Usnesení ZM č. 2016-02 ze dne 17.2.2016

26.02.16

Zápis z jednání
Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 2/16 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 17. 2.  2016

5/16

 

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

6/16

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu MUDr. Lubomíra Kellnera a MUDr. Jiřinu Šafrovou.

 

7/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2015

3.   Zápis ze schůze Finančního výboru zastupitelstva města

      Rozpočtová opatření prováděná radou města

      Rozpočet fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta

      Rozpočet fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta

      Rozpočtové opatření č.2-2016

4.   Volba místostarosty

5.   Různé

6.   Diskuse

7.   Závěr

8/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2015. 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 17. 2. 2016

                               

9/16

                                                                                     

Zastupitelstvo města jmenuje

 

volební komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2015 ve složení: Mgr. Marie Lněničková, Ing. Veronika Severová a JUDr. Libor Poláček.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 17. 2. 2016

10/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

přeřazení nominace paní Ireny Truhlářové z kategorie č. 8 do kategorie Zvláštní cena města – za dlouhodobou činnost ve prospěch města Vysokého Mýta a nominace SaxQ- SAXOFONOVÉHO KVARTETA z kategorie č. 8 do kategorie č. 1.

11/16

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis ze schůze finančního výboru č. 1-2016 ze dne 25. 01. 2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.02.2016

12/16

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

rozpočtové opatření č.5-2015 a 1-2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.02.2016

13/16

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta na rok 2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.02.2016

14/16

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Rozpočet Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta na rok 2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.02.2016

15/16

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Rozpočtové opatření č.2-2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.02.2016

16/16

Zastupitelstvo města volí

pana Ing. Martina Krejzu do funkce místostarosty města Vysokého Mýta, a to jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva města, a to s účinností od 1. 3. 2016.

 

 

17/16

 

Zastupitelstvo města určuje

že místostarosta města Ing. Martin Krejza zastupuje starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.

 

 

 

18/16

Zastupitelstvo města uděluje

 

Výroční ceny města Vysokého Mýta podle výsledků tajného hlasování a ukládá volební sčítací komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2015 jména držitelů zveřejnit na slavnostním večeru konaném dne 10. března 2016.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 10. 3. 2016

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka