Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2017-02 ze dne 29. 3. 2017

07.04.17

Zápis z jednání
Zvukový záznam Výsledky hlasování

Souhrn usnesení č. 2/17 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 29. 3.  2017

 

bez osobních údajů

 

14/17

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Jitku Kočovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

15/17

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu Jaroslava Bendla a Ivanu Zemkovou.  

 

16/17

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání:

 1. 1. Zahájení

 

2. Zápis ze schůze Finančního výboru zastupitelstva města Vysokého Mýta

 

3. Rozpočtové opatření č. 4-2017

 

4. Majetkoprávní záležitosti

 

5. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

 

6. Změny Územního plánu Vysoké Mýto

 

7. Program podpory v oblasti sportu v roce 2017 – Poskytnutí dotací

 

8. Poskytnutí individuální dotace Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě

 

9. Obecně závazná vyhláška – Školské obvody MŠ

 

10. Projednání žádostí o individuální dotace města

 

11. Projednání žádostí o dotace města z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2017

 

12. Poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí – Senior doprava

13. Různé

14. Diskuse

15. Závěr  

 

17/17

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis ze schůze finančního výboru zastupitelstva města Vysokého Mýta č.1-2017 ze dne 27.02.2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 29.03.2017

 

18/17

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č.4-2017 ve znění pozměňovacího návrhu starosty města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 29.03.2017

 

19/17

Zastupitelstvo města

se vzdává práva na vymáhání smluvní pokuty od společnosti Genext a.s., IČ: 25733699 ve výši 890.000,- Kč vyměřené dle smlouvy o dílo ze dne 26. 08. 2013. Důvodem je, že dílo bylo řádně a včas dokončeno, nebylo nikdy reklamováno, městu nevznikla žádná škoda ani nehrozilo nebezpečí, že by se tak stalo.

Zodpovídá: Ing. Martin Krejza

Termín: ihned

 

20/17

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 2917 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště v obci a k.ú. Vysoké Mýto z důvodu ponechání si tohoto pozemku pro příp. budoucí využití v dané ulici.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2017

 

21/17

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 4644/73 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 691 Prokopa Velikého v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2017

 

22/17

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4896/9 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: Pražské Předměstí, č.p. 241, jiná st., LV 4305) a pozemku parc. č. 4896/10 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: Pražské Předměstí, č.p. 531, rod. dům, LV 4305), vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu xx, nar. xx (podíl ½) a paní xx, nar. xx (podíl ½), oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 13.800,- Kč. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je úhrada bezesmluvního užívání předmětných pozemků od 01.01.2014.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2017

 

23/17

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 4128/202 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto z důvodu zachování uliční čáry; existence množství inženýrských sítí, veřejného osvětlení a dvou vitálních habrů na požadované části pozemku.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2017

 

24/17

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 4527/1 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto z důvodu ponechání si tohoto pozemku pro budoucí využití.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2017

 

25/17

Zastupitelstvo města schvaluje

darování použitých hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 77.181 Kč dle přílohy do vlastnictví  SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Svařeň, IĆ: 61239721.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2017

 

26/17

 

Zastupitelstvo města schvaluje

darování použitých hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 44.245 Kč dle přílohy do vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto II – Lipová, IĆ: 61238261.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2017

 

27/17

 Zastupitelstvo města schvaluje

darování použitých hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 67.642 Kč dle přílohy do vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů Lhůta, IĆ: 61238198.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2017

 

28/17

Zastupitelstvo města schvaluje

darování použitých hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 57.176 Kč dle přílohy do vlastnictví manželů xx (nar.xx) a xx (nar. xx), bytem xx.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2017

 

29/17

Zastupitelstvo města schvaluje

darování použitých hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 42.930 Kč dle přílohy do vlastnictví Technických služeb Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2017

 

30/17

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře paní xx (nar. xx), bytem xx, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 85.562 Kč v 29 měsíčních splátkách: 28 x 3.000 Kč, 1 x 1.562 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2017

 

31/17

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře paní xx (nar. xx), bytem xx, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 115.045 Kč v 39 měsíčních splátkách: 38 x 3.000 Kč, 1 x 1.045 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.04.2017

 

32/17

Zastupitelstvo města neschvaluje

prominutí pohledávky ve výši 1.148,- Kč manž. xx, oba trvale bytem xx, která vznikla za bezesmluvní užívání části pozemku parc. č. 4846/1 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2017

 

33/17

Zastupitelstvo města schvaluje

podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2448/1 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Státního pozemkového úřadu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

34/17

Zastupitelstvo města schvaluje

podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 3464/8, 3464/3, 3464/7, 3464/10 vše trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Státního pozemkového úřadu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

35/17

Zastupitelstvo města schvaluje

podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 4597/25, 4597/26, 4597/27 vše ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Státního pozemkového úřadu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

36/17

Zastupitelstvo města schvaluje

podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1167 a 1186 oboje zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Státního pozemkového úřadu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

37/17

Zastupitelstvo města schvaluje

podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 6308/13 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Státního pozemkového úřadu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

38/17

Zastupitelstvo města schvaluje

vklad majetku, tj. nemovité věci - VDJ Bučkův kopec – 600 m3 (inv. č. B-00438), tj. pozemku parc. č. 3077/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. v obci a k.ú. Vysoké Mýto, oceněného dle znaleckého posudku na částku 2.050.000,- Kč do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

 

 

39/17

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky č. 537/4 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, čp. 537, 538, byt. dům na parcele 1060, 1061 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 31/250 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní xx (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.255.555,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2017

 

 

40/17

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 1274 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Pražské Předměstí, č.p. 85, rod. dům a pozemku parc. č. 1275/1 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 5.000.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2017

 

41/17

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4122-34/2017 označených jako parc. č. 2280/2 a 2280/3 v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541 za kupní cenu ve výši 3.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

 

42/17

Zastupitelstvo města přijímá

účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 1.810.000,- Kč.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:            ihned

 

43/17

Zastupitelstvo města schvaluje

 

využití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2017, která je poskytnuta v celkové výši 1.810.000,- Kč takto:

 

 • finanční prostředky ve výši 1.100.000,- Kč na akci „Restaurování tří vitráží (jedná se o okna presbytáře nad zákristií) na kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 pod pořadovým č. 12. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

 • finanční prostředky ve výši 205.000,- Kč na akci „Obnova štítové fasády včetně statického zajištění Měšťanského domu č. p. 13 na pozemku parc. č. 334 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 pod pořadovým č. 14. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 45481/6-4115.

 •             finanční prostředky ve výši 138.000,- Kč na akci „Repliky historických vchodových dveří, elektroosmóza (odvlhčení) na objektu Měšťanského domu č. p. 166, ul. B. Němcové, na pozemku parc. č. 194 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 pod pořadovým č. 17. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 22008/6-4124.

 • finanční prostředky ve výši 170.000,- Kč na akci „Thermosanace krovu na Základní škole č. p. 273, náměstí Vaňorného, na pozemku parc. č. 223 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 pod pořadovým č. 6. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 19495/6-4962.

 • finanční prostředky ve výši 140.000,- Kč na akci „Repase vchodových dveří Základní školy č. p. 2, ul. Javornického, na pozemku parc. č. 519 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 pod pořadovým č. 2. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 24013/6-4964.

 • finanční prostředky ve výši 57.000,- Kč na akci „Obnova soklu, repase vchod. dveří na Sokolovně č. p. 55, nám. Tyršovo, na pozemku parc. č. 305/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 pod pořadovým č. 8. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 46408/6-6195.

 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:            ihned

 

44/17

Zastupitelstvo města schvaluje

finanční příspěvek města ve výši 145.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 1.447.228,- Kč) na restaurování tří vitráží v chrámu sv. Vavřince, na pozemku parc. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:            ihned

 

45/17

Zastupitelstvo města schvaluje

finanční příspěvek města ve výši 34.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 340.000,- Kč) na obnovu štítové fasády včetně statického zajištění Měšťanského domu č. p. 13 na pozemku parc. č. 334 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:            ihned

 

46/17

Zastupitelstvo města schvaluje

finanční příspěvek města ve výši 28.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 276.403,- Kč) na repliky historických vchodových dveří a elektroosmózu (odvlhčení) na objektu Měšťanského domu č. p. 166, ul. B. Němcové, na pozemku parc. č. 194 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:            ihned

 

47/17

Zastupitelstvo města schvaluje

finanční příspěvek města ve výši 12.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 120.000,- Kč) na obnovu soklu a repasi vchodových dveří na objektu Sokolovny č. p. 55, nám. Tyršovo, na pozemku parc. č. 305/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:            ihned

 

48/17

Zastupitelstvo města schvaluje

schvaluje finanční příspěvek města ve výši 123.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 1.226.994,- Kč) na akci „Obnova vnějšího pláště“ na objektu kostela Nejsvětější trojice, na pozemku parc. č. 115/1 a 115/2 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 pod pořadovým č. 11. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 24346/6-4112 v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby. Finanční příspěvek města bude poskytnut v případě, že z rezervy Programu regenerace MPZ a MPR v roce 2017 budou na tuto akci uvolněny prostředky.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:            ihned

 

49/17

Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysoké Mýto, který podal Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00  PRAHA 3 na p. p. č. 237/3 v k. ú. Vanice do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto. Při změně Územního plánu Vysoké Mýto bude tento záměr prověřen.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:            při další aktualizaci ÚP VM

 

50/17

Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysokého Mýta, který podalo město Vysoké Mýto IČ: 00279773, se sídlem, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto na p. p. č. 300 v k. ú. Vanice do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto. Při aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:            při další aktualizaci ÚP VM

 

51/17

Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysoké Mýto, který podalo město Vysoké Mýto IČ: 00279773, se sídlem, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto na p. p. č. 241/10, 241/12, 241/13 a 274 v k. ú. Vanice do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto. Při změně Územního plánu Vysoké Mýto bude tento záměr prověřen.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:            při další aktualizaci ÚP VM

 

52/17

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2017 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO: 00372331, ve výši 150 000 Kč na projekt Festival Sodomkovo Vysoké Mýto a rozšíření stálé expozice Stratílek.

 1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

 2. Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

53/17

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu na rok 2017 dle následující tabulky č. 2 poskytnutí programových dotací nad 50. tis. Kč

 

Tabulka č. 2 - poskytnutí programových dotací nad 50 tis. Kč
Číslo Sídlo, IČO Žadatel Název projektu 2017 Poskytnutá dotace 2016 Požadovaná výše dotace 2017 Navržená výše dotace 2017
1. Choceňská 190, CHP, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 72087013 Mikádo – středisko volného času, příspěvková organizace Pokrytí části nákladů na pronájmy sportovišť 100 000 120 000 100 000
2. Mládežnická 414, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 26590182 AC Vysoké Mýto Trénuj, závoď, zlepšuj se! 90 000 90 000 90 000
3. Husova 146, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 22725059 Falcon Kickbox Vysoké Mýto, z.s. Pronájem sportovních prostor a obnova vybavení sportovních pomůcek 40 000 170 000 60 000
4. 17. listopadu 682, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 64771342 Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto - SKK Podpora činnosti sportovního klubu kanoistiky 80 000 85 000 85 000
5. Sportovní 224, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 44468709 Tenisový klub LTC Vysoké Mýto, z.s. Podpora sportovní činnosti spolku - dětí a mládeže - tréninkové středisko, soutěž družstev a turnaje jednotlivců, provoz a údržba tenisového areálu a haly 80 000 125 000 95 000
6. Sportovní 224, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 26612194 FTC Vysoké Mýto Na podporu florbalového klubu - na nájemné, nákup materiálu 90 000 95 000 95 000
7. Husova 117, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030458 Plavecký klub Vysoké Mýto, z.s. Pronájem krytého plaveckého bazénu na tréninky mládeže plaveckého klubu VM v roce 2017 160 000 200 000 180 000
8. Českých bratří 140, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 64771911 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto Volnočasové sportovní aktivity mládeže - příspěvek na nájemné, dopravu, sport. materiál, poplatky rozhodčích a setrvání A týmu a týmů mládeže v nejvyšších soutěžích ČR …. 150 000 500 000 160 000
9. Husova 117, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 44473508 SK Vysoké Mýto z.s. Sportovní aktivity SK - doprava MU, náklady FAČR, sportovní vybavení, pronájem sportovišť, spotřebované energie, soustředění 355 000 655 000 385 000
10. Tyršovo nám. 55, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028526 TJ Sokol Vysoké Mýto Celoroční sportovní činnost TJ Sokol Vysoké Mýto 170 000 250 000 195 000
    Celkem     2 290 000 1 445 000
             

TJ Sokol Vysoké Mýto:

oddíl karate – 25.000 Kč

oddíl basketbalu – 105.000 Kč

oddíl gymnastiky – 40.000 Kč

oddíl všestrannosti – 25.000 Kč

Celkem – 195.000 Kč

 1. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 16. 11. 2016, číslo usnesení 1183/16.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

54/17

Zastupitelstvo města schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Vysokým Mýtem, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

55/17

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro o. p. s. Berenika Vysoké Mýto, IČ 26668149 na dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. pro rok 2017 –  ve výši 180 tis Kč (jedno sto osmdesát tisíc),

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

 

56/17

Zastupitelstvo města odkládá

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice,  IČ 27534804 na zajištění poskytované sociální služby v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě v roce 2017

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

 

 

57/17

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice,  IČ 27534804 na zajištění provozu NZDM EMKO Vysoké Mýto v roce 2017, ve výši 85 tis Kč (osmdesát pět tisíc),

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned 

 

58/17

Zastupitelstvo města neschvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta v roce 2017 z Dotačního programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny JUDr. Evě Vaňkové, IČ 66233861, na projekt Centrum pro mimosoudní řešení sporů.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

 

59/17

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta v roce 2017 z Dotačního programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče, IČ: 60102411, na projekt Oblastní charita Nové Hrady u Skutče – Sociálně Aktivizační služby, Pečovatelské služby, Osobní asistence, v celkové výši 71 tis. Kč (sedmdesát jedna tisíc), s rozdělením na jednotlivé projekty – Sociálně aktivizační služby ve výši 45 tis. Kč (čtyřicet pět tisíc), osobní asistence ve výši 26 tis. Kč (dvacet šest tisíc),

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 16.11.2016, číslo usnesení 1156/16.

             

  Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

  Termín: ihned

 3.  

  60/17

  Zastupitelstvo města schvaluje

 1. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta v roce 2017 z Dotačního programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny České abilympijské asociaci, z. s., IČ 67363156, na projekt Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti, ve výši 15 tis. Kč (patnáct tisíc).

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 16.11.2016, číslo usnesení 1156/16.

             

  Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

  Termín: ihned

   

  61/17

  Zastupitelstvo města schvaluje

 1. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta v roce 2017 z Dotačního programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny organizaci SKP - CENTRUM, o. p. s. Pardubice, IČ: 27534804, na projekt Dotace na úhradu nákladů na energie v NZDM EMKO, ve výši 40 tis. Kč (čtyřicet tisíc),

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 16.11.2016, číslo usnesení 1156/16.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

 

62/17

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta v roce 2017 z Dotačního programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny organizaci ABATAB, spolek pro péči o rodinu,  IČ: 04253965, na projekt Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ve výši 37 tis. Kč (třicet sedm tisíc),

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 16.11.2016, číslo usnesení 1156/16.

             

  Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

  Termín: ihned

 3.  

  63/17

  Zastupitelstvo města schvaluje:

  Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK  Ústí nad Orlicí na rok 2017 ve výši Kč 200 000,-.

  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí ve výši Kč 200 000,- na rok 2017.

  Zodpovídá:      Iveta Fajglová, vedoucí odboru sociálních služeb

  Termín:            ihned

 

64/17

Zastupitelstvo města schvaluje

investiční záměr k realizaci akce „Pomník purkmistra Eduarda Meyera ve Vysokém Mýtě“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

65/17

Zastupitelstvo města schvaluje

podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Pomník purkmistra Eduarda Meyera ve Vysokém Mýtě“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2017

                                           

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka