Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 28.9.2022

Usnesení RM č. 2015-11 ze dne 17.3.2015

24.03.15

Souhrn usnesení č. 11/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 17. 3. 2015

280/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 17. 3. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

281/15

 

Rada města schvaluje

Dodatek ve zřizovací listině

Zajišťování stravování bez zisku pro vyjmenovaný okruh osob

(v našem případě zaměstnanci MŠ Pod Smrkem)

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín:

 

                                                                                                         

 

282/15

Rada města souhlasí

 

s čerpáním prostředků z rezervního fondu Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, IČ: 21551189, Jeronýmova 100, dle předložené žádosti.

Zodpovídá: Mgr. Iva Vrátilová a vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

283/15

 

Rada města vyjadřuje

 

podporu spolku Audiohelp z. s. Ústí nad Orlicí s poskytováním služeb pro sluchově postižené občany ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zastoupená lic. Tomášem Saláškem

Termín: ihned

                                                                                                                     

284/15

 

Rada města vyjadřuje

 

podporu se záměrem MUDr. Ing. Martina Zandlera na rozšíření ambulantní psychiatrické péče ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zastoupená lic. Tomášem Saláškem

Termín: ihned

                                                                                                         

285/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 120 v č.p. 50 v ulici Litomyšlská ve Vysokém Mýtě s paní Kalousovou Jaruškou, nar. 15.4.1933, bytem Litomyšlská 50, Vysoké Mýto  do 31.3.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

286/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 124 v ulici Komenského ve Vysokém Mýtě s paní Bezákovou Evou, nar. 8.6.1956, bytem Komenského 124, Vysoké Mýto  do 31.1.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

287/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 124 v ulici Komenského ve Vysokém Mýtě s paní Doležalovou Ivanou, nar. 17.11.1957, bytem Komenského 124, Vysoké Mýto  do 31.3.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

288/15

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 5 v DPS Javornického 432  paní Bartákové Mileně, nar. 6.10.1936, bytem Doubravice 29 , a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 31.3.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

289/15

Rada města schvaluje

přesun z bytu č. 132 do bytu č. 113  paní Štěpánkové Janě, nar. 14.11.1947, bytem Litomyšlská 50 , a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 31.3.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

290/15

 

Rada města schvaluje

 

investiční záměr zřízení přechodu pro chodce na silnici II/357 v ulici Choceňská, v úrovni před čp.: 377, co nejblíže nároží s ul. Pressllova, délka přechodu by však neměla přesáhnout 7 m.

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: 31.03.2015

                                                                                                                     

291/15

 

Rada města schvaluje

 

investiční záměr zřízení přechodu pro chodce v ul. Javornického, nad křižovatkou s ulicí Třebízkého, v úrovni před čp. 138.

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: 31.03.2015

                                                                                                                     

292/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje využití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2015, která je poskytnuta v celkové výši 1 270 000 Kč takto:

-       finanční prostředky ve výši 450 000,- Kč na akci „Věž Karaska (Choceňská brána)-městské opevnění na st.p.č.29 v obci a k.ú. Vysoké Mýto“, která je vedené jako nemovitá kulturní památka pod r.č. 25944/6-4106/3 a je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015 pod pořadovým číslem 3.

-       finanční prostředky ve výši 420 000,- Kč na akci „Restaurování vitráží na chrámu sv. Vavřince na st.p.č.200 v obci a k.ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015 pod pořadovým číslem 12. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým číslem 14570/6-4109.

-       finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč na akci „Restaurování sgrafitové fasády střelnice  č. p. 1 na pozemku parc. č. 280 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015 pod pořadovým číslem 9. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým číslem 22173/6-4113.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

                                                                                                         

293/15

Rada města schvaluje

pravidla pro povolování umístění restauračních předzahrádek dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

294/15

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem umístění restaurační předzahrádky na náměstí Přemysla Otakara II. na části pozemku p.č. 7485 v k.ú. Vysoké Mýto v rozsahu 3 parkovacích míst (5m x 7,5m) pro pana Karla Bernarda, Ostrovní 625, Choceň, provozovatele Kavárny ve Vysokém Mýtě na nám. Přemysla Otakara II č.p.213. Restaurační předzahrádka bude umístěna maximálně do 31. 10. 2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

295/15

 

Rada města schvaluje

 

Vnitřní předpis č.2/2015 - Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 18.3.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                       

296/15

Rada města schvaluje

 

Vnitřní předpis č.3/2015 - Směrnice pro přidělování nájemních bytů určených pro příjmově vymezené osoby v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích dle předloženého návrhu s účinností od 18.3.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                    

297/15

Rada města souhlasí

s přidělením bytu č. 10 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě manželům Daně (nar. 27.06.1955) a Oldřichu (nar. 25.12.1951) Dospělovým,  bytem A.V.Šembery 126, Vysoké Mýto,  na dobu určitou 1 rok.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

                                                                                                                     

298/15

Rada města souhlasí

s pronájmem nebytových prostorů č. 131, 132 a 133 v budově č.p. 167 v ul. Hradecká Ve Vysokém Mýtě MUDr. Lence Hamzové, IČ: 67439331 za účelem provozování soukromé ambulance. Nájemní smlouva bude na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

299/15

Rada města odkládá

zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke Smlouvě o výpůjčce č. 2058 uzavřené se společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s., IČ: 28852150, kterým se předmět výpůjčky doplní o budovu bez č.p., jiná stavba, tvořící součást pozemku p.č. 276 a o budovu č.p. 245 tvořící součást pozemku p.č. 275 vše v k.ú. Vysoké Mýto (Pražská brána). Z výpůjčky se vyjmou nebytové prostory v přízemí budovy č.p. 275 o výměře 10m2, které jsou již pronajaty.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

.

                                                                                                         

300/15

Rada města schvaluje

předložený provozní řád kluboven.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

                                                                                                         

301/15

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 1515/11 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 147, Gen. Svatoně o výměře 276 m2 a pozemek parc. č. 1515/12 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 8 m2, vše  v katastrálním území Vysoké Mýto. Nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou se stanovenou nejnižší kupní cenou ve výši 3.500.000,- Kč.    

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

302/15

 

Rada města odkládá

 

uzavření Příkazní smlouvy na poskytování konzultační činnosti a zajištění zpracování monitorovacích zpráv v rámci udržitelnosti projektu: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A. V. Šembery, Vysoké Mýto - Město“, se společností DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996, podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2015

 

 

                                                                                                                     

 

303/15

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709, jako zhotovitelem projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce ul. Prokopa Velikého“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 145.000,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2015

                                                                                                         

 

304/15

Rada města schvaluje

podání žádosti a případnou realizaci projektu „Realizace úspor energie- ZŠ Knířov“ a zároveň schvaluje finanční spoluúčast města Vysokého Mýta na projektu ve výši max. 2.000.000,-Kč.

Termín:           Žádost podat do 19.3.2015 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů, vedoucí OIN

                                                                                                                     

305/15

Rada města schvaluje

podání žádosti a případnou realizaci projektu „Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická“ a zároveň schvaluje finanční spoluúčast města na projektu ve výši max. 350.000,-Kč.

Termín:           Žádost o dotaci podat do 23.3.2015

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů, vedoucí OIN

 

 

 

 

306/15

                                                                                                         

Rada města bere na vědomí

 

informaci interní auditorky ohledně nabídky Ing. Ondráška na poskytování služeb v oblasti metodického interního auditu.

 

                                                                                                         

307/15

Rada města ukládá

tajemníkovi připravit návrh změny Organizačního řádu tak, aby ve správních řízeních, kde je město účastníkem územního a stavebního řízení, byly ze strany odboru OPM předloženy radě města materiály k možnému připomínkování před uplynutím lhůty stanovené správním orgánem. 

Zodpovídá: JUDr. Nádvorník

Termín: 24. 3. 2015

                                                                                                                     

 

308/15

 

Rada města schvaluje

Inventarizační zprávu týkající se souhrnného zhodnocení řádné inventarizace majetku města za rok 2014.

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned

 

 

 

 

309/15

 

Rada města schvaluje

provedení mimořádné inventarizace uměleckých děl v Městské galerii Vysoké Mýto.

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: 29.05.2015

                                                                                                                     

310/15

Rada města jmenuje

 

členy inventarizační komise pro mimořádnou inventarizaci uměleckých děl v Městské galerii Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

311/15

Rada města podporuje

 

projekt „Fitpark nejen pro seniory“ jehož realizace je připravována obecně prospěšnou společností Ledax Vysoké Mýto o.p.s. a zároveň souhlasí s umístěním cvičících strojů na svých pozemcích.

312/15

Rada města ukládá

vedoucímu OIN předložit radě města možné varianty umístění Fitparku v prostoru mezi objekty Ledaxu a Naděje.

Zodpovídá: vedoucí OIN

Termín: 15. 4. 2015

 

 

                                                                                                                     

313/15

Rada města souhlasí

se záměrem pokračování projektu meziobecní spolupráce.

314/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostky, tajemníka a členů rady města.          

                                                                                                                     

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                  

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Bc. Helena  K e j z l a r o v á

 místostarostka