Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2021-01 ze dne 24. 02. 2021

03.03.21

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 1/2021 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 24.2.2021

 

1/21

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Jitku Kočovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

2/21

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu pana paní Mgr. Helenu Mandíkovou a pana Petra Klofandu.

 

3/21

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

  1.  Zahájení
  2.  Ceny města Vysokého Mýta za rok 2020
  3.  Majetkoprávní záležitosti
  4.  Různé
  5.  Diskuze
  6.  Závěr

 

4/21

Zastupitelstvo města volí

přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí paní Evu Šrautovou, bytem xx, na další čtyřleté období.

Zodpovídá: Bc. Iveta Petrová

Termín: ihned

 

5/21

Zastupitelstvo města schvaluje

volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2020. 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty 

Termín: ihned

 

6/21

Zastupitelstvo města jmenuje

volební komisi pro volbu držitelů Cen města Vysokého Mýta za rok 2020 ve složení: Mgr. Marie Lněničková, JUDr. Libor Poláček, Bc. Iveta Petrová.

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

7/21

Zastupitelstvo města schvaluje

finanční dar pro držitele Ceny města Vysokého Mýta za rok 2020 uvedených v čl. I, odst. 1 písm. a), b), c) Statutu udílení cen města Vysokého Mýta ve výši 10.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: den konání slavnostního večera

 

8/21

Zastupitelstvo města schvaluje

vyřazení podané nominace Petra Dvořáčka, která nesplňuje podmínky Statutu udílení Cen města Vysokého Mýta dle čl. II odst.6.

 

9/21

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/2 na pozemcích parc. č. 4078, 4082/17, 4673/12, 10016 a 10224, vše v k.ú. Vysoké Mýto od paní Jany Piťhové, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 1.642.380 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

 

10/21

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemků parc. č. 3359/1, 3359/2 a 3359/3, vše v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za kupní cenu ve výši 1.000.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

 

11/21

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod níže uvedených hmotných movitých věcí do vlastnictví Technických služeb Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, IČ: 70888671.

Inventární číslo Název majetku REZ Pořizovací hodnota
171 Škoda Fabia classic 1,4/44 kW 5E1 2541 255 000,00 Kč
418 Automobil MP Dacia Logan MVC + příslušenství 3E6 1171 299 461,00 Kč
427 Kloubový nakladač Bobcat E00 6131 1 838 080,90 Kč
429 mobilní třídící jednotka Resta 4E0 6901 4 268 108,65 Kč
543 traktor New Holland T4.95 E010879 1 253 754,00 Kč
554 přívěs/návěs VEZEKO R1 (včetně štěpkovače) 3E6 1697 672 748,00 Kč
(436) ZL Traktor Antonio Carraro E01 6817 1 400 000,00 Kč
(408) ZL Svozové auto pro svoz bioodpadu 5E7 7569 1 927 669,00 Kč
(409) ZL Svozové auto s nosičem vanových kontejnerů Iveco 2E9 3717 1 602 952,00 Kč
(478) ZL Samochodný zametací stroj AUSA 5E0 0515 3 884 354,00 Kč
(407) ZL vanový kontejner – velký typ C2-38KV61 4ks 270 320,00 Kč
(3909) ZL vanový kontejner – velký typ C2-38KV62 3ks 115 260,90 Kč
(3908) ZL vanový kontejner – velký typ C2-38KV62 1 ks 38 709,10 Kč

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

12/21

Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671 s účinností od 01.03.2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

13/21

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod hmotných movitých věcí a spotřebního materiálu uvedených v příloze do vlastnictví společnosti LEDAX Vysoké Mýto, o.p.s., IČ: 28117557 s tím, že převáděné movité věci kromě spotřebního materiálu budou následně zaevidovány jako mobiliář koncesionáře.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

 

14/21

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4466-10/2021 označeného jako parc. č. 4289/130 trvalý travní porost v k.ú. Vysoké Mýto společnosti JMG s.r.o., IČ 05645093, za celkovou kupní cenu ve výši 3.115.000 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

 

15/21

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatné nabytí pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4439-177/2020 označeného jako parc. č. 4025/1 o výměře 9840 m2 v k.ú. Vysoké Mýto se všemi jeho součástmi (zejm. víceúčelové hřiště) a příslušenstvím z vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, do vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2021

 

16/21

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1522/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

 

17/21

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 255/16 v k.ú. Domoradice.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

 

18/21

Zastupitelstvo města uděluje

Ceny města Vysokého Mýta za rok 2020 podle výsledků tajného hlasování a ukládá volební komisi pro udílení Cen města Vysokého Mýta za rok 2020 jména držitelů zveřejnit na slavnostním večeru.

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: den konání slavnostního večera