Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2020-05 ze dne 11.11. 2020

18.11.20

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 5/2020 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta konaného dne 11. 11. 2020

 

139/20

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Jitku Kočovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

140/20

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Fišera a pana Jaroslava Bendla.

 

141/20

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

 

 1. Zahájení
 2. Zápis z jednání finančního výboru č.4-2020 konaného dne 19.10.2020
 3. Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.09.2020
 4. Rozpočtové opatření č.8-2020 schválené radou města
 5. Rozpočtové opatření č.9-2020
 6. Poskytnutí individuální dotace na dofinancování projektu senior doprava ČČK
 7. Majetkoprávní záležitosti
 8. Různé
 9. Diskuze
 10. Závěr

 

142/20

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č.4-2020 konaného dne 19.října 2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.11.2020

 

143/20

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.09.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.11.2020

 

144/20

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Rozpočtové opatření č.8-2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.11.2020

 

145/20

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.9-2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.11.2020

 

146/20

Zastupitelstvo města

 • schvaluje poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí ve výši celkem Kč 295 000,- na projekt senior doprava ve Vysokém Mýtě v roce 2020.
 • schvaluje uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě č 1/OSS/2020 o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

147/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 151-14245/2020 označeného jako parc. č. 279/2 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Domoradice společnosti PLKM Group a.s., IČ 04042115, za celkovou kupní cenu ve výši 14.200 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

 

148/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4424-112/2020 označeného jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 887) o výměře 32 m2 v k.ú. Vysoké Mýto paní Marii Cinkové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 5.300 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

 

149/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/284 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto Bc. Janu Kajsrlíkovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.295.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.01.2021

 

150/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/378 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Marku Zdražilovi, nar. xx a Kateřině Zdražilové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.321.250 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.01.2021

 

151/20

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 107/20 ze dne 16.09.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

152/20

Zastupitelstvo města schvaluje

Statut udílení Cen města Vysokého Mýta, dle předloženého návrhu s účinností od 01.12.2020.

Zodpovídá: tajemník, vedoucí OKS

Termín: 30. 11. 2020

                                                                                                                     

153/20

Zastupitelstvo města zrušuje

k 30.11.2020 Statut udílení Výročních cen města Vysokého Mýta, který schválilo Zastupitelstvem města Vysokého Mýta dne 18. 09. 2019 č. usn. 192/19 v platném znění.  

Zodpovídá: tajemník, vedoucí OKS

Termín: 30.11. 2020

 

154/20

Zastupitelstvo města stanoví

výši finanční odměny pro laureáty kategorie uvedené v čl. I, odst.1 písm. a), b), c) Statutu udílení Cen města Vysokého Mýta za rok 2020 ve výši 10.000,- Kč.

Zodpovídá: tajemník, vedoucí OKS

Termín: 30. 11. 2020

 

155/20

Zastupitelstvo města volí

přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí paní Marii Simonovou, bytem xx, na další čtyřleté období.

Zodpovídá: Bc. Iveta Petrová

Termín: ihned