Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2019 - 06 ze dne 11.12.2019

18.12.19

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 6/2019 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 11.12.2019

     

195/19

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Jitku Kočovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

196/19

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu paní Ing. Mgr. Bohumíra Šrauta a Mgr. Jiřího Plháka.

 

197/19

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

 1.  Zahájení

 2.  Zápis z jednání finančního výboru č.4-2019 konaného dne 21.10.2019

 3.  Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.9.2019

 4.  Rozpočtová opatření č.10 a 11-2019 schválená radou města

 5.  Rozpočtová opatření č.12-2019

 6.  Střednědobý výhled rozpočtu města Vysokého Mýta na období 2021-2023

 7.  Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2020

 8.  Majetkoprávní záležitosti

 9.  Program regenerace MPZ Vysoké Mýto 2014-2023 aktualizace listopad 2019

 10.  Návrh na změnu územního plánu Vysokého Mýta p.č.  1912/1 k.ú. Vysoké Mýto

 11.  Návrh na změnu územního plánu Vysokého Mýt p.č. 175/31 k.ú. Vanice  

 12.  Návrh na změnu územního plánu Vysokého Mýta p.č. 3990/57 a p.č. 3990/58 k.ú. V. Mýto

 13.  Žádost o dotaci - Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

 14.  Mimořádný členský příspěvek DSO Českomoravské pomezí

 15.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci - VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.

 16.  Individuální dotace pro VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o.p.s. na rok 2020

 17.  Žádost o individuální dotaci města na rok 2019 – Berenika Vysoké Mýto

 18.  Výstupy ze Střednědobého plánování sociálních služeb v ORP V. Mýto v letech 2017 – 2021

 19.  Aktualizace statutu sociálního fonfu

 20.  Různé

 21.  Diskuze

 22.  Závěr

 

198/19

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č.4-2019 konaného dne 21.10.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2019

 

199/19

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.9.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2019

 

200/19

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Rozpočtová opatření č.10-2019 a 11-2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2019

 

201/19

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.12-2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:31.12.2019

 

202/19

Zastupitelstvo města schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu města Vysokého Mýta na období 2021-2023 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2019

 

203/19

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2020 dle předloženého návrhu ve znění pozměňovacího návrhu starosty města, jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 290.732,7tis.Kč, celkovými výdaji ve výši 303.324,2tis. Kč a financováním ve výši 12.591,5tis.Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen volnými finančními prostředky města z minulých let.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2019

 

204/19

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Vysokého Mýta na rok 2020 dle předloženého návrhu s celkovými výnosy ve výši 20.778,0tis.Kč, celkovými náklady ve výši 20.313,0tis.Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 465,0tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2019

 

205/19

Zastupitelstvo města schvaluje postup, kdy budou výdajové položky "Projektová příprava, přípravné práce investičního charakteru", "Služby - poradenská činnost, konzultační právní a ostatní", „Revize budov“ a "Opravy vlastního majetku" čerpány dle skutečnosti napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové skladby, s podmínkou zachování účelu a celkového objemu jednotlivých položek dle schváleného rozpočtu města na rok 2020. Rozpis těchto položek rozpočtu dle skutečného čerpání provede hlavní účetní města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2019

 

206/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 180-323/2019 označeného jako parc. č. 739/1 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu Mgr. Karlu Kouřilovi (nar. xx), trvale bytem xx – podíl 1/6, panu Albertu Mrockovi (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto – podíl 1/2, panu Albertu Mrockovi (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto – podíl 1/6 a paní Lence Novákové (nar. xx), trvale bytem xx – podíl 1/6, za celkovou kupní cenu ve výši 13.300 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

207/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4326-110/2019 označeného jako parc. č. 4895/8 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vysoké Mýto společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, za celkovou kupní cenu ve výši 52.000 Kč. Dodání nemovité věci je, dle § 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

208/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 84-65/2019 označeného jako parc. č. 739/4 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Svařeň Mgr. Vladimíru Flídrovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.200 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

 

209/19

Zastupitelstvo města

 1. schvaluje vklad majetku, tj. nemovité věci - kotelny v areálu ZŠ Jiráskova – náměstí Pod Kaštany (inv. č. B-00250), vč. zařízení kotelny, tj. pozemku parc. č. 1515/59 zastavěná plocha a nádvoří a stavby technického vybavení č.p. 942 Litomyšlské Předměstí, která stojí na pozemku parc. č. 1515/59, vše v k.ú. Vysoké Mýto, oceněného dle znaleckých posudků na celkovou částku 1.434.570 Kč do společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., IČ 25968726,

 2. zmocňuje starostu města k podpisu příslušného notářského zápisu.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2020

 

210/19

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 143-95/2019 označeného jako parc. č. 260/5 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Domoradice ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý shora uvedeným geometrickým plánem označený jako parc. č. 2/3 zahrada v k.ú. Domoradice ve vlastnictví manželů Zdeňka Souška (nar. xx) a Miroslavy Souškové (nar. xx), oba trvale bytem xx, Vysoké Mýto, s doplatkem kupní ceny ve výši 2.700 Kč, který jsou povinni manž. Souškovi uhradit městu Vysokému Mýtu. Směna pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

211/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 144-96/2019 označeného jako parc. č. 50/4 ostatní plocha – zeleň v k.ú. Domoradice paní Haně Novotné, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 19.850 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

212/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 179-164/2019 označených jako parc. č. 724/2 ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. 770/22 vodní plocha – tok přirozený a parc. č. 770/23 vodní plocha – tok přirozený, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu Petru Dostálovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 10.100 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

213/19

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4313-87/2019 označeného jako parc. č. 4890/22 ostatní plocha – zeleň v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý shora uvedeným geometrickým plánem označený jako parc. č. 2173/2 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví manželů Ing. Jana Kotoučka, nar. xx a Mgr. Renaty Kotoučkové, nar. xx, oba trvale bytem xx (podíl ½) a Ing. Jana Kotoučka, nar. xx, trvale bytem xx (podíl ½). Směna pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

214/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4335-125/2019 označených jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 4128/27) o výměře 75 m2, díl „b“ (vzniklý z parc. č. 4128/28) o výměře 7 m2 a díl „c“ (vzniklý z parc. č. 4128/2) o výměře 3 m2, vše v k.ú. Vysoké Mýto manželům Vlastislavu Špatenkovi, nar. xx a Anně Špatenkové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 13.250 Kč. Prodej pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

215/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 137-134/2017 označeného jako parc. č. 71/3 trvalý travní porost v k.ú. Brteč paní Monice Münsterové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 94.000 Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

216/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4338-130/2019 označeného jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 4248/34) o výměře 9 m2 v k.ú. Vysoké Mýto panu Martinu Bíbusovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 7.050 Kč. Prodej pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

217/19

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Giňovou Natašu (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu dlužného nájemného v celkové výši  119.678 Kč v 240 měsíčních splátkách: 239 x 500 Kč a 1 x 168 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do konce měsíce, ve kterém bude uzavření splátkového kalendáře schváleno ZM. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

218/19

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/8 na pozemcích parc. č. 4214/54 a 4214/55 v k.ú. Vysoké Mýto za kupní cenu ve výši 7.300 Kč od paní Milady Novákové, nar. xx, trvale bytem xx a koupi podílu ve výši 1/4 na pozemcích parc. č. 4214/54 a 4214/55 v k.ú. Vysoké Mýto za kupní cenu ve výši 14.600 Kč od Mgr. Adolfa Růžičky, nar. xx, trvale bytem xx.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

219/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 109-312/2019 označeného jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 189/4) o výměře 70 m2 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice manželům Evženu Řehákovi, nar. xx a Zlatuši Řehákové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

220/19

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 3237/1 ostatní plocha – manipulační plocha v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

221/19

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 824/1 ostatní plocha – zeleň v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

222/19

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 5150/3 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

223/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 806/12 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 83/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Heleně Futerové, nar. xx, trvale bytem xx – podíl 1/2 a Mgr. Anetě Futerové, nar. xx, trvale bytem xx – podíl 1/2, za celkovou kupní cenu ve výši 739.513 Kč.

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

224/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4336-128/2019 označeného jako parc. č. 1515/235 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Vysoké Mýto společnosti česká FARMA s.r.o., IČ 02094070, za celkovou kupní cenu ve výši 35.000 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

225/19

Zastupitelstvo města schvaluje

darování níže uvedených použitých hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 61.338 Kč do vlastnictví manželů Maung George Justin, nar. xx a Maung Sung Khun, nar. xx, oba bytem xx.

Středisko Inventární číslo Název majetku Počet kusů Cena celkem
779 439 stolek pod počítač ALFA 1 1 645,00
779 8607 Chladnička komb.Whirpool WBE31112 W 1 8 209,00
779 8608 Pračka Brandt WT 12765E 1 9 056,00
779 8609 Vysavač Elektrolux ZJM 6820 1 1 990,00
779 8610 Televize LED Hyundai 1 7 193,00
779 8612 Malcoim sestava 1+4 1 3 250,00
779 8613 postel Dorotka 160x200 1 6 990,00
779 8614 Skříň standart super č.2-buk 1 7 690,00
779 8615 Komoda K1-3D-2S 1 1 610,00
779 8616 Konferenční stolek K 302 1 1 275,00
779 8617 Rohová sedací souprava Pawel 1 7 700,00
779 8618 Postýlka Michal II. 1 2 720,00
779 8619 Komoda K2-3D-2S 1 2 010,00
         

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

226/19

Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

227/19

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 107-64/2019 označeného jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 175/2) o výměře 235 m2 v k.ú. Vanice od vlastníka za kupní cenu ve výši 11.750 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

228/19

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 107-64/2019 označeného jako parc. č. 189/7 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vanice od vlastníka za kupní cenu ve výši 1.600 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

229/19

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 278/2 lesní pozemek v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta od vlastníka za kupní cenu ve výši 201.240 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

230/19

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/13 na pozemku parc. č. 2903/108 v k.ú. Vysoké Mýto od paní Ludmily Horáčkové, nar. xx,  trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 542 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

231/19

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/26 na pozemku parc. č. 2903/108 v k.ú. Vysoké Mýto od paní Marie Štursové, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 271 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

232/19

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/13 na pozemku parc. č. 2903/108 v k.ú. Vysoké Mýto od pana Václava Sedláčka, nar. xx,  trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 542 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

233/19

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 1929/2 zahrada v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 5.200 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

234/19

Zastupitelstvo města odkládá

přijetí daru - sochy Elišky Přemyslovny od Nadačního fondu Elišky Přemyslovny do 30.6.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

 

235/19

Zastupitelstvo města vydává

vyhlášku č. 2/2019 o nočním klidu v předloženém znění s doplňkem: 

Noc z úterý 31.12.2019 na středu 1.1.2020  – silvestrovské oslavy – nevymezuje se noční klid

Noc ze čtvrtka 31.12.2020 na pátek 1.1.2021 – silvestrovské oslavy – nevymezuje se noční klid

S účinností vyhlášky od 31.12.2019 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

236/19

Zastupitelstvo města vydává

vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

237/19

Zastupitelstvo města vydává

vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

238/19

Zastupitelstvo města schvaluje:

Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto na období 2014-2023 – aktualizace listopad 2019

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 20.12.2019

 

239/19

Zastupitelstvo města schvaluje:

zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 1912/1 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy smíšené výrobní – VS“ na plochy „Plochy smíšené obytné - SM“ do následující aktualizace Územního plánu Vysokého Mýta. Při změně Územního plánu Vysokého Mýta bude tento záměr prověřen.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 20.12.2019

 

240/19

Zastupitelstvo města neschvaluje:

zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 175/31 k.ú. Vanice z předepsaného funkčního využití „NZS – plochy smíšené krajinné zeleně“ na plochy „BV – Bydlení v rodinných domech venkovské “ do následující aktualizace Územního plánu Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 20.12.2019

 

241/19

Zastupitelstvo města neschvaluje:

zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 3990/57 a p.č. 3990/58 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy smíšené výrobní – VS“ zastavitelná plocha Z.37“ na plochy „Plochy bydlení v rodinných domech - BV““ do následující aktualizace Územního plánu Vysokého Mýta..

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 20.12.2019

 

242/19

Zastupitelstvo města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Konzum, obchodní družstvo     v Ústí nad Orlicí, IČO 00032212 na projekt „Zajištění potravinové obslužnosti        v Domoradicích“, ve výši 211.760 Kč.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo          usnesení 106/18.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

243/19

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 50.000 Kč, který bude použit na spolufinancování projektu „Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích“.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

244/19

Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 07/ZM/2018 pro VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150,  na městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2019, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

245/19

Zastupitelstvo města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150,     ve výši 10 664 000 Kč na provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v       roce 2020 (provoz Šemberova divadla, knihovny a M-klubu).

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného            ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

246/19

Zastupitelstvo města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150,     ve výši 6 050 000 Kč na provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie            a Informačního centra v roce 2020.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného            ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

247/19

Zastupitelstvo města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150,  ve výši 1 640 000 Kč na městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2020.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného  ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

248/19

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro o. p. s. Berenika Vysoké Mýto, IČ 26668149 na dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. pro rok 2019, ve výši 120 tis Kč (jedno sto dvacet tisíc korun českých),

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20.06.2018, číslo usnesení 106/18

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  16.12.2019

 

249/19

Zastupitelstvo města schvaluje

výstupy z procesu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto – Střednědobý plán sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021 a Katalog sociálních a souvisejících služeb na území ORP Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

 

250/19

Zastupitelstvo města schvaluje

odpis nevymahatelných pohledávek v rámci hospodářské činnosti města Vysokého Mýta roku 2019, včetně způsobu odpisu, dle přiloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: 31.12.2019 .

 

251/19

Zastupitelstvo města schvaluje

Statutu sociálního fondu města Vysokého Mýta, dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2020.

Zodpovídá: tajemník

Termín: 31.12. 2019

                                                                                                                 

252/19

Zastupitelstvo města zrušuje

k 31.12.2019 vnitřní předpis č. 63/2012 Statut sociálního fondu města Vysokého Mýta, který schválilo Zastupitelstvem města Vysokého Mýta dne 12. 12. 2012 č. usn. 181/12.  

Zodpovídá: tajemník

Termín: 31.12. 2019