Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2014-04 ze dne 26.3.2014

28.03.14

Souhrn usnesení č. 4/14 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 26. 3.  2014

28/14

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

29/14

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu Ing. Miloslava Coufala a pana Jiřího Kovaříka.

 

 

30/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Rozpočtové opatření č. 2 – 2014

3.   Žádosti o změnu územního plánu Vysokého Mýta

4.   Návrh převodů nemovitých věcí

5.   Různé Vyjádření ZM

6.   Diskuse

7.   Závěr

 

 

 

31/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

činnost RM za uplynulé období do 12. 3. 2014.

32/14

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis ze schůze finančního výboru č.2-2014 ze 3.března 2014.

33/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.2-2014.

 

 

34/14

Zastupitelstvo města schvaluje

žádost pana Ludvíka Münstera a paní Moniky Münsterové, oba bytem Litomyšlská 72, Vysoké Mýto, na změnu územního plánu Vysokého Mýta. Jedná se o změnu na parcele p.č. 85/3 v k.ú. Brteč z plochy NZ - plochy zemědělsky obhospodařované půdy na BV- bydlení rodinných domech venkovské. Při aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

35/14

Zastupitelstvo města schvaluje

žádost pana Jana Nováka, bytem Brteč 13, Vysoké Mýto, na změnu územního plánu Vysokého Mýta. Jedná se o změnu na části parcely p.č. 113 v k.ú. Brteč z plochy NZ - plochy zemědělsky obhospodařované půdy na BI - bydlení rodinných domech městské a příměstské. Při aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

36/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

žádost firmy TORO VM a. s., Hradecká 251, Vysoké Mýto na změnu územního plánu na parcelách p.č. 2816/2, 2818/12, 2818/11, 2818/10, 2818/9 v k.ú. Vysoké Mýto. Jedná se o doplnění regulativu  plochy NZ - plochy zemědělsky obhospodařované půdy doplňkovou charakteristikou s rozdílným způsobem využití (plocha s překryvnou funkcí skleníky a pěstební plochy). Při aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

37/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

žádost pana Doubka Martina, bytem Talafůsova 530, Vysoké Mýto, pana Pokorného Vojtěcha a paní Pokorné Petry, oba bytem Husova 459, Vysoké Mýto na změnu územního plánu na parcele p.č. 1239 v k.ú. Vysoké Mýto. Jedná se o změnu z plochy PV - veřejné prostranství, žadatel žádá o provedení změny na SM - plochy smíšené obytné městské. Při aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

38/14

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

žádost firmy TORO VM a. s., Hradecká 251, Vysoké Mýto na změnu územního plánu Vysokého Mýta. Jedná se o změnu na p.p.č. 2435/19, 2440/4, 2440/2 a 4909/3 v k.ú. Vysoké Mýto z plochy  ZO - zeleň ochranná – izolační na plochu s funkcí OK - občanské vybavení komerční OK a dále změnu na p.p.č. 2443/2 v k.ú. Vysoké Mýto z plochy ZV - zeleň na veřejných prostranstvích na plochu s funkcí OK - občanské vybavení komerční.

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

39/14

Zastupitelstvo města přijímá

 

účelovou dotaci (statní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014 na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 940 000 Kč.

 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

40/14

Zastupitelstvo města schvaluje

rozdělení finančních prostředků státní finanční podpory z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2014 a to takto:

640 tis. Kč na opravu městské věže Karasky a 300 tis. Kč na opravu vitráže chrámu sv. Vavřince vlastníkovi stavby.

41/14

Zastupitelstvo města schvaluje

finanční příspěvek města ve výši 60 tis. Kč na opravu vitráží v chrámu sv. Vavřince v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

42/14

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku označeného jako parc. č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Na uvedeném pozemku je plánovaná realizace projektu „Vysoké Mýto – Revitalizace areálu ulice Žižkova“.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.03.2014

 

 

 

 

43/14

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku označeného jako parc. č. 1198/3 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto. V uvedené lokalitě se v současné době zpracovává studie vytápění okolních budov v majetku města.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

44/14

Zastupitelstvo města schvaluje

vklad majetku do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto, a to:

  1.     Inženýrské sítě Průhony Vysoké Mýto III. etapa – vodovod a kanalizace včetně související technologie – pořizovací hodnota 19.727.740,- Kč,
  2.     Vodovod v ulici Vrchlického z trub PVC 110 – pořizovací hodnota 869.533,- Kč,
  3.     Kanalizace v areálu Vak a MěBP Vysoké Mýto, objekt SO-01-2 včetně související technologie – pořizovací hodnota 828.273,- Kč,
  4.     Vodovod a kanalizace – Mlýnský potok II, Vysoké Mýto – pořizovací hodnota 6.695.861,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

 

 

 

45/14

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku označeného jako parc. č. 4855/15 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Radku a Kateřině Burešovým, oba bytem Letní 842, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 6.900,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 288,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2014

 

 

 

 

 

46/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku označeného jako parc. č. 4128/118 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Jiřímu Vojnarovi (podíl 1/2) a paní Evě Kubíkové (podíl 1/2), oba bytem Tylova 417, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 20.900,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku od 06.03.2013.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

47/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku označeného jako parc. č. 1205/2 zastavěná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Josefu Kuchtovi, bytem Horní Sloupnice 111 (podíl 1/6), paní Lence Kuchtové, bytem Jožky Svobody 302, Vysoké Mýto (podíl 4/6) a paní Pavle Novotné, bytem Jožky Svobody 302, Vysoké Mýto (podíl 1/6) za celkovou kupní cenu ve výši 10.100,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 432,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2014

 

 

 

48/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku označeného jako parc. č. 1972/12 zastavěná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Josefu a Haně Poslušným, oba bytem Sladovnická 427, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 4.500,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 180,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2014

 

 

 

 

49/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku označeného jako parc. č. 4670/3 trvalý travní porost a pozemku parc. č. 4671/11 zastavěná plocha  v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Ladislavu a Marii Šrůtovým, oba bytem V Peklovcích 443, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 5.700,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 234,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2014

 

 

 

 

50/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku označeného jako parc. č. 4669/15 orná půda a pozemku parc. č. 4670/2 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Miroslavu Zedníkovi, bytem V Peklovcích 442, Vysoké Mýto (podíl 7/12) a paní Lence Zedníkové, bytem V Peklovcích 442, Vysoké Mýto (podíl 5/12) za celkovou kupní cenu ve výši 59.300,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 2.646,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2014

 

 

 

 

51/14

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku označeného jako parc. č. 5156/18 zastavěná plocha a pozemku parc. č. 5156/19 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 287.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2014

52/14

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku označeného jako parc. č. 1289 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto od Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 za celkovou kupní cenu ve výši 413.300,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2014

53/14

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej části pozemku označeného jako parc. č. 3259/1 lesní pozemek v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.03.2014

54/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej bytové jednotky č. 676/3 vymezené v budově čp. 675, 676, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto na parcelách č. 4644/90, 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 329/10000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Daniele Novákové, bytem Leopolda Peka 1520, Říčany u Prahy, za celkovou kupní cenu ve výši 831.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2014

 

 

 

 

55/14

Zastupitelstvo města

 

I. Schvaluje

 

1. Účast města Vysokého Mýta na vyhlášené dražbě nemovitého majetku, a to pozemku parc.č. 10206 o celkové výměře 4244 m2 v k.ú. Vysoké Mýto, zapsaného na LV č. 733 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

2. Nabytí shora uvedené nemovitosti v případě, že se město Vysoké Mýto stane vydražitelem.

3. Zajištění úhrady za předmětnou nemovitost specifikované v bodě I.1.

II. P o v ě ř u j e

 

Radu města Vysokého Mýta

ke stanovení maximální výše kupní ceny pro nabídku města Vysoké Mýta k účasti v dražbě.

III. U k l á d á

Radě města Vysokého Mýta

Stanovit a schválit maximální výši kupní ceny dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 02.04.2014

odpovídá: vedoucí OPM

56/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

bezúplatný převod pozemku parc. č. 1216/1 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště a pozemku parc. č. 1217/1 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2014

57/14

Zastupitelstvo města schvaluje

 

přidělení finančních prostředků z dotace města Vysokého Mýta na podporu sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2014 pro o. p. s. Berenika Vysoké Mýto, IČ 26668149 na provoz Denního centra Berenika Vysoké Mýto – dle přiložené žádosti, ve výši 180 tis Kč (jedno sto osmdesát tisíc korun).

                                                                                             

Zodpovídá:  lic. Tomáš Salášek, pověřený vedením OSZ

Termín:  02.05.2014

58/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí mimořádného členského příspěvku Mikroregionu Vysokomýtsko na zpracování projektové dokumentace na odkanalizování a čištění odpadních vod z místních částí města Vysokého Mýta ve výši 342 900 Kč podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 26. března 2014

 

 

 

 

59/14

 

Zastupitelstvo město ukládá

radě města připravit návrh odpovědi na petici „Za transparentní projednávání investičních akcí ve Vysokém Mýtě“.

Termín: 23. 4. 2014

 

 

60/14

Zastupitelstvo města schvaluje

rozdělení finančních prostředků Dotace města Vysokého Mýta na sport na rok 2014 ve výši nad 50.000 Kč dle pozměněného návrhu členů rady města – dle přílohy.  

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

61/14

Zastupitelstvo města pověřuje

místostarostu Ing. Františka Jiraského jednáním s obcemi ve věci neinvestičních výdajů škol a podat zprávu na příštím zasedání zastupitelstva města.

Zodpovídá: Ing. Jiraský

Termín: 23. 4. 2014

                                                                      

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                                                        

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

 

 

 

xlsxVýsledky hlasování _26.3.2014.xlsx20.16 KB