Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2016-04 ze dne 22.6.2016

04.07.16

Zápis z jednání
Zvukový záznam Výsledky hlasování

Souhrn usnesení č. 4/16 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 22. 6.  2016

Bez osobních údajů

71/16

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

72/16

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu Mgr. Stanislavu Burešovou a Zdeňka Kláta.

 

 

73/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

pozměněný program zasedání s tím, že bod 17 se vypouští a body 18 – 21 se označují jako body 17 – 20.

 

 

74/16

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis ze schůze finančního výboru č.3-2016 ze dne 16.05.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

75/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2015, tj. zisk ve výši 37.937,0tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 15.06.2016

 

76/16

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2015, tj. zisk ve výši 1.520,3 tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

77/16

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2015, tj. zisk ve výši 39.457,3tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

78/16

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

79/16

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací poskytnutých městem Vysokým Mýtem v roce 2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

80/16

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

81/16

Zastupitelstvo města schvaluje

celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 města Vysoké Mýto bez výhrad.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

82/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

účetní závěrku města Vysokého Mýta sestavenou k 31.12.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2015

83/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření sestavený k 31.03.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

84/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.4-2016 ve znění doplňku č.1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

85/16

Zastupitelstvo města schvaluje

darování hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 1.151.843 Kč dle přílohy do vlastnictví Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČ: 25916092.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

86/16

Zastupitelstvo města schvaluje

darování hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 1.067.148 Kč dle přílohy do vlastnictví BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s., Plk. B. Kohouta 914, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 26668149.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

87/16

Zastupitelstvo města schvaluje

darování hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 166.380 Kč dle přílohy do vlastnictví Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, Choceňská 190, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 72087013.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

88/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 2823-732/2005 označeného jako parc. č. 1515/144 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za celkovou kupní cenu ve výši 35.100,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

89/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4557/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za celkovou kupní cenu ve výši 446.850,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

 

90/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 74-69/2016 označeného jako parc. č. 738/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň panu xx (nar. xx), trvale bytem xx (podíl ½) a xx (nar. xx), trvale bytem xx (podíl ½) za celkovou kupní cenu ve výši 37.100,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou nabyvatelé, tj. kupující.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

91/16

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 74-69/2016 označeného jako parc. č. 738/2 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 20.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou nabyvatelé, tj. kupující.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

92/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3874-402/2014 označených jako parc. č. 4666/121 orná půda, parc. č. 4666/200 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 4666/443 ostatní plocha – jiná plocha a parc. č. 4666/444 ostatní plocha – jiná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx za

celkovou kupní cenu ve výši 119.300,- Kč. Kupní cena bude uhrazena v následujících splátkách:

1. splátka ve výši 39.300,- Kč při podpisu smlouvy,

2. splátka ve výši 20.000,- Kč do 31.12.2017,

3. splátka ve výši 20.000,- Kč do 31.12.2018,

4. splátka ve výši 20.000,- Kč do 31.12.2019 a

5. splátka ve výši 20.000,- Kč do 31.12.2020.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou nabyvatelé, tj. kupující. Před podáním Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemků za dva roky zpětně ve výši 5.346,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

93/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4644/79 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 690, obč. vyb., LV 3531) v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti Kubík a.s., Praha 1, U Prašné brány 1090/2, PSČ 11121, IČ 25928082 za celkovou kupní cenu ve výši 509.771,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

94/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4011-47/2016 označených jako parc. č. 4668/153 ostatní plocha – jiná plocha a  parc. č. 4668/154 orná půda ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky označené, na základě uvedeného geometrického plánu, jako parc. č. 4668/155 ostatní plocha – jiná plocha  a parc. č. 4668/156 orná půda a pozemky parc. č. 1922/4 ostatní plocha – jiná plocha a parc. č. 1927/3 orná půda vše ve vlastnictví Římskokatolické farnosti – děkanství Vysoké Mýto, se sídlem Försterova 161, Vysoké Mýto, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

 

 

 

95/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4031-90/2016 označeného jako parc. č. 3003/2 ostatní plocha – neplodná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu xx, nar. xx (podíl ¾) a paní xx, nar. xx (podíl ¼), oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 50.700,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou nabyvatelé, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

 

96/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4017-59/2016 označeného jako parc. č. 4914/2 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto xx, nar. xx trvale bytem xx za kupní cenu ve výši 19.400,- Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%. Dle § 56 odst.1b) a 2) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, není dodání nemovité věci osvobozeno od DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

 

97/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

přijetí daru - pozemku parc. č. 2844/16 v obci a k.ú. Vysoké Mýto od OÁZA reality, s.r.o., IČ 27083888, Kartouzská 3274/10, Smíchov, Praha 5.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

 

 

 

98/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koupi podílu ve výši 14/96 na pozemcích parc. č. 2852/5, 2852/6 a 2852/7 vše ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha a na pozemcích parc. č. 2853/8 a 2856/9 vše orná půda, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od pana xx, trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 55.125,- Kč. Kupující uhradí částku odpovídající bezesmluvnímu užívání pozemků parc. č.

2852/5, 2852/6 a 2852/7 za dva roky zpětně ve výši 7.454,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

                                              

99/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. koupi pozemku parc. č. 456/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 za kupní cenu ve výši 5.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující,

II. uzavření KUPNÍ SMLOUVY č.j. UZSVM/HUO/2708/2016-HUOM.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

100/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. bezúplatné nabytí podílu ve výši 1/4 na pozemku parc. č. 4214/54 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,

II. uzavření SMLOUVY O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU č.j. UZSVM/HUO/1843/2016-HUOM.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

101/16

Zastupitelstvo města odkládá

 

prodej pozemků parc. č. 1970/65 ostatní plocha, parc. č. 1970/66 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3494-388/2010 označeného jako parc. č. 1970/84 ostatní plocha – jiná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 134.100,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou nabyvatelé, tj. kupující. Před podáním Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemků za dva roky zpětně ve výši 6.012,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14. 9. 2016

102/16

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu č. S/OM/6060/13/JH ze dne 20.11.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Pardubickým krajem, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

103/16

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu č. S/OM/6210/13/AL ze dne 20.12.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Pardubickým krajem, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

 

104/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky č. 89/9 vymezené v budově Vysoké Mýto - Město, čp. 87, 88, 89, byt. dům na parcele 346/1, 346/2, 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347/1 zahrada, s podílem 391/10000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní xx, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.161.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

 

 

105/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky č. 404/10 vymezenou v budově Pražské Předměstí, čp. 403, 404, byt. dům na parcele 4668/17, 4668/18 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 29/625 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 925.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou nabyvatelé, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

 

 

106/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 161-95/2016 označeného jako st. 152 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu xx (nar. xx), trvale bytem xx za kupní cenu ve výši 2.250,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Před podáním Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 90,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

 

107/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3849-173/2014 označeného jako parc. č. 4644/275 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ, spol. s r.o., IČ 27466477, se sídlem Šafaříkova 110, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 31.800,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Před podáním Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 864,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

108/16

 

Zastupitelstvo města deklaruje

úmysl darovat pozemek parc. č. 4533/1 orná půda v k.ú. Vysoké Mýto Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje za účelem vybudování výjezdové základny pro místní posádku záchranné služby typu RZP. Podmínkou převodu bude závazek Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje užívat tento pozemek výlučně pro provoz výjezdové základny záchranné služby, a v případě ukončení činnosti Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje či přestěhování z tohoto areálu, závazek Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje vrátit předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu. K vlastnímu převodu by došlo až po vyřešení příjezdu ze silnice I/35 k pozemku parc. č. 4533/1 v k.ú. Vysoké Mýto.

Nejedná se o usnesení schvalující záměr převodu ani převod samotný.

 

 

109/16

 

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 27/15 ze dne 25.03.2015.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

110/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemku parc. č. 2443/4 a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4040-121/2016 označeného jako parc. č. 2435/21 ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4020-69/2016 označené jako parc. č. 2440/6 a 2435/40 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4040-121/2016 označený jako parc. č. 2440/7 ve vlastnictví společnosti TORO VM, a.s., IČ 25277006, se sídlem Hradecká 251, Vysoké Mýto, vše obci a k.ú. Vysoké Mýto, s doplatkem kupní ceny ve výši 13.800,- Kč, který je povinna spol. TORO VM, a.s. uhradit městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

 

 

111/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 3272 lesní pozemek v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 80.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

112/16

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 77/6 ostatní plocha – jiná plocha v  k.ú. Domoradice, a to z důvodu potřeby ponechání si tohoto pozemku pro budoucí využití.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

113/16

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 453/6 ostatní plocha – silnice v k.ú. Vanice. Předmětná část pozemku je součástí veřejného prostranství – uličních prostor.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

114/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemků parc. č. 4885/1 a 4886/2 vše ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 44.960,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

115/16

Zastupitelstvo města navrhuje

Ing. Stanislavu Fišerovou, Ing. Martina Krejzu a PaedDr. Jiřího Podroužka do funkce člena dozorčí rady společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25968726

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

116/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 4534 ostatní plocha – manipulační plocha a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3984-439/2015 označeného jako parc. č. 5120/14 ostatní plocha – jiná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., IČ 27597075, za kupní cenu ve výši 144.900,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

 

 

 

117/16

 

Zastupitelstvo města vydává

vyhlášku č. 1/2016 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

 

 

118/16

Zastupitelstvo města mění

 

usnesení č. 59/16 tak, že výše příspěvku města „50.000 Kč“ se nahrazuje částkou „56.000 Kč“ a částka „497.947 Kč“ se nahrazuje částkou „556.261 Kč

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

119/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

  1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro spolek Naděje, se sídlem K Brance 11/19e,155 00 Praha 5, IČ: 00570931 na projekt Oprava elektroinstalace výtahů Naděje na rok 2016 – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 160.832,- tis Kč (jedno sto šedesát tisíc osm set třicet dva).
    1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

120/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. navýšení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. na projekt městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o.p.s. v roce 2016, podle zadání města Vysokého Mýta (slavnostní předávání Výročních cen města, Národní přehlídku dětských dechových orchestrů Čermákovo Vysoké Mýto, Dvořákův festival, jarní kujebácký jarmark, Kinematograf bratří Čadíků, promenádní koncerty, Týden hudby, Městské slavnosti, adventní kujebácký jarmark a výroční večer pro výbory ZM a komise RM) z 1 176 000,00 Kč na                  1 316 000,00 Kč.

II. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 06/ZM/2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

121/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. snížení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. na projekt – provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o.p.s. v roce 2016 (pořádání kulturních akcí v Šemberově divadle a v M-klubu, provoz kina, provoz městské knihovny, vydávání Vysokomýtského zpravodaje) z 8 602 000,00 Kč na 8 255 000,00 Kč.

II. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 07/ZM/2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

122/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. snížení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., na projekt – provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra z 5 574 000,00 Kč na 5 434 000,00 Kč.

II. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 08/ZM/2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

123/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí mimořádného členského příspěvku svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40 000 Kč, který bude použit na financování cyklobusu projíždějícího Českomoravským pomezím v roce 2016, a to na zajištění jeho provozu a na jeho propagaci.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

124/16

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Královská věnná města za rok 2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

125/16

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

126/16

Zastupitelstvo města schvaluje

Dohodu o příspěvku města Vysokého Mýta na rozšíření zkušební a cvičné plochy pro motocykly, uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a AUTOKLUBEM KAROSA klub v AČR, Dráby 45, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 00485802, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

127/16

 

Zastupitelstvo města volí

přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí Mgr. Jindřišku Klaudovou, bytem Vysoké Mýto,  Žižkova 491.

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín: ihned

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka