Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení ZM č. 2015-06 ze dne 16.12.2015

23.12.15

Zápis z jednání
Zvukový záznam Výsledky hlasování

Souhrn usnesení č. 6/15 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 16. 12.  2015

 

 

Bez osobních údajů

 

145/15

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

146/15

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu Mgr. Stanislavu Burešovou a paní Ivanu Zemkovou.

 

147/15

Zastupitelstvo města schvaluje

doplnění programu zasedání za bodem číslo 4 o dva body, a to „5. Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2015 Krajským úřadem Pardubického kraje“ a „6. Rozpočtové opatření č.4-2015“. Dosavadní body 5.-12. budou označeny jako 7.-14.

 

 

148/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

doplněný program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Zápis ze schůze finančního výboru zastupitelstva města

3.   Rozpočtový výhled města Vysokého Mýta sestavený na období 2017-2019

4.   Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2016

5.   Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2015 Krajským    úřadem Pardubického kraje“

6.   Rozpočtové opatření č.4-2015

7.   Majetkoprávní záležitosti

  1. Návrh vyhlášky 2/2015 o změně vyhlášky o poplatku z odpadu

9.   Program regenerace MPZ Vysoké Mýto 2014-2023 - aktualizace

10. Poskytnutí dotací VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. na rok 2016

11.  Změna zřizovacích listin škol a školských zařízení

12. Různé

13. Diskuse

14. Závěr

 

 

 

149/15

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Zápis ze schůze finančního výboru č.5-2015 ze dne 4.listopadu 2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2015

150/15

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Rozpočtový výhled města Vysokého Mýta sestavený na období 2017-2019 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2015

151/15

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2016 dle předloženého návrhu s celkovými příjmy ve výši 220.603,3 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 215.729,3 tis. Kč a financováním ve výši 4.874,0 tis. Kč. Pokrytí případného dočasného nedostatku peněžních prostředků bude zajištěno z Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta v souladu s jeho statutem.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2015

152/15

Zastupitelstvo města schvaluje

postup, kdy budou výdajové položky "Projektová příprava", "Služby - poradenská činnost, konzultační právní a ostatní" a "Opravy vlastního majetku" čerpány dle skutečnosti napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové skladby, s podmínkou zachování účelu a celkového objemu jednotlivých položek dle schváleného rozpočtu města na rok 2016. Rozpis těchto položek rozpočtu dle skutečného čerpání provede hlavní účetní města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2015

153/15

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet hospodářské činnosti města Vysokého Mýta na rok 2016 dle předloženého návrhu
s celkovými výnosy ve výši 21.506,0 tis. Kč, celkovými náklady ve výši 21.400,0 tis. Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 106,0 tis. Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2015

154/15

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Vysoké Mýto ze dne 19.11.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2015

155/15

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Rozpočtové opatření č.4-2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2015

 

 

156/15

Zastupitelstvo města schvaluje

vklad majetku do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto, a to:

  1. Vodovod - V Peklovcích, pořizovací hodnota 822 629,00 Kč,
  2. Vodovod 2. etapa - Vinice, pořizovací hodnota 4 730 863,00 Kč,
  3. Skupinový vodovod Svařeň, pořizovací hodnota 3 845 625,00 Kč,
  4. Vodovod - Pivovarská, pořizovací hodnota 515 712,00 Kč,
  5. Kanalizační stoka - Autodrom, pořizovací hodnota 468 675,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2016

157/15

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 3457 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za celkovou kupní cenu ve výši 10.850,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2016

 

 

 

 

158/15

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/2 na pozemcích parc. č.  4666/276, 4666/386, 4666/388, 4666/391, 4666/392, 4666/393, 4666/394,  4666/395,  4666/400 a 4666/419 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 1.533.500,- Kč. Cena odpovídá významu pozemků pro plánovanou budoucí výstavbu RD v dané lokalitě.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2016

 

 

 

159/15

Zastupitelstvo města schvaluje

přijetí daru, a to stavby garáže bez čp/če stojící na parc. č. 2229/4 v v k.ú. Vysoké Mýto od TJ Spartak Karosa Vysoké Mýto, IČ 15028542.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2016

160/15

 

Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

                                                                                                                                                      

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                    

161/15

Zastupitelstvo města schvaluje

Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto na období 2014-2023  aktualizace listopad 2015.

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

162/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 1 176 000,00 Kč na městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2016.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: prosinec 2015

163/15

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 8 602 000,00 Kč na provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2016.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: prosinec 2015

164/15

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 5 574 000,00 Kč na provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2016.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: prosinec 2015

165/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

Změny zřizovacích listin škol a školských zařízení města Vysokého Mýta:

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického

Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov

Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto

Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto

Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto

Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto

Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto

Základní umělecká škola, Vysoké Mýto

Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace,

v úplném znění, s účinností od 1.1.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                                

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka