Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2019-05 ze dne 18. 09. 2019

26.09.19

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 5/2019 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 18.09.2019

 

109/19

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Pavlínu Benešovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

110/19

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu Mgr. Blanku Kysilkovou a Mgr. Ivu Vrátilovou.

 

111/19

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

 1. Zahájení
 2. Zápis z jednání finančního výboru č.3-2019 konaného dne 12.08.2019
 3. Rozpočtová opatření č.7-2019 a 8-2019 schválená radou města
 4. Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.06.2019
 5. Rozpočtové opatření č.9-2019
 6. Program Regenerace MPZ a MPR rozdělení prostředků, schválení dotace města
 7. Program Regenerace MPZ a MPR, VPS s příjemci dotace
 8. Schválení žádosti o Změnu ÚP Vysokého Mýta
 9. Mimořádný členský příspěvek DSO Českomoravské pomezí
 10. 1Zásady pro poskytování finančních dotací od roku 2020
 11. Dodatky ke smlouvám o dotaci – VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.
 12. Žádost o dotaci – MAS Litomyšlsko, o.p.s.
 13. Majetkoprávní záležitosti
 14. Prezentace návrhů naučných stezek
 15. Různé
 16. Diskuze
 17. Závěr

 

112/19

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č.3-2019 konaného dne 12.8.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2019

 

113/19

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Rozpočtová opatření č.7-2019 a 8-2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2019

 

114/19

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.6.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2019

 

115/19

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.9-2019 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2019

 

116/19

Zastupitelstvo města zrušuje:

usnesení č. 49/19, 50/19, 51/19 a 52/19 ze dne 04.04.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

117/19

Zastupitelstvo města schvaluje:

rozdělení využití účelové dotace z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2019, která je poskytnuta v celkové výši 1.845.000,- Kč takto:

 

finanční prostředky ve výši 1.028.000,- Kč na akci „Obnova břidlicové krytiny na velké věži městské opevnění – Litomyšlská brána číslo parcely 102 v obci a k.ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č. 2. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 25944/6-4106.

 

finanční prostředky ve výši 380.000,- Kč na akci „Restaurování oltářního obrazu Petra Brandla – Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č.11. Obraz je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

 

finanční prostředky ve výši 270.000,- Kč na akci „Restaurování nástěnných maleb v přízemí v Měšťanském domě č. p. 107 na pozemku parc. č. 82 v obci a k.ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č. 9. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 30719/6-4121.

 

finanční prostředky ve výši 167.000,- Kč na akci „Restaurování vitrážových oken na kostele Nejsvětější Trojice na st. p. č. 115/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č. 10. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým
č. 24346/6-4112.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

118/19

Zastupitelstvo města schvaluje:

dotaci města ve výši 45.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 435.000,- Kč) na restaurování oltářního obrazu v kostele sv. Vavřince, na pozemku parc. č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

119/19

Zastupitelstvo města schvaluje:

dotaci města ve výši 42.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 421.806,- Kč) na restaurování nástěnných maleb v přízemí v Měšťanském domě č. p. 107 na pozemku parc. č. 82 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

120/19

Zastupitelstvo města schvaluje:

dotaci města ve výši 19.530,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 186.530,- Kč) na restaurování vitrážových oken na kostele Nejsvětější Trojice na st. p. č. 115/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

121/19

Zastupitelstvo města schvaluje:

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 01/2019/OSU-SPP s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky kostel sv. Vavřince, poz. p. č. 220 ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 14570/6-4109, akce „Restaurování oltářního obrazu Petra Brandla – Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto“ ve výši 380.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 45.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění. Veřejnoprávní smlouvy bude uzavřena až po nabytí právní moci Rozhodnutí MK o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu městu Vysoké Mýto z programu MPZ a MPR.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 30.09.2019

 

122/19

Zastupitelstvo města schvaluje:

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 02/2018/OSU-SPP se společností N o Z, s.r.o., IČ: 47451785, Lozice 64, 538 54 Lozice, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky Měšťanský dům, č. p. 107, ul. Tůmova, poz. p. č. 82 ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 30719/6-4121, akce „Restaurování nástěnných maleb na klenbě místnosti č. 105 a obnovu kamenných prvků (sokl, parapety, schody)“ ve výši 270.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 42.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena až po nabytí právní moci Rozhodnutí MK o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu městu Vysoké Mýto z programu MPZ a MPR.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 30.09.2019

 

123/19

Zastupitelstvo města schvaluje:

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 03/2019/OSU-SPP s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky kostel Nejsvětější Trojice, na poz. p. č. 115/1, rejstř. č. ÚSKP 24346/6-4112, akce „restaurování 2 vitrážových oken pravé strany chrámové lodě“ ve výši 167.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 19.530 Kč povinný podíl města, v předloženém znění. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena až po nabytí právní moci Rozhodnutí MK o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu městu Vysoké Mýto z programu MPZ a MPR.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 30.09.2019

 

124/19

Zastupitelstvo města schvaluje:

zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysokého Mýta na p. p. č. 408/2 v k.ú. Lhůta, který podali dne 10.06.2019 spoluvlastníci pozemku p. Ladislav Hála, xx, xx, p. Lucie Fikejzová, xx, xx a p. Jana Nesvačilová, xx, xx spočívající ve změně předepsaného využití ze „ZS – Zeleň soukromá vyhrazená“ na nový účel využití: „BV – Bydlení v rodinných domech venkovské“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto. Při změně Územního plánu Vysoké Mýto bude tento záměr prověřen.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

125/19

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4301-62/2019 označených jako díl „a“ o výměře 8 m2 (vzniklý z pozemku parc. č. 4890/18) a díl „b“ o výměře 14 m2 (vzniklý z pozemku parc. č. 4888/6) v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek označený, na základě uvedeného geometrického plánu, jako díl „d“ o výměře 10 m2 (vzniklý z pozemku parc. č. 2208) v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví Karla Řeháka (nar. xx), trvale bytem xx, Ing. Pavla Řeháka (nar. xx), trvale bytem xx a Jaroslavy Řehákové (nar. xx), trvale bytem xx, s doplatkem kupní ceny ve výši 5.400 Kč, který jsou povinni Řehákovi uhradit městu Vysokému Mýtu. Směna pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

  

126/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4289-65/2019 označených jako parc. č. 2020/9 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2020/10 ostatní plocha – jiná plocha, vše v k.ú. Vysoké Mýto MUDr. Zdeňku Škorpilovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 27.750 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

127/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/407 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Ing. Mgr. Bohumíru Šrautovi (nar. xx), trvale bytem xx a Lence Šrautové (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.438.500 Kč. Cena je včetně DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

128/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 82-39/2019 označeného jako parc. č. 757/2 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Svařeň manželům Milanu (nar. xx) a Zdeně (nar. xx) Bandurčinovým, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 7.100 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

129/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4305-108/2019 označeného jako parc. č. 5154/2 ostatní plocha – jiná plocha k.ú. Vysoké Mýto pánům Stanislavu Hejdukovi (nar. xx), trvale bytem xx (podíl ½) a Lukáši Hejdukovi (nar. xx), trvale bytem xx (podíl ½), za celkovou kupní cenu ve výši 5.150 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

130/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4304-68/2019 označených jako parc. č. 1515/233 ostatní plocha – manipulační plocha a parc. č. 1515/234 ostatní plocha – manipulační plocha, obojí v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti NOPEK, a.s., IČ 15030075, za celkovou kupní cenu ve výši 25.500 Kč. Dodání pozemku je, dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

131/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 1193/4 ostatní plocha – jiná plocha a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4284-24/2019 označeného jako parc. č. 1196/5 ostatní plocha - jiná plocha, vše v k.ú. Vysoké Mýto panu Davidu Stráníkovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 32.000 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

132/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 177-69/2019 označených jako parc. č. 739/4 ostatní plocha – jiná plocha a parc. č. 739/5 ostatní plocha – jiná plocha, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta manželům Bc. Václavu Zenklovi (nar. xx), trvale bytem xx a Marii Zenklové (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 5.000 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

133/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 178-66/2019 označených jako parc. č. 698/26, 698/27 a 698/28 vše ostatní plocha – jiná plocha, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta Mgr. Věře Fikejzové (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 15.500 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

134/19

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1289 zahrada v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

135/19

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 96/19 ze dne 12.06.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

136/19

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod níže uvedených movitých věcí, které jsou pro město Vysoké Mýto nepotřebné, společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. IČ: 275 34 804

Inventární číslo Název majetku Počet kusů Cena celkem
3581 Fotbálek Master Home 1 11 900,00
3582 Stolní tenis 1 11 900,00
3590 Kolečkové brusle TEMP 1 1 100,00
3591 Dětská Přilba Trifid 2 1 198,00
3594 Kolečkové brusle KBTW 1 1 999,00
3621 Kytara akustická 1 4 284,00
3623 Combo utratone K 450 FX 1 6 759,00
3624 Klávesy Yamaha E 313 1 10 960,00
3679 Terč elektrický ECHO 712C 1 1 999,00
3680 Kolečkové brusle Soft-Alu CS1 1 2 000,00
3682 Psychopatologie 1 795,00
3683 Krizová intervence 1 657,00
4173 el. kytara Bullet Strait with Tremolo 1 3 190,00
4174 baskytara Std JazzBass RW WN 1 4 990,00
4175 Dřevěná bonga STAGG 1 1 199,00
4177 kytarové kombo 1 3 190,00
4333 Skládací altán 1 1 014,00

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2019

 

137/19

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Horváthovou Helenu (nar. xx), trvale bytem xx, na úhradu splatného závazku v celkové výši 40.591 Kč ve 41 měsíčních splátkách: 40 x 1.000 Kč a 1 x 591 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: 30.09.2019

 

138/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4309-199/2019 označeného jako parc. č. 2946/131 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vysoké Mýto paní Danuši Sádovské (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 18.650 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

139/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej stavby neevidované v katastru nemovitostí stojící na pozemku parc. č. 2819 v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta a pozemku parc. č. 5159/5 trvalý travní porost v k.ú. Vysoké Mýto panu René Grimovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 146.726 Kč. Dodání nemovitých věcí je, dle § 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

140/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 142-124/2019 označeného jako parc. č. 255/28 orná půda v k.ú. Domoradice panu Jaroslavu Macákovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 214.100 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty. Na prodávaném pozemku parc. č. 255/28 bude zřízeno věcné břemeno za účelem budoucí výstavby kanalizace v rámci akce „Odkanalizování místních částí města Vysoké Mýto“ pro oprávněného – město Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

141/19

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1725/1 zahrada v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

142/19

Zastupitelstvo města odkládá

projednání žádosti o prodej pozemků parc. č. 4571/16 a 4571/22 a části pozemku parc. č. 5123/1, vše v k.ú. Vysoké Mýto společnosti Šmídl s.r.o. do doby, až bude zpracována studie na umístění inženýrských sítí a komunikací v průmyslové zóně naproti autodromu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

143/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4299-56/2019 označeného jako parc. č. 2903/143 orná půda v k.ú. Vysoké Mýto paní Haně Šumské, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 601.000 Kč. Cena je včetně DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

144/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky č. 362/2 v ul. Vraclavská vymezené v budově Pražské Předměstí,
čp. 362, 363, byt. dům na parcele 2508, 2509 zastavěná plocha a nádvoří a 2510, 2511 zahrada, s podílem 107/1000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Davidu Kubovému, nar. xx a Mgr. Vlastě Kubové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.155.550 Kč. Dodání nemovité věci je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno. V případě neuzavření kupní smlouvy s manž. Kubovými z důvodů na jejich straně, zastupitelstvo města schvaluje prodej shora uvedené bytové jednotky dalšímu žadateli dle následujícího pořadí určeného výší nabízené kupní ceny:

 - Lucie Hamerníková, xx, za kupní cenu ve výši 1.151.100 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

145/19

Zastupitelstvo města

schvaluje souhrnné hlasování o všech usneseních navržených v bodě 21.

 

146/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 804/1 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 11/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Ing. Vlastimilu Bezdíčkovi, nar. xx a Šárce Bezdíčkové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 771.570 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

147/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 28.11.2013, prodej bytové jednotky č. 804/2 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 8/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Romanu Flidrovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 589.643 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

148/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 804/3 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 59/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Zdeňku Čápovi, nar. xx a Aleně Čápové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

149/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 13.05.1999, prodej bytové jednotky č. 804/4 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 11/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Tomáši Dimo, nar. xx a Jitce Dimové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 771.570 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

150/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 804/5 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 57/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Petru Němcovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 505.710 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

151/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 804/6 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 59/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Vladimíru Němcovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.536 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

152/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 21.05.2009, prodej bytové jednotky č. 804/7 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 11/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Martinu Šafářovi, nar. xx a Radce Šafářové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 814.148 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

153/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 16.06.2008, prodej bytové jednotky č. 804/8 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 59/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Davidu Bečičkovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 531.950 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

154/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 804/9 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 59/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Liběně Jánové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.696 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

155/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 804/10 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 21/250 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Ing. Jiřímu Koskovi, nar. xx a Anně Koskové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 774.314 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

156/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 21.05.2012, prodej bytové jednotky č. 804/11 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 33/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Filipu Macháčkovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 299.317 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

157/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 20.05.2013, prodej bytové jednotky č. 804/12 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 41/500 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Milanu Kuchynkovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 717.120 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

158/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 04.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/1 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 3/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Petru Liškovi, nar. xx a Petře Liškové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.696 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

159/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 04.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/2 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 9/200 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Romanu Flidrovi, nar. xx, trvale bytem xx a Renátě Flidrové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 411.086 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

160/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 04.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/3 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 9/200 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Janě Krokavcové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 411.144 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

161/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 05.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/4 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 3/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Boženě Janecké, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.696 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

162/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 10.10.2011, prodej bytové jednotky č. 805/5 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 3/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Jaroslavu Sotonovi, nar. xx, trvale bytem xx a Marcele Sotonové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

163/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 04.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/6 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 47/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Lumíru Tejmarovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 414.656 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

164/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 04.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/7 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 23/500 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Haně Abrahamové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 412.244 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

165/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 04.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/8 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 3/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Tomáši Rejmanovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

166/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 04.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/9 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 3/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Petře Havelkové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

167/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/10 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 23/500 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Marii Petrusové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 392.850 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

168/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 03.08.2015, prodej bytové jednotky č. 805/11 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 23/500 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Haně Škopové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 412.124 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

169/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 31.03.2017, prodej bytové jednotky č. 805/12 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 3/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Patricii Držmíškové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

170/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/13 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 3/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Martině Malinové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

171/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 06.12.2018, prodej bytové jednotky č. 805/14 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 21/500 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Markétě Píchové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 387.160 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

172/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 06.02.2012, prodej bytové jednotky č. 805/15 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 21/500 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Miloslavu Kubíčkovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 387.160 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

173/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 18.03.2011, prodej bytové jednotky č. 805/16 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 3/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Věře Hledíkové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.696 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

174/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 806/1 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 59/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Milanu Sokolovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

175/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 30.06.2011, prodej bytové jednotky č. 806/2 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 8/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Ing. Miroslavu Trnkovi, nar. xx a Ing. Aleně Trnkové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 593.287 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

176/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 14.07.2017, prodej bytové jednotky č. 806/3 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 11/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Zbigniewu Lipusovi, M.A., nar. xx a Andree Lipusové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 771.570 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

177/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 23.06.2008, prodej bytové jednotky č. 806/4 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 59/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Pavlu Sablíkovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

178/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 806/5 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 57/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Mgr. Ivetě Doležalové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 529.080 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

179/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 806/6 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 11/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Mgr. Aleně Límové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 771.570 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

180/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 806/7 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 59/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Ing. Petře Plívové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

181/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 806/8 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 59/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Haně Vondráčkové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 533.575 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

182/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 12.07.2019, prodej bytové jednotky č. 806/9 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 11/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Zdeňku Čápovi, nar. xx a Aleně Čápové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 816.290 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

183/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 18.12.2008, prodej bytové jednotky č. 806/10 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 41/500 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Ing. Zdeňku Tmejovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 728.948 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

184/19

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 25.05.2012, prodej bytové jednotky č. 806/11 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí,
č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 4/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Renatě Burešové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 299.844 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

185/19

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemků parc. č. 754/7, 754/9, 754/10, 754/11, 754/12 a 754/15, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta od vlastníka za kupní cenu ve výši 47.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

186/19

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 2224 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba technického vybavení Choceňské Předměstí č.p. 301 a dále pozemků parc. č.  2225/1, 2225/2, 2225/3, vše zahrada a pozemku parc. č. 2225/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást je stavba technického vybavení bez čp/če, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, za celkovou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 067/1961/2019 ve výši 2.800.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

187/19

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 150.000 Kč, který bude použit na spolufinancování projektu „Pokladnice zážitků – příběhy tajemství a společné historie“ v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko. Příspěvek bude poukázán na účet DSO Českomoravské pomezí ve třech splátkách po 50.000 Kč v letech 2019, 2020 a 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

188/19

Zastupitelstvo města schvaluje

dokument Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

189/19

Zastupitelstvo města schvaluje

I. navýšení dotace pro společnost VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. č. 05/ZM/2018 poskytnuté na projekt – Provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2019 z částky 10 025 000 Kč na 10 253 000 Kč.

II. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 05/ZM/2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

190/19

Zastupitelstvo města schvaluje

I. navýšení dotace pro společnost VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. č. 06/ZM/2018 poskytnuté na projekt – Provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2019 z částky 5 624 000 Kč na 5 795 023 Kč.

II. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 06/ZM/2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

191/19

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2019 pro MAS Litomyšlsko o.p.s., ve výši 61.675,-Kč na projekt „Provozní činnost MAS Litomyšlsko 2019“.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

  

192/19

Zastupitelstvo města schvaluje

Statut udílení Cen města Vysokého Mýta, dle předloženého návrhu s účinností od 1.10.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 30. 9. 2019

                                                                                                                     

193/19

Zastupitelstvo města zrušuje

k 30.9.2019 Statut udílení Výročních cen města Vysokého Mýta, který schválilo Zastupitelstvem města Vysokého Mýta dne 12. 9. 2007 č. usn. 169/07 v platném znění, vč. dodatku.  

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 30.9. 2019

 

194/19

Zastupitelstvo města stanoví

výši finanční odměny pro laureáty kategorie uvedené v čl. I, odst.1 písm. a), b), c) Statutu udílení Cen města Vysokého Mýta za rok 2019 ve výši 10.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 30. 9. 2019