Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2018-07 ze dne 12.12. 2018

17.12.18

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

 Souhrn usnesení č. 7/2018 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta konaného dne 12. 12. 2018

 

167/18

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Jitku Kočovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

168/18

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu paní Mgr. Stanislavu Burešovou a pana Jaroslava Bendla.

 

169/18

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

 1. Zahájení

 2. Zápis z jednání finančního výboru č.4-2018 konaného dne 7. 11. 2018

 3. Rozpočtová opatření č.8 a 9-2018 schválená radou města

 4. Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30. 9. 2018

 5. Rozpočtové opatření č.10-2018

 6. Střednědobý výhled rozpočtu města Vysokého Mýta na období 2020-2022

 7. Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2019

 8. Majetkoprávní záležitosti

 9. Návrh vyhlášky 1/2018 o místním poplatku z odpadu

 10. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových    zón 2018-rezerva programu.

 11. Individuální dotace - MAS Litomyšlsko, o.p.s.

 12. Individuální dotace na rok 2019 - VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s

 13. Různé

 14. Diskuze

 15. Závěr

 

170/18

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č.4-2018 konaného dne 7.11.2018.

 

171/18

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Rozpočtová opatření č.8-2018 a č.9-2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

 

172/18

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.09.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

 

173/18

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č.10-2018 ve znění pozměňovacího návrhu starosty města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

 

174/18

Zastupitelstvo města schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu města Vysokého Mýta na období 2020 – 2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

 

175/18

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2019 dle předloženého návrhu, jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 268.755,2tis.Kč, celkovými výdaji ve výši 274.702,2tis. Kč a financováním ve výši 5.947,0tis.Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen volnými finančními prostředky města z minulých let.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

 

176/18

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet hospodářské činnosti města Vysokého Mýta na rok 2019 dle předloženého návrhu s celkovými výnosy ve výši 21.106,0tis.Kč, celkovými náklady ve výši 20.129,0tis.Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 977,0tis.Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

 

 

177/18

Zastupitelstvo města schvaluje

postup, kdy budou výdajové položky "Projektová příprava, přípravné práce ostatní invest.charakteru", "Služby - poradenská činnost, konzultační právní a ostatní", „Revize budov“ a "Opravy vlastního majetku" čerpány dle skutečnosti napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové skladby, s podmínkou zachování účelu a celkového objemu jednotlivých položek dle schváleného rozpočtu města na rok 2019. Rozpis těchto položek rozpočtu dle skutečného čerpání provede hlavní účetní města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

 

178/18

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č.188/14 ze dne 10.12.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 12.12.2018

 

179/18

Zastupitelstvo města stanovuje

do odvolání rozsah kompetencí k provádění jednotlivých rozpočtových operací radou města dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 12.12.2018

 

180/18

Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

181/18

Zastupitelstvo města schvaluje

darování částí pozemků parc.č. 1985/2, 1985/3, 1986 a 1988/1, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto o celkové výměře cca 1500 m2, do vlastnictví Pardubického kraje, v budoucnu zastavěných stavbou výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě (objekt a související zpevněné plochy). Důvodem daru je zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro občany města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

182/18

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 5156/10 v obci a k.ú. Vysoké Mýto od Povodí Labe, státního podniku, IČ 70890005, za kupní cenu ve výši 3.330,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2019

 

183/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky č. 362/2 v ul. Vraclavská vymezené v budově Pražské Předměstí, čp. 362, 363, byt. dům na parcele 2508, 2509 zastavěná plocha a nádvoří a 2510, 2511 zahrada, s podílem 107/1000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Janu Pešinovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.200.003,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2019

 

184/18

Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

185/18

Zastupitelstvo města přijímá

účelovou dotaci (státní finanční podporu) z rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 370.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

186/18

Zastupitelstvo města schvaluje

využití státní finanční podpory z rezervy Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018, která je poskytnuta v celkové výši 370.000,- Kč takto:

-           finanční prostředky ve výši 370.000,- Kč na akci „Restaurování pěti vitrážových oken na kostele Nejsvětější Trojice na st. p. č. 115/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 10. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 24346/6-4112. Vlastníkem této kulturní památky je Římskokatolická farnost - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

187/18

Zastupitelstvo města schvaluje

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 04/2018/OSU-SPP s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky kostel Nejsvětější Trojice, poz. p. č. 115/1 ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 24346/6-4112, akce „Restaurování pěti vitrážových oken na kostele Nejsvětější Trojice ve Vysokém Mýtě“ ve výši 370.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ, v předloženém znění. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

188/18

Zastupitelstvo města neschvaluje

poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2018 pro MAS Litomyšlsko o.p.s., ve výši 61.590,-Kč na projekt Provozní činnost MAS Litomyšlsko 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

189/18

Zastupitelstvo města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 10 025 000 Kč na provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2019 (provoz Šemberova divadla, knihovny a M-klubu).

II.         uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31. prosince 2018

 

190/18

Zastupitelstvo města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 5 624 000 Kč na provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2019.

II.         uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31. prosince 2018

 

 

191/18

Zastupitelstvo města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 1 400 000 Kč na městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2019.

II.         uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31.prosince 2018

 

192/18

Zastupitelstvo města stanovuje

neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, odměnu ve výši 200,-Kč za jeden obřad, maximálně však 2000,-Kč měsíčně.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

193/18

Zastupitelstvo města stanovuje

členům zastupitelstva, kteří jsou pověřeni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 500,-Kč za jeden obřadní den.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

194/18

 

Zastupitelstvo města stanovuje

členům zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech ve výši 500,-Kč za jeden obřadní den.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

195/18

Zastupitelstvo města schvaluje tyto zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města:

a) pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města se použije platný vnitřní předpis Městského úřadu Vysoké Mýto o poskytování náhrad při pracovních cestách s tím, že členům zastupitelstva města budou poskytovány cestovní náhrady jako zaměstnancům města,

b) o vyslání starosty a místostarosty, popř. jiného člena zastupitelstva města na zahraniční pracovní cestu rozhoduje rada města,

c) pro členy zastupitelstva města neplatí povinnost mít při použití soukromého vozidla při pracovní cestě sjednané a zaplacené havarijní pojištění na předmětné soukromé vozidlo a neplatí povinnost předat mzdové účetní vyúčtování pracovní cesty

do 10 pracovních dnů po skončení cesty,

d) za pravidelné pracoviště člena zastupitelstva města se pro účely cestovních náhrad považuje místo jeho trvalého pobytu.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

196/18

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta zrušuje usnesení zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 7/18, č. 8/18, č.9/18 a č.10/18, která přijalo dne 14.2.2018 na svém jednání.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

197/18

Zastupitelstvo města ukládá

starostovi města jednat s TJ Sokol Vysoké Mýto o možnosti a způsobu poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města na opravu a modernizaci nemovité kulturní památky – objektu Sokolovny Vysoké Mýto.

Zodpovídá: starosta

Termín: průběžně