Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2015-05 ze dne 18.11.2015

26.11.15

Zápis z jednání
Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 5/15 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 18. 11.  2015

Bez osobních údajů

129/15

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

130/15

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu pana Jiřího Kovaříka a Jiřího Vondráčka.   

 

131/15

Zastupitelstvo města schvaluje

doplnění programu zasedání o bod č. 10 „Projednání činnosti RM za uplynulé období“.

132/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

upravený program zasedání:

1. Zahájení

2. Zápis ze schůze finančního výboru

3. Rozbor hospodaření města sestavený k 30. 9. 2015

4. Rozpočtové opatření č. 3-2015

5. Majetkoprávní záležitosti

6. Žádost SKP-Centrum Pardubice, o. p. s. o individuální dotaci na zajištění služby NZDM EMKO

7. Žádost Naděje Vysoké Mýto, Dům pokojného stáří o individuální dotaci – zajištění provozu

8. Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

9. Koncepce řešení problematiky vysokomýtských vyloučených lokalit na období 2016–2018

10. Projednání činnosti RM za uplynulé období

11. Různé

12. Diskuse

13. Závěr

133/15

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis ze schůze finančního výboru č.4-2015 ze dne 21.10.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.11.2015

 

134/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření sestavený k 30.9.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.11.2015

135/15

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č.3-2015 ve znění doplňku č.1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.11.2015

 

136/15

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku parc. č. 3447/4 trvalý travní porost a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3938-140/2015 označeného jako parc. č. 3447/6 trvalý travní porost vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu ve výši 29.700,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2016

 

 

 

137/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 73-135/2015 označeného jako parc. č. 745/2 ostatní plocha – jiná plocha ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky označené, na základě uvedeného geometrického plánu, jako parc. č. 59/2 zahrada a parc. č. 827 ostatní plocha – jiná plocha ve vlastnictví manželů xxxxxx, oba trvale bytem xx, xx, vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň, s doplatkem kupní ceny ve výši 4.000,- Kč, který jsou povinni manž. xx uhradit městu Vysokému Mýtu. Před podpisem směnné smlouvy bude uhrazen 1/2 podíl na vypracování geometrického plánu ve výši 2.783,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2016

 

 

 

138/15

Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2015

 

 

 

139/15

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3974-205/2015 označeného jako parc. č. 4214/89 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

140/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

  1.  přidělení finanční dotace pro spolek Naděje Vysoké Mýto k pokrytí nákladů spojených s poskytovanou službou v domově pro seniory Vysoké Mýto – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 200 tis Kč (dvě stě tisíc korun českých).
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

 

141/15

Zastupitelstvo města schvaluje

 

  1. přidělení finanční dotace pro SKP-CENTRUM, o. p. s.  Pardubice na sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO Vysoké Mýto k pokrytí nákladů spojených se zajištěním poskytované služby v NZDM EMKO – v souladu s  přiloženou žádosti, ve výši 55 tis Kč (padesát pět tisíc).
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

 

142/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: listopad 2015

 

143/15

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koncepci řešení problematiky vysokomýtských vyloučených lokalit.

.

Zodpovídá:      Iveta Fajglová, vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:           ihned

144/15

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. snížení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. na úhradu provozních nákladů spojených s činností Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra z 6 050 000,00 Kč na 5 573 612,00 Kč.

II. uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 03/ZM/2015.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: listopad 2015

                                                                                                         

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka