Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2014-05 ze dne 23.4.2014

24.04.14

Souhrn usnesení č. 5/14 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 23. 4.  2014

 

 

62/14

 

Zastupitelstvo města určuje

 

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

 

 

63/14

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu MUDr. Jiřinu Šafrovou a paní Ivanu Zemkovou.

 

 

 

64/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Rozpočtové opatření č. 3 – 2014

3.   Návrh převodů nemovitých věcí

4.   Různé

5.   Diskuse

6.   Závěr

 

 

 

 

65/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

činnost RM za uplynulé období do 9. 4. 2014.

 

 

 

 

66/14

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Zápis ze schůze finančního výboru č. 3-2014 ze dne 31. března 2014.

 

 

 

 

67/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č. 3-2014 ve znění doplňku č. 1

 

 

68/14

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

směnu pozemků parc. č.  237/2 a 241/11 za pozemky parc. č. 422/1 a 428/7 ve vlastnictví města Vysokého Mýta, vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 23.04.2014

 

 

 

 

69/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku označeného jako parc. č. 3397/13 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Petru a Marii Šlézovým, oba bytem Vinice 75, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 13.800,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2014

 

 

 

 

70/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku označeného jako parc. č. 1972/9 zastavěná plocha a pozemku parc. č. 1972/15 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Marcele Lněničkové, bytem Sladovnická 431, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 67.700,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 3.024,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2014

 

 

 

 

71/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku označeného jako st. 30/4 zastavěná plocha a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 121-17/2014 označeného jako parc. č. 29/2 ostatní plocha vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice paní Haně Viktorinové, bytem Domoradice 69, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 4.700,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 306,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2014

 

 

 

72/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 121-17/2014 označeného jako parc. č. 260/4 ostatní plocha v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice panu Pavlu Královi, bytem Hradecká 311, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 21.300,- Kč. Poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 3.294,- Kč bude uhrazen předchozími vlastníky nemovitosti čp. 15 v Domoradicích.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2014

 

 

 

 

73/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

žádost o úplatný převod pozemků parc. č. 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 10742, 10743, 10744, 10745, 10746, 10747, 10748/1, 10749 a 10750 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 23.04.2014

 

 

 

 

74/14

 

Zastupitelstvo města zřizuje

 

s účinností od 1.7.2014 příspěvkovou organizaci:

Správa školských zařízení Vysoké Mýto, příspěvková organizace.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.6.2014

 

 

 

75/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

zřizovací listinu organizace Správa školských zařízení Vysoké Mýto, příspěvková organizace.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

 

 

 

 

76/14

 

Zastupitelstvo města

 

I. Schvaluje

1. Účast města Vysokého Mýta na vyhlášené dražbě nemovité věci, a to pozemku parc.č. 4597/63 o výměře 4040 m2 v k.ú. Vysoké Mýto, zapsané na LV č. 1017 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

2. Nabytí shora uvedené nemovitosti v případě, že se město Vysoké Mýto stane vydražitelem.

3. Zajištění úhrady za předmětnou nemovitou věc specifikovanou v bodě I.1.

II. P o v ě ř u j e

Radu města Vysokého Mýta

ke stanovení maximální výše kupní ceny pro nabídku města Vysoké Mýta k účasti v dražbě.

III. U k l á d á

Radě města Vysokého Mýta

Stanovit a schválit maximální výši kupní ceny dle bodu I. tohoto usnesení.

 

Termín: 23.04.2014

odpovídá: vedoucí OPM

 

 

 

77/14

 

Zastupitelstvo města

 

I. Schvaluje

1. Účast města Vysokého Mýta na vyhlášené dražbě nemovité věci, a to pozemku parc.č. 4673/5 o výměře 8823 m2 v k.ú. Vysoké Mýto, zapsané na LV č. 2540 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

2. Nabytí shora uvedené nemovité věci v případě, že se město Vysoké Mýto stane vydražitelem.

3. Zajištění úhrady za předmětnou nemovitou věc specifikovanou v bodě I.1.

II. P o v ě ř u j e

Radu města Vysokého Mýta

ke stanovení maximální výše kupní ceny pro nabídku města Vysoké Mýta k účasti v dražbě.

III. U k l á d á

Radě města Vysokého Mýta

Stanovit a schválit maximální výši kupní ceny dle bodu I. tohoto usnesení.

 

Termín: 23.04.2014

odpovídá: vedoucí OPM

 

 

 

 

78/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Vysokomýtské nemocnici, IČO 71207856, ve výši 251 000 Kč na stavební úpravy budovy nemocnice podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: duben 2014

 

 

 

 

79/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 472 000 Kč na provoz a činnost v roce 2014.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  duben 2014

 

 

 

 

80/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 250 000 Kč na kulturní akce města Vysokého Mýta v roce 2014, zejména na slavnostní otevření Muzea českého karosářství v rámci Městských slavností, 5. 9. – 6. 9. 2014.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  duben 2014

 

 

81/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 100 000 Kč na výstavy J. V. Myslbeka.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  duben 2014

 

 

 

 

 

 

82/14

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

petici Za transparentní projednávání investičních akcí ve Vysokém Mýtě doručenou dne 26. 3. 2014.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 23. 4. 2014

 

 

 

83/14

 

Zastupitelstvo města ruší

 

usnesení zastupitelstva města č. 16/14.

 

 

84/14

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

rezignaci 4 členů osadního výboru Svařeň:

Václav Příhoda

Jiří Paďour

Jan Dubec

Bc. Vladimír Flídr

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský, místostarosta

Termín: ihned

 

 

 

 

85/14

 

Zastupitelstvo města volí

 

tyto členy osadního výboru  Svařeň:

Pavla Dušková, do funkce předsedkyně

Radek Šimčík

Petr Páv

Jaroslava Pilařová

Aleš Dalecký

Jiří Stránský

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský, místostarosta

Termín: ihned

 

 

 

86/14

 

Zastupitelstvo města

 

I.schvaluje finanční vypořádání ve věci neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky s dotčenými obcemi dle varianty č. 2, která je přílohou tohoto zápisu.

II. Ukládá radě města realizovat toto vypořádání podle bodu I. tohoto usnesení.

 

 

 

87/14

 

Zastupitelstvo města ukládá

 

tajemníkovi, aby zajistil posouzení souladu stávajících pravidel pro vydávání zpravodaje s platnými právními předpisy a zároveň zajistil posouzení souladu nově navržených pravidel Mgr. Štanglem s platnými právními předpisy.

 

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

xlsxVýsledky hlasování - 23.4.2014.xlsx18.31 KB