Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2017-06 ze dne 13.12.2017

18.12.17

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

Souhrn usnesení č. 6/17 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 13. 12. 2017

bez osobních údajů

 

 

147/17

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Jitku Kočovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

148/17

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu paní Mgr. Helenu Mandíkovou a pana Ing. Jiřího Fišera.  

 

149/17

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

 1.   Zahájení

 2.  Zápis ze schůze finančního výboru zastupitelstva města č.4-2017 ze dne 7.11.2017,

 3.  Rozpočtová opatření č.10-2017 a č.11-2017 schvalovaná radou města,

 4.  Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.09.2017,

 5.  Návrh rozpočtového opatření č.12-2017

 6.  Střednědobý výhled rozpočtu města Vysokého Mýta na období 2019-2021,

 7.  Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2018

 8. Majetkoprávní záležitosti

 9.  Návrh vyhlášky 3/2017 o poplatku z odpadu

 10.    Dotace města - podpora v oblasti památkové péče v roce 2018

 11.   Pokyny pro stavební činnosti, označování budov, umísťování reklamních, informačních a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na území Městské památkové zóny Vysoké Mýto

 12.    Program regenerace MPZ Vysoké Mýto 2014-2023 aktualizace listopad 2017

 13.    Mimořádný příspěvek dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko

 14.    Individuální dotace na rok 2018 - VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.

 15.    Změna zřizovací listiny - Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

 16.    Žádost Oblastního spolku ČČK o dofinancování provozu senior dopravy v roce 2017

 17.    Žádost Naděje Vysoké Mýto o individuální dotaci města na rok 2017

 18.   Různé

 19.   Diskuze

 20.   Závěr

 21.  

  150/17

  Zastupitelstvo města bere na vědomí

  Zápis ze schůze finančního výboru zastupitelstva města Vysokého Mýta č.4-2017 ze dne 7.11.2017.

  Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

  Termín: 13.12.2017

   

  151/17

  Zastupitelstvo města bere na vědomí

  Rozpočtová opatření č.10-2017 a č.11-2017.

  Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

  Termín: 13.12.2017

   

  152/17

  Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.09.2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 13.12.2017

 

153/17

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č.12-2017 ve znění doplňku č.1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 13.12.2017

 

154/17

Zastupitelstvo města schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu města Vysokého Mýta na období 2019-2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2017

 

155/17

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2018 dle předloženého návrhu ve znění pozměňovacího návrhu starosty města, jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 251.322,5tis.Kč, celkovými výdaji ve výši 289.501,5tis. Kč a financováním ve výši 38.179,0tis.Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen volnými finančními prostředky města z minulých let.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2017

 

156/17

Zastupitelstvo města schvaluje

postup, kdy budou výdajové položky "Projektová příprava, přípravné práce ostatní invest.charakteru", "Služby - poradenská činnost, konzultační právní a ostatní", „Revize budov“ a "Opravy vlastního majetku" čerpány dle skutečnosti napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové skladby, s podmínkou zachování účelu a celkového objemu jednotlivých položek dle schváleného rozpočtu města na rok 2018. Rozpis těchto položek rozpočtu dle skutečného čerpání provede hlavní účetní města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2017

 

157/17

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet hospodářské činnosti města Vysokého Mýta na rok 2018 dle předloženého návrhu s celkovými výnosy ve výši 20.895,0tis.Kč, celkovými náklady ve výši 19.869,0tis.Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 1.026,0tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2017

 

158/17

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4165-52/2017 označeného jako parc. č. xxx ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek parc. č. xxx ostatní plocha – manipulační plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví xxx (nar. xxx), trvale bytem xxx. xxx je povinen uhradit městu Vysokému Mýtu částku ve výši 10.867,50 Kč, což je daň z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty za převod pozemku parc. č.xxx k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2018

 

159/17

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 129-51/2016 označeného jako parc. č. xxx ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Domoradice ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 67-132/2017 označený jako parc. č. xxx trvalý travní porost v k.ú. Popovec u Řepníků, který vlastní pánové xxx (nar. xxx), bytem xxx a xxx (nar. Xxx) bytem xxx. Město Vysoké Mýto uhradí uvedeným spoluvlastníkům pozemku parc. č. xxx v k.ú. Popovec u Řepníků rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků ve výši 98.140,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2018

 

160/17

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 7/64 od xxx (nar. xxx), trvale bytem xxx, podílu ve výši 7/32 od xxx  (nar. xxx), trvale bytem xxx, podílu ve výši 14/32 od xxx (nar. xxx), trvale bytem xxx a podílu ve výši 7/64 od xxx (nar. xxx), trvale bytem xxx na pozemku parc. č. 191 lesní pozemek v k.ú. Stříhanov za celkovou kupní cenu ve výši 1.671.200,- Kč za podmínky, že v lese již nebude probíhat žádná těžba.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2018

 

161/17

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4125-3373/2017 označeného jako parc. č. 1522/95  zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti TOMIL s.r.o., IČ 25281470, za kupní cenu ve výši 1.230.300,- Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%.  

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2018

 

 

162/17

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 2444/1 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

 

163/17

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření „Smlouvy o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby „Dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390 jako investorem a městem Vysokým Mýtem jako budoucím vlastníkem objektu „SO 04-154 – Napojení pozemků v k.ú. Vysoké Mýto“, včetně souvisejících pozemků v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2018

 

164/17

Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

165/17

Zastupitelstvo města schvaluje

zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

166/17

Zastupitelstvo města schvaluje::

„Pokyny pro stavební činnosti, označování budov, umísťování reklamních, informačních a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na území Městské památkové zóny Vysoké Mýto“ zpracované v říjnu 2017.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

167/17

Zastupitelstvo města schvaluje:

„Dotační program města – podpora v oblasti památkové péče v roce 2018“ zpracovaný v říjnu 2017.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

168/17

Zastupitelstvo města schvaluje

Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto na období 2014-2023 – aktualizace listopad 2017.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

169/17

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného příspěvku dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko ve výši 19 497 Kč, který bude použit na realizaci projektu Program obnovy venkova 2017 - herní prvky na dětském hřišti v místní části města Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

170/17

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši   1 455 000 Kč na městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2018.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31. 12. 2017

 

171/17

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši   9 549 000 Kč na provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2018.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31. 12. 2017

 

172/17

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši  5 460 000 Kč na provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2018.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31. 12. 2017

 

173/17

Zastupitelstvo města schvaluje

Změnu zřizovací listiny Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, v úplném znění, s účinností od 1. 9. 2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

174/17

Zastupitelstvo města schvaluje:

Poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku ČČK  Ústí nad Orlicí na dofinancování projektu senior doprava v roce 2017 ve výši Kč 50 000,-.

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí ve výši Kč 50 000,- na dofinancování projektu senior doprava v roce 2017.

Zodpovídá:      Iveta Fajglová, vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:            ihned

 

175/17

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro spolek Naděje, IČ 00570931  na krytí  provozních nákladů sociální služby domov pro seniory v Domě pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto ve výši 200 tis Kč (dvě sta tisíc korun českých).

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

  Termín: ihned

   

  176/17

  Zastupitelstvo města schvaluje

  I.     investiční záměr k realizaci akce „Pomník purkmistra Eduarda Meyera ve Vysokém Mýtě“

  II.     podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Pomník purkmistra Eduarda Meyera ve Vysokém Mýtě“ z Ministerstva obrany ČR.

  Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

  Termín: 31.01.2018

   

  177/17

Zastupitelstvo města zřizuje

čtyřčlenný osadní výbor části města Vysokého Mýta, Lhůta s účinností od 1. 1. 2018.

Zodpovídá: Ing. Martin Krejza, místostarosta

Termín: ihned

 

 

178/17

Zastupitelstvo města určuje

tyto členy osadního výboru části města Vysokého Mýta, Lhůta:

Ing. Rudolf Křížek, bytem Lhůta 13, 566 01 Vysoké Mýto,

Antonín Ducháč, bytem Lhůta 28, 566 01 Vysoké Mýto,

Jaroslava Martincová, bytem Lhůta 10, 566 01 Vysoké Mýto,

Libor Vodstrčil, bytem Lhůta 21, 566 01 Vysoké Mýto

s účinností od 1. 1. 2018.

Zodpovídá: Ing. Martin Krejza, místostarosta

Termín: ihned

 

179/17

Zastupitelstvo města volí

předsedu osadního výboru části města Vysokého Mýta, Lhůta:

pana Ing. Rudolfa Křížka, bytem Lhůta 13, 566 01 Vysoké Mýto s účinností od 1. 1. 2018.

 

180/17

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta stanovuje

svým neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměny v následujících částkách:

 

 • Místostarosta: 2.000,- Kč,

 • člen rady: 2000,- Kč,

 • předseda výboru/komise: 1.250,- Kč,

 • člen výboru zastupitelstva města nebo člen komise rady města nebo předseda či člen zvláštního orgánu města: 0 Kč.

 

Odměna bude poskytována ode dne 01.01.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkce člena rady města, předsedy výboru zastupitelstva města a předsedy komise rady města. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně tři odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem města.

 

181/17

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta stanovuje

následující peněžitá plnění poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, předsedů a členů komisí a zvláštních orgánů obce:

 

 • předseda komise rady města: 1.250,- Kč měsíčně,

 • člen výboru zastupitelstva města nebo člen komise rady města nebo předseda či člen zvláštního orgánu města: 0 Kč.

 

Odměna bude poskytována ode dne 01.01.2018. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

 

182/17

Zastupitelstvo města zrušuje

dnem 31.12.2017 usnesení zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 171/10 – 176/10 a 222/14.