Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2019-01 ze dne 20.02.2019

28.02.19

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 1/2019 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 20.02.2019

bez osobních údajů

 

1/19

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Pavlínu Benešovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

2/19

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu pana Jiřího Kovaříka a Mgr. Jaroslava Korbela.

 

3/19

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

  1. Zahájení
  2. Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2018
  3. Majetkoprávní záležitosti
  4. Dotace – podpora obnovy místních komunikací
  5. Různé
  6. Diskuze
  7. Závěr

 

4/19

Zastupitelstvo města schvaluje

volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2018. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 20. 2. 2019

 

5/19

Zastupitelstvo města jmenuje

volební komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2018 ve složení: Bc. Iveta Petrová,   JUDr. Libor Poláček a Mgr. Marie Lněničková.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 20. 2. 2019

 

6/19

Zastupitelstvo města uděluje

Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2018 podle výsledků tajného hlasování a ukládá volební komisi pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2018 jména držitelů zveřejnit na slavnostním večeru konaném dne 7. března 2019.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 7. 3. 2019

 

7/19

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4258-146/2018 označeného jako parc. č. 5050/12  ostatní plocha – jiná plocha v  obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Zdeňku (nar. xx) a Simoně (nar. xx) Kopeckým, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 13.800,- Kč. Dodání pozemku je, dle § 56 odst. 1, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

8/19

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod níže uvedených movitých věcí, které jsou pro město Vysoké Mýto nepotřebné, spolku Triangl Vysoké Mýto, z.s., IČ: 26588463.

Inventární číslo Název majetku Počet kusů
457 baterie do videokamery Panason 1
461 baterie do videokamery 1
4627 Videorekorder 1
56 videokamera 1

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

9/19

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 123/18 ze dne 19.09.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

10/19

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1166/16 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 28.02.2019

 

11/19

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemků parc. č. 1275/1 a 1275/4 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 28.02.2019

 

12/19

Zastupitelstvo města doplňuje

usnesení č. 120/18 ze dne 19.09.2018 tak, že na konec usnesení bude doplněn text: „Kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách, a to následovně:

  1. splátka ve výši 12.100,- Kč splatná při podpisu smlouvy
  2. splátka ve výši 12.100,- Kč splatná do 31.01.2020.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2019

 

13/19

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Ferkovou Kornelii (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu dlužného nájemného v celkové výši 63.869 Kč v 43 měsíčních splátkách: 42 x 1.500 Kč a 1 x 869 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 28.02.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka MěBP

Termín:  28.02.2019

 

14/19

Zastupitelstvo města schvaluje

podání žádosti o dotaci z MMR – DT 117D8230A – Podpora obnovy místních komunikací pro realizaci projektu „Vysoké Mýto – obnova místních komunikací.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 28.02.2019

 

15/19

Zastupitelstvo města volí

Ing. Miloslava Souška předsedou kontrolního výboru.

 

16/19

Zastupitelstvo města volí

Jiřího Vondráčka, Aleše Daleckého, Ladislava Vokouna, Ing. Vlastimila Andrle, Mgr. Šárku Vlčkovou, Ing. Petra Fencla, Mgr. Zuzanu Venigerovou a Mgr. Martina Koblížka členy kontrolního výboru.