Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2021-02 ze dne 21.04.2021

22.04.21

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 2/2021 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 21.04.2021

 

19/21

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Pavlínu Benešovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

20/21

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu Jaroslava Bendla a Jiřího Kovaříka.

 

21/21

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

 

 1. Zahájení
 2. Zápis z jednání finančního výboru č.1-2021 konaného dne 9.března 2021
 3. Rozpočtová opatření č.11-2020 a 1-2021 schválená radou města
 4. Fond obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta - rozpočet 2021
 5. Poskytnutí zápůjčky společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.
 6. Rozpočtové opatření č.2-2021
 7. Majetkoprávní záležitosti
 8. Mimořádné členské příspěvky – Dobrovolný svazek obcí Českomoravské pomezí
 9. Žádost o peněžitý dar – HZS Pardubického kraje
 10. Programové dotace pro rok 2021 – Program podpory v oblasti sportu
 11. Individuální dotace na projekt senior doprava – Oblastní spolek Českého červeného kříže
 12. Programové a individuální dotace v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2021
 13. Program Regenerace MPR a MPZ 2021
 14. Návrhy na změnu územního plánu Vysokého Mýta
 15. Různé
 16. Diskuze
 17. Závěr

 

22/21

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č.1-2021 konaného dne 9.března 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2021

 

23/21

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Rozpočtové opatření č.11-2020 a 1-2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2021

 

24/21

Zastupitelstvo města bere na vědomí

rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta na rok 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2021

 

25/21

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí zápůjčky společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o., IČ: 25951378, ve výši do 4.000.000,0Kč se splatností do 31.12.2021, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,0% p.a., s možností mimořádných splátek jistiny zápůjčky. Účelem poskytnutí zápůjčky je zajištění financování společnosti spočívající v překlenutí časového nesouladu mezi náklady souvisejícími s fyzickým provedením prací na obnově a výchově městských lesů a poskytnutím dotací a příspěvků ze státního rozpočtu na tuto činnost v roce 2021, a to dle žádosti vydlužitele ze dne 3.3.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2021

 

26/21

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.2-2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.04.2021

 

27/21

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků parc. č. 32/1 a 32/2 a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 188-18/2020 označeného jako parc. č. 33/3, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, paní Heleně Kazdové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 85.700 Kč. Prodej pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty. Kupní cena bude uhrazena v následujících splátkách:

1. splátka ve výši 25.700 Kč splatná při podpisu smlouvy,

2. splátka ve výši 20.000 Kč splatná do 30.04.2022,

3. splátka ve výši 20.000 Kč splatná do 30.04.2023,

4. splátka ve výši 20.000 Kč splatná do 30.04.2024.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

 

28/21

Zastupitelstvo města schvaluje

úhradu formou splátek za bezesmluvní užívání pozemků parc. č. 32/1, 32/2 a 33/3 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, za období od 01.01.2014 do dne podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, a to ve splátkách dle podaného návrhu, se splatností poslední splátky do 31.05.2024.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2021

 

29/21

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4465-7/2021 označeného jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 4666/269) o výměře 16 m2 v k.ú. Vysoké Mýto panu Milanu Šplíchalovi, nar. xx, trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 28.000 Kč. Cena je včetně DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

 

30/21

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/406 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Ing. Václavu Nádvorníkovi, nar. xx a Mgr. Jitce Nádvorníkové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.520.750 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 03.02.2021 usnesením č. 50/21.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.05.2021

 

31/21

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod souboru movitých věcí – Zahrada MŠ Pod Smrkem, inv. č. 557 v pořizovací hodnotě 91.369 Kč do vlastnictví organizace Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 70998710.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

 

32/21

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod souboru movitých věcí – Zahrada MŠ Kamarádi, inv. č. 558 v pořizovací hodnotě 89.626 Kč do vlastnictví organizace Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 70998701.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

 

33/21

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod souboru movitých věcí – Zahrada MŠ Lidická, inv. č. 559 v pořizovací hodnotě 163.150 Kč a dále movité věci – vybavení kuchyně dle přílohy v celkové pořizovací hodnotě 1.636.546 Kč do vlastnictví organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 70998680.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

  

34/21

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod níže uvedené movité věci do vlastnictví organizace Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace,IČ: 71294791.

Inventární číslo Název majetku
479 Masážní lázeň

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

 

35/21

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze do vlastnictví společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ: 27534804.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

 

36/21

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/3 na pozemcích parc. č. 4643/43 a 4644/139 v k.ú. Vysoké Mýto od pana Jana Dohnala, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 519.667 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

 

37/21

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4128/19 a 4128/20 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

 

38/21

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4655/5, 4655/9, 4655/13 a 4655/17, vše v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

 

39/21

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 4643/82 o výměře cca 1343 m2 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

 

40/21

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40.000 Kč, který bude použit na spolufinancování provozu cyklobusů projíždějících Českomoravským pomezím v letním období roku 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

  

41/21

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 50.000 Kč, který bude použit na spolufinancování projektu „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

42/21

Zastupitelstvo města schvaluje

I.    poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje ve výši 60.000 Kč na stavební opravy sociálního zařízení v budově technického zabezpečení na požární stanici Vysoké Mýto, Gen. Svatoně 207.

 

II.   uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

43/21

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti podpory sportu

v roce 2021 dle následující tabulky:

ČÍSLO ŽADATEL

 

 

PROJEKT

VÝŠE DOTACE 2021 v Kč
17.

AC Vysoké Mýto z.s.

Staň se atletem, trénuj, běhej házej skákej 137 000
18.

Cyklo Bendl, z.s.

Sportovní příprava a zajištění závodního programu Cyklo Bendl, z.s. - sportovního cyklistického oddílu pro děti a mládež z Vysokého Mýta a okolí pro rok 2021

80 000
19.

Falcon Kickbox Vysoké Mýto, z.s.

Pronájem sportovních prostor, obnova vybavení pro tréninky 105 000
20.

1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, z.s.

Volnočasové sportovní aktivity mládeže a A týmu - příspěvek na nájemné, dopravu, sportovní materiál, poplatky rozhodčích, apod. 130 000
21.

Florbalový spolek FTC Vysoké Mýto

Metodický a materiální rozvoj florbalu ve Vysokém Mýtě

150 000
22.

Plavecký klub Vysoké Mýto, z.s.

Podpora pravidelné a dlouhodobé sportovní činnosti Plaveckého klubu Vysoké Mýto, z.s.

164 000
23.

SK Vysoké Mýto z.s.

Sportovní aktivity SK Vysoké Mýto

430 000
24.

Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto, z.s.

Podpora činnosti sportovního klubu kanoistiky

105 000
25.

Tenisový klub LTC Vysoké Mýto, z.s.

Podpora sportovní činnosti spolku-děti a mládež-tréninkové středisko, soutěže družstev a turnaje jednotlivců, provoz a údržba tenisového areálu a haly

150 000
26.

Tělocvičná jednota Sokol Vysoké Mýto

Celoroční sportovní činnost TJ Sokol Vysoké Mýto

265 000
27. Volejbalový klub Vysoké Mýto, z.s. Podpora sportovního oddílu 65 000

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, č. usnesení 135/20 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 18. 11. 2020, číslo usnesení 696/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

44/21

Zastupitelstvo města

I. schvaluje poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí ve výši 300.000 Kč na projekt senior doprava ve Vysokém Mýtě v roce 2021.


II. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 9. 2020, č. usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

45/21

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2021 dle níže uvedené tabulky,

Žadatel Název projektu Rozhodnutí ZM
60102411 Oblastní charita Nové Hrady u Skutče Poskytování sociálních služeb v oblasti Vysokomýtska 90.000,00
25997343 TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Zajištění sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji 10.000,00
68246277 Šance pro Tebe, z.s. Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska 20.000,00
29203503 Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. Hlas dítěte 5.000,00
27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Provoz NZDM EMKO a Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě 75.000,00

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 31.03.2021

  

46/21

Zastupitelstvo města schvaluje

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro o. p. s. Berenika Vysoké Mýto, IČ 26668149 na úhradu nájemného a dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. pro rok 2021, ve výši 300 tis Kč (třista tisíc korun českých),


II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 30.04.2021

  

47/21

Zastupitelstvo města schvaluje

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro spolek Naděje, IČ 00570931 na financování provozních nákladů Domu pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto, pro rok 2021, ve výši 200 tis Kč (dvě stě tisíc korun českých),


II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 30.04.2021

  

48/21

Zastupitelstvo města schvaluje

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice, IČO 27534804 na financování služby NZDM EMKO Vysoké Mýto v roce 2021, ve výši 85 tis Kč (osmdesát pět tisíc korun českých),


II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 30.04.2021

  

49/21

Zastupitelstvo města přijímá:

účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě v celkové výši 1.610.000 Kč.

 

Termín: ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

  

50/21

Zastupitelstvo města schvaluje:

využití účelové dotace z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2021, která je poskytnuta v celkové výši
1.610.000 Kč takto:

-           finanční prostředky ve výši 1.000.000 Kč na akci „Sanace dřevomorky v krovu věže a s tím spojená obnova konstrukce krovu městské opevnění – Pražská brána na pozemku parc. č. 276, 275, 4790 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. V Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 je objekt pod pořadovým č. 6. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým
č. 25944/6-4106.

-           finanční prostředky ve výši 230.000 Kč na akci „Výměna výplní fasádních otvorů -
I. etapa“ měšťanského domu č. p. 211 na pozemku parc. č. 1290 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 pod pořadovým č. 13. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 21202/6-4394.

-           finanční prostředky ve výši 380.000 Kč na akci „Restaurování nástěnných maleb ve východní části klenby presbytáře a konzervace a údržba dřevěného oltáře“ v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 pod pořadovým č. 9. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

 

Termín: ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

51/21

Zastupitelstvo města schvaluje:

dotaci města ve výši 80.000 Kč (10 % z celkově uznatelných nákladů, tj. z částky 805.000 Kč) na výměnu výplní fasádních otvorů - I. etapa, měšťanského domu č. p. 211 na pozemku parc. č. 1290 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Termín: ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

52/21

Zastupitelstvo města schvaluje:

dotaci města ve výši 53.000 Kč (10 % z celkově uznatelných nákladů, tj. z částky 532.750 Kč) na restaurování nástěnných maleb ve východní části klenby presbytáře a konzervace a údržba dřevěného oltáře v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Termín: ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

53/21

Zastupitelstvo města schvaluje:

zařazení podnětu na změnu využití u pozemků p.č. 4571/20, p.č. 4571/17 na části pozemku z předepsaného funkčního využití „Plochy smíšené výrobní – VS“ zastavitelná plocha Z.43 a na části pozemku „Plochy smíšené krajinné zeleně - NZs“ na plochu s funkčním využitím „Plochy výroby a skladování – lehký průmysl – VL“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto.

zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 4571/30 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy smíšené výrobní – VS“ zastavitelná plocha Z.43 na plochu s funkčním využitím „Plochy výroby a skladování – lehký průmysl – VL“. do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

  

54/21

Zastupitelstvo města schvaluje:

zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 3349/5 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy smíšené krajinné zeleně - NZs“ na plochu s funkčním využitím „Zeleň soukromá vyhrazená - ZS“ do následující aktualizace Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

  

55/21

Zastupitelstvo města schvaluje:

zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 3298 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy smíšené krajinné zeleně - NZs“ na plochu s funkčním využitím „Plochy bydlení v rodinných domech – městské, příměstské - BI“ do následující aktualizace Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

56/21

Zastupitelstvo města neschvaluje:

zařazení podnětu na změnu využití na části pozemku p.č. 4014/14, p.č. 4010 a p.č. 4011 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy zemědělské – NZ“ a „Zeleň ochranná  izolační - ZO“ na zastavitelnou plochu s funkčním využitím „Plochy bydlení, rodinné domy městské a příměstské – BI“ do následující aktualizace Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

  

57/21

Zastupitelstvo města neschvaluje:

zařazení podnětu na změnu využití na části pozemku p.č. 4128/241, části p.č. 4128/240 a části p.č. 4128/243 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy zemědělské – NZ“ na zastavitelnou plochu s funkčním využitím „Plochy bydlení, rodinné domy městské a příměstské – BI“ do následující aktualizace Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

  

58/21

Zastupitelstvo města neschvaluje:

zařazení podnětu na změnu využití u pozemků p.č. 3911/1, p.č. 3911/2 a p.č. 4132/104 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy zemědělské – NZ“ na zastavitelnou plochu s funkčním využitím „Plochy bydlení, rodinné domy městské a příměstské – BI“ do následující aktualizace Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

  

59/21

Zastupitelstvo města schvaluje:

zařazení podnětu na změnu využití u pozemků p.č. 441, st. p.č. 440 a st. p.č. 439 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití plocha přestavby P17 „Plochy smíšené obytné městské – SM“ a „Plochy veřejného prostranství - PV“ na plochy „Plochy smíšené obytné městské – SM“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

60/21

Zastupitelstvo města schvaluje

pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto pod č. registrace akce 014D262001289, dle schválené technické specifikace GŘ HZS ČR, v předpokládané hodnotě 1.950.000 Kč bez DPH. Dopravní automobil bude financován z dotačního programu Ministerstva vnitra GŘ-HZS ČR ve výši 450.000 Kč. Město se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín:  31.03.2021

 

61/21

Zastupitelstvo města pověřuje

strážníka Bc. Filipa Perouta, os. č. 008, plněním úkolů při řízení Městské policie Vysoké Mýto ve smyslu ust. § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a to od 22.04.2021.

 

Odpovídá: starosta

Termín: ihned