Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2013-07 ze dne 18.12.2013

20.12.13

Souhrn usnesení č. 7/13 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 18. 12.  2013

 

 

187/13

 

Zastupitelstvo města určuje

 

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

 

 

188/13

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu MUDr. Jiřinu Šafrovou a Ing. Miloslava Coufala.   

 

 

 

189/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Rozpočtové opatření č. 6 – 2013 ve znění doplňku č. 1

3.   Rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2014

4.   Rozpočtový výhled města Vysokého Mýta sestavený na období 2015-2018

5.   Rozsah prováděných rozpočtových opatření radou města - doplnění

5.   Návrh převodů movitých a nemovitých věcí

6.   Návrh vyhlášky č. 4/2013 o místním poplatku za zábor veřejného prostranství

7.   Různé

8.   Diskuse

9.   Závěr

 

 

190/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

činnost RM za uplynulé období do 11. 12. 2013.

 

 

 

191/13

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Zápis ze schůze finančního výboru č.6-2013 ze 18.listopadu 2013.

 

 

 

192/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.6-2013 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2013

 

 

 

193/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2014 dle předloženého návrhu s tím, že schodek rozpočtu bude uhrazen smluvně zabezpečeným úvěrem poskytnutým Komerční bankou, a.s. na základě smlouvy o úvěru ze dne 25.09.2013. Pokrytí dočasného nedostatku peněžních prostředků bude zajištěno z Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta v souladu s jeho statutem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2013

 

 

 

 

194/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Rozpočtový výhled města Vysokého Mýta sestavený na období 2015-2018 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2013

 

 

 

195/13

 

Zastupitelstvo města doplňuje

 

rozsah kompetencí k provádění jednotlivých rozpočtových opatření radou města schválených usnesením zastupitelstva města č. 9/10 ze dne 8.12.2010 o bod e) dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 19.12.2013

 

 

 

196/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku označeného jako parc. č. 2974 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Robertu Čížkovi, bytem Mánesova 561, Hradec Králové za celkovou kupní cenu ve výši 25.765,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2014

 

 

 

197/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

směnu pozemku označeného jako parc. č. 394/5 ostatní plocha ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek označený jako parc. č. 431/2 zahrada ve vlastnictví manž. Miloslava a Jany Němcových, oba bytem Choceňská 120, Vysoké Mýto, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2014

 

 

198/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej bytové jednotky č. 675/4 v čp. 675 v ulici Větrná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 195/10000 na společných částech domu č.p. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Haně Kubíčkové, bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 525.088,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2014

 

 

 

199/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej bytové jednotky č. 88/5 v č.p. 88 v ulici Sv. Čecha, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 256/10000 na společných částech domu č.p. 87, 88, 89 a na pozemcích označených jako parc. č. 346/1, 346/2, 346/3 zastavěná plocha a parc. č. 347 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Zuzaně Krafferové, bytem V Peklovcích 487, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 749.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2014

 

 

 

200/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

bezúplatný převod nemovitostí - budovy čp. 118, Litomyšlské Předměstí, stavby občanského vybavení, stojící na parc. č. 1214/2, budovy bez čp/če, stavby občanského vybavení,  stojící na parc. č. 1206/2 a pozemků označených jako parc. č. 1198/2 zastavěná plocha a nádvoří,  parc. č. 1204/2 ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. 1206/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1208 ostatní plocha – zeleň, parc. č. 1209 ostatní plocha – zeleň, parc. č. 1212 ostatní plocha – zeleň, parc. č. 1214/1 ostatní plocha – jiná plocha,  parc. č. 1214/2 zastavěná plocha a nádvoří,  parc. č. 1215 ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. 1216/2 ostatní plocha – zeleň,  parc. č. 1217/2 ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. 1218 ostatní plocha – zeleň a parc. č. 1220/2 ostatní plocha – jiná plocha, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2013

 

 

201/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

bezúplatný převod nemovitostí - budovy čp. 383, Litomyšlské Předměstí, stavby občanského vybavení, stojící na parc. č. 1222, budovy bez čp/če, stavby občanského vybavení, stojící na parc. č. 1223 a pozemků označených jako parc. č. 1222 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1223 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1224 zahrada, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: do 30 dní od poskytnutí souhlasu Ministerstva financí

 

 

202/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod nemovitostí - budovy bez čp/če, zemědělská stavba, stojící na parc. č. 1922/2 a pozemků označených jako parc. č. 1922/2 zastavěná plocha a nádvoří,  parc. č. 1922/3 ostatní plocha – jiná plocha a parc. č. 1927/2 ostatní plocha - jiná plocha, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2013

 

 

 

203/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

DOHODU O PŘEVODU ČINNOSTÍ, MAJETKU A PRÁV A POVINNOSTÍ S PŘEVÁDĚNÝMI ČINNOSTMI SOUVISEJÍCÍMI  týkající se převodu areálu Domova mládeže z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídají: vedoucí OPM, vedoucí OVV, ředitelka Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova

Termín: ihned

 

 

204/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

směnu pozemku parc. č. 1522/31 zastavěná plocha a nádvoří a pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3776-248/2013 označených jako parc. č. 1522/89 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1524/8 ostatní plocha ve vlastnictví města Vysokého Mýta za podíl ve výši 49/100 na pozemcích parc. č. 4643/27, 4643/44, 4643/45 a 4643/46 ve vlastnictví NOVÝ DOMOV Vysoké Mýto, družstvo, IČ 25301551, se sídlem Gen. Svatoně 732, Vysoké Mýto, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2013

 

 

205/13

 

Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                        

 

 

206/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje:

 

Smlouvu o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí ve výši Kč 200 000,- na rok 2014.

 

Zodpovídá:      Iveta Fajglová, vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:           ZM 18. 12. 2013

 

 

 

207/13

 

Zastupitelstvo města vyhlašuje

 

v souladu se Zásadami města Vysokého Mýta pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města výběrové řízení na přidělení grantů z rozpočtu města pro rok 2014 na projekty v oblasti sportu, kultury, životního prostředí, na projekty škol, na projekty spolupráce s partnerskými městy, na sociální služby, zdravotnictví a podporu rodiny.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           prosinec 2013

 

 

 

208/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

udělení dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 960 000 Kč na kulturní akce města Vysokého Mýta v roce 2014: Slavnostní večer udílení Výročních cen, Dvořákův festival, XXII. ročník soutěžní přehlídky dětských dechových orchestrů Čermákovo Vysoké Mýto, Evropský svátek hudby, Týden hudby, Kinematograf bratří Čadíků, Promenádní koncerty, Městské slavnosti, Jarní kujebácký jarmark, Adventní kujebácký jarmark a společenský večer pro ZM, komise a výbory. 

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           prosinec 2013

 

 

 

209/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

udělení dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 7 905 000 Kč na provoz a činnost v roce 2014.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           prosinec 2013

 

 

 

210/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

zrušení společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o., IČ 275 43 111, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, Litomyšlská 71, PSČ 566 01, s likvidací. Likvidátorem jmenuje

Ing. Dagmar Sabolčikovou, bytem Vysoké Mýto, Štefánikova 293, PSČ 566 01. 

 

 

 

 

 

211/13

 

Zastupitelstvo města vyslovuje

 

podporu Gymnáziu Vysoké Mýto, Vyšší odborné škole stavební a Střední škole stavební Vysoké Mýto, Integrované střední škole technické Vysoké Mýto k zachování současného samostatného statutu.

 

 

212/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

záměr darovat nemovitosti tvořící areál Gymnázia Vysoké Mýto (budovy, pozemky) Pardubickému kraji, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice.. Podmínkami převodu je závazek Pardubického kraje užívat tyto nemovitosti výlučně pro provoz Gymnázia Vysoké Mýto, a v případě ukončení činnosti Gymnázia Vysoké Mýto či přestěhování Gymnázia Vysoké Mýto z tohoto areálu, závazek Pardubického kraje vrátit předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu.

 

 

213/13

 

Zastupitelstvo města doporučuje

 

Radě Pk:

1.Odložit případné řešení situace středních škol nejméně do června, lépe do září 2014. Předložený materiál považuje v současné podobě za nedostatečně připravený a neobeznámený se životem škol a města.

2. Případné varianty budoucí optimalizace středního školství ve Vysokém Mýtě hledat v úzké spolupráci s městem Vysoké Mýto s cílem nalézt shodu na řešení nejen se samosprávami ale i s odbornou a laickou veřejností,  a to s ohledem na tradice, spádovost a dopady na život města a regionu v dlouhodobém časovém úseku.

3. Neotvírat zásadní otázky existence škol několik málo měsíců před přijímacím řízením. Podobný postup každou školu velmi poškozuje.

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xlsxVýsledky hlasování18.73 KB