Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2017-03 ze dne 21. 6. 2017

28.06.17

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

Souhrn usnesení č. 3/17 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 21.6.  2017

 

 

bez osobních údajů

 

 

66/17

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Jitku Kočovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

67/17

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu pana Zdeňka Kláta a Ing. Pavla Vacka.  

 

68/17

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

1.Zahájení

2.Zápis z jednání finančního výboru č.2-2017 konaného dne 15.05.2017

3.Návrh závěrečného účtu města Vysokého Mýta za rok 2016

4.Účetní závěrka města Vysokého Mýta sestavená k 31.12.2016

5.Rozpočtová opatření č.5-2017 a 6-2017 schvalovaná radou města

6.Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.03.2017

7.Návrh rozpočtového opatření č.7-2017

8.Majetkoprávní záležitosti

9.Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí

10.Mimořádný členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí Českomoravské         pomezí na cyklobus

11.Individuální dotace MAS Litomyšlsko o.p.s.

12.Individuální dotace Konzum o.d.

13.Změna územního plánu Vysokého Mýta - schválení žádostí

14.Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - změna povinných podílů města

15.Různé

16.Diskuze

17.Závěr

 

69/17

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č.2-2017 konaného dne 15.05.2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2017

 

70/17

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2016, tj. zisk ve výši 18.322.854,0Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2017

 

71/17

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2016, tj. zisk ve výši 2.470.597,89Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2017

 

72/17

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2016, tj. zisk ve výši 20.793.451,89Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2017

 

73/17

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2017

 

74/17

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací poskytnutých městem Vysokým Mýtem v roce 2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2017

 

75/17

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2017

 

76/17

Zastupitelstvo města schvaluje

závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 města Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2017

 

77/17

Zastupitelstvo města souhlasí

s celoročním hospodařením města Vysokého Mýta v roce 2016, a to bez výhrad.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2017

 

78/17

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření města Vysokého Mýta k 31.12.2016 včetně jeho rozdělení dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2017

 

 

79/17

Zastupitelstvo města schvaluje

 

účetní závěrku města Vysokého Mýta sestavenou k 31.12.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2017

 

80/17

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Rozpočtová opatření č.5-2017 a 6-2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2017

 

81/17

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.03.2017

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2017

 

 

82/17

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č.7-2017 ve znění doplňku č.1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2017

 

 

83/17

Zastupitelstvo města trvá na postupu města stanoveném dle Obecně závazné vyhlášky č.8/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Vysokého Mýta s účinností vyhlášky dnem 1. 1. 2012.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2017

 

84/17

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků parc. č. 1599/3 a 1599/13 v obci a k.ú. Vysoké Mýto spoluvlastníkům bytového domu xx čp. xx, tj. paní xx (podíl 1/4), nar. xx, trvale bytem xx, Vysoké Mýto, paní xx (podíl 7/32), nar. xx, trvale bytem xx, Roudnice nad Labem, paní xx (podíl 1/4), nar. xx, trvale bytem xx, Vysoké Mýto, panu xx (podíl 1/4), trvale bytem xx, Česká Třebová a Ing. xx (podíl 1/32), trvale bytem xx, xx, Hradec Králové za celkovou kupní cenu ve výši 305.150,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2017

 

85/17

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/143 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: Pražské Předměstí, č.p. 472, rod. dům, LV 4147) v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu xx, nar. xx, trvale bytem xx, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 6.800,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2017

 

86/17

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 851/9 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba bez čp/č.ev., garáž, LV 7059) v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu xx, nar. xx, trvale bytem xx, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 4.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2017

 

87/17

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4128/224 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx, nar. xx a xx, nar. xx (podíl ½), panu xx, nar. xx (podíl ¼) a paní xx, nar. xx (podíl ¼), všichni trvale bytem xx, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 14.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2017

 

88/17

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4087-1058/2016 označených jako parc. č. 4666/127 orná půda, parc. č. 4666/174 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 701, rod. dům, LV 2953) a parc. č. 4666/457 ostatní plocha – ostatní komunikace vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx, nar. xx a xx nar. xx, oba trvale bytem xx Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 69.700,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2017

 

89/17

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4087-1058/2016 označených jako parc. č. 4666/124 orná půda, parc. č. 4666/197 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 703, rod. dům, LV 2951) a parc. č. 4666/454 ostatní plocha – ostatní komunikace vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 20.500,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2017

 

90/17

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/93 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: Pražské Předměstí, č.p. 454, rod. dům, LV 2711) v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní xx, nar. xx (podíl ¾) a manželům xx, nar. xx a xx nar. xx (podíl ¼), oba trvale bytem xx, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 3.300,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2017

 

91/17

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej areálu býv. Technických služeb, na adrese Čapkovská 46, tj. pozemků parc. č. 2053/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Pražské Předměstí, čp. 46, parc. č. 2053/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., parc. č. 2053/4 ostatní plocha a parc. č. 2054 zahrada, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto a to z důvodu schválené demolice objektu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2017

 

92/17

Zastupitelstvo města schvaluje

darovat do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822, nemovité věci tvořící areály Vysokomýtské nemocnice, a to: 

areál Hradecká čp. 167:

 

 • pozemek parc. č. 1981/2 ostatní plocha – jiná plocha,

 • pozemek parc. č. 1981/3 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, obč. vyb.,

 • pozemek parc. č. 1981/6 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,

 • pozemek parc. č. 1984/3 zahrada,

 • pozemek parc. č. 1985/2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.,

 • pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1985/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4423 m2, jehož součástí je stavba: Pražské Předměstí, čp. 167, obč. vyb.,

 • pozemek parc. č. 1986 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.,

 • pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1988/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 7084 m2,

 • pozemek parc. č. 1988/2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb.,

 • pozemek parc. č. 1988/3 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.,

 • pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1988/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 48 m2,

 • pozemek parc. č. 1994/1 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr. 

  areál Žižkova čp. 271:

 • pozemek parc. č. 1699/4 ostatní plocha – zeleň,

 • pozemek parc. č. 1699/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb.,

 • pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4143-71/2017 označený jako parc. č. 1699/23 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 296 m2,

 • pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4143-71/2017 označený jako parc. č. 1699/24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2,

 • pozemek parc. č. 1700 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, čp. 271, obč. vyb; vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím.

  Součástí smluvních ujednání bude závazek Pardubického kraje převzít veškerá práva a povinnosti související s těmito nemovitými věcmi a dále závazek v případě ukončení  nebo podstatného omezení činnosti Vysokomýtské nemocnice p.o. či přestěhování Vysokomýtské nemocnice p.o. z předmětných nemovitých věcí, vrátit bezúplatně předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu.     

   

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

 

93/17

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření trojstranné Dohody o převzetí závazků mezi městem Vysokým Mýtem, Pardubickým krajem a Ministerstvem financí České republiky dle přiloženého vzoru a to z důvodu bezúplatného převodu areálu Vysokomýtské nemocnice, Žižkova čp. 271 v obci a k.ú. Vysoké Mýto do vlastnictví Pardubického kraje.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

 

94/17

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4102-3/2017 označených jako parc. č. 2374/6 a 2374/7 obojí ostatní plocha – jiná plocha, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., IČ 45359326, za kupní cenu ve výši 1.596.600,- Kč bez DPH. Dodání nemovitých věcí – pozemků parc. č. 2374/6 a 2374/7, oba v k.ú. Vysoké Mýto, plátci je dle § 92d zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v režimu přenesené daňové povinnosti, daň se uplatňuje podle § 56 odst. 5 téhož zákona. Kupující s aplikací režimu § 92d souhlasí.    

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

 

95/17

Zastupitelstvo města mění

usnesení č. 111/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se text pod písm. c) tohoto usnesení mění na:

c) 806/3   11/125 xx xx  771.570,-

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2017

 

96/17

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků parc. č. 1970/65 ostatní plocha, parc. č. 1970/66 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3494-388/2010 označeného jako parc. č. 1970/84 ostatní plocha – jiná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu dle znaleckého posudku č. 7838/98/06/17 Ing. xx, a to za 110.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 21.06.2017

 

97/17

Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

  

98/17

Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

99/17

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40 000 Kč, který bude použit na financování cyklobusu projíždějícího Českomoravským pomezím v roce 2017, a to na zajištění jeho provozu a na jeho propagaci.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

100/17

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro MAS Litomyšlsko o.p.s., Proseč, IČO: 27506096 na projekt: Provozní činnost MAS Litomyšlsko o.p.s., ve výši 61 950 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

101/17

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, IČO 00032212 na projekt: Zajištění potravinové obslužnosti v Domoradicích, ve výši 96 087 Kč.

 1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

102/17

Zastupitelstvo města neschvaluje

zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysokého Mýta, kterou podal pan Jiří Mareš, bytem Větrná 668, 566 01 Vysoké Mýto na p. p. č. 302/20 v k. ú. Lhůta u Vysokého Mýta (změna z využití „RI – rekreace“ na využití „BV – bydlení venkovské) do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto“.

Zodpovídá:    vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

103/17

Zastupitelstvo města neschvaluje

zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysokého Mýta, kterou podali manželé Václav a Blanka Kvapilovi, bytem Džbánov 130, 566 01 Vysoké Mýto na p. p. č. 302/21 v k. ú. Lhůta u Vysokého Mýta (změna z využití „RI – rekreace“ na využití „BV – bydlení venkovské) do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto“.

Zodpovídá:    vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

104/17

Zastupitelstvo města neschvaluje

zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysokého Mýta, kterou podal pan Jiří Polyák, bytem Rokycanova 656, 566 01 Vysoké Mýto na p. p. č. 302/22 v k. ú. Lhůta u Vysokého Mýta (změna z využití „RI – rekreace“ na využití „BV – bydlení venkovské) do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto“.

Zodpovídá:    vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

105/17

Zastupitelstvo města mění

usnesení  č. 45/17 tak, že částka „340.000,- Kč“ se nahrazuje částkou „326.670,- Kč“ a příspěvek města „34.000,- Kč“ se nahrazuje částkou „33.000,- Kč“.

Zodpovídá:    vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

106/17

Zastupitelstvo města mění

usnesení  č. 46/17 tak, že částka „276.403,- Kč“ se nahrazuje částkou „265.088,- Kč“ a příspěvek města „28.000,- Kč“ se nahrazuje částkou „27.000,- Kč“.

Zodpovídá:    vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

107/17

Zastupitelstvo města mění

usnesení  č. 47/17 tak, že částka „120.000,- Kč“ se nahrazuje částkou „126.000,- Kč“ a příspěvek města „12.000,- Kč“ se nahrazuje částkou „13.000,- Kč“.

Zodpovídá:    vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

108/17

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta společnosti Ledax Vysoké Mýto, o. p. s.,  IČ 28117557 na obnovu mobiliáře kuchyně Domova pro seniory Ledax Vysoké Mýto, ve výši 253 tis. Kč (dvě stě padesát tři tisíc korun českých)

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

 

109/17

Zastupitelstvo města schvaluje

záměr k realizaci akce „Pasportizace hydrogeologických vrtů - Vysokomýtská synklinála“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

110/17

Zastupitelstvo města schvaluje

záměr k realizaci akce „Likvidace starých průzkumných hydrogeologických vrtů“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

 111/17

Zastupitelstvo města zrušuje

úkol pro starostu města č. 104/15 ze 17. 6. 2015, kterým mu ukládá, aby hledal způsob vypovězení pro město ekonomicky nevýhodné smlouvy o výpůjčce s Aeroklubem Vysoké Mýto.

Zodpovídá: Ing. Martin Krejza

Termín: ihned

 

 

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka