Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2014-08 ze dne 17.9.2014

18.09.14

Souhrn usnesení č. 8/14 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 17. 9.  2014

130/14

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

131/14

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu MUDr. Jiřinu Šafrovou a pana Jiřího Kovaříka.

 

132/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Rozbor hospodaření sestavený k 30. 6. 2014

3.   Rozpočtové opatření č. 5 – 2014

4.   Fond obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta

5.   Návrh převodů věcí

6.   Návrh vyhlášky č. 3/2014 – zrušení vyhlášky č. 3/2010

7.   Změna č. 3  územního plánu Vysoké Mýto

8.   Dotace města

9.   Různé

10. Diskuse

11. Závěr

133/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

činnost RM za uplynulé období do 3. 9. 2014.

134/14

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis ze schůze finančního výboru č.5-2014 ze dne 13.srpna 2014.

135/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozbor hospodaření sestavený k 30.06.2014.

136/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.5-2014 ve znění doplňku č.1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.09.2014

137/14

Zastupitelstvo města zřizuje

stálý peněžní Fond obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta se statutem dle předloženého návrhu k 01.10.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  01.10.2014

138/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

směnu pozemků parc. č. 4052/21 orná půda a parc. č. 4052/22 zastavěná plocha a nádvoří vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3809-65/2014 označený jako parc. č. 4048/26 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví paní Věry Kerhartové, bytem Puškinova 514, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

139/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku parc. č. 1526/92 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3832-117/2014 označeného jako parc. č. 1526/96 ostatní plocha vše v katastrálním území Vysoké Mýto Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje, IČ 70885869, se sídlem Teplého 1526, 530 02 Pardubice za celkovou kupní cenu ve výši 5.445,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

140/14

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej pozemků parc. č. 138 zahrada, parc. č. 139 zahrada, parc. č. 137/1 orná půda, parc. č. 137/2 zahrada, parc. č. 136 trvalý travní porost, parc. č. 106/1 lesní pozemek, parc. č. 93/1 lesní pozemek, parc. č. 86 lesní pozemek, parc. č. 87 lesní pozemek, parc. č. 88 lesní pozemek a části pozemku parc. č. 219 lesní pozemek vše v katastrálním území Rzy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2014

 

 

 

 

141/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koupi pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3848-172/2014 označeného jako parc. č. 5156/19 ostatní plocha a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3848-172/2014 označeného jako parc. č. 2142/5 zastavěná plocha, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če - jiná stavba vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 206.305,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

 

 

 

 

142/14

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej částí pozemků označených jako parc. č. 4666/293 a 4666/147 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2014

 

 

 

 

143/14

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej části pozemku parc. č. 4666/80 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2014

144/14

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej částí pozemků parc. č. 4666/80 a 4666/146 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2014

145/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 96-135/2014 označeného jako parc. č. 428/21 ostatní plocha v obci  Vysoké Mýto v k.ú. Vanice panu Janu Zamastilovi, bytem Slatina 9 za celkovou kupní cenu ve výši 7.700,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

 

 

 

 

146/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku parc. č. 428/9 trvalý travní porost v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice panu Fabianu Obrotkovi, Matiašovce 146, 059 01 Matiašovce, Slovensko za celkovou kupní cenu ve výši 15.600,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

 

147/14                                   

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3840-216/2014 označeného jako parc. č. 4128/350 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Marii Trávníčkové, bytem Tisovská 430, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 12.900,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 5.112,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

148/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 564.987 Kč dle přílohy do vlastnictví Speciální základní školy Vysoké Mýto, IČ 70851867.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

 

 

 

149/14

Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                        

 

 

 

150/14

Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

 

 

 

151/14

 

Zastupitelstvo města promíjí

 

pohledávku evidovanou za panem Vladimírem Boštíkem, nar. 30.10.1959, bytem Vraclav 6, 565 42 Vraclav v celkové výši 4.677.819,00 Kč, a to z důvodu nevymožitelnosti pohledávky.

Zodpovídá: vedoucí OPP

Termín: září 2014

152/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

zprávu o uplatňování územního plánu Vysokého Mýta 06/2010 až 06/2014

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

153/14

Zastupitelstvu města schvaluje

pořízení Změny č. 3 územního plánu Vysoké Mýto

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

154/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

místostarostu ing. Františka Jiraského pro spolupráci na pořízení Změny č. 3 ÚP Vysoké Mýto

Termín:           ihned

Zodpovídá:      místostarosta

155/14

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 40/14 ze dne 26.3.2014

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

156/14

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 41/14 ze dne 26.3.2014

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

157/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

využití Státní finanční podpory z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2014 ve výši 940 000,- Kč na akci „Restaurování vitráží na chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014 pod pořadovým číslem 12. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým číslem 14570/6-4109.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

158/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

finanční příspěvek města ve výši 188 tis. Kč na opravu vitráží v chrámu sv. Vavřince v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

159/14

zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Gymnáziu Vysoké Mýto, IČO 49314645 ve výši 100 000 Kč na provozní náklady.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: září 2014

 

 

 

160/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace společnosti Vysokomýtská kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši

300 000 Kč na provoz a činnost v roce 2014.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  září 2014

 

 

 

161/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace společnosti Vysokomýtská kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši

345 000 Kč na provoz a činnost Muzea českého karosářství v roce 2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  září 2014

 

 

162/14

Zastupitelstvo města schvaluje

mimořádný členský příspěvek ve výši 15 000 Kč pro Mikroregion Vysokomýtsko na dofinancování kalendáře svazku obcí.  

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

163/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

mimořádný členský příspěvek ve výši 28 000 Kč pro Mikroregion Vysokomýtsko jako příspěvek na opravu pomníku v Jungmannových sadech.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

                                                          

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

 

 

 

xlsxVýsledky hlasování.xlsx25.84 KB