Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 11.12.2023

Usnesení RM č. 2015-19 ze dne 28.4.2015

30.04.15

  

 

505/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 28. 4. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                           

506/15

Rada města schvaluje

rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2015 dle přeloženého návrhu.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned   

                                                                                                    

507/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 132 v č.p.50 v ulici Litomyšlská  ve Vysokém Mýtě s paní Kulišovou  Květuší, nar. 15.6.1930, bytem Školní 412/2, Vysoké Mýto a panem Richardem Kulišem, nar. 6.4.1933, bytem Školní 412/2, Vysoké Mýto, na dobu určitou 3 roky tj. do 30.4.2018

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: 30.04.2015   

                                                                                           

508/15

Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci na projekt senior doprava dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned     

                                                                                                             

509/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci na projekt senior doprava dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: 19. 6. 2015  

                                                                                               

510/15

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 70-195/2013 označené jako parc. č. 739/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 26 m2, parc. č. 33/2  trvalý travní porost o výměře 39 m2 a parc. č. 740/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 32 m2 vše v k.ú. Svařeň. Původní pozemky parc. č. 739, 33 a 740 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Vysoké Mýto  katastrální území Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned  

                                                                                                   

511/15

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemky, které jsou zastavěny stavbou trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., tj. pozemky parc. č. 497/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2,  parc. č. 1545/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2, parc. č. 1730/62 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, parc. č. 1970/45 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 97 m2, parc. č. 1982/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 76 m2, parc. č. 2617/21 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2, parc. č. 4019/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2, parc. č. 3292/5 zahrada o výměře 48 m2, parc. č. 4644/76 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2, parc. č. 4644/94 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2, parc. č. 4668/56 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 125 m2, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                                               

                     

512/15

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/116 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, technická vybavenost o výměře 118 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                                              

    

513/15

Rada města schvaluje

záměr prodat kabelové vedení 35 kV o celkové délce 285 m, které vede z distribuční trafostanice UO_0875 do distribuční trafostanice UO_1259 po pozemcích parc. č. 4664/34, 4666/116, 4664/4, 4666/2, 4666/367 a 4930/2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                                            

 

514/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Trianglu, o. s. Vysoké Mýto, IČO 26588463 ve výši 30 000 Kč na dokumentaci dění ve městě, digitalizaci archivních snímků, promítání filmů a výstavu VII. salon malířů Vysokomýtska realizované v roce 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                              

 

515/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Divadelnímu spolku Šembera, IČO 67441521 ve výši 25 000 Kč na přípravu a realizaci divadelních představení v roce 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                             

 

 

516/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Loutkovému divadlu Srdíčko o. s., IČO 26583739 ve výši 30 000 Kč na činnost a provoz v roce 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                                                                       

  

517/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Pěveckému sboru OTAKAR Vysoké Mýto, IČO 26582490 ve výši 21 000 Kč na činnost a koncerty v roce 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                             

 

518/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta České křesťanské akademii, místní skupina Vysoké Mýto, IČO 15887472 ve výši 10 000 Kč na přednáškový cyklus v roce 2015 doplněný koncerty, výstavami a benefičními akcemi.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015  

                                                                                             

519/15      

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Náboženské obci Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČO 61239062 ve výši 10 000 Kč na jarní benefiční koncert pro Bereniku, a na další kulturní programy konané v roce 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                

 

520/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Promejtu, z. s.,  IČO 03623050 ve výši 15 000 Kč na veřejně prospěšnou činnost spolku (Den architektury, výstavu ve veřejném prostoru, filmovou projekci) v roce 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                   

 

521/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Římskokatolické farnosti – děkanství Vysoké Mýto, IČO 47499109 ve výši 11 000 Kč na akci Noc kostelů 2015 konanou 29. 5. 2015 ve Vysokém Mýtě.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                

 

 

522/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta BERENICE – Vysoké Mýto, o. p. s. IČO 26668149 ve výši 12 000 Kč na projekt Módní přehlídka realizovaný v roce 2015 v Denním centru Berenika ve Vysokém Mýtě.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                            

     

 

523/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Jakubovi Klementovi, Vysoké Mýto ve výši 5 000 Kč na nahrání singlu kapely W.A.F. „Zas a znovu“.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015 

                                                                                                   

524/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Gymnáziu Vysoké Mýto, IČO 49314645 ve výši 30 000 Kč na projekt GYMJAM konaný 4. 9. 2015 ve Vysokém Mýtě.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015         

                                                                                         

 

525/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Základní škole Vysoké Mýto, Javornického,

 IČO 49317032 ve výši 11 000 Kč na projekt Divadelní představení 9. ročníku s nahráním vlastních písní v hudebním studiu ve Vysokém Mýtě v roce 2015.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                        

 

526/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Orlu jednotě Vysoké Mýto, IČO 61239704 ve výši 6 000 Kč na Oslavu Dne matek konanou 10. 5. 2015 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                    

 

 

527/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Ondřejovi Sychrovi, Vysoké Mýto ve výši 5 000 Kč na nahrání singlů žadatele.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                                                                    

 

528/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Spolku rodičů při Gymnáziu Vysoké Mýto, IČO 22687700 ve výši 6 000 Kč na 8. ročník fotografické soutěže Otmarovo oko realizované v roce 2015 ve Vysokém Mýtě.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                 

 

 

529/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Vojtěchu Sedláčkovi, Choceň ve výši 37 000 Kč na 5. BUBENICKÝ FESTIVAL VYSOKÉ MÝTO – mezinárodní bubenickou přehlídku, konanou 24. 10. 2015 v M-klubu ve Vysokém Mýtě.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                  

 

 

530/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Spolku přátel Růžového paloučku, IČO 65189329 ve výši 3 000 Kč na Slavnost na Růžovém paloučku konanou 5. 7. 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                    

                                               

 

531/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Okrašlovacímu spolku Vraclavského hřbetu, IČO 22738151 ve výši 4 000 Kč na projekt Výstava fotografií a textových dokumentů – historie jednotlivých domů ve Svařeni.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015        

                                                                                             

 

532/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Pavlovi Strouhalovi, Vysoké Mýto ve výši 5 000 Kč na natočení videoklipu kapely Confidance.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                   

 

 

533/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Karlovi Teleckému, Morašice ve výši 25 000 Kč na projekt 9. ročník benefičního festivalu HUDBA POMÁHÁ – Hudba pro Verunku a Vojtu realizovaný v roce 2015 v M-klubu a Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                     

 

 

534/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Vladimírovi Daťkovi, Tržek ve výši 10 000 Kč na natočení a vydání CD kapely Dědovy blechy.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                

 

 

535/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Ondřejovi Jiskrovi, Vysoké Mýto ve výši 2 000 Kč na Multižánrový hudební večer s Danielem Junem konaný 11. 2. 2015 v ZUŠ Vysoké Mýto.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                      

 

                                                                                                                                

 

536/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Společnosti přátel Carrosserie Sodomka, IČO 26526743 ve výši 22 000 Kč na 20. Setkání Společnosti přátel CARROSSERIE SODOMKA 3. 6. – 7. 6. 2015 ve Vysokém Mýtě.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                     

  

 

537/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, IČO 49314785 ve výši 20 000 Kč na Hudební festival RANDÁLFEST konaný 25. 6. 2015 v M-klubu ve Vysokém Mýtě.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                       

 

538/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Jaroslavovi Prudičovi, Dvořisko ve výši 10 000 Kč na CD nahrávku saxofonového kvarteta.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                      

     

 

539/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Železničním modelářům Kujebina z. s., IČO 03746585 ve výši 20 000 Kč na stavbu modelového kolejiště a její prezentaci veřejnosti v roce 2015 ve Vysokém Mýtě.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015    

 

540/15                                                                                          

Rada města neschvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ZUŠ, Vysoké Mýto, IČO 21551189 na organizaci krajského kola soutěže dechových a bicích nástrojů – pořízení věcných cen pro soutěžící.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                    

 

541/15

Rada města neschvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta RegioVOXU o. p. s., IČO 28818539 na projekt Pohádková angličtina – pomůcka pro výuku AJ.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                       

 

542/15

Rada města neschvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Spolku Ryba řvoucí, IČO 22821121 na projekt Lokálka 2015 realizovaný 1. 5. – 30. 10. 2015

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015    

                                                                                                   

543/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Základní škole Vysoké Mýto, Javornického IČO 49317032 ve výši 40 000 Kč na projekt Partneři i soupeři v rámci Školympiády 2. 6. – 5. 6. 2015 konané ve Vysokém Mýtě.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015                                                                                                     

 

544/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Gymnáziu Vysoké Mýto, IČO 49314645 ve výši 5 000 Kč na projekt Grafica - výtvarnou soutěž pro žáky vysokomýtských škol a škol v partnerských městech v roce 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015    

                                                                                               

545/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Speciální základní škole Vysoké Mýto IČO 70851867 ve výši 11 000 Kč na návštěvu pedagogů a žáků z přátelské školy v Korbachu v červnu 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015    

                                                                                              

546/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2015 Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve Vysokém Mýtě, IČO 44470118, ve výši 15 000 Kč na výměnu oken v budovách evangelického sboru ve Vysokém Mýtě v roce 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned   

                                                                                                             

547/15

Rada města schvaluje

zahraniční studijní cestu starosty Ing. Františka Jiraského organizovanou Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska na Slovensko v termínu 7. 6. – 13. 6. 2015.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned                                                                                                       

 

548/15

Rada města schvaluje

služební cestu místostarosty Ing. Romana Bati, radního Jiřího Kovaříka do partnerského města Ozorkówa  (Polsko) v termínu 22. 5. – 24. 5. 2015.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned                                                                                                               

                                                                                                       

549/15

Rada města schvaluje

služební starosty Ing. Františka Jiraského, zastupitele Mgr. Jiřího Junka, MUDr. Jiřiny Šafrové do partnerského města Dolního Čifliku (Bulharsko) v termínu 18. 6. – 22. 6. 2015.

Zodpovídá: vedoucí OKT  

                                                                                                                                                                                                                          

550/15

Rada města schvaluje

služební starosty Ing. Františka Jiraského a místostarosty Ing. Romana Bati  do partnerského města Korbachu  (Německo) v termínu 2. 7. – 5. 7. 2015.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned                                                                                                                                                                                                          

551/15

Rada města souhlasí

s použitím znaku města do publikace Radima Duška Rok 1989 v dokumentech KSČ - OV Ústí nad Orlicí. Za jeho prezentaci město uhradí částku 3 000 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015

                                                                                        

552/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o reklamě se společností OFTIS, s. r. o., IČO 150 28 828 na prezentaci města Vysokého Mýta v publikaci Radima Duška Rok 1989 v dokumentech KSČ - OV Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015     

                                                                                     

553/15

Rada města schvaluje

na administraci technického zhodnocení – rekonstrukce Tatry 815 CAS 32

firmu DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01  Rychnov nad Kněžnou za cenu 42 350 Kč s DPH         

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned                                                                                                                                                                                                                                                                                              

554/15

Rada města schvaluje

vyjmutí bytu č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě z režimu ubytovny a jeho převedení do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Ferkovou (nar. 12.03.1991) a panem Martinem Giňou (nar.15.02.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.05.2015 do 31.05.2015 za podmínky úhrady všech splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015 

                                                                                                    

555/15

Rada města schvaluje

vyjmutí bytu č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě z režimu ubytovny a jeho převedení do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Darinou Husárovou (nar. 22.11.1987) a panem Jaroslavem Dadučem (nar.07.06.1986), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.05.2015 do 31.05.2015 za podmínky úhrady všech splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015    

                                                                                              

556/15

Rada města schvaluje

vyjmutí bytu č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě z režimu ubytovny a jeho převedení do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Jitkou Petíkovou (nar. 01.05.1995), bytem 17.listopadu 679, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.05.2015 do 31.05.2015 za podmínky úhrady všech splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015                                                                                                   

 

557/15

Rada města schvaluje

vyjmutí bytu č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě z režimu ubytovny a jeho převedení do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margaretou Giňovou (nar. 11.6.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto a Matušem Giňou (nar. 10.6.1989), bytem Prešov na dobu určitou od 01.05.2015 do 31.05.2015 za podmínky úhrady všech splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku                                                        

Termín: 31.05.2015

 

558/15

Rada města neschvaluje

vyjmutí bytu č. 9 v č.p. 171 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě z režimu ubytovny a jeho převedení do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Martinou Lackovou (nar. 30.11.1982), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015                                                                                                    

 

559/15

Rada města ukládá

MěBP oslovit ubytované v č.p. 156 v ul Husova a v č.p. 171 v ul. Čapkovská, kteří mají k 28.4.2015 ubytovací smlouvu a kteří nemají splatné závazky vůči MěBP s možností změny režimu bytu, který užívají, dle předloženého návrhu bytové komise.

Zodpovídá: ředitel MěBP

Termín: 15.05.2015      

                                                                                              

560/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu „16010-028632 0059/15 OC Agile Vysoké Mýto, MK“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10; služebností inženýrské sítě bude dotčen pozemek parc. č. 4279/6 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem služebnosti bude právo Oprávněného na části pozemku zřídit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení. Služebnost bude zřízena úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 750,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015    

                                                                                   

561/15

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 12110332 o poskytnutí podpory se Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 12.11.2013, k projektu CZ.1.02/2.1.00/11.12974 Snížení imisí – Pořízení čistící komunální techniky – Město Vysoké Mýto, ident. č. EDS: 115D212000809, ev. č. IS SFŽP: 12110332, podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015                                                                                                                                                                                                                                     

562/15    

Rada města bere na vědomí

variantu umístění venkovních cvičebních strojů akce „Fitpark nejen pro seniory“ na travnaté ploše parcely č. 4664/2 v k. ú. a obci Vysoké Mýto, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 15.05.2015                                                                                  

                                                                          

563/15

Rada města schvaluje

Investiční záměr na akci: „Park Za Pivovarem“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned            

                                                                                                                                                                                                                                                   

564/15

Rada města schvaluje

Investiční záměr na akci: „Revitalizace prostoru mezi ulicemi Žižkova, Prokopa Velikého, Jiráskova a Domovem pro seniory“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned                                                                                                

                                                                                   

565/15

Rada města schvaluje

 

uzavření objednávky na služby souvisejících s přípravou akcí: „Park Za Pivovarem“ a „Revitalizace prostoru mezi ulicemi Žižkova, Prokopa Velikého, Jiráskova a Domovem pro seniory“ u společnosti Partnerství, o.p.s., Údolní 567/33, 602 00 Brno, IČ 26268817, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 79.200,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015  

                                                                                

566/15

Rada města jmenuje

koordinační skupinu pro přípravu zadání urbanisticko-architektonických soutěží a projektové přípravy na akce: „Park Za Pivovarem“ a „Revitalizace prostoru mezi ulicemi Žižkova, Prokopa Velikého, Jiráskova a Domovem pro seniory“, ve složení:

-              Ing. František Jiraský - starosta;

-              Ing. Roman Baťa - místostarosta;

-              Ivana Pokorná - předsedkyně ekologické komise RM;

-              Ing. Jiří Fišer - předseda stavební komise RM;

-              Ing. Stanislav Netolický - předseda dopravní komise RM;

-              Ing. Luboš Karmín - vedoucí OSUŽP;

-              Ing. Veronika Richtrová - vedoucí OŽP;

-              Ing. arch. Milan Košař – městský architekt;

-              Mgr. Marie Lněničková – vedoucí OKT;

-              Ing. Jaromír Andrle - vedoucí OIN;

-              Ing. Pavel Kubeš - referent OIN;

-              Ing. arch. Robert Sedlák - Partnerství, o.p.s.;

-              Mgr. Martin Nawrath - Partnerství, o.p.s.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned                                                                                                   

 

567/15

Rada města bere na vědomí

Informace starosty a členů rady města

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka