Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2018-02 ze dne 7. 3.2018

14.03.18

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

Souhrn usnesení č. 2/2018 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

konaného dne 7. 3. 2018

 

17/18

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Jitku Kočovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

18/18

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu pana Mgr. Jiřího Junka a Ing. Romana Baťu.

 

19/18

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

 1. Zahájení

 2. Zápis ze schůze finančního výboru zastupitelstva města č.1-2018 ze dne 05-02-2018,

 3. Rozpočtové opatření č.1-2018 schválené radou města,

 4. Návrh rozpočtového opatření č.2-2018,

 5. Poskytnutí zápůjčky společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

 6. Majetkoprávní záležitosti

 7. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón dotace 2018

 8. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – rezerva programu

 9. Program podpory v oblasti sportu - Programové dotace pro rok 2018

 10. Individuální dotace - Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 

 11. Projednání žádostí o dotace v rámci Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2018

 12. Projednání individuální žádostí o dotace odboru sociálních věcí a zdravotnictví – Naděje, Berenika, SKP CENTRUM – Azylový dům Vysoké Mýto, NZDM EMKO Vysoké Mýto.

 13. Žádost o poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí

 14. Různé

 15. Diskuze

 16. Závěr

 

20/18

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č.1-2018 konaného dne 05.02.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2018

 

21/18

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtová opatření č.13-2017 a č.1-2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2018

 

22/18

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí zápůjčky společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o., IČ: 25951378, ve výši do 5.000.000,0Kč se splatností do pěti let ode dne jejího poskytnutí, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,0% p.a., s možností mimořádných splátek jistiny půjčky. Účelem poskytnutí půjčky je zajištění vlastních zdrojů společnosti a překlenutí časového nesouladu mezi úhradou faktur a přijetím dotace, týkající se předmětu dotace - traktoru Valtra, vyvážecího vleku s hydraulickou rukou a štípacího stroje dle žádosti jednatele společnosti ze dne 26.1.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

23/18

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č.2-2018 ve znění doplňku č.1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2018

 

24/18

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 405/2 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2018

 

25/18

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 161/16 ze dne 14.09.2016.

 

26/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem 169-1205/2017 označeného jako parc. č. 160/3  ostatní plocha – ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta paní xxx (nar. xxx), trvale bytem xxx  za celkovou kupní cenu ve výši 9.950,- Kč. Dodání pozemku je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.07.2018

 

27/18

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 4128/277 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za celkovou kupní cenu ve výši 500,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.07.2018

 

28/18

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 4846/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 76 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2018

 

29/18

Zastupitelstvo města ukládá

starostovi města jednat o příp. koupi pozemků v lokalitě u cihelny ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: starosta

Termín: ihned

 

30/18

Zastupitelstvo města odkládá

stanovení způsobu prodeje 12 pozemků určených k výstavbě rodinných domů a 8 pozemků určených k výstavbě řadových rodinných domů v lokalitě za pivovarem.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: nejbližší zasedání ZM

 

31/18

Zastupitelstvo města ukládá

starostovi města do měsíce svolat pracovní seminář k výběru způsobu prodeje 12 pozemků určených k výstavbě rodinných domů a 8 pozemků určených k výstavbě řadových rodinných domů  v lokalitě za pivovarem.

Zodpovídá: starosta

Termín: 7. 4. 2018

 

32/18

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej jednotky č. 805/24, způsob využití – garáž, vymezené v budově Litomyšlské Předměstí čp. 805, byt. dům na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 1/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, xxx (nar. xxx), trvale bytem xxx, za celkovou kupní cenu ve výši 222.222,- Kč. Dodání nemovité věci je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.07.2018

 

33/18

Zastupitelstvo města přijímá:

účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 1.875.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín:  ihned

 

34/18

Zastupitelstvo města schvaluje:

využití dotace (státní finanční podpory) z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2018, která je poskytnuta v celkové výši 1.875.000,- Kč takto:

-           finanční prostředky ve výši 500.000,- Kč na akci „Restaurování tří vitráží a dvou pilastrů s fiálou pravá loď na kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 11. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

-           finanční prostředky ve výši 132.000,- Kč na akci „Restaurování kamenného soklu a obnova vstupního schodiště objektu Husův sbor, ul. Hálkova, na pozemku parc. č. 299 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 13. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 10338/6-5675.

-           finanční prostředky ve výši 310.000,- Kč na akci „Restaurování kamenných prvků a ocelových mříží, repliky historických oken na Měšťanském domě č. p. 107 na pozemku parc. č. 82 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 9. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 30719/6-4121.

-           finanční prostředky ve výši 250.000,- Kč na akci „Obnova fasády vč. kamenných portálů na Měšťanském domě č. p. 189, ul. B. Němcové, na pozemku parc. č. 191/1, 191/2 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 17. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 15749/6-4125.

-           finanční prostředky ve výši 683.000,- Kč na akci „Obnova střešního pláště na Sokolovně č. p. 55, nám. Tyršovo, na pozemku parc. č. 305/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 7. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 46408/6-6195.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín:  ihned

 

35/18

Zastupitelstvo města schvaluje:

dotaci města ve výši 110.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 1.091.915,- Kč) na restaurování tří vitráží v chrámu sv. Vavřince, na pozemku parc. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín:  ihned

 

36/18

Zastupitelstvo města schvaluje:

dotaci města ve výši 51.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 509.123,- Kč) na restaurování kamenných prvků a ocelových mříží, repliky historických oken Měšťanského domu č. p. 107 na pozemku parc. č. 82 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín:  ihned

 

37/18

Zastupitelstvo města schvaluje:

dotaci města ve výši 19.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 188.286,- Kč) na restaurování kamenného soklu a obnova vstupního schodiště objektu Husův sbor, ul. Hálkova, na pozemku parc. č. 299 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín:  ihned

 

38/18

Zastupitelstvo města schvaluje: dotaci města ve výši 70.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 700.000,- Kč) na obnovu fasády vč. kamenných portálů Měšťanského domu č. p. 189, ul. B. Němcové, na pozemku parc. č. 191/1, 191/2 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín:  ihned

 

39/18

Zastupitelstvo města schvaluje:

dotaci města ve výši 150.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 1.500.000,- Kč) na obnovu střešního pláště na objektu Sokolovny č. p. 55, nám. Tyršovo, na pozemku parc. č. 305/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín:  ihned

 

40/18

Zastupitelstvo města schvaluje:

účelovou dotaci města ve výši 123.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 1.226.994,- Kč) na akci „Obnova vnějšího pláště“ na objektu kostela Nejsvětější trojice, na pozemku parc. č. 115/1 a 115/2 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 10. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 24346/6-4112 v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby. Finanční příspěvek města bude poskytnut v případě, že z rezervy Programu regenerace MPZ a MPR v roce 2017 budou na tuto akci uvolněny prostředky.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

41/18

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu na rok 2018 dle následující tabulky:

Poskytnutí programových dotací nad 50.000 Kč
ČÍSLO DOTACE ŽADATEL IČO PROJEKT VÝŠE DOTACE 2018
24. Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto, z.s. 64771342 Podpora činnosti sportovního klubu kanoistiky 90 000
25. FALCON Kickbox Vysoké Mýto, z.s. 22725059 Pronájem sportovních prostor, nákup a obnova vybavení sportovních pomůcek, finanční podpora reprezentačních výjezdů pro závodníky 75 000
26. Tenisový klub LTC Vysoké Mýto, z.s. 44468709 Podpora sportovní činnosti spolku - dětí a mládeže - tréninkové středisko, soutěže družstev a turnaje jednotlivců, provoz a údržba tenisového areálu a haly 105 000
27. Florbalový spolek FTC Vysoké Mýto 26612194 Rozvoj a podpora florbalu ve Vysokém Mýtě 100 000
28. Plavecký klub Vysoké Mýto, z.s. 15030458 Podpora pravidelné a dlouhodobé sportovní činnosti Plaveckého klubu Vysoké Mýto, z.s. 170 000
29. AC Vysoké Mýto z.s. 26590182 Staň se atletem, staň se závodníkem! 100 000
30. Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace 72087013 Pronájmy sportovišť sportovních kroužků SVČ Mikádo 100 000
31. 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto, z.s. 64771911 Volnočasové sportovní aktivity mládeže - příspěvek na nájemné, dopravu, sport. materiál, poplatky rozhodčích a setrvání A týmu a týmů mládeže v nejvyšších soutěžích ČR atd …. 160 000
32. SK Vysoké Mýto z.s. 44473508 Sportovní aktivity SK - doprava MU, náklady FAČR, sportovní vybavení, pronájem sportovišť, spotřebované energie, soustředění 390 000

33.

Tělocvičná jednota Sokol Vysoké Mýto

 

 

 

 

15028526

 

 

 

 

 

Celoroční sportovní činnost TJ Sokol Vysoké Mýto 213 000
z toho:                       oddíl  
karate 33 000
basketbalu 95 000
gymnastiky 45 000
všestrannosti 40 000
  Celkem     1      503 000

 

 1. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 1. 8. 2017, číslo usnesení 592/17. 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

42/18

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2018 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO: 00372331, ve výši 150 000 Kč na projekt Festival Sodomkovo Vysoké Mýto a výstava Zlaté české…ruce i století.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

43/18

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2018 dle níže uvedené tabulky,

Žadatel Název projektu Požadované dotace Doporučení RM  2018 Rozhodnutí ZM
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, Litomyšl 60102411 Oblastní charita Nové Hrady u Skutče: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; Pečovatelská služba; Osobní asistence 130 000,00 70 000,00  70 000,00
Šance pro tebe Chrudim, Štěpánkova 92, Chrudim 68246277 Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska 70 000,00 40 000,00  40 000,00
SKP-Centrum Pardubice, Jungmannova 2550, Pardubice 27534804 Dotace na úhradu nákladů na energie NZDM EMKO 96 000,00 40 000,00  40 000,00
           
Celkem Kč     296.000      150.000  150.000

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 13.09.2017, číslo usnesení 143/17

Zodpovídá: lic. Tomáš Salášek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

 

44/18

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro o. p. s. Berenika Vysoké Mýto, IČ 26668149 na dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. pro rok 2018, ve výši 180 tis Kč (jedno sto osmdesát tisíc korun českých),

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13.09.2017, číslo usnesení 143/17

Zodpovídá: lic. Tomáš Salášek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

 

45/18

Zastupitelstvo města odkládá

projednání žádosti spolku Naděje, IČ 00570931 na financování provozních nákladů Domu pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto, o individuální dotaci města Vysokého Mýto na rok 2018.

Zodpovídá: lic. Tomáš Salášek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

 

46/18

Zastupitelstvo města odkládá

projednání žádosti organizace SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice,  IČ 27534804 na zajištění poskytování služby v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě, o individuální dotaci města Vysokého Mýta na rok 2018

Zodpovídá: lic. Tomáš Salášek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

 

47/18

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice,  IČ 27534804 na financování služby NZDM EMKO Vysoké Mýto v roce 2018, ve výši 85 tis Kč (osmdesát pět tisíc korun českých),

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13.09.2017, číslo usnesení 143/17

Zodpovídá: lic. Tomáš Salášek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

 

48/18

Zastupitelstvo města schvaluje

Poskytnutí individuální dotace na rok 2018  Oblastnímu spolku Český červený kříž Ústí nad Orlicí ve výši Kč 250 000,-, která bude vyplacena ve dvou splátkách dle smlouvy.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

49/18

Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí individuální dotace na rok 2018  Oblastnímu spolku Český červený kříž Ústí nad Orlicí ve výši Kč 250 000,-

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

50/18

Zastupitelstvo města schvaluje

Pořízení dopravního automobilu pro SDH Svařeň pod číslem registrace akce 014D241008255 dle schválené technické specifikace GŘ HZS ČR v předpokládané hodnotě do 1 000 000 Kč. Dopravní automobil bude financován z rozpočtu města. Po realizaci město obdrží finanční prostředky z dotačního titulu GŘ HZS ČR ve výši  450 000 Kč a dotačního titulu Pardubického kraje ve výši 300 000 Kč.

Zodpovídá: Bc. Petra Klasovitá

Termín: ihned