Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2016-05 ze dne 14.9.2016

22.09.16

Zápis z jednání
Zvukový záznam Výsledky hlasování

Souhrn usnesení č. 5/16 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 14. 9.  2016

 

 

Bez osobních údajů

 

128/16

 

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

129/16

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu Ing. Romana Baťu a Jiřího Kovaříka.

 

130/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

pozměněný program zasedání s tím, že se doplňují body č. 4 a 9 a body 4 – 7 se označují jako body 5 - 8  a body 8 -13 se označují jako body 10 – 15.

  

 

131/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o zápůjčce poskytnuté organizaci města Mikádo-středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 72087013, ve výši 300,0tis.Kč se splatností do 31.12.2016, s účelem použití na zajištění financování projektu „Dětská skupina v MC Tykadlo Vysoké Mýto“ dotovaného z MPSV ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014+. Zápůjčka je poskytnuta bezúročně a bude použita výhradně na překlenutí časového nesouladu mezi přijetím dotace a vlastní úhradou faktur týkajících se tohoto projektu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2016

  

 

 

132/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

doplnění nové výdajové položky týkající se poskytnutí zápůjčky příspěvkové organizaci města Mikádo-středisko volného času, Vysoké Mýto, IČ: 72087013, ve výši 300,0tis.Kč do návrhu rozpočtového opatření č.6-2016 ve znění doplňku č.1, s tím dle předloženého návrhu. Rozpočtové výdaje na poskytnutí zápůjčky budou pokryty volnými finančními prostředky města z minulých let.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

 

 

133/16

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis ze schůze finančního výboru č.4-2016 ze dne 15.8.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.09.2016

134/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření sestavený k 30.06.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.09.2016

135/16

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

rozpočtové opatření č. 5-2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.09.2016

136/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

doplnění nových položek do návrhu rozpočtového opatření č.6-2016 ve znění doplňku č.1 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

 

137/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.6-2016 ve znění doplňku č.1 ve znění pozměňovacího návrhu starosty města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.09.2016

 

138/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

zastupitelstvo města schvaluje Zadání Regulačního plánu Městské památkové zóny Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:            ihned

139/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení žádosti na změnu územního plánu paní Ireny Novákové, bytem ul. Chrpová 534, 566 01 Vysoké Mýto do další aktualizace územního plánu. Jedná se o změnu na části parcely p.p.č. 10585 v k.ú. Vysoké Mýto z plochy ZS – zeleň soukromá vyhrazená na plochu BI – bydlení v rodinných domech. Při aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:            ihned

 

140/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 01/2016/OSU-SPP s Ing. Petrem Dufkem, U Bažantnice 786, 538 03 Heřmanův Městec, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky měšťanský dům Na Střelnici č. p. 1 Vysoké Mýto, rejstř. č. ÚSKP 22173/6-4113, akce „restaurování sgrafitové fasády“ ve výši 450.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 64.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění. 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

141/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 02/2016/OSU-SPP s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky kostel sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 14570/6-4109, akce „restaurování okna sv. Vavřince“ ve výši 420.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 61.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění. 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

142/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 03/2016/OSU-SPP s Blankou Švejkovou, nám. Přemysla Otakara II. 194, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky měšťanský dům č. p. 195 Vysoké Mýto, rejstř. č. ÚSKP 26653/6-4127, akce „výměna stávající střešní krytiny za krytinu z falcovaného plechu“ ve výši 235.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 56.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění. 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

143/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 04/2016/OSU-SPP s Ing. Elenou Matyskovou, Evou Štěpánovou, Za Kovářským rybníkem 270, 149 00 Praha 4 – Šeberov, Pod lipami 57/2505, 130 00 Praha 3 - Žižkov, jako příjemci dotace na obnovu kulturní památky měšťanský dům č. p. 11 Vysoké Mýto, rejstř. č. ÚSKP 21335/6-4114, akce „výměna 5 novodobých oken za historické repliky“ ve výši 103.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 23.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění. 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

144/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta Vysokomýtské nemocnici, IČ 71207856 na instalaci protipožárních dveří v  budově užívané Vysokomýtskou nemocnicí, ulice Hradecká 167, ve výši 119.521,- Kč (jedno sto devatenáct tisíc pět set dvacet jedna) – v souladu s přiloženou žádostí.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

145/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

  1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta Vysokomýtské nemocnici, IČ 71207856 na výměnu čtyř oken v budově užívané Vysokomýtskou nemocnicí, ulice Hradecká 167 ve výši 84.010,- Kč (osmdesát čtyři tisíc deset korun) - v souladu s přiloženou žádostí,
    1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

146/16

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta Vysokomýtské nemocnici, IČ 71207856 na vybudování odstavné plochy pro osobní automobily ve dvoře nemocnice na ulici Hradecká 167.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

147/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, z důvodu poskytování stravování pro zaměstnance Mateřské školy Hrušová, účinný od 1. 10. 2016.

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

148/16

Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, z důvodu poskytování stravování pro zaměstnance Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, účinný od 1. 10. 2016.

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

149/16

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej části pozemku parc. č. 1725/1 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Předmětná část pozemku je součástí uzavřeného prostoru (zahrady) u bytového domu čp. 361 ul. Školní.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2016

 

150/16

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

koupi stavby bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. 4289/66 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 8.700,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2016

 

151/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 75-21/2016 označeného jako parc. č. 72/3 ostatní plocha – jiná plocha v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň pánům xx  (nar. xx), trvale bytem xx (podíl ½) a xx (nar. xx), trvale bytem xx (podíl ½) za celkovou kupní cenu ve výši 27.800,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou nabyvatelé, tj. kupující. Před podáním Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 4.914,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2016

 

152/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu č. S/OM/6355/13/AL ze dne 20.12.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Pardubickým krajem, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2016

153/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4042-162/2016 označeného jako parc. č. 1730/143 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 14.400,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou nabyvatelé, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2016

154/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4042-162/2016 označeného jako parc. č. 1730/144 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 14.400,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou nabyvatelé, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2016

155/16

 

Zastupitelstvo města odkládá

 

bod č. 6 odboru právního a majetkového  - Prodej částí pozemku parc.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto – CORESO do příštího jednání zastupitelstva města.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.12.2016

 

 

 

 

156/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej bytové jednotky č. 675/15 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, čp. 675, 676, byt. dům na parcele 4644/90, 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 21/625 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.002.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2016

157/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku parc. č. 1306/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Pražské Předměstí, č.p. 112, Jiřího z Poděbrad v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti xx, se sídlem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.755.160,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2016

 

158/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

podání žádosti o koupi pozemku parc. č. 1516 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

159/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koupi pozemku parc. č. 1516 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 8.273,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: po 01.11.2016

160/16

 

Zastupitelstvo města mění

 

usnesení č. 98/16 ze dne 22.06.2016 tak, že se

1.         vypouští text „a na pozemcích parc. č. 2853/8 a 2856/9 vše orná půda“

2.         text „za celkovou kupní cenu ve výši 55.125,- Kč“ se nahrazuje textem „za celkovou kupní cenu ve výši 49.694,- Kč“.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2016

161/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3929-333/2015 označeného jako parc. č. 1972/16 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu xx (nar. xx), trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 67.700,- Kč. Kupní cena bude uhrazena v následujících splátkách:

1. splátka ve výši 17.700,- Kč do 30 dnů od podpisu smlouvy,

2. splátka ve výši 20.000,- Kč do 31.10.2017,

3. splátka ve výši 20.000,- Kč do 31.10.2018 a

4. splátka ve výši 10.000,- Kč do 31.10.2019.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2016

162/16

Zastupitelstvo města odkládá

 

prodej pozemků parc. č. 1970/65 ostatní plocha, parc. č. 1970/66 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3494-388/2010 označeného jako parc. č. 1970/84 ostatní plocha – jiná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům

xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 134.100,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou nabyvatelé, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2016

163/16

 

Zastupitelstvo města volí

přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí Mgr. Martu Řezáčovou, bytem Vysoké Mýto,  Mánesova 217.

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín: 14. 9. 2016

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka