Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 28.9.2022

Usnesení RM č. 2015-21 ze dne 12.5.2015

18.05.15

Souhrn usnesení č. 21/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 12. 5. 2015

596/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 12. 5. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                             

597/15                                                                                  

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

 

předložený program jednání

                                                                                                                     

598/15

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městské lesy Vysoké Mýto spol. s r.o. tímto rozhoduje

o podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK") jako celku v souladu s ust. § 777 odst. 5 ZOK.

                                                                                                                     

599/15

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městské lesy Vysoké Mýto spol s r.o. schvaluje

 

 změny Zakladatelské listiny v předloženém znění.

                                                                                                              

 

600/15

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městské lesy Vysoké Mýto spol. s r.o. zrušuje

 

rezervní fond, s účinností ke dni podřízení společnosti zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, jako celku, který společnost vytvořila dle zrušeného zákona č. 513/1991 Sb., a dle nové zakladatelské listiny ho již společnost nevytváří a dále rozhoduje o tom, že prostředky tvořící rezervní fond se převádí na účet nerozdělený zisk minulých let.

                                                                                                         

601/15

 

Rada města pověřuje

 

starostu učinit o podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK") jako celku v souladu s ust. § 777 odst. 5 ZOK a o změnách Zakladatelské listiny v předloženém znění prohlášení do notářského zápisu.

                                                                                                         

602/15

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městské lesy Vysoké Mýto spol. s r.o. bere na vědomí

odstoupení Ing. Františka Jiraského na funkci člena Dozorčí rady společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

 

                                                                                             

603/15

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městské lesy Vysoké Mýto spol. s r.o. jmenuje

člena dozorčí rady společnosti Městské lesy Vysoké Mýto spol. s r.o. Ing. Romana Baťu

                                                                                                         

 

604/15

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městské lesy Vysoké Mýto spol. s r.o. schvaluje

-smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Romana Bati v předloženém znění.

-smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Michala Zimy v předloženém znění.

-smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Dagmar Šedové v předloženém znění.

                                                                                                   

605/15

Rada města svěřuje

 

vydávání souhlasu obce, tzv. závazného stanoviska, Městskému úřadu Vysoké Mýto – odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

606/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností Ing. Josef Fabián, K Biřičce 1655, 500 08 Hradec Králové, IČ: 13564692, jako zhotovitelem akce: „Zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku města Vysoké Mýto II.“, za nabídkovou cenu 20.910,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

 

                                                                                                                     

 

607/15

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou MDS PROJEKT s.r.o., Försterova 175,
566 01 Vysoké Mýto, IČ: 274 87 938, jako zhotovitelem projektové dokumentace na akci: „Přechod pro chodce v ul. Choceňská“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 21.930,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

                                                                                                                     

 

 

608/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou MDS PROJEKT s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 274 87 938, jako zhotovitelem projektové dokumentace na akci: „Přechod pro chodce v ul. Javornického“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 21.930,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

 

                                                                                                                     

 

 

 

609/15

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.06.2014, se společností AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741, jako zhotovitelem akce: „Výstavba stezky – Město Vysoké Mýto“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

                                                                                                                     

610/15

 

Rada města jmenuje

 

Ing. arch. Barboru Šedovou za členku stavební komise Rady města Vysokého Mýta.

 

                                                                                                         

 

611/15

Rada města bere na vědomí

zprávu o posouzení stavebně-technického stavu budov Vysokomýtské nemocnice Hradecká čp. 167, včetně propočtu nákladů na jejich případnou rekonstrukci, kterou zpracovala společnost STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25963864.

                                                                                                         

 

612/15

 

Rada města schvaluje

ukončení nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím Drnkem (nar.15.07.1964) a Pavlínou Drnkovou (nar.24.12.1966), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015

                                                                                                         

 

 

613/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Drnkem (nar.15.07.1964), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015

                                                                                                                     

614/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Pavlínou Drnkovou (nar.24.12.1966), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015

                                                                                                                     

615/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Davidem Kaplanem (nar. 05.12.1985) bytem Hradecká 251, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 34.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Pavlína Opová (nar. 16.03.1976) bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto
  2. Šárka Schlemmerová (nar.19.04.1992), bytem U Potoka 757, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015

                                                                                                                     

616/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Heclovou (nar.03.08.1982), bytem Džbánov 18. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 67.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.         Pavlína Opová (nar. 16.03.1976) bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015

                                                                                                                     

 

617/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě  253.183 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                     

 

 

618/15

Rada města bere na vědomí

došlé nabídky do výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 167, ul. Hradecká, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

     
619/15

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty a členů rady města.         

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ing. Roman  B a ť a

místostarosta

 

 

 

 

Mgr. Blanka  K y s i l k o v á

členka rady města