Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 27.9.2021

Usnesení ZM č. 2017-05 ze dne 13. 9. 2017

19.09.17

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

Souhrn usnesení č. 5/17 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 13. 9. 2017

 

116/17

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Veroniku Severovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

117/17

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu pana Jiřího Kovaříka a Ing. Romana Baťu.  

 

118/17

Zastupitelstvo města schvaluje

 následující program zasedání: 

 

 1. Zahájení

 2. Zápis z jednání finančního výboru č.3-2017 konaného dne 14.08.2017

 3. Rozpočtové opatření č.8-2017 schvalované radou města

 4. Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.06.2017

 5. Návrh na zrušení Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta

 6. Návrh rozpočtového opatření č.9-2017

 7. Majetkoprávní záležitosti

 8. Změna Územního plánu VM

 9. Dotační program regenerace MPR a MPZ 2017

 10. Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

 11. Dodatky č. 1 ke smlouvám o individuální dotaci s VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o.p.s.

 12. Žádost SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice o individuální dotaci pro Azylový dům Vysoké Mýto

 13. Žádost SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice o individuální dotaci pro Nízkoprahovézařízení pro děti a mládež EMKO Vysoké Mýto

 14. Různé

 15. Diskuze

 16. Závěr

 

119/17

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1886 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2017

 

120/17

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 56/13 ze dne 24.04.2013.

 

121/17

Zastupitelstvo města neschvaluje

bezúplatný převod pozemků parc. č. 4811/2 a 3257/3 v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2017

 

122/17

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod pozemku parc. č. 5050/8 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2018

 

123/17

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod pozemku parc. č. 5050/7 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta. Podmínkou převodu je bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3237/2, 3237/3 a 6308/16 v k.ú. Vysoké Mýto do vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2018

 

124/17

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4147-76/2017 označeného jako parc. č. 1306/5  ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní xx, trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 17.600,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

 

125/17

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 104-104/2017 označeného jako parc. č. 186/2 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 15.150,- Kč.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.09.2017

 

126/17

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod pozemku parc. č. 737/5 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, do vlastnictví města Vysokého Mýta.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

 

127/17

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod pozemků parc. č. 186/1 a 744/2 obojí ostatní plocha  - silnice v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta z vlastnictví města Vysokého Mýta do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

 

128/17

Zastupitelstvo města schvaluje

podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2482/2 zahrada o výměře cca 130 m2 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Státního pozemkového úřadu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2017

 

129/17

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4132-45/2017 označeného jako parc. č. 4036/37 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý uvedeným geometrickým plánem označený jako parc. č. 4036/36 zahrada v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví paní xx, trvale bytem xx, paní xx, trvale bytem xx a paní xx, trvale bytem xx..

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

 

130/17

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu podílů ve výši 48/100 z celku na bytových domech Litomyšlské Předměstí č.p. 773, Litomyšlské Předměstí č.p. 774 a Litomyšlské Předměstí č.p. 775 a dále podílů ve výši 49/100 z celku na bytech č. 783/1, 783/2, 783/3, 783/4, 783/5, 783/6, 783/7, 783/8 a 783/9 včetně podílů na společných částech domu čp. 783 a na pozemku parc. č. 4643/46 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za podíly ve výši 51/100 z celku na pozemku parc. č. 4643/27, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 780, bytový dům, na pozemku parc. č. 4643/44, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 781, bytový dům a na pozemku parc. č. 4643/45, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 782, bytový dům a dále podíly ve výši 51/100 z celku na bytech č. 783/10, 783/11, 783/12, 783/13, 783/14 a 783/15 včetně podílů na společných částech domu čp. 783 a na pozemku parc. č. 4643/46 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví NOVÝ DOMOV Vysoké Mýto, družstvo, IČ 25301551.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

 

131/17

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření „Smlouvy o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby „D35 Vysoké Mýto – Džbánov“ se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390 v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2017

 

132/17

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 277 lesní pozemek v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta od vlastníka za kupní cenu ve výši 106.640,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

 

133/17

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č.3-2017 konaného dne 14.08.2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 13.09.2017

 

134/17

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Rozpočtové opatření č.8-2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 13.09.2017

 

135/17

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.06.2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2017

 

136/17

Zastupitelstvo města ruší

stálý peněžní Fond udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta zřízený usnesením zastupitelstva města č.101/12 ze dne 12.9.2012 a ukládá převést zůstatek finančních prostředků na základní běžný účet města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2017

 

137/17

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č.9-2017 ve znění doplňku č. 1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2017

 

138/17

Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysokého Mýta, který podala dne 22.06.2017 Mgr. Jaromíra Pásková, bytem Vinice 171, 566 01 Vysoké Mýto na část p. p. č. 3477 v k. ú. Vysoké Mýto spočívající ve změně předepsaného využití z „NZs - plochy smíšené krajinné zeleně“ na „BI - bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto. Při změně Územního plánu Vysoké Mýto bude tento záměr prověřen.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

139/17

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 47/17 ze dne 29.03.2017 a usnesení č. 107/2017 ze dne 21.06.2017

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

140/17

Zastupitelstvo města schvaluje

Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 01/2017/OSU-SPP s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky kostel sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 14570/6-4109, akce „restaurování 3 vitrážových oken v presbytáři nad freskami ze života sv. Vavřince“ ve výši 1.133.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a povinný podíl města 145.000 Kč v předloženém znění. 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

141/17

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 02/2017/OSU-SPP s Josefem Khýnem, dat. nar. 29.10.1950, nám. Přemysla 13, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky Měšťanský dům, č. p. 13, nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 45481/6-4115, akce „obnova štítové fasády včetně statického zajištění štítu, restaurování kamenných prvků“ ve výši 196.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a povinný podíl města 33.000 Kč v předloženém znění.  

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

142/17

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 03/2017/OSU-SPP s Robertem Bartheldym, dat. nar. 16.01.1975, ul. B. Němcové 166, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky Měšťanský dům, č. p. 166, ul. B. Němcové ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 22008/6-4124, akce „nové vstupní dveře navržené v historickém členění, odvlhčení objektu (elektroosmóza)“ ve výši 125.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a povinný podíl města 27.000 Kč, v předloženém znění.  

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

143/17

Zastupitelstvo města schvaluje

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OŠK, vedoucí OŽP, vedoucí OSZ

Termín: 1. 12. 2017

 

144/17

Zastupitelstvo města schvaluje

I. navýšení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. na projekt - provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2017 z částky 5 474 000 Kč na částku 5 724 000 Kč.

II. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 05/ZM/2016.

III. navýšení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. na projekt -  provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2017 (pořádání kulturních akcí v Šemberově divadle a v M-klubu, provoz kina, provoz městské knihovny, vydávání Vysokomýtského zpravodaje, pořádání kurzů) z částky 8 968 000 Kč na částku 9 218 000 Kč.

IV. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 04/ZM/2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

145/17

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice,  IČ 27534804 na zajištění sociální služby v Azylovém domě pro ženy matky s dětmi ve Vysokém Mýtě v roce 2017 ve výši 70 tis Kč (sedmdesát tisíc korun českých),

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

 

146/17

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice,  IČ 27534804 na zajištění služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EMKO Vysoké Mýto v roce 2017 ve výši 89 tis Kč (osmdesát devět tisíc korun českých),

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka