Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 11.12.2023

Usnesení RM č. 2015-07 ze dne 17.2.2015

23.02.15

 

 

Souhrn usnesení č. 7/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 17. 2. 2015

 

 

 

155/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 17. 2. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                     

 

156/15            

 

Rada města  schvaluje

podání žádosti o dotaci a případnou realizaci projektu „Zkvalitnění nakládaní s odpady ve Vysokém Mýtě“ prostřednictvím firmy OHGS s.r.o. Ústí/Orlicí. 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                                  

 

157/15

Rada města odkládá

podání žádosti a případnou realizaci projektu „Realizace úspor energie- ZŠ Knířov“ a zároveň schvaluje finanční spoluúčast města Vysokého Mýta na projektu ve výši max. 1.500.000,-Kč.

 

                                                                                                                    

158/15

Rada města schvaluje

podání žádosti a případnou realizaci projektu „Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto“ a zároveň schvaluje finanční spoluúčast města Vysokého Mýta na projektu ve výši max. 80.000,-Kč.

Termín:           Žádost podat do 19.3.2015 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů, ředitel TS

                                                                                                                     

 

159/15

 

Rada města schvaluje

podání žádosti a případnou realizaci projektu „Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto“ a zároveň schvaluje finanční spoluúčast města Vysokého Mýta na projektu ve výši max. 60.000,-Kč.

Termín:           Žádost podat do 19.3.2015 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů, vedoucí OŽP

                                                                                                                     

 

 

160/15

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na k podání cenové nabídky na zpracování Územní studie zastavitelných ploch Z.8a, Z.8b a Z.8c v souladu s platným Územním plánem Vysokého Mýta v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

161/15

 

Rada města bere na vědomí

 

seznam uchazečů, kteří budou osloveni pro podání cenové nabídky na zpracování Územní studie Lipová lokality Z.8a, Z.8b, Z.8c Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

162/15

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek na zpracování Územní studie Lipová lokality Z.8a, Z.8b, Z.8c Vysoké Mýto, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci): Ing. Roman Baťa (Ing. František Jiraský), Ing. Luboš Karmín (Ing. Milan Zeman), p. Marcela Kubešová (Ing. Pavel Kubeš).

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

163/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje žádost pana Milana Horáčka, Vinice 543, Vysoké Mýto, na změnu Územního plánu Vysokého Mýta. Jedná se o změnu na parcele 3321/7 v k.ú. Vysoké Mýto z plochy NL - plochy lesa, na plochu ZS – zeleň soukromá vyhrazená. Žádost bude zařazena do další změny Územního plánu Vysoké Mýto při které bude tento záměr prověřen.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

                                                                                                                     

 

164/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města přijímá účelovou dotaci (statní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 1 270 000 Kč.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

                                                                                                         

 

165/15

 

Rada města odkládá

 

bod č. 6 - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - návrh na využití.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 3. 3. 2015

 

                                                                                                                     

 

166/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-2002184/VB/1, Vysoké Mýto, Litomyšlská 71, Město Vysoké Mýto mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělených plných mocí společností Servis VB s.r.o., se sídlem Lukavice 181, 538 21 Slatiňany. Věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 1189 v obci a k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3833-331/2014. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy (kabelové vedení 1kV, kabelová skříň SR402) na dotčeném pozemku. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000Kč + DPH.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

                                                                                                         

 

167/15

Rada města neschvaluje

pokácení 2 smrků stříbrných rostoucích na pozemku p.č. 4920/1 v k.ú. Vysoké Mýto  v blízkosti křižovatky ul. Rokycanova a ul. Jiráskova.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

168/15

Rada města neschvaluje

pokácení 1 smrku pichlavého rostoucího na pozemku p.č. 1988/1 v k.ú. Vysoké Mýto  v areálu Vysokomýtské nemocnice.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                             

 

 

169/15

Rada města neschvaluje

pokácení 9 smrků pichlavých rostoucího na pozemku p.č. 1985/3 v k.ú. Vysoké Mýto u budovy č.p.167 v ul. Hradecká.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

 

170/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2012793/vb/1, Vysoké Mýto, Pivovarská, Ing. Zedníček – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností MONTPROJEKT a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice; věcným břemenem bude dotčen pozemek parc. č. 4668/7 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 25.03.2015

                                                                                                                     

 

171/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru, a to pozemku parc. č. 4920/5 o výměře 3 m2 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 25.03.2015

                                                                                                         

 

172/15

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

 

I. Účast společnosti na vyhlášené dražbě nemovité věci, a to pozemku parc.č. 1047 o výměře 4039 m2 v k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta, zapsané na LV č. 389 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

II. Nabytí shora uvedené nemovité věci v případě, že se společnost stane vydražitelem.

III. Zajištění úhrady za předmětnou nemovitou věc specifikovanou v bodě I. v případě jejího nabytí. 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

Termín: ihned

                                                                                                         

173/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.      

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                            

                                                          

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka