
 3. Program      regenerace MPZ Vysoké Mýto 2014-2023 - aktualizace říjen 2014
 4. Určení      zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem na Změně č.2 a 3 ÚP Vysoké Mýto
 5. Prodloužení      termínu pro splacení půjčky
 1. Různé
 2. Diskuse
 3. Závěr

182/14

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

činnost RM za uplynulé období do 26. 11. 2014.

183/14

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Rozpočtové opatření č.6-2014.

 

 

 

184/14

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření sestavený k 30.09.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 10.12.2014

185/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.7-2014 ve znění doplňku č.1.

186/14

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Vysoké Mýto ze dne 7.11.2014.

187/14

Zastupitelstvo města schvaluje

Pravidla rozpočtového provizoria města Vysokého Mýta na rok 2015 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 10.12.2014

188/14

Zastupitelstvo města stanovuje

do odvolání rozsah kompetencí k provádění jednotlivých rozpočtových opatření radou města dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 10.12.2014

189/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

darování movité věci v celkové pořizovací hodnotě 34.990 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, IČ: 21551189.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

190/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 108.277,30 Kč dle přílohy do vlastnictví VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., Litomyšlská 72, Vysoké Mýto IČ: 28852150.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

191/14

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3348-177/2009 označeného jako parc. č. 1515/198 zastavění plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto MUDr. Anně Loskotové – Salve centrum – odborná RHB, IČ 44473486, se sídlem Jiráskova 177, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 487.726,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2015

192/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 3 508 872,44 Kč dle přílohy do vlastnictví Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, Gen. Závady 118, Vysoké Mýto IČ: 71294791.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

193/14

Zastupitelstvo města schvaluje

žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 4909/2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

194/14

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemků parc. č. 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 10742, 10743, 10744, 10745, 10746, 10747, 10748/1, 10749 a 10750 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za kupní cenu ve výši 4.500.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2015

 

 

 

 

195/14

Zastupitelstvo města schvaluje

„Prohlášení vlastníka budovy“ vlastníků bytových jednotek vymezených v budově Litomyšlské Předměstí čp. 783 stojící na pozemku parc. č. 4643/46 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2015

 

 

 

 

196/14

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 3271 lesní pozemek v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o., IČ 25951378, Voštice 130, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 39.521,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2015

197/14

Zastupitelstvo město odkládá

projednávání prodeje pozemků parc. č. 3397/12 a 3397/19 vše trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Markétě Hraničkové, bytem Vinice 70, Vysoké Mýto

198/14

Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014, kterou se mění vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky 3/2013.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 10.12.2014                                      

199/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

darování hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 1 608 111,40 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168,              IČ: 70888671.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

200/14

Zastupitelstvo města schvaluje

Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto na období 2014-2023 – aktualizace říjen 2014.

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

201/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

místostarostu Ing. Romana Baťu pro spolupráci na pořízení Změny č. 2 a č.3 ÚP Vysoké Mýto.

202/14

Zastupitelstvo města schvaluje

prodloužení termínu pro splacení půjčky Mikroregionem Vysokomýtsko ze dne 31.12.2014 na den 30.06.2015 (půjčka schválena usnesením zastupitelstva města číslo 129/13 ze dne 18.09.2013).

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman

Termín:           15.12.2014

 

 

 

 

203/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Zásady města Vysokého Mýta pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: prosinec 2014

 

 

 

 

204/14

Zastupitelstvo města vyhlašuje

 

v souladu se Zásadami města Vysokého Mýta pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města grantová řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu města pro rok 2015 na projekty v oblasti sportu, kultury, životního prostředí, na projekty škol, na projekty spolupráce s partnerskými městy, na sociální služby, zdravotnictví a podporu rodiny.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: prosinec 2014

205/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dotaci se společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, na činnost a provoz v roce 2015 dle Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2015.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  prosinec 2014

206/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dotaci se společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. IČ: 28852150, na činnost a provoz Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2015 dle Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2015.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  prosinec 2014

207/14

 

Zastupitelstvo města volí

 

předsedou kontrolního výboru města Vysokého Mýta Ing. Pavla Vacka.

 

208/14

 

Zastupitelstvo města volí

 

členku kontrolního výboru paní Evu Tomáškovou.

 

 

209/14

Zastupitelstvo města volí

 

člena kontrolního výboru pana Mgr. Jana Štangla.

 

 

210/14

Zastupitelstvo města volí

 

člena kontrolního výboru Ing. Rudolfa Křížka.

 

 

211/14

Zastupitelstvo města volí

 

člena kontrolního výboru Ing. Petra Fencla.

 

 

212/14

Zastupitelstvo města volí

 

členku kontrolního výboru Mgr. Zuzanu Venigerovou.

 

 

213/14

Zastupitelstvo města volí

 

člena finančního výboru PaedDr. Jiřího Podroužka.

 

214/14

Zastupitelstvo města volí

 

člena finančního výboru Ing. Martina Krejzu.

215/14

Zastupitelstvo města volí

 

členku finančního výboru Mgr. Jindřišku Klaudovou.

216/14

Zastupitelstvo města volí

 

členku finančního výboru paní Světlanu Duškovou.

217/14

Zastupitelstvo města volí

 

člena finančního výboru Ing. Pavla Kubů.

218/14

Zastupitelstvo města volí

 

členku finančního výboru paní Danu Filipiovou.

219/14

Zastupitelstvo města volí

 

člena finančního výboru Ing. Stanislava Sokola.

220/14

Zastupitelstvo města volí

 

člena finančního výboru Mgr. Pavla Nováka.

221/14

Zastupitelstvo města bere na vědomí

informaci starosty o usneseních zastupitelstva města č. 171/10 – 176/10 ze dne

24. 11. 2010.

222/14

Zastupitelstvo města stanoví

v souladu s §72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněné místostarostky ve výši 2.000,-- Kč měsíčně.

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

Starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka

 

 

 

xlsxVýsledky hlasování 10.12.2014.xlsx23.51 KB