Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2020-03 ze dne 17. 06. 2020

22.06.20

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 3/2020 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 17.06.2020

 

36/20

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Jitku Kočovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

37/20

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu paní Mgr. Helenu Mandíkovou a pana Jiřího Kovaříka.

 

38/20

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

 

 1. Zahájení
 2. Zápis z jednání finančního výboru č.2-2020 konaného dne 18.05.2020
 3. Účetní závěrka města Vysokého Mýta sestavená k 31.12.2019
 4. Závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2019
 5. Rozbor hospodaření sestavený k 31.03.2020
 6. Rozpočtová opatření č.3-2020 a 4-2020 schválená radou města
 7. Rozpočtové opatření č.5-2020
 8. Poskytnutí zápůjčky společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.
 9. Odpisy promlčených pohledávek
 10. Návrhy na změnu územního plánu Vysokého Mýta
 11. Program Regenerace MPR a MPZ
 12. Majetkoprávní záležitosti
 13. Vyhláška č. 2/2020 o změně vyhlášky č. 2/2019 o nočním klidu
 14. Změna zřizovací listiny - Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, p.o.
 15. Závěrečný účet dobrovolných svazků obcí Královská věnná města a Českomoravské pomezí za rok 2019
 16. Různé
 17. Diskuze
 18. Závěr

 

39/20

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č.2-2020 konaného dne 18.05.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2020

 

40/20

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření města Vysokého Mýta k 31.12.2019 včetně jeho rozdělení dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

 

41/20

Zastupitelstvo města schvaluje

účetní závěrku města Vysokého Mýta sestavenou k 31.12.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

 

42/20

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2019, tj. zisk ve výši 42.945.287,41Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

 

43/20

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2019, tj. zisk ve výši 4.771.657,71Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

 

44/20

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2019, tj. zisk ve výši 47.716.945,12Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

 

45/20

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

 

46/20

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací poskytnutých městem Vysokým Mýtem v roce 2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

 

47/20

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

 

48/20

Zastupitelstvo města schvaluje

závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 města Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

 

49/20

Zastupitelstvo města souhlasí

s celoročním hospodařením města Vysokého Mýta v roce 2019, a to bez výhrad.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

 

50/20

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.03.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2020

 

51/20

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Rozpočtová opatření č.3-2020 a 4-2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.6.2020

 

52/20

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č.5-2020 ve znění doplňku č.1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

 

53/20

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí zápůjčky společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o., IČ: 25951378, ve výši do 4.000.000,0Kč se splatností do 31.12.2020, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,0% p.a., s možností mimořádných splátek jistiny zápůjčky. Účelem poskytnutí zápůjčky je zajištění financování společnosti spočívající v překlenutí časového nesouladu mezi náklady souvisejícími s fyzickým provedením prací na obnově a výchově městských lesů a poskytnutím dotací a příspěvků ze státního rozpočtu na tuto činnost v roce 2020, a to dle žádosti vydlužitele ze dne 12.5.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2020

 

54/20

Zastupitelstvo města schvaluje

odpis pohledávek vzniklých v samostatné působnosti města Vysoké Mýto, které jsou nevymahatelné z důvodu jejich promlčení, a to dle přiloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravních a správních agend

Termín: 31.03.2020

 

55/20

Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 1973, 1965/2, 5536, 5535, 1972/13, 1965/3, 1965/4 a 1965/5   k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití Plochy bydlení v bytových domech – BH“ zastavitelná plocha ozn. Z17/BH na plochy „Plochy občanské vybavení komerční – OK“ zastavitelná plocha ozn. Z17/OK do následující aktualizace Územního plánu Vysokého Mýta. Při změně Územního plánu Vysokého Mýto bude tento záměr prověřen.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

56/20

Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 3321/7, k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy lesní - NL“ na plochy „Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské - BV“ do následující aktualizace Územního plánu Vysokého Mýta. Při změně Územního plánu Vysokého Mýta bude tento záměr prověřen.

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

57/20

Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 4506/3, p.č. 4506/4, p.č. 4506/5, p.č. 4506/6, p.č. 4512/3, p.č. 4512/4, p.č. 4512/5, p.č. 4512/6, p.č. 4512/7, p.č. 4512/38 p.č. 4512/39 p.č. 4512/10, p.č. 4512/11, p.č. 4512/12, p.č. 4512/13, p.č. 4513/1, p.č. 4513/2, p.č. 4513/3, p.č. 4513/4, p.č. 4513/5, p.č. 4514/1, p.č. 4514/2, p.č. 4514/3, p.č. 4520/4, p.č. 4520/5, p.č. 4520/6, p.č. 4520/8, p.č. 4520/9, p.č. 4520/10, p.č. 4520/11 p.č. 4520/12, p.č. 4520/16, p.č. 4520/17, p.č. 4520/18, p.č. 4512/7, p.č. 4512/8,  p.č. 4512/9, p.č. 4513/2, p.č. 4520/8 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy občanské vybavení komerční – OK“ na plochy „Plochy výroby a skladování – lehký průmysl - VL“ do následující změny Územního plánu Vysokého Mýta.

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

58/20

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 18/20 a 20/20 ze dne 18.03.2020

Termín:        ihned

Zodpovídá:  vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

59/20

Zastupitelstvo města schvaluje

využití účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020, která je poskytnuta v celkové výši 1.505.000, - Kč takto:

-           finanční prostředky ve výši 312.000, - Kč na akci „Obnova břidlicové krytiny na malé věži městské opevnění – Litomyšlská brána na st. p. č. 129 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, která je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 pod pořadovým č. 2. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 25944/6-4106.

            finanční prostředky ve výši 629.000, - Kč na akci „Restaurování oltářního obrazu Petra Brandla – Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 pod pořadovým č. 10. Obraz je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

-           finanční prostředky ve výši 416.000, - Kč na akci „Oprava fasády, restaurování portálů a restaurování vchodových dveří měšťanského domu č. p. 189 na st. p. č. 191/1 v v obci a k.ú. Vysoké Mýto, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 pod pořadovým č. 14. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 15749/6-4125.

-           finanční prostředky ve výši 148.000, - Kč na akci „Restaurování sgrafitové výzdoby – Pražská brána, na st. p. č. 275, 276 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, která je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 pod pořadovým č. 16. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 25944/6-4106.

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

60/20

Zastupitelstvo města schvaluje

dotaci města ve výši 61.000, - Kč (10 % z celkově uznatelných nákladů, tj. z částky 606.000, - Kč) na opravu fasády a restaurování portálů (do náměstí) a restaurování vchodových dveří měšťanského domu č. p. 189 na st. p. č. 191/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

61/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4343-419/2019 označeného jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 4710/1) o výměře 221 m2 v k.ú. Vysoké Mýto paní Vlastě Zavřelové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 15.749 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

 

62/20

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 147-114/2019 označených jako díl „b“ (vzniklý z parc. č. 286/1) o výměře 11 m2, díl „e“ (vzniklý z parc. č. 61/1) o výměře 11 m2 a díl „f“ (vzniklý z parc. č. 61/1) o výměře 35 m2 v k.ú. Domoradice ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky označené, na základě uvedeného geometrického plánu, jako díl „a“ (vzniklý z pozemku parc. č. 61/4) o výměře 12 m2 a díl „c“ (vzniklý z pozemku parc. č. 61/8) o výměře 2 m2 v k.ú. Domoradice ve vlastnictví manželů Ladislava Osinka, nar. xx a Věry Osinkové, nar. xx, oba trvale bytem xx, s doplatkem kupní ceny ve výši 6.450 Kč, který jsou povinni manž. Osinkovi uhradit městu Vysokému Mýtu. Směna pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

 

63/20

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 10157 lesní pozemek v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 518.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

 

64/20

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 4289/95 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2020

 

65/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 713/4 trvalý travní porost a pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 86-109/2019 označených jako parc. č. 711/5 vodní plocha – zamokřená plocha, parc. č. 713/6 trvalý travní porost a parc. č. 812/2 ostatní plocha – jiná plocha, vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň panu Janu Stránskému, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 7.550 Kč. Prodej pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

 

66/20

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2617/2 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

67/20

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2448/1 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

68/20

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4597/25, 4597/26 a 4597/27 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

69/20

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1167 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

70/20

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1186 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

71/20

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2482/2 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

72/20

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4111/133 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

73/20

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 4862/6 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2020

 

74/20

Zastupitelstvo města odkládá

projednání žádostí o prodej pozemku parc. č. 1970/68 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

 

75/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4357-408/2019 označených jako parc. č. 467/1 trvalý travní porost a parc. č. 467/2 trvalý travní porost, vše v k.ú. Vysoké Mýto paní Iloně Moučkové, nar. Xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 32.900 Kč. Prodej pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

 

76/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 141-46/2019 označených jako st. 15/2 zastavěná plocha a nádvoří, st. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 37/2 ostatní plocha – jiná plocha a parc. č. 326/2 trvalý travní porost, vše v k.ú. Brteč Ing. Janu Svobodovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 22.500 Kč. Prodej pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

 

77/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1515/3 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře cca 20 m2 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti česká FARMA s.r.o., IČ 02094070, za účelem výstavby nového vstupu do domu čp. 147 v ul. Gen. Svatoně, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + náklady na přípravu podkladů a na sepsání kupní smlouvy ve výši 3.000 Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%. Na prodej pozemku bude uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci. Pozemek bude prodán až po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu na zaměření této stavby.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

 

78/20

Zastupitelstvo města odkládá

projednání žádostí o prodej pozemků parc. č. 4669/23 a 4669/24 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

 

79/20

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 145-180/2019 označeného jako parc. č. 31/3 zahrada v k.ú. Brteč ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý shora uvedeným geometrickým plánem označený jako parc. č. 29/3 zahrada v k.ú. Brteč ve vlastnictví manželů Ing. Jana Patrného, nar. xx a Ing. Ivety Patrné, nar. xx, oba trvale bytem xx, s doplatkem kupní ceny ve výši 7.500 Kč, který jsou povinni manž. Patrní uhradit městu Vysokému Mýtu. Směna pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

 

80/20

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 145-180/2019 označených jako parc. č. 31/4 zahrada a parc. č. 435/2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Brteč ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý shora uvedeným geometrickým plánem označený jako parc. č. 31/5 zahrada v k.ú. Brteč ve vlastnictví paní Drahomíry Plíškové, nar. xx, trvale bytem xx, s doplatkem kupní ceny ve výši 1.350 Kč, který je povinna pí Plíšková uhradit městu Vysokému Mýtu. Směna pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

 

81/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 2617/22 orná půda o výměře 158 m2 a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4353-156/2019 označeného jako parc. č. 2617/23 orná půda o výměře 26 m2, vše v k.ú. Vysoké Mýto, panu Ivanu Ševčukovi, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 184.500 Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

 

82/20

Zastupitelstvo města schvaluje

změnu termínu plnění usnesení č. 230/19, 231/19 a 232/19 na 31.12.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

83/20

Zastupitelstvo města schvaluje

změnu termínu plnění usnesení č. 213/19 na 31.12.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

84/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4386-39/2020 označeného jako parc. č. 4571/30 orná půda v k.ú. Vysoké Mýto společnosti Šmídl Reality s.r.o., IČ 02418541, za kupní cenu ve výši 11.078.000 Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

85/20

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemků parc. č. 4597/24, 4596/2, 4596/19, 4596/11, 4597/9 a části parc. č. 4597/3, vše v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2020

 

86/20

Zastupitelstvo města schvaluje

darování vozidla inv. č. 480, Ford Transit, RZ 2E6 4987 příspěvkové organizaci Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

87/20

Zastupitelstvo města schvaluje

darování vozidla inv. č. 6001, Škoda Fabia, RZ 2E7 9594 příspěvkové organizaci MIKÁDO – středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 72087013.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

88/20

Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671 s účinností od 01.01.2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

89/20

Zastupitelstvo města vydává

vyhlášku č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o nočním klidu.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

90/20

Zastupitelstvo města mění

usnesení č. 234/19 tak, že text „do 30.06.2020“ se nahrazuje textem „na zasedání zastupitelstva města dne 16.12.2020“ a termín plnění tohoto usnesení se mění z 31.03.2020 na 16.12.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

 

91/20

Zastupitelstvo města schvaluje

změnu zřizovací listiny Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, v úplném znění, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 7. 2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

92/20

Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěrečný účet, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a výroční zprávu o činnosti dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

93/20

Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

94/20

Zastupitelstvo města volí

přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí Mgr. Jindřišku Klaudovou, bytem xx, na další čtyřleté období.

Zodpovídá: Bc. Iveta Petrová

Termín: ihned

 

95/20

Zastupitelstvo města zřizuje

pětičlenný osadní výbor části města Vysokého Mýta, Vanice, s účinností od 1. 7. 2020.

  

 Zodpovídá: místostarosta

 Termín: 17. 6. 2020

 

96/20

Zastupitelstvo města určuje

tyto členy osadního výboru části města Vysokého Mýta, Vanice:

Lenka Raušerová, bytem xx
Pavel Raušer, bytem xx

Zdeněk Svoboda, xx
Michal Novotný, xx
Miloš Karal, xx

 

Zodpovídá: místostarosta

Termín: 17. 6. 2020

 

                                                                      

97/20

Zastupitelstvo města volí

předsedu osadního výboru části města Vysokého Mýta, Vanice, paní Lenku Raušerovou, bytem xx, s účinností od 1. 7. 2020.

Zodpovídá: místostarosta

Termín: 17. 6. 2020