Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2019-02 ze dne 27. 03. 2019

04.04.19

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

 

Souhrn usnesení č. 2/2019 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 27.03.2019

bez osobních údajů

 

 

17/19

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Jitku Kočovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

18/19

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu pana prof. RNDr. Josefa Hynka MBA, Ph.D. a Ing. Jiřího Fišera.

 

19/19

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

 1. Zahájení

 2. Zápis z jednání finančního výboru č.1-2019 konaného dne 25.02.2019

 3. Rozpočtová opatření č.11-2018, 1-2019 a 2-2019 schválená radou města

 4. Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta na rok      2019

 5. Rozpočtové opatření č.3-2019

 6. Majetkoprávní záležitosti

 7. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových   zón 2019

 8. Individuální dotace - Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 

 9. Programové dotace pro rok 2019 - Program podpory v oblasti sportu

 10. Mimořádný členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí Českomoravské  pomezí  na cyklobus

 11. Individuální dotace pro ČČK na projekt senior doprava

 12. Různé

 13. Diskuze

 14. Závěr

 

 

20/19

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č.1-2019 konaného dne 25.02.2019

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2019

 

21/19

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Rozpočtová opatření č.11-2018, 1-2019 a 2-2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2019

 

 

22/19

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta na rok  2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2019

 

23/19

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.3-2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2019

 

24/19

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4909/2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

 2. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.j. UZSVM/HUO/7935/2018-HUOM za účelem bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 4909/2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

25/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 344-11473/2017 označených jako parc. č. 406/5 vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 689 m2,  parc. č. 408/25 orná půda o výměře 362 m2 a parc. č. 408/26 orná půda o výměře 139 m2, vše v k.ú. Slatina u Vysokého Mýta společnosti Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, za celkovou kupní cenu ve výši 25.680 Kč. Dodání pozemků je, dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

26/19

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 183/18 ze dne 12.12.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

 

27/19

Zastupitelstvo města schvaluje

darovat do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, nemovité věci tvoří areál Vysokomýtské nemocnice v ulici Žižkova, a to:

 

 • pozemek parc. č. 1699/4 ostatní plocha – zeleň,

 • pozemek parc. č. 1699/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb.,

 • pozemek parc. č. 1699/23 ostatní plocha – ostatní komunikace,

 • pozemek parc. č. 1700 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, čp. 271, obč. vyb; vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím.

 

Součástí smluvních ujednání bude závazek Pardubického kraje převzít veškerá práva a povinnosti související s těmito nemovitými věcmi (nájemní smlouvy, apod.) a dále závazek v případě ukončení činnosti Vysokomýtské nemocnice p.o. či přestěhování Vysokomýtské nemocnice p.o. z předmětných nemovitých věcí, vrátit bezúplatně předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu. Důvodem daru je zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro občany města Vysokého Mýta.

     

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

28/19

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 35/1  v k.ú. Brteč od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

 2. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č.j. UZSVM/HUO/1196/2098-HUOM za účelem bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 35/1 v k.ú. Brteč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

29/19

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/2 na pozemcích parc. č. 4643/59, 4643/61, 4644/148, 4644/236, 4644/238, 4644/239, 4644/241, 4644/252 a 4644/253, vše v k.ú. Vysoké Mýto, od pana Martina Horského, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 340.975 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

 

30/19

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/2 na pozemcích parc. č. 4643/59, 4643/61, 4644/148, 4644/236, 4644/238, 4644/239, 4644/241, 4644/252 a 4644/253, vše v k.ú. Vysoké Mýto, od pana Luďka Horského, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 340.975 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

31/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 35/5 zahrada v k.ú. Brteč paní Miloslavě Šplíchalové (nar. xx, trvale bytem xx), za celkovou kupní cenu ve výši 22.250 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

32/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku st. 111 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí jiná stavba bez čp/če, LV 55) v k.ú. Domoradice panu Petru Fuksovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.900 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

33/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 61/7 zahrada v k.ú. Domoradice panu Vladimíru Švábovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 11.900 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

34/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 107-105/2012 označeného jako parc. č. 87/3  trvalý travní porost v k.ú. Domoradice panu Martinu Exlerovi (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 2.350 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

35/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 72/2 ostatní plocha v k.ú. Svařeň panu Ladislavu Stehlíkovi (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 14.750 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

36/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 24/2 zahrada v k.ú. Vanice panu Petru Jeništovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 4.100 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

37/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 1005/2 ostatní plocha v k.ú. Vysoké Mýto Bc. Janě Němcové (nar. xx, za celkovou kupní cenu ve výši 10.850 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

38/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 1005/4 ostatní plocha v k.ú. Vysoké Mýto panu Miloši Filipi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 10.400 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

39/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 1005/5 ostatní plocha v k.ú. Vysoké Mýto panu Karlu Novákovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 6.350 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

40/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4128/357 ostatní plocha v k.ú. Vysoké Mýto manželům Oldřichu (nar. xx a Leoně (nar. xx) Tomešovým, oba trvale bytem  xx, Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 1.700 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

41/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 2946/79 ostatní plocha v k.ú. Vysoké Mýto panu Janu Pešinovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 9.950 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

42/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky č. 88/3 vymezené v budově Vysoké Mýto - Město, čp. 87, 88, 89, byt. dům na parcele 346/1, 346/2, 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347/1 zahrada, s podílem 428/10000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Janu Pešinovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši  1.722.003 Kč. Dodání nemovité věci je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno. V případě neuzavření kupní smlouvy s panem Janem Pešinou z důvodů na jeho straně, zastupitelstvo města schvaluje prodej shora uvedené bytové jednotky dalšímu žadateli dle následujícího pořadí určeného výší nabízené kupní ceny:

 - Dušan Švec, xx, za kupní cenu ve výši 1.711.000 Kč,

 - Ing. Martin Severa, xx, za kupní cenu ve výši 1.683.503 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

43/19

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 1414/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba garáže, vše v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2019

 

44/19

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemků tvořících komunikaci označených jako parc. č. 4668/125 a 4919/5, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, od Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto, IČ 47499109, za kupní cenu ve výši 125 Kč/m2

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

45/19

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemků tvořících park za pivovarem označených jako parc. č. 1922/4 a 1927/3, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, od Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto, IČ 47499109, za kupní cenu ve výši max. 150 Kč/m2.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

46/19

Zastupitelstvo města deleguje

starostu Ing. Františka Jiraského a v případě jeho nepřítomnosti místostarostu Ing. Martina Krejzu na valné hromady  popř. členské schůze následujících společností:

- Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099

- Ekola České Libchavy s.r.o., IČ: 49813862

- IVECO Czech Republic a.s., IČ: 48171131

- Bytové družstvo DOMUS Vysoké Mýto, IČ: 25921908

- Stavební bytové družstvo Horizont, IČ: 25952617.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

 

47/19

Zastupitelstvo města mění

usnesení č. 109/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se text pod písm. c) tohoto usnesení mění na:

c)  804/3  59/1000 Tomáš Voleský xxx  541.456,-

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

48/19

Zastupitelstvo města přijímá:

účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 1.845.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín:   ihned

 

49/19

Zastupitelstvo města schvaluje:

využití účelové dotace z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2019, která je poskytnuta v celkové výši 1.845.000,- Kč takto:

-           finanční prostředky ve výši 1.000.000,- Kč na akci „Obnova břidlicové krytiny na velké věži městské opevnění – Litomyšlská brána číslo parcely 102 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č. 2. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 25944/6-4106.

-           finanční prostředky ve výši 380.000,- Kč na akci „Restaurování oltářního obrazu Petra Brandla – Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č. 11. Obraz je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

 

-           finanční prostředky ve výši 270.000,- Kč na akci „Restaurování nástěnných maleb v přízemí v Měšťanském domě č. p. 107 na pozemku parc. č. 82 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č. 9. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 30719/6-4121.

-           finanční prostředky ve výši 195.000,- Kč na akci „Restaurování vitrážových oken na kostele Nejsvětější trojice na st. p. č. 115/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č. 10. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 24346/6-4112.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín:   ihned

 

50/19

Zastupitelstvo města schvaluje:

dotaci města ve výši 45.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 425.000,- Kč) na restaurování oltářního obrazu v kostele sv. Vavřince, na pozemku parc. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín:   ihned

 

51/19

Zastupitelstvo města schvaluje:

dotaci města ve výši 30.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 300.000,- Kč) na restaurování nástěnných maleb v přízemí v Měšťanském domě č. p. 107 na pozemku parc. č. 82 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín:   ihned

 

52/19

Zastupitelstvo města schvaluje:

dotaci města ve výši 25.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 220.000,- Kč) na restaurování vitrážových oken na kostele Nejsvětější Trojice na st. p. č. 115/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín:     ihned

 

53/19

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2019 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO: 00372331, ve výši 150.000 Kč na projekt Festival Sodomkovo Vysoké Mýto.

 

 1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

54/19

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu v roce 2019 dle následující tabulky:

 

ČÍSLO ŽADATEL PROJEKT VÝŠE DOTACE 2019
29. Cyklo Bendl, z.s. Sportovní příprava a zajištění závodního programu Cyklo Bendl, z.s. - sportovního cyklistického oddílu pro děti a mládež z Vysokého Mýta a okolí pro rok 2019 60 000
30. Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto, z.s. Podpora činnosti sportovního klubu kanoistiky 95 000
31. Florbalový spolek FTC Vysoké Mýto Rozvoj a podpora florbalu ve Vysokém Mýtě 125 000
32. AC Vysoké Mýto z.s. Staň se atletem, staň se závodníkem! 130 000
33. Falcon Kickbox Vysoké Mýto, z.s. Pronájem sportovních prostor, nákup a obnova vybavení sportovních pomůcek, kimona na tréninky pro závodníky 97 000
34. Tenisový klub LTC Vysoké Mýto, z.s. Podpora sportovní činnosti spolku-děti a mládež-tréninkové středisko, soutěže družstev a turnaje jednotlivců, provoz a údržba tenisového areálu a haly 120 000
35. Plavecký klub Vysoké Mýto, z.s. Podpora pravidelné a dlouhodobé sportovní činnosti Plaveckého klubu Vysoké Mýto, z.s. 148 000
36. Tělocvičná jednota Sokol Vysoké Mýto Celoroční sportovní činnost TJ Sokol Vysoké Mýto 225 000
37. 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, z.s. Volnočasové sportovní aktivity mládeže a A týmu - příspěvek na nájemné, dopravu, sportovní materiál, poplatky rozhodčích,… 120 000
38. SK Vysoké Mýto z.s. Sportovní aktivity SK Vysoké Mýto 400 000
  Celkem   1 520 000
 1. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 21. 11. 2018, číslo usnesení 761/18.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

55/19

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40.000 Kč, který bude použit na spolufinancování provozu cyklobusů projíždějících Českomoravským pomezím v období červen - září roku 2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

56/19

Zastupitelstvo města schvaluje

Poskytnutí individuální dotace na rok 2019  Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí na projekt senior doprava  ve výši Kč 250 000,-.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: 27.3.2019

 

57/19

Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí individuální dotace na rok 2019 na projekt senior doprava  Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí ve výši Kč 250 000,-.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: 27.3.2019

 

58/19

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2019 dle níže uvedené tabulky,

Žadatel Název projektu Rozhodnutí ZM
TyfloCentrum Pardubice, nábř. Závodu Míru 1961, Pardubice 25997343 Zajištění sociálních služeb pro osoby se zrakových postižením v Pardubickém kraji 13 000,00
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče 60102411 Podpora sociálních služeb OCHNH-pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0,00
    Podpora sociálních služeb OCHNH-pečovatelská služba,osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 30 000,00
    Podpora sociálních služeb OCHNH-pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 60 000,00
Šance pro tebe, Štěpánkova 92, Chrudim 68246277 Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska 25 000,00
SKP-Centrum, Jungmannova 2550, Pardubice 27534804 Dotace na úhradu nákladů na energie v NZDM EMKO 45 000,00

                                                                                                                                 

 1. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 20.06.2018, číslo usnesení 106/18

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  15.04.2019

 

59/19

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro o. p. s. Berenika Vysoké Mýto, IČ 26668149 na dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. pro rok 2019, ve výši 180 tis Kč (jedno sto osmdesát tisíc korun českých),

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20.06.2018, číslo usnesení 106/18.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  15.04.2019

 

60/19

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro spolek Naděje, IČ 00570931 na financování provozních nákladů Domu pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto, pro rok 2019, ve výši 200 tis Kč (dvě sta tisíc korun českých),

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20.06.2018, číslo usnesení 106/18.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 15.04.2019

 

61/19

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice,  IČ 27534804 na financování služby NZDM EMKO Vysoké Mýto v roce 2019, ve výši 85 tis Kč (osmdesát pět tisíc korun českých),

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20.06.2018, číslo usnesení 106/18.

  Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  15.04.2019

 

62/19

Zastupitelstvo města schvaluje

pořízení dopravního automobilu pro SDH Lhůta pod číslem registrace akce 014D241009311 dle schválené technické specifikace GŘ HZS ČR v předpokládané hodnotě do 1 000 000 Kč. Dopravní automobil bude financován z rozpočtu města. Po realizaci město obdrží finanční prostředky z dotačního titulu GŘ HZS ČR ve výši 450 000 Kč a dotačního titulu Pardubického kraje ve výši 300 000 Kč.

Zodpovídá:     vedoucí OKS

Termín:           ihned