Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2014-06 ze dne 18.6.2014

20.06.14

Souhrn usnesení č. 6/14 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 18. 6.  2014

88/14

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

89/14

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu Ing. Miloslava Coufala a Ing. Jana Pešinu.

 

 

 

90/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Závěrečný účet města za rok 2013

3.   Účetní závěrka města sestavená k 31. 12. 2013

4.   Rozbor hospodaření sestavený k 31. 3. 2014

5.   Rozpočtové opatření č. 4 – 2014

6.   Návrh převodů nemovitých věcí

7.   Změna č. 2 Územního  plánu Vysoké Mýto

8.   Dotace města Vysokého Mýta

9.   Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí  

      Královská věnná města a dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí

      za rok 2013

10. Různé

11. Diskuse

12. Závěr

 

91/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

činnost RM za uplynulé období do 11. 6. 2014.

 

92/14

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis ze schůze finančního výboru č.4-2014 ze dne 19.května 2014.

93/14

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2013, tj. zisk ve výši 32.056,6 tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

94/14

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2013, tj. zisk ve výši 10,0 tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

 

 

 

95/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

převod zisku hospodářské činnosti města ve výši 10,0 tis.Kč ve prospěch hlavní činnosti města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2014

96/14

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2013, tj. zisk ve výši 32.066,6 tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

 

 

 

 

 

97/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2013.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

 

 

 

98/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2013.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

 

 

 

 

99/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 bez výhrad.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

100/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

účetní závěrku města Vysokého Mýta sestavenou k 31.12.2013.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

101/14

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření sestavený k 31.03.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

102/14

Zastupitelstvo města schvaluje

že to co dosud Ing. arch. Šafr přednesl, nesouvisí s probíraným bodem (rozpočtové opatření).

103/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.4-2014 ve znění doplňku č.1.

 

 

104/14

Zastupitelstvo města schvaluje

použití volných finančních prostředků města včetně prostředků rozpočtové rezervy města na zajištění financování akce Muzeum českého karosářství dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.11.2014

 

 

105/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3789-13/2014 označeného jako parc. č. 1970/97 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Jaroslavu a Marii Bezděkovým, oba bytem Sladovnická 424, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 65.700,- Kč. Kupní cena bude uhrazena v následujících splátkách:

1. splátka ve výši 20.000,- Kč při podpisu smlouvy,

2. splátka ve výši 20.000,- Kč do 31.10.2014,

3. splátka ve výši 25.700,- Kč do 30.06.2015.

Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 2.934,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.08.2014

 

 

 

106/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

bezúplatný převod pozemků parc. č. 237/2 orná půda a parc. č. 241/11 orná půda v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice do vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.08.2014

 

 

 

107/14

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3831-116/2014 označeného jako díl „c“ odděleného z pozemku parc. č. 4644/46 ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek označený jako díl „a“ oddělený z pozemku parc. č. 4644/120 ve vlastnictví spol. TORO VM, a.s., IČ 25277006, Hradecká 251, Vysoké Mýto vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto s doplatkem ceny ve výši 18.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.08.2014

 

 

108/14

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej části pozemku parc. č. 1981/2 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.06.2014

109/14

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1981/2 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto do vlastnictví Pardubického kraje.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.06.2014

 

110/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 „Změnu prohlášení vlastníka budovy“ vlastníků bytových jednotek vymezených v budově Vysoké Mýto-Město čp. 87, 88, 89 stojících na pozemku parc. č. 346/1, 346/2, 346/3 a 347 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.08.2014

 

 

 

 

111/14

Zastupitelstvo města odkládá

rozhodnutí o koupi pozemku parc. č. 2439/2 ostatní plocha – zeleň a pozemku parc. č. 2439/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Pražské Předměstí, čp. 511, jiná stavba, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti GOLFIT, spol. s r.o., IČ 48151203 U Plovárny 511, Vysoké Mýto do 31. 12. 2014.

112/14

Zastupitelstvo města mění

usnesení zastupitelstva města č. 74/14 tak, že slova „Správa školských zařízení Vysoké Mýto, příspěvková organizace“ se nahrazují slovy „Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace“.

113/14

Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

114/14

Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

  

115/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

zrušení předkupního práva jako práva věcného k bytové jednotce č. 535/3 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí čp. 535, 536 na parcelách 1062 a 1063 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

 

116/14

Zastupitelstvo města schvaluje

Zadání změny č. 2 Územního plánu Vysokého Mýta. Žádosti doručené po 18. 4. 2014 budou zařazeny do následující změny ÚP.

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

 

 

117/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2014 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO 372331, ve výši 50 000 Kč na Sodomkovo Vysoké Mýto 2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2014

 

 

 

118/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 2 378 000 Kč na provoz a činnost Muzea Českého karosářství v roce 2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  červen 2014

 

 

 

119/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 250 000 Kč na závěsný systém ve výstavním sále Muzea českého karosářství.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  červen 2014

 

 

 

120/14

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2014

 

 

 

 

121/14

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2014

122/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí mimořádného členského příspěvku svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40 000 Kč, který bude použit na financování projektu „Cyklobusem Českomoravským pomezím“ v roce 2014 a to na zajištění provozu cyklobusu a propagaci projektu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2014

 

 

 

 

 

123/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

ukončení členství města Vysokého Mýta v Asociaci turistických informačních center ČR, IČ: 62930460 k 30. 6. 2014. 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

124/14

Zastupitelstvo města schvaluje

vydání souhlasu se zařazením správního území města do území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), v rámci zařazení svého území do území působnosti MAS Litomyšlsko na období 2014–2020.

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman

Termín:           27.06.2014

125/14

Zastupitelstvo města souhlasí

 

se stávajícím počtem, tj. 21 zastupitelů v příštím volebním období.

 

 

 

                       

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

 

 

 

xlsxVýsledky_hlasování_18.6.2014.xlsx20.38 KB