Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2016-06 ze dne 14.12.2016

28.12.16

Zápis z jednání
Zvukový záznam Výsledky hlasování

Souhrn usnesení č. 6/16 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 14. 12.  2016

 

 

Bez osobních údajů

 

 

164/16

 

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

165/16

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu Jaroslava Bendla a Bc. Marka Janoucha.  

 

 

166/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

 1. Zahájení
  1. Zápis ze schůze finančního výboru zastupitelstva města č. 5-2016
  2. Rozbor hospodaření sestavený k 30. 9. 2016
  3. Rozpočtová opatření schvalovaná radou města (7-2016,8-2016)
  4. Rozpočtové opatření č. 9-2016
  5. Rozpočtový výhled města Vysokého Mýta na období 2018-2020
  6. Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2017
 2. Majetkoprávní záležitosti
 3. Návrh vyhlášky 2/2016 o změně vyhlášky o poplatku z odpadu
  1. VysokomýtskÁ  Kulturní,  o.p.s. – dodatky a smlouvy o dotaci
 4. Žádost SKP-CENTRUM, o.p.s. o individuální dotaci města na rok 2016 na provoz sociální služby NZDM EMKO Vysoké Mýto
 5. Žádost SKP-CENTRUM, o.p.s. o individuální dotaci města na rok 2016 na dofinancování služby Azylový dům Vysoké Mýto
 6. Žádost spolku Naděje o individuální dotaci města na rok 2016 na krytí nákladů sociální služby Domov pro seniory Vysoké Mýto
  1. Program regenerace MPZ Vysoké Mýto 2014-2023 aktualizace listopad 2016

15.Odvodnění dálnice D35 a protipovodňová ochrana města

16.Plán odpadového hospodářství města Vysoké Mýto (2016-2023)

17.Uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci města Vysokého Mýta s městem

     Spišskou Belou ze Slovenské republiky

 1. Různé

      19.Diskuse

      20.Závěr  

           

167/16

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Zápis ze schůze finančního výboru zastupitelstva města Vysokého Mýta č.5-2016 ze dne 7.11.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2016

168/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.09.2016.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2016

169/16

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

rozpočtové opatření č.7-2016 a č.8-2016.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2016

 

170/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.9-2016 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2016

 

 

171/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtový výhled města Vysokého Mýta sestavený na období 2018-2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2016

172/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2017 dle předloženého návrhu ve znění pozměňovacího návrhu starosty města, jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 229.051,1tis.Kč, celkovými výdaji ve výši 250.177,1tis. Kč a financováním ve výši 21.126,0tis.Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen volnými finančními prostředky města z minulých let. Pokrytí případného dočasného nedostatku peněžních prostředků bude zajištěno z Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta v souladu s jeho statutem.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2016

173/16

Zastupitelstvo města schvaluje

postup, kdy budou výdajové položky "Projektová příprava, přípravné práce ostatní invest. charakteru", "Služby - poradenská činnost, konzultační právní a ostatní" a "Opravy vlastního majetku" čerpány dle skutečnosti napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové skladby, s podmínkou zachování účelu a celkového objemu jednotlivých položek dle schváleného rozpočtu města na rok 2017. Rozpis těchto položek rozpočtu dle skutečného čerpání provede hlavní účetní města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2016

174/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočet hospodářské činnosti města Vysokého Mýta na rok 2017 dle předloženého návrhu s celkovými výnosy ve výši 21.295,00tis.Kč, celkovými náklady ve výši 20.295,0 tis.Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 1.000,0 tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2016

175/16

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

směnu pozemků parc. č. 2549/2 a části parc. č. 2548/3 celkem o výměře 146 m2 ve vlastnictví města Vysokého Mýta za část pozemku parc. č. 2550/2 taktéž o výměře 146 m2 ve vlastnictví společnosti Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí. Část, kterou Agrostav požaduje, tvoří součást sběrného dvora v ul. Průmyslová, je zde vybudována zpevněná plocha, oplocení, veřejné osvětlení a umístěny kontejnery na tříděný odpad.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2017

 

176/16

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej částí pozemků parc. č. 1023/1 a 1025/1 vše ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vysoké Mýto o výměře cca 30 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, a to z důvodu existence zatrubněného potoka a stromu na předmětných pozemcích.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2017

177/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku parc. č. 756 ostatní plocha – jiná plocha v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 12.800,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou nabyvatelé, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2017

 

178/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4039-120/2016 označeného jako parc. č. 4669/25 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto pánům xx (nar. xx), trvale bytem xx – podíl 1/3, xx (nar. xx), trvale bytem xx – podíl 1/3 a xx (nar. xx), trvale bytem xx – podíl 1/3 za celkovou kupní cenu ve výši 34.900,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou nabyvatelé, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2017

179/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

směnu pozemku parc. č. 4900/13 ostatní plocha a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4074-231/2016 označeného jako parc. č. 2275/6 ostatní plocha, obojí ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek parc. č. 2471/31  ostatní plocha, pozemek parc. č. 2316/9 ostatní plocha a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4073-230/2016 označený jako parc. č. 2316/12 ostatní plocha vše ve vlastnictví společnosti Iveco Czech Republic, a.s., IČ 48171131, se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2017

180/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koupi pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4067-217/2016 označeného jako parc. č. 4065/4 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 33.920,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2017

 

181/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koupi pozemku parc. č. 10751 trvalý travní porost  v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 510.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2017

 

 

 

182/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4045-163/2016 označených jako parc. č. 1690/60, 1690/61 a 1690/62 vše zastavěná plocha a nádvoří vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti CORESO, spol. s.r.o., IČ 27750345, se sídlem Brno – Zábrdovice, Spolková 298/10, PSČ 602 00 za celkovou kupní cenu ve výši 6.000,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena aktuální sazba DPH. Dodání nemovité věci po podstatné změně dokončené stavby nesplňuje podmínku § 56 odst. 3 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2017

183/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej bytové jednotky č. 490/6 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, čp. 490, 491, byt. dům na parcele 1805, 1806 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 80/1000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 822.001,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2017

184/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku parc. č. 1515/11 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 147, Gen. Svatoně a pozemek parc. č. 1515/12 ostatní plocha – jiná plocha, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti česká FARMA s.r.o., IČ 02094070 za celkovou kupní cenu ve výši 1.501.111,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2017

185/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku parc. č. 1516 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti česká FARMA s.r.o., IČ 02094070 za celkovou kupní cenu ve výši 8.273,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2017

186/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

darování věcí v celkové pořizovací hodnotě 527.731,89Kč, uvedených v příloze usnesení, Technickým službám Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, IČ: 70888671.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2016

187/16

 

Zastupitelstvo města vydává

 

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se mění vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

188/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. snížení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., na projekt – provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra o 221 000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

 

 

 

 

189/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. navýšení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., na projekt – provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra o 75 000 Kč.

II. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 08/ZM/2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

 

 

190/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. navýšení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. na projekt městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o.p.s. v roce 2016, podle zadání města Vysokého Mýta (slavnostní předávání Výročních cen města, Národní přehlídku dětských dechových orchestrů Čermákovo Vysoké Mýto, Dvořákův festival, jarní kujebácký jarmark, Kinematograf bratří Čadíků, promenádní koncerty, Týden hudby, Městské slavnosti, adventní kujebácký jarmark a výroční večer pro výbory ZM a komise RM) z 1 316 000 Kč na 1 355 000 Kč.

II. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 06/ZM/2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

191/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. navýšení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. na projekt – provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o.p.s. v roce 2016 (pořádání kulturních akcí v Šemberově divadle a v M-klubu, provoz kina, provoz městské knihovny, vydávání Vysokomýtského zpravodaje)              z 8 255 000 Kč na 8 332 000 Kč.

II. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 07/ZM/2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

192/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 1 366 000 Kč na městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2017.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31. prosince 2016

193/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 8 968 000 Kč na provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2017.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31. prosince 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 5 474 000 Kč na provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2017.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31. prosince 2016

 

195/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice, IČ 27534804  na zajištění sociální služby NZDM EMKO Vysoké Mýto – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 100 tis Kč (jedno sto tisíc korun českých)
  1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

196/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice, IČ 27534804  na dofinancování sociální služby Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 50 tis Kč
  (padesát tisíc korun českých),
  1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

197/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro spolek Naděje, IČ 00570931  na krytí  provozních nákladů sociální služby domov pro seniory v Domě pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 200 tis Kč (dvě sta tisíc korun českých),
  1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

198/16

 

Zastupitelstvo města deklaruje

 

úmysl bezúplatně převzít po dokončení do svého vlastnictví a zajišťovat provozuschopnost poldrů A a B včetně výpustních objektů a kanalizací odvádějících zadržené vody do Blahovského potoka. Jedná se o poldry A a B podle dokumentace k územnímu řízení na akci „D35 Vysoké Mýto – Džbánov“, čís. akce - 355315 rev.00, datum – 08/2016. Poldry jsou umístěny ve staničení 42,00 až 43,50 km.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

199/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto na období 2014-2023  aktualizace listopad 2016

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

200/16

Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysoké Mýto pana Jana Boušky, bytem Na plese 156, 566 01 Vysoké Mýto do další aktualizace územního plánu. Jedná se o změnu na p.p.č. 3078/7 v k. ú. Vysoké Mýto z plochy NZs – plochy smíšené krajinné zeleně na plochu BV- bydlení v rodinných domech – venkovské. Při aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

201/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

Plán odpadového hospodářství města Vysoké Mýto na období 2016 – 2023.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

202/16

Zastupitelstvo města schvaluje  

uzavření smlouvy o partnerství  a spolupráci města Vysokého Mýta s městem Spišskou Belou ze Slovenské republiky.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín: ihned

 

 

 

 

203/16

 

Zastupitelstvo města volí

 

přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí Ing. Jiřího Kulhavého, bytem Vysoké Mýto, Nerudova 222 a paní Marii Simonovou, bytem Vysoké Mýto, Choceňská 390.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín: ihned

 

 

 

 

 

 

 

204/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

darování movitých věcí Města Vysokého Mýta v celkové pořizovací hodnotě 193.696,00 Kč dle přílohy do vlastnictví VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ o.p.s., Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, IČ: 28852150.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín:        31. 12. 2016

 

 

205/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

podání žádosti o dotaci z MŠMT na akci „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě“.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  14.12.2016

206/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Projekt následného využití revitalizovaného území- Výstavba parkoviště a odpočinkové zóny.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  14.12.2016

 

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka