Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2018-04 ze dne 20. 6. 2018

27.06.18

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 4/2018 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 20. 6. 2018

 

 

56/18

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Jitku Kočovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

57/18

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu paní Ivanu Zemkovou a Mgr. Helenu Mandíkovou.

 

58/18

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

 1. Zahájení

 2. Zápis z jednání finančního výboru č.2-2018 konaného dne 14.05.2018,
 3. Návrh závěrečného účtu města Vysokého Mýt za rok 2017,

 4. Účetní závěrka města Vysokého Mýta sestavená k 31.12.2017,

 5. Rozpočtová opatření schválená radou města v roce 2018 (3-2018 a 4-2018),

 6. Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.03.2018,

 7. Rozpočtové opatření č.5-2018,

 8. Majetkoprávní záležitosti

 9. Program regenerace měst. památkových rezervací a měst. památkových zón 2018

 10. Žádost o individuální dotaci na rok 2018 – VM nemocnice

 11. Mimořádný členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí ČMP na cyklobus

 12. Mimořádný příspěvek dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko

 13. VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - žádost o zápůjčku

 14. Dodatky č. 1 ke smlouvám o individuální dotaci s VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o.p.s.

 15. Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

 16. Plán rozvoje sportu města Vysokého Mýta

 17. Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí za rok 2017

 18. Různé

 19. Diskuze

59/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 281-94/2017 označeného jako parc. č. 252/4  lesní pozemek v obci a k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta xx (nar. xx), trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 38.400,- Kč. Dodání pozemku je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2018

 

60/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3929-333/2015 označeného jako parc. č. 1972/16 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu xx (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 76.100,- Kč. Dodání pozemku je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2018

 

61/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4087-1058/2016 označených jako parc. č. 4666/125 orná půda, parc. č. 4666/365 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. xx, rod. dům) a parc. č. 4666/456 ostatní plocha – ostatní komunikace, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto xx (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 17.650,- Kč. Dodání pozemku je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno. Kupní cena bude uhrazena v následujících splátkách:

1. splátka ve výši 9.650,- Kč splatná při podpisu smlouvy,

2. splátka ve výši 8.000,- Kč splatná do konce 5. měsíce následujícího po podpisu smlouvy.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2018

 

 

62/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 2441/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře do 16 m2 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, za účelem výstavby nové distribuční trafostanice, za kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%. Na prodej pozemku bude uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci. Pozemek bude prodán až po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu na zaměření této stavby.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2018

 

63/18

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 94/16 ze dne 22.06.2016

 

64/18

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4206-20/2018 označených jako parc. č. 4804/2 a 4804/3 obojí ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek označený, na základě uvedeného geometrického plánu, jako parc. č. 233/2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví paní xx (nar. xx), trvale bytem xx, Ústí nad Orlicí, s doplatkem kupní ceny ve výši 18.850,- Kč, který je povinna pí xx uhradit městu Vysokému Mýtu. Dodání pozemků parc. č. 4804/2 a 4804/3 je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

65/18

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 10208 lesní pozemek v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 21.856,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

66/18

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 511 lesní pozemek v obci a k.ú. Týnišťko od vlastníka za kupní cenu ve výši 91.500,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

67/18

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemků parc. č. 507/1, 507/2 a 508 vše lesní pozemek v obci a k.ú. Týnišťko od vlastníků za kupní cenu ve výši 642.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

68/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 1524/3 ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. 4595/3 ostatní plocha – ostatní komunikace a parc. č. 4595/49 ostatní plocha – jiná plocha, vše včetně staveb neevidovaných v katastru nemovitostí, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu xx (nar. xx), trvale bytem  xx, Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 1.300.000,- Kč. Dodání nemovitých věcí je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

69/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků parc. č. 4666/446, 4666/286, 4666/410, 4666/285, 4666/445, 4666/411, 4666/235 a 4666/412, vše zahrada, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, určených k výstavě řadových RD v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM, společnosti AGILE spol. s r.o., IČ 15030741, se sídlem Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, za celkovou kupní cenu ve výši 3.606.250,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 55/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 271/18.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.08.2018

 

70/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/273 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx, Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 1.121.750,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.08.2018

 

71/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/270 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní xx (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 1.116.500,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.08.2018

 

72/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/401 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx, Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 1.372.000,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.08.2018

 

73/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/236 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu xx (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 1.295.000,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.08.2018

 

74/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/409 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx, Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 1.464.750,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.08.2018

 

75/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/402 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní xx (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 1.422.750,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.08.2018

 

76/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/283 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx oba trvale bytem xx, Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 1.340.500,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.08.2018

 

77/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/408 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx, Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 1.223.250,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.08.2018

 

78/18

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej bytu č. 3 v čp. 88 v ul. xx stávajícím nájemníkům.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2018

 

79/18

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č.2-2018 konaného dne 14.05.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30. 06. 2018

 

80/18

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2017, tj. zisk ve výši 33.876.033,05Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

81/18

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2017, tj. zisk ve výši 4.251.416,24Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

82/18

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2017, tj. zisk ve výši 38.127.449,29Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

83/18

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

84/18

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací poskytnutých městem Vysokým Mýtem v roce 2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

85/18

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

86/18

Zastupitelstvo města schvaluje

závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 města Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

87/18

Zastupitelstvo města souhlasí

s celoročním hospodařením města Vysokého Mýta v roce 2017, a to bez výhrad.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

88/18

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření města Vysokého Mýta k 31.12.2017 včetně jeho rozdělení dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

89/18

Zastupitelstvo města schvaluje

účetní závěrku města Vysokého Mýta sestavenou k 31.12.2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

90/18

Zastupitelstvo města bere na vědomí

rozpočtová opatření č.3-2018 a č.4-2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

91/18

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.03.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

92/18

Zastupitelstvo schvaluje

rozpočtové opatření č.5-2018 ve znění doplňku č.1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

93/18

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 34/18 ze dne 07.03.2018, č. 35/18 ze dne 07.03.2018, č. 36/18 ze dne 07.03.2018, č. 37/18 ze dne 07.03.2018, č. 38/18 ze dne 07.03.2018 a č. 39/18 ze dne 07.03.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

94/18

Zastupitelstvo města přijímá

finanční odměnu od Ministerstva kultury za nominaci města ve státním kole soutěže Nejlepší příprava a realizace v programu regenerace MPR a MPZ 2017, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 100.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

95/18

Zastupitelstvo města přijímá

finanční odměnu od Pardubického kraje za vítězství města v krajském kole soutěže Nejlepší příprava a realizace v programu regenerace MPR a MPZ 2017, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 75.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

96/18

Zastupitelstvo města schvaluje

využití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2018, která je poskytnuta v celkové výši 1.975.000,- Kč takto:

-           finanční prostředky ve výši 930.000,- Kč na akci „Restaurování čtyř vitráží a dvou pilastrů s malou fiálou na kostele sv. Vavřince“ na parc.č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto, Försterova č.p.161, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto. Objekt je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 11. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

-           finanční prostředky ve výši 360.000,- Kč na akci „Restaurování kamenných prvků a ocelových mříží, repliky a repase historických oken“ na Měšťanském domě č.p. 107 na pozemku parc.č. 82 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi NoZ, s.r.o., č.p.64, 538 54 Lozice. Objekt je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 9. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 30719/6-4121.

-           finanční prostředky ve výši 135.000,- Kč na akci „Restaurování kamenného soklu a obnova vstupního schodiště“ objektu Husův sbor, ul. Hálkova, na pozemku parc.č. 299 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi Náboženské obci Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, Javornického 253, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto. Objekt je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 13. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 10338/6-5675.

-           finanční prostředky ve výši 550.000,- Kč na akci „Obnova uliční fasády“ na č.p. 199, ul. Komenského, na pozemku parc.č. 1288 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi Městu Vysokému Mýtu, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto, Objekt je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 12. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 42214/6-4395.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

97/18

Zastupitelstvo města schvaluje

dotaci města ve výši 120.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 1.178.457,- Kč) na restaurování čtyř vitráží a dvou pilastrů s fiálami na kostele sv. Vavřince, na pozemku parc.č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto, Försterova č.p.161, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

98/18

Zastupitelstvo města schvaluje

dotaci města ve výši 72.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 715.600,- Kč) na restaurování kamenných prvků a ocelových mříží, repliky a repase historických oken Měšťanského domu č.p. 107 na pozemku parc.č. 82 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi NoZ, s.r.o., č.p. 64, 538 54 Lozice, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

99/18

Zastupitelstvo města schvaluje

dotaci města ve výši 19.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 183.423,- Kč) na restaurování kamenného soklu a obnova vstupního schodiště objektu Husův sbor, ul. Hálkova, na pozemku parc.č. 299 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi Náboženské obci Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, Javornického 253, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

100/18

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta v roce 2018 pro Vysokomýtskou nemocnici, IČ 71207856 na rekonstrukci kotelny v budově nemocnice na ulici Hradecká 167, Vysoké Mýto, ve výši 370 tis. Kč.

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13.09.2017, číslo usnesení 143/17

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

 

101/18

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40.000 Kč, který bude použit na spolufinancování provozu cyklobusů projíždějících Českomoravským pomezím v období červen - září roku 2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

102/18

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného příspěvku dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko ve výši 2.000 Kč, který bude použit na realizaci projektu Program obnovy venkova - herní prvky na dětském hřišti v místní části města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

103/18

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí zápůjčky společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. ve výši 1 200 000 Kč na nákup zvukové aparatury a mixážního pultu se splatností 5 let.

II. uzavření Smlouvy o zápůjčce, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: ředitelka společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s.

Termín: ihned

 

104/18

Zastupitelstvo města schvaluje

I. navýšení dotace pro společnost VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. č. 04/ZM/2017 poskytnuté na projekt – Městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2018 z částky 1 455 000 Kč na částku 1 655 000 Kč (100 000 Kč na festival Týden hudby 2018 a 100 000 Kč na Městské slavnosti Vysokého Mýta 2018).

II. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 04/ZM/2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

105/18

Zastupitelstvo města schvaluje

I. navýšení dotace pro společnost VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. č. 06/ZM/2017 poskytnuté na projekt – Provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2018 z částky 5 460 000 Kč na 5 510 000 Kč.

II. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 06/ZM/2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

106/18

Zastupitelstvo města schvaluje

dokument Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

107/18

Zastupitelstvo města schvaluje

dokument Plán rozvoje sportu ve Vysokém Mýtě na období 2018 - 2022.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

108/18

Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěrečný účet, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu o činnosti dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

109/18

Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

110/18

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí finančního daru pro Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 ve výši 150.000 Kč z rozpočtových prostředků města Vysokého Mýta určených na kulturní akci Zažijte to znovu! – Oslavy 100. výročí Československa, pořádanou 9. 9. 2018 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 20. 6. 2018                                                                                                                  

 

111/18

Zastupitelstvo města schvaluje

ZM stanoví v souladu s ustanovením § 67 a 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022         na  21 členů zastupitelstva města.

Zodpovídá: vedoucí odboru občanských agend

Termín: ihned

 

112/18

Zastupitelstvo města ukládá radě města projednat s ŘSD možnosti řešení architektonického návrhu křížení knířovské  poutní cesty s dálnicí D35 v parametrech odpovídajících zpracované dokumentaci pro územní řízení. Jednání budou bezodkladně zahájena tak, aby nedošlo ke zdržení výstavby D35.

Zodpovídá: starosta

Termín: ihned