Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2019-03 ze dne 12. 06. 2019

20.06.19

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 3/2019 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 12.06.2019

bez osobních údajů

 

63/19

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Pavlínu Benešovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

64/19

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu pana Petra Klofandu a Mgr. Martina Koblížka.

 

65/19

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

 1. Zahájení
 2. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 20.05.2019
 3. Závěrečný účet města za rok 2018
 4. Účetní závěrka města sestavená k 31.12.2018
 5. Rozbor hospodaření sestavený k 31.03.2019
 6. Rozpočtová opatření schválená radou města v roce 2019
 7. Rozpočtové opatření č.6-2019
 8. Majetkoprávní záležitosti
 9. Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolných svazků obcí Královská věnná města a Českomoravské pomezí za rok 2018
 10. Regulační plán městské památkové zóny Vysokého Mýta – vydání
 11. Druhá zpráva o uplatňování Územního plánu Vysokého Mýta za období 06/2014-12/2018 – schválení
 12. Různé
 13. Diskuze
 14. Závěr

 

66/19

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č.2-2019 konaného dne 20.05.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

67/19

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2018, tj. zisk ve výši 42.380.693,17Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

68/19

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2018, tj. zisk ve výši 2.716.986,64Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

69/19

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2018, tj. zisk ve výši 45.097.679,81Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

70/19

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

71/19

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací poskytnutých městem Vysokým Mýtem v roce 2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

72/19

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

73/19

Zastupitelstvo města schvaluje

závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 města Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

74/19

Zastupitelstvo města souhlasí

s celoročním hospodařením města Vysokého Mýta v roce 2018, a to bez výhrad.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

75/19

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření města Vysokého Mýta k 31.12.2018 včetně jeho rozdělení dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

76/19

Zastupitelstvo města schvaluje

účetní závěrku města Vysokého Mýta sestavenou k 31.12.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

77/19

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.03.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

78/19

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Rozpočtová opatření č.4-2019 a 5-2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

79/19

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.6-2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

80/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4221-22/2018 označeného jako parc. č. 274/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Martinu Doležalovi
(nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 53.000 Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

81/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 140-20/2019 označeného jako parc. č. 116/11 trvalý travní porost v k.ú. Brteč manželům Josefu (nar. xx) a Marii (nar. xx) Klofandovým, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 8.600 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

82/19

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 47/19 ze dne 27.03.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

83/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4292-14/2019 označeného jako parc. č. 4251/12 ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. Vysoké Mýto paní Marii Štěpánkové (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.850 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

84/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 108-22/2019 označených jako parc. č. 428/23 ostatní plocha - jiná plocha, parc. č. 428/24 ostatní plocha - jiná plocha, st. 53/2 zastavěná plocha a nádvoří, st. 95/2 zastavěná plocha a nádvoří a st. 95/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Vanice manželům Stanislavu (nar. xx) a Zuzaně (nar. xx) Verovým, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 13.300 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

85/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 108-22/2019 označeného jako parc. č. 428/22 ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. Vanice panu Janu Jirouškovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 2.300 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

86/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků parc. č. 91/3 a 91/7 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta manželům Miroslavu
(nar. xx) a Renatě (nar. xx) Suchánkovým, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 17.600 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

87/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků parc. č. 91/8, 708/3, 708/4 a 708/5, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu Miroslavu Suchánkovi (nar. xx), trvale bytem xx – podíl 1/2 a společnosti VS Lhůta, s.r.o.,
IČ 49812467 – podíl 1/2, za celkovou kupní cenu ve výši 18.450 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

88/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 3308/3 trvalý travní porost v k.ú. Vysoké Mýto panu Ladislavu Petříčkovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 20.100 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

89/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 57/1 trvalý travní porost a pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 81-32/2019 označených jako parc. č. 745/3 ostatní plocha - jiná plocha a parc.
č. 746/2 ostatní plocha - jiná plocha, vše v k.ú. Svařeň panu Jindřichu Novákovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 14.650 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

90/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 175-22/2019 označených jako díl „e“ o výměře 8 m2, pozemku parc. č. 698/20 ostatní plocha - jiná plocha a parc. č. 698/22 ostatní plocha - jiná plocha, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu Milanu Mikuleckému (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 10.700 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

91/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 175-22/2019 označených jako parc. č. 698/21 ostatní plocha - jiná plocha, parc. č. 698/23 ostatní plocha - jiná plocha a parc.
č. 698/24 ostatní plocha – jiná plocha, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta manželům Miloši
(nar. xx) a Janě (nar. xx) Stratílkovým, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši
11.800 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

92/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku st. 13 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 139-10/2019 označeného jako parc. č. 263/11 ostatní plocha – jiná plocha, vše v k.ú. Domoradice, paní Iloně Macákové (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 39.300 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

93/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 172-27/2019 označených jako parc. č. 732/2 orná půda a parc. č. 339/6 trvalý travní porost, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta
Ing. Karlu Hylákovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 7.400 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

94/19

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod níže uvedených movitých věcí, které jsou pro město Vysoké Mýto nepotřebné, městské příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace, IČ: 00856878

Středisko Místnost Inventární číslo Název majetku Počet kusů Cena celkem v eviden. majetku
0205-92/I 84-D 692 Skříň 1 5 010,00
0205-92/I 84-D 693 Skříňka 1 2 590,00
0205-92/I 84-D 3599 Kancelářský stůl, Alfa komplet 1 3 550,00
0205-92/I 84-D 6316 Přídavná stolová deska J ATP 1 5 124,00
0205-92/I 84-D 694/1 Skříňka SSZ 1 5 370,00
0205-92/I 84-D 699/1 Kontejner KZ 4 1 4 290,00
0205-317 0 3658 lavička 8 32 000,00
0205-179 179 1699 ner.prac.stůl2300/700 1 1 762,00
0205-179 179 1709 el. režon 1400/600 PVM 1 11 933,00
    bez inv.č. police 160 x 30 x 23 1 -

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

95/19

Zastupitelstvo města neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Giňovou Martu (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku ve výši 82.062 Kč z důvodu porušení splácení dluhu dle v minulosti uzavřených splátkových kalendářů.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

96/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky č. 362/2 v ul. Vraclavská vymezené v budově Pražské Předměstí,
čp. 362, 363, byt. dům na parcele 2508, 2509 zastavěná plocha a nádvoří a 2510, 2511 zahrada, s podílem 107/1000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Lucii Hamerníkové (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši
1.301.100 Kč. Dodání nemovité věci je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

97/19

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemků parc. č. 1286/1, 1286/2, 1286/3 a 1289/6 v k.ú. Pekla od MILNEA státní podnik v likvidaci, IČ 00016187, za kupní cenu ve výši 193.500 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

98/19

Zastupitelstvo města mění

usnesení č. 111/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se text pod písm. i) tohoto usnesení mění na:

i) 806/9  11/125 Zdeněk (nar.xx) a Alena (nar.xx) Čápovi xx  816.290,-

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

99/19

Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

100/19

Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěrečný účet, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu o činnosti dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

101/19

Zastupitelstvo města ověřuje

soulad návrhu Regulačního plánu městské památkové zóny Vysokého Mýta s politikou územního rozvoje ČR 2008, se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č.1, které nabyly účinnosti 7.10.2014 a v souladu s ustanovením § 69 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

Zastupitelstvo města rozhoduje

o námitkách, v souladu s ustanovením § 172 odst. 5) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění, tak jak je uvedeno v odůvodnění Regulačního plánu městské památkové zóny Vysokého Mýta.

Zastupitelstvo města vydává

formou opatření obecné povahy č.1/OSÚ/2019 Regulační plán městské památkové zóny Vysokého Mýta, jako příslušný orgán, ve smyslu § 6 odst. 5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, v souladu s ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a ustanovení § 17 až § 20 odst. 4) a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti v platném znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

102/19

Zastupitelstvo města schvaluje

Druhou zprávu o uplatňování územního plánu Vysokého Mýta 06/2014 až 12/2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

103/19

Zastupitelstvo města odkládá

schválení Jednacího řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města Vysokého Mýta na 18.9.2019.

 

104/19

Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru

provést kontrolu dotací poskytnutých městem v roce 2019 a to v rozsahu 2 náhodně vybraných již vyúčtovaných individuálních dotací a v rozsahu 3 náhodně vybraných již vyúčtovaných programových dotací.

Termín: do 22.11. 2019

Zodpovídá: předseda kontrolního výboru