Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2018-05 ze dne 19. 9. 2018

25.09.18

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 5/2018 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 19. 9. 2018

 

 

113/18

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Pavlínu Benešovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

114/18

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu pana Jaroslava Bendla a Ing. Pavla Vacka.

 

115/18

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

1. Zahájení,
2. Zápis z jednání finančního výboru č.3-2018 konaného dne 13.08.2018,
3. Rozbor hospodaření města vysokého Mýta sestavený k 30.6.2018,
4. Rozpočtové opatření č.6-2018 schválené radou města,
5. Rozpočtová opatření č.7-2018 ve znění doplňku č.1,
6. Majetkoprávní záležitosti,
7. Program regenerace MPZ a MPR 2018, schválení veřejnoprávních smluv o přidělení dotace,
8. Individuální dotace – Autoklub Karosa, klub v AČR Vysoké Mýto,

9. Žádost o individuální dotaci na rok 2018 – Naděje Vysoké Mýto,
10. Žádost o individuální dotaci na rok 2018 – SKP Centrum, o.p.s. Azylový dům Vysoké Mýto,
11. Žádost o individuální dotaci na rok 2018 – Vysokomýtská nemocnice, plavání kojenců,
12. Diskuze,
13. Závěr

 

116/18

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č.3-2018 konaného dne 13.08.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2018

 

117/18

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.06.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2018

 

118/18

Zastupitelstvo města bere na vědomí

rozpočtové opatření č.6-2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2018

 

119/18

Zastupitelstvo schvaluje

rozpočtové opatření č.7-2018 ve znění doplňku č.1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2018

 

120/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 428/6 zahrada v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice manželům Jánu (nar. xx) a Heleně (nar. xx) Ikriovým, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 20.000,- Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2018

 

121/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 255/17 orná půda v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice panu Jaroslavu Macákovi (nar. xx), trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 54.000,- Kč. Dodání nemovité věci je, dle § 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2018

 

122/18

Zastupitelstvo města schvaluje

přijetí daru, a to pozemku parc. č. 300 ostatní plocha – zeleň v obci a k.ú. Vysoké Mýto od Náboženské obce Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ 61239062.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2018

 

123/18

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 136-95/2018 označeného jako parc. č. 23/4 zahrada v k.ú. Brteč od vlastníků za celkovou kupní cenu ve výši 1.250,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2018

 

124/18

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 117 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2018

 

125/18

Zastupitelstvo města schvaluje

název Karosářská pro nově vzniklou ulici na pozemku parc. č. 2275/2 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

 

126/18

Zastupitelstvo města schvaluje

název Sodomkova pro budoucí nově vzniklou ulici - páteřní komunikace propojující ulici Rokycanovu a Pivovarskou v lokalitě za pivovarem, dle Územní studie pole za pivovarem – Vysoké Mýto – Peklovce – změna 2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

 

127/18

Zastupitelstvo města schvaluje

název Zelené náměstí pro budoucí nově vzniklý prostor uprostřed lokality za pivovarem, dle Územní studie pole za pivovarem – Vysoké Mýto – Peklovce – změna 2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

 

128/18

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 421/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Brteč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2018

 

129/18

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1519/1 a části pozemku parc. č. 1515/19, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2018

 

130/18

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 255/16 orná půda v k.ú. Domoradice.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2018

 

131/18

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemků parc. č. 581, 582 a 583 vše lesní pozemek v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta od vlastníka za kupní cenu ve výši 152.893,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2018

 

132/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/403 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Ing. Janu (nar. xx) a Bc. Magdaleně (nar. xx) Brožovým, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.429.750,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.11.2018

 

133/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 136-126/2018 označeného jako st. 11/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice panu Jaroslavu Janků (nar. xx), podíl ½, trvale bytem xx a paní Sylvě Čermákové (nar. xx), podíl ½, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 2.900,- Kč. Dodání pozemku je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2018

 

134/18

Zastupitelstvo města schvaluje

I. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3237/2 , 3237/3  a 6308/16  v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
II. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č. UZSVM/HUO/5104/2018-HUOM za účelem bezúplatného nabytí pozemků parc. č. 3237/2 , 3237/3  a 6308/16  v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2018

 

135/18

Zastupitelstvo města mění

usnesení č. 110/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se text pod písm. n) tohoto usnesení mění na:

n) 805/14   21/500 Markéta Jenšovská xx  387.160,-

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2018

 

136/18

Zastupitelstvo města

I. schvaluje podporu města Vysokého Mýta pro záměr Pardubického kraje vybudovat v areálu užívaném Vysokomýtskou nemocnicí v ul. Vraclavská ve Vysokém Mýtě novou výjezdovou stanici Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje (ZZS PAK) s předpokládaným termínem dokončení do konce roku 2020 s tím, že město Vysoké Mýto pro podporu této investiční akce Pardubického kraje zajistí:

-  demolici objektů na pozemcích parc.č.  1985/2 a 1986 v k.ú. Vysoké Mýto,

-  orgánem státní správy nařízenou výsadbu náhradní zeleně,

-  po dokončení stavby darování pozemku zastavěného výjezdovou stanicí ZZS PAK .

Důvodem uvedené podpory je zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro občany města.

Podmínkou výše uvedené podpory města Vysokého Mýta bude smluvní závazek Pardubického kraje uhradit městu Vysokému Mýtu vynaložené finanční prostředky v případě, že k vybudování výjezdové stanice ZZS PAK nedojde do konce roku 2021.

II. ukládá starostovi města předložit zastupitelstvu města do konce roku 2018 návrh smlouvy upravující shora popsanou podporu města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: starosta města

Termín: prosinec 2018

 

137/18

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 96/18 ze dne 20.06.2018

 

138/18

Zastupitelstvo města schvaluje

využití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2018, která je poskytnuta v celkové výši 1.975.000,- Kč takto:

-           finanční prostředky ve výši 934.000,- Kč na akci „Restaurování čtyř vitráží a dvou pilastrů s malou fiálou na kostele sv. Vavřince“ na parc.č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto, Försterova 161, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto. Objekt je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 11. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

-           finanční prostředky ve výši 360.000,- Kč na akci „Restaurování kamenných prvků a ocelových mříží, repliky a repase historických oken“ na Měšťanském domě č.p. 107 na pozemku parc. č. 82 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi NoZ , s. r. o., č.p. 64, 538 54 Lozice. Objekt je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 9. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 30719/6-4121.

-           finanční prostředky ve výši 131.000,- Kč na akci „Restaurování kamenného soklu a obnova vstupního schodiště“ objektu Husův sbor, ul. Hálkova, na pozemku parc. č. 299 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi Náboženské obci Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, Javornického 253, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto. Objekt je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 13. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 10338/6-5675.

-           finanční prostředky ve výši 550.000,- Kč na akci „Obnova uliční fasády“ na č.p. 199, ul. Komenského, na pozemku parc.č. 1288 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi Městu Vysokému Mýtu, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto, Objekt je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 12. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 42214/6-4395. 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 10 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí MK o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Městu Vysokému Mýtu z Programu MPR a MPZ na rok 2018

 

139/18

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 01/2018/OSU-SPP s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky kostel sv. Vavřince, poz. p. č. 220 ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 14570/6-4109, akce „restaurování 4 vitrážových oken v boční a hlavní lodi kostela, orientace jih a restaurování 2 pilastrů s malou fiálou nad zákristií jižní strana kostela“ ve výši 934.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 120.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 10 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí MK o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Městu Vysokému Mýtu z Programu MPR a MPZ na rok 2018

 

140/18

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 02/2018/OSU-SPP s Náboženskou obcí Církve Československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062, Javornického 253/IV, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky Husův sbor, ul. Hálkova, poz. p. č 299 ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 10338/6-5675, akce „obnova (statické zajištění) hlavního vstupního schodiště a restaurování a konzervování opukového soklu objektu“ ve výši 131.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 19.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 10 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí MK o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Městu Vysokému Mýtu z Programu MPR a MPZ na rok 2018

 

141/18

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 03/2018/OSU-SPP se společností N o Z, s.r.o., IČ: 47451785, Lozice 64, 538 54 Lozice, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky Měšťanský dům, č. p. 107, ul. Tůmova, poz. p. č. 82 ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 30719/6-4121, akce „repase a částečná výměna za repliky historických oken, dveří a restaurování kamenných prvků (portály, busty)“ ve výši 360.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 72.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 10 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí MK o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Městu Vysokému Mýtu z Programu MPR a MPZ na rok 2018

 

142/18

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2018 pro Autoklub Karosa, klub v AČR ve výši 100.000 Kč na projekt Spolufinancování spoluúčasti při financování rozvoje dětského dopravního hřiště ve Vysokém Mýtě.
II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

143/18

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2018 pro 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, z.s., ve výši 60.000 Kč na nájemné haly a rozhodčí zápasů.
II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

144/18

Zastupitelstvo města schvaluje

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro spolek Naděje, IČ 00570931 na financování provozních nákladů Domu pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto, pro rok 2018, ve výši 200 tis Kč (dvě sta tisíc korun českých),
II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13.09.2017, číslo usnesení 143/17

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  30.09.2018

 

145/18

Zastupitelstvo města schvaluje

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice,  IČ 27534804 na zajištění poskytování služby v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě v roce 2018, ve výši 70 tis Kč (sedmdesát tisíc korun českých),
II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13.09.2017, číslo      usnesení 143/17

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  30.09.2018

 

146/18

Zastupitelstvo města neschvaluje

přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta v roce 2018 pro Vysokomýtskou nemocnici, IČ 71207856, na projekt Úhrady ročních ztrát spojených s provozem bazénu v budově nemocnice na ul. Žižkova v souvislosti s kojeneckým plaváním.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  30.09.2018

 

147/18

Zastupitelstvo města schvaluje

koncepci řešení problematiky vysokomýtských vyloučených lokalit.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned