Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 25.7.2021

Vyhláška č. 3/2004, kterou se mění vyhláška 4/2003 o místním poplatku za užívání veř.prostranství

17.03.04

 

Město Vysoké Mýto

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. č. 4/2003,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 15.září 2004 usnesením č. 147/04 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, se mění a doplňuje takto:

Čl. 4. včetně nadpisu zní:
„Čl. 4

 

Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství je stanovena buď za každý započatý m2 a každý započatý den nebo paušální sazbou a činí:
1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících k prodeji ovoce, zeleniny, potravin, květin, semen, sadby a stromků na určených tržištích 30,-Kč/m2/den

2. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících k prodeji jiného zboží než zboží uvedeného v čl. 4 odst. 1 bod 1. na určených tržištích 50,- Kč/m2/ den

3. za umístění prodejních zařízení sloužících k prodeji mimo určená tržiště
100,- Kč/ m2/ den

4. za umístění restauračních předzahrádek a obdobných zařízení 1,-Kč/m2/měsíc

5. za umístění zboží před provozovnou do 10 m2 včetně jedné drobné (do 1 m2) informační tabule před provozovnou poplatníka paušální částka 500,-Kč/rok

6. za umístění reklamního zařízení 100,-Kč/m2/den

7. provádění výkopových prácí 10,- Kč/m2/den

8. za umístění stavebních zařízení při stavbách a rekonstrukcích kromě lešení
5,- Kč/m2/den

9. za umístění lešení prvních 28 dní 1,- Kč/m2/den

10. za umístění lešení 29. den a následující
10,- Kč/m2/den

11. za umístění skládky po dobu delší než 24 hodin
10,- Kč/m2/den

12. za umístění lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí
paušální částka 1500,- Kč/den

13. za vyhrazení trvalého parkovacího místa
3,- Kč/m2/den

14. užívání pro kulturní, sportovní, reklamní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
10,-Kč/m2/den
(2) Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.“


Čl. II
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2004………………. ……………….
Ing. Martin Krejza Bohuslav Fencl
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne: