Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2018-01 ze dne 14.2.2018

22.02.18

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

Souhrn usnesení č. 1/2018 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 14. 2. 2018

 

1/18

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Jitku Kočovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

2/18

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu paní Mgr. Helenu Kejzlarovou a Ivanu Zemkovou.  

 

3/18

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

Zahájení

 1. Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2017

 2. Návrhy smluv – D35

 3. Různé

 4. Diskuze

 5. Závěr

 6.  

  4/18

Zastupitelstvo města schvaluje

volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2017. 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 14. 2. 2018

 

5/18                                                                                                                     

Zastupitelstvo města jmenuje

volební komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2017 ve složení: Bc. Petra Klasovitá,   JUDr. Libor Poláček a Pavlína Benešová.

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 14. 2. 2018

 

6/18

Zastupitelstvo města schvaluje

vyřazení nominací  nesplňujících podmínky Statutu udílení Výročních cen města Vysokého Mýta na základě usnesení příslušné komise dle předloženého návrhu (Dlažba Vysoké Mýto 2x a Jiří Diblík).

 

7/18

Zastupitelstvo města stanovuje

neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, odměnu ve výši 200,-Kč za jeden obřad, maximálně však 2000,-Kč měsíčně.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

8/18

Zastupitelstvo města stanovuje

členům zastupitelstva, kteří jsou pověřeni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 500,-Kč za jeden obřadní den.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

9/18

Zastupitelstvo města stanovuje

členům zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech ve výši 500,-Kč za jeden obřadní den.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

10/18

Zastupitelstvo města schvaluje tyto zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města:

 1. pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města se použije platný vnitřní předpis Městského úřadu Vysoké Mýto o poskytování náhrad při pracovních cestách s tím, že členům zastupitelstva města budou poskytovány cestovní náhrady jako zaměstnancům města,

 2. o vyslání starosty a místostarosty, popř. jiného člena zastupitelstva města na zahraniční pracovní cestu rozhoduje rada města,

 3. pro členy zastupitelstva města neplatí povinnost mít při použití soukromého vozidla při pracovní cestě sjednané a zaplacené havarijní pojištění na předmětné soukromé vozidlo a neplatí povinnost předat mzdové účetní vyúčtování pracovní cesty do 10 pracovních dnů po skončení cesty,

 4. za pravidelné pracoviště člena zastupitelstva města se pro účely cestovních náhrad považuje místo jeho trvalého pobytu.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

11/18

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta zrušuje usnesení zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 55/12 a 56/12.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

12/18

Zastupitelstvo města uděluje

Výroční ceny města Vysokého Mýta podle výsledků tajného hlasování a ukládá volební  komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2017 jména držitelů zveřejnit na slavnostním večeru konaném dne 8. března 2018.

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 8. 3. 2018

 

13/18

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře s paní xxx (nar. xxx), bytem xxx, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného a úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 60.580 Kč v 31 měsíčních splátkách: 30 x 2.000 Kč, 1 x 580 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.03.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 28.02.2018

 

14/18

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 131/17 ze dne 13.09.2017.

 

15/18

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření SMLOUVY o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby „D35 Vysoké Mýto - Džbánov“ č. 08/2017 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390 jako investorem a městem Vysokým Mýtem jako budoucím vlastníkem objektů SO 05-123 Úprava MK v km 41,415, SO 05-127 Úprava MK v km 39,500, SO 05-151 Přeložka polní cesty v km 42,654, SO 05-153 Souběžná účelová komunikace v km 39,550, SO 05-154 Souběžná účelová komunikace v km 40,800, SO 05-155 Souběžná účelová komunikace v km 41,650, SO 05-156 Souběžná účelová komunikace v km 42,800, SO 05-161 Souběžná účelová komunikace v km 43,200, SO 05-162 Souběžná účelová komunikace v km 41,600, SO 05-222 Nadjezd nad D35 v km 41,397, SO 05-223 Nadjezd nad D35 v km 42,654, SO 05-365 Poldr A, SO 05-366 Poldr B. Toto usnesení není rozhodnutím o nabytí a převodu nemovitých věcí dle ust. § 89 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 28.02.2018

 

16/18

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření SMLOUVY o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby „D35 Vysoké Mýto – Džbánov“ č. 18/2017 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390 jako investorem a městem Vysokým Mýtem jako budoucím vlastníkem objektu SO 05-806.1 Vegetační úpravy – Vysoké Mýto. Toto usnesení není rozhodnutím o nabytí a převodu nemovitých věcí dle ust. § 89 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 28.02.2018