Usnesení ZM č. 2016-03 ze dne 16.3.2016

22.03.16

Zápis z jednání
Zvukový záznam Výsledky hlasování

Souhrn usnesení č. 3/16 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 16. 3.  2016

Bez osobních údajů

19/16

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

20/16

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Fišera a Jiřího Vondráčka.

 

21/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Zápis ze schůze finančního výboru zastupitelstva města
 3. Rozpočtové opatření č. 3-2016
 4. Poskytnutí zápůjčky společnosti SPORTCENTRUM Vysoké Mýto, s. r. o.
 5. Majetkoprávní záležitosti
 6. Změna č. 3. územního plánu Vysokého Mýta – ukončení pořízení
 7. Regulační plán městské památkové zóny Vysokého Mýta – pořízení
 8. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení RP MPZ VM
 9. Zařazení žádostí na změnu ÚP VM do další změny ÚP
 10. Program Regenerace MPR a MPZ
 1. Projednání žádostí o individuální dotace města na rok 2016 zaslané na odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 2. Žádost o individuální dotaci pro oblastní spolek ČČK na projekt senior doprava
 3. Dotace Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě a MAS Litomyšlsko, o. p. s.
 4. Různé
 1. Poskytnutí programových dotaci města Vysokého Mýta v programu na podporu sportu v roce 2016

      16. Diskuse

      17. Závěr

 

22/16

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis ze schůze finančního výboru č.2-2016 ze dne 16.02.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.03.2016

23/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č.3-2016 s tím, že položky uvedené na řádcích číslo 15. až 26. nabývají účinnosti současně s nabytím účinnosti nového Organizačního řádu MěÚ Vysoké Mýto,
tj. od 1.4.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.03.2016

24/16

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o zápůjčce poskytnuté společnosti SPORTCENTRUM Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25922459, ve výši 600,0tis.Kč se splatností do 30.6.2017, úrokovou sazbou ve výši 3,0% p.a., s účelem použití na pořízení strojního zařízení bowlingových drah.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.04.2016

25/16

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 2983/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto z důvodu ponechání si tohoto pozemku jako celku pro budoucí využití.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2016

 

 

 

 

 

26/16

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemků parc. č. 218/3, 219/3 a 219/4 vše vodní plocha – koryto vodního toku umělé vše v obci a k.ú. Týnišťko od Českého rybářského svazu, z. s., Východočeský územní svaz, Hradec Králové, Kovová 1121, IČ 00434141 za celkovou kupní cenu ve výši 10.540,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

 

 

 

 

 

27/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 4276/7 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za kupní cenu ve výši 37.800,- Kč.

Prodávající neposkytl souhlas se zveřejněním osobních údajů!!!

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

 

 

 

 

28/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 3292/1 v k.ú. Vysoké Mýto zřízeného na základě usnesení zastupitelstva města č. 129/05 ze dne 14.9.2005.

Žadatel neposkytl souhlas se zveřejněním osobních údajů!!!

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

 

 

 

 

29/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 122/15 vodní plocha – vodní nádrž umělá v obci Vysoké Mýto v katastrálním území Lhůta u Vysokého Mýta Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Vysoké Mýto, IČ 13586327, Weinfurtherova 83, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 22.660,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

 

 

 

 

30/16

Zastupitelstvo města schvaluje

I. prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 2818-727/2005 označeného jako parc. č. 797/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za celkovou kupní cenu ve výši 39.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující,

II. uzavření KUPNÍ SMLOUVY č. KSK/5007/2016 dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

 

 

 

 

31/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemků parc. č. 3233/1 trvalý travní porost,  parc. č. 3238/6 ostatní plocha a parc. č. 3239 trvalý travní porost vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu ve výši 136.523,- Kč.

Prodávající neposkytl souhlas se zveřejněním osobních údajů!!!

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

 

 

 

32/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků parc. č. 740/1 ostatní plocha - ostatní komunikace, parc. č. 33/4 trvalý travní porost,  parc. č. 739/2 ostatní plocha - ostatní komunikace, včetně stavby nefunkčního vodojemu, stavby neevidované v katastru nemovitostí, která na pozemku z části stojí, parc. č. 33/3 trvalý travní porost, včetně stavby nefunkčního vodojemu, stavby neevidované v katastru nemovitostí, která na pozemku z části stojí, parc. č. 740/4 ostatní plocha - ostatní komunikace a parc. č. 384 trvalý travní porost vše v obci Vysoké Mýto v katastrálním území Svařeň panu xy, nar. xx, trvale xx, xx za celkovou kupní cenu ve výši 232.486,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Před podáním Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání zaplocené části pozemku parc. č. 740/1 za dva roky zpětně ve výši 4.140,- Kč a 1/2 podíl na vypracování geometrického plánu ve výši 3.025,- Kč.

Žadatel neposkytl souhlas se zveřejněním osobních údajů!!!

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

 

 

 

33/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 70-195/2013 označeného jako parc. č. 35/2 zahrada v obci Vysoké Mýto, k.ú. Svařeň od vlastníka za celkovou kupní cenu ve výši 400,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

Prodávající neposkytl souhlas se zveřejněním osobních údajů!!!

 

 

 

34/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 2946/66 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: Choceňské Předměstí, č.p. 493, rodinný dům, LV 3191) a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4005-33/2016 označeného jako parc. č. 2946/11 orná půda vše v katastrálním území Vysoké Mýto manželům Ing. Petru (nar. 29.05.1965) a Mgr. Heleně (nar. 31.05.1967) Kejzlarovým, oba trvale bytem Na Stráni 493, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 202.906,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Před podáním Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemků za dva roky zpětně za pozemky parc. č. 2946/66 a části parc. č. 2946/11 v geometrickém plánu označené jako díl „a“ + „b“ celkem ve výši 1.836,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

 

 

 

35/16

 

Zastupitelstvo města trvá

na usnesení č. 139/15 ze dne 18.11.2015.

 

 

 

 

 

36/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemků parc. č. 4668/76, 4668/80, 4668/88, 4668/147, 4668/148 a 4922/7 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od spoluvlastníků za celkovou kupní cenu ve výši 1.653.750,- Kč. Koupě může být uskutečněna kupními smlouvami na jednotlivé podíly.

Prodávající neposkytl souhlas se zveřejněním osobních údajů!!!

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

 

 

37/16

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku st. 145  zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: vodní dílo, hráz ohrazující umělou vodní nádrž, LV č. 87) v obci Vysoké Mýto, v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové za kupní cenu ve výši 14.130,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

 

 

 

38/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 4650/1 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu ve výši 249.771,- Kč.

Prodávající neposkytl souhlas se zveřejněním osobních údajů!!!

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

 

 

 

39/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 5/96 na pozemcích parc. č. 2852/5, 2852/6 a 2852/7 vše ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od pana xy, trvale bytem xx za kupní cenu ve výši 17.748,- Kč. Kupující uhradí částku odpovídající bezesmluvnímu užívání pozemků za 2 roky zpětně ve výši 2.662,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Prodávající neposkytl souhlas se zveřejněním osobních údajů!!!

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

40/16

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 5/96 na pozemcích parc. č. 2852/5, 2852/6 a 2852/7 vše ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od pana xy, trvale bytem xx za kupní cenu ve výši 17.748,- Kč. Kupující uhradí částku odpovídající bezesmluvnímu užívání pozemků za 2 roky zpětně ve výši 2.662,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Prodávající neposkytl souhlas se zveřejněním osobních údajů!!!

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

41/16

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/8 na pozemcích parc. č. 2852/5, 2852/6 a 2852/7 vše ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od xy, trvale bytem xx, xx za kupní cenu ve výši 42.595,- Kč. Kupující uhradí částku odpovídající bezesmluvnímu užívání pozemků za 2 roky zpětně ve výši 6.389,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Prodávající neposkytl souhlas se zveřejněním osobních údajů!!!

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

42/16

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/8 na pozemcích parc. č. 2852/5, 2852/6 a 2852/7 vše ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od pana xy, trvale bytem xx za kupní cenu ve výši 42.595,- Kč. Kupující uhradí částku odpovídající bezesmluvnímu užívání pozemků za 2 roky zpětně ve výši 6.389,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Prodávající neposkytl souhlas se zveřejněním osobních údajů!!!

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

 

 

 

 

 

 

43/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/16 na pozemcích parc. č. 2852/5, 2852/6 a 2852/7 vše ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od pana xy, trvale bytem xx za kupní cenu ve výši 21.298,- Kč. Kupující uhradí částku odpovídající bezesmluvnímu užívání pozemků za 2 roky zpětně ve výši 3.195,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Prodávající neposkytl souhlas se zveřejněním osobních údajů!!!

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

44/16

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/8 na pozemcích parc. č. 2852/5, 2852/6 a 2852/7 vše ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od pana xy, trvale bytem xx za kupní cenu ve výši 42.595,- Kč. Kupující uhradí částku odpovídající bezesmluvnímu užívání pozemků za 2 roky zpětně ve výši 6.389,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Prodávající neposkytl souhlas se zveřejněním osobních údajů!!!

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

45/16

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/16 na pozemcích parc. č. 2852/5, 2852/6 a 2852/7 vše ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od paní xy, trvale bytem xx za kupní cenu ve výši 21.298,- Kč. Kupující uhradí částku odpovídající bezesmluvnímu užívání pozemků za 2 roky zpětně ve výši 3.195,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Prodávající neposkytl souhlas se zveřejněním osobních údajů!!!

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

46/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 4892/6 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 7.420,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Prodávající neposkytl souhlas se zveřejněním osobních údajů!!!

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

47/16

 

Zastupitelstvo města trvá

na usnesení č. 26/15 ze dne 25.03.2015, tj. neschvaluje prodej pozemku parc. č. 3397/19 trvalý travní porost v k.ú. Vysoké Mýto.

 

48/16

 

 1. I.              Zastupitelstvo města ruší usnesení ZM č. 31/15 ze dne 25.03.2015
 2. II.            Zastupitelstvo města deleguje:

 

starostu Ing. Františka Jiraského a v případě jeho nepřítomnosti místostarostu Ing. Martina Krejzu na valné hromady  popř. členské schůze následujících společností:

- Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099

- Ekola České Libchavy s.r.o., IČ: 49813862

- Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí, IČ: 47452943

- IVECO Czech Republic a.s., IČ: 48171131

- Česká spořitelna a.s., IČ: 45244782

- ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., IČ: 60108851

- Družstvo MVMB DOMUS, IČ: 25921908

- Stavební bytové družstvo Horizont, IČ: 25952617

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

49/16

Zastupitelstvo města schvaluje

ukončení pořizování Změny č. 3 územního plánu Vysokého Mýta

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

 

50/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

pořízení Regulačního plánu městské památkové zóny Vysokého Mýta

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

51/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

místostarostu ing. Martina Krejzu jako spolupracujícího zastupitele pro pořízení Regulačního plánu MPZ Vysokého Mýta

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

 

 

52/16

Zastupitelstvo města neschvaluje

zařazení žádosti na změnu územního plánu žádost Ing. Pavla Muchy, Smolenská 261/23, Vršovice, 110 00, Praha 10 a Ing. Dagmar Muchové, Zimova 625/3, Kamýk, 142 00 Praha 4 na změnu územního plánu na parcele p.č. 3349/7 v k.ú. Vysoké Mýto o provedení změny pozemku na BI – bydlení individuální

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

53/16

Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení žádosti na změnu územního plánu pana, Michala Leňa, bytem Erbenova č.p. 25, Vysoké Mýto-Choceňské předměstí na parcelách p.č. 5668, 5197/1, 5197/2, 5197/3, 5197/4 v k.ú. Vysoké Mýto na VS – plochy smíšené výrobní.  Žádost bude zařazena do další změny Územního plánu Vysoké Mýto. Při aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

 Termín:          ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

54/16

 

Zastupitelstvo města přijímá

 

účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 1.615.000,- Kč.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

 

 

 

55/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

využití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2016, která je poskytnuta v celkové výši 1 615 000 Kč takto:

-       finanční prostředky ve výši 420.000,- Kč na akci „Restaurování vitráže (sv. Vavřince) na kostele sv. Vavřince na st.p.č.200 v obci a k.ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 pod pořadovým č. 12. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

-       finanční prostředky ve výši 450.000,- Kč na akci „Restaurování sgrafitové fasády střelnice  č. p. 1 na pozemku parc. č. 280 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 pod pořadovým č. 9. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 22173/6-4113.

-                   finanční prostředky ve výši 110.000,- Kč na akci „Výměna oken (za repliky historických) na objektu č.p. 11, náměstí Přemysla Otakara II, na pozemku parc. č. 330 a 331 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 pod pořadovým č. 13. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 21335/6-4114.

-       finanční prostředky ve výši 235.000,- Kč na akci „Výměna střešní krytiny na objektu č.p. 195, náměstí Přemysla Otakara II, na pozemku parc. č. 202 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 pod pořadovým č. 8. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 26653/6-4127.

-       finanční prostředky ve výši 400.000,- Kč na akci „Obnova střešního pláště na objektu areálu Zvonice a kostela sv. Vavřince, na pozemku parc. č. 146/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 pod pořadovým č. 7. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

56/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

finanční příspěvek města ve výši 61.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 602.952,- Kč) na opravu vitráží v chrámu sv. Vavřince v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

 

57/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

finanční příspěvek města ve výši - finanční prostředky ve výši    64.000,- Kč(10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 637.065,- Kč) na restaurování sgrafitové fasády střelnice  č. p. 1 na pozemku parc. č. 280 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

58/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

finanční příspěvek města ve výši 23.000,- Kč(10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 229.365,- Kč) na výměnu oken na objektu č.p. 11, náměstí Přemysla Otakara II, na pozemku parc. č. 330 a 331 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

 

59/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

finanční příspěvek města ve výši 50.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 497.947,- Kč) na výměnu střešní krytiny na objektu č.p. 195, náměstí Přemysla Otakara II, na pozemku parc. č. 202 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

60/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

finanční příspěvek města ve výši 123.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 1.226.994,- Kč) na akci „Obnova vnějšího pláště“ na objektu kostel Nejsvětější trojice, na pozemku parc. č. 115/1 a 115/2 v obci a k. ú. Vysoké Mýto v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 24346/6-4112. Finanční příspěvek města bude poskytnut v případě, že z rezervy Programu regenerace MPZ a MPR v roce 2016 budou na tuto akci uvolněny prostředky.

61/16

 1. zastupitelstvo města schvaluje přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro
  o. p. s. Berenika Vysoké Mýto, IČ 26668149 na dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. pro rok 2016 – v souladu s  přiloženou žádosti, ve výši 180 tis Kč (jedno sto osmdesát tisíc korun českých),
  1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

62/16

 1. zastupitelstvo města schvaluje přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice, IČ 27534804 na zajištění sociální služby NZDM EMKO Vysoké Mýto na rok 2016 – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši
  85 tis Kč (osmdesát pět tisíc korun českých),
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

63/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

 1. Poskytnutí programových dotací v programu na podporu sportu v roce 2016 (nad 50. tisíc Kč) dle přiložené tabulky č. 2.

 

 

TABULKA č. 2 programová dotace nad 50 tisíc Kč

 

ČÍSLO

 

ZAŘÍZENÍ

 

IČO

 

PROJEKT

PŘIDĚLENO

2015

POŽADAVEK

2016

NÁVRH

2016

3.

 

Mikádo – středisko volného času, příspěvková organizace

 

72087013

Pokrytí části nákladů na pronájmy sportovišť

100 000 Kč

110 000 Kč

 

100 000 Kč

16.

 

AC Vysoké Mýto

 

26590182

Na podporu zajištění atletických soutěží mládeže a tréninkový proces v době nemožné absolvovat tréninky venku. Zároveň na akci pro veřejnost a to "královský běh Kujebinou"

85 000 Kč

90 000 Kč

 

90 000 Kč

26.

Sportovní klub kanoistika Vysoké Mýto - SKK

 

64771342

Podpora činnosti sportovního klubu kanoistiky

76 000 Kč

80 000 Kč

 

80 000 Kč

28.

 

Tenisový klub LTC Vysoké Mýto, z.s.

 

44468709

Podpora sportovní činnosti spolku - dětí a mládeže - tréninkové středisko, soutěž družstev a turnaje jednotlivců, provoz a údržba tenisového areálu a haly

70 000 Kč

125 000 Kč

 

80 000 Kč

29.

 

FTC Vysoké Mýto

 

26612194

Na podporu florbalového klubu - na nájemné, nákup materiálu

90 000 Kč

90 000 Kč

 

90 000 Kč

33.

 

Plavecký klub Vysoké Mýto, z.s.

 

15030458

Pronájem krytého plaveckého bazénu na tréninky mládeže plaveckého klubu VM v roce 2016

154 000 Kč

200 000 Kč

 

160 000 Kč

34.

 

1.FC Nejzbach Vysoké Mýto

 

64771911

Volnočasové sportovní aktivity mládeže - příspěvek na nájemné, dopravu, sport. materiál, poplatky rozhodčích...

150 000 Kč

300 000 Kč

 

150 000 Kč

35.

 

SK Vysoké Mýto z.s.

 

44473508

Sportovní aktivity SK - doprava MU, náklady FAČR, sportovní vybavení, pronájem sportovišť, spotřebované energie, soustředění

360 000 Kč

500 000 Kč

 

355 000 Kč

36.

TJ Sokol Vysoké Mýto

15028526

Celoroční sportovní činnost TJ Sokol Vysoké Mýto

162 000 Kč

200 000 Kč

170 000 Kč

               

II. Uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení  142/15.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

64/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí ve výši Kč 200 000,- na rok 2016 na projekt senior doprava.

Zodpovídá:      Iveta Fajglová, vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:           ihned

65/16

Zastupitelstvo města schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí ve výši Kč 200 000,- na rok 2016.

Zodpovídá:      Iveta Fajglová, vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:           ihned

 

 

 

 

66/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2016 MAS Litomyšlsko o. p. s., IČO 27506096 ve výši 61 590 Kč na projekt Provozní činnost MAS Litomyšlsko – spolufinancování.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení  142/15.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 15. 4. 2016

67/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2016 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO 00372331, ve výši 150 000 Kč na projekt Festivaly Sodomkovo Vysoké Mýto a Kujebácké rotování a příprava stálé expozice o Vysokomýtsku.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení  142/15.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 15. 4. 2016

68/16

Zastupitelstvo města bere na vědomí

rezignaci Mgr. Pavla Nováka a Ing. Martina Krejzy na členství ve finančním výboru.

69/16

 

Zastupitelstvo města volí

 

člena finančního výboru Mgr. Jana Schejbala, bytem Rašínova 230, Vysoké Mýto.

 

 

70/16

 

Zastupitelstvo města volí

 

člena finančního výboru Ing. Romana Baťu, bytem Miličova 274, Vysoké Mýto.

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Martin K r e j z a                                                          Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

       místostarosta                                                                               místostarostka