Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 7.3.2021

Usnesení RM č. 2005-32 ze dne 14. 9. 2005

23.09.05

 
U s n e s e n í    č. 32/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 14.9.2005
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
700/05
s převodem užívacích práv k bytu č. 6 v č.p. 806 v ulici Plk. B. Kohouta z manželů Neklových Jarmily a Radka, bytem Plk.B.Kohouta 806, Vysoké Mýto na paní Alenu Límovou (nar.25.9.1976), bytem Ramešova 8, Brno za podmínky, že se paní Límová přihlásí k trvalému pobytu do domu č.p. 806, ul. Plk. B. Kohouta, Vysoké Mýto.
 
                                                                           Z: p. Ing. Holubová
                                                                           T: ihned
 
701/05
s přijetím finančního daru ve výši 15.000,-Kč slovy patnácttisíckorunčeských od firmy Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., sídlo Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Jeronýmova čp. 623, PSČ: 566 01, okres Ústí nad Orlicí,  IČ 25953818 na ekologické účely ve městě Vysokém Mýtě. 
 
                                                                           Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                           T: ihned
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
702/05
pořad schůze rady města konané dne 14.9.2005 dle předloženého návrhu.
 
703/05
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 306 o nájmu nebytových prostor ze dne 31.12.2004 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a Speciální školou Vysoké Mýto, IČ: 70851867, Rokycanova 761, Vysoké Mýto v předložené verzi.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
704/05
prodloužení splatnosti kupních cen dle smluv o převodu vlastnictví k bytu č.5/512 ze dne 15.9.2003, k bytům č. 7/508,7/509,8/509 ze dne 10.2.2004, k bytu č.10/517 ze dne 10.11.2003, k bytu č.10/518 ze dne 10.11.2003, a to do 18.11.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
705/05
prodloužení splatnosti úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru ze dne 19.11.2003 do 18.11.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
706/05
služební cestu starosty města p. Bohuslava Fencla do Rakouska na dny 26.9. a 27.9.2005.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
 
 
 
 
Rada města mění:
 
707/05
usnesení č. 684/05 ze dne 6.9.2005 tak, že se slova „ za cenu dohodou ve výši …….Kč + náklady města.“ nahrazují slovy „za cenu dohodou ve výši 771.254,-Kč + náklady města.“
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
708/05
nabídku firmy Karosa, a.s. Vysoké Mýto na odprodej obsazených bytů v ulicích Ležáků a Lidická a doporučuje ZM schválit další jednání. 
 
709/05
konání příštího zasedání RM dne 4.10.2005
 
710/05
informace starosty.
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
711/05
zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.2/2005 ve znění doplňku č.1 a doplňku č.2.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
712/05
ZM přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje  Dodatek č. l k Pravidlům sociálního fondu ze dne 28.2.2002 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města jmenuje:
 
713/05
komisi pro hodnocení nabídky na zhotovitele akce  „Vodovod Vysoké Mýto – Vinice 2.etapa“ ve složení:
Ing. Martin Krejza, Ing. Oldřich Pavelka, Mgr. Vlastimil Křesálek ze společnosti JUSTITIA, s.r.o., ul. 28.října 1142/168, Ostrava, Ing. Miloslav Dostál a Ing. Jiří Fišer z firmy BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto a tyto náhradníky:  Jiří Kovařík, Lubomír Dostál,  Ing. František Zima ze společnosti VaK, Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto, Ing. Pavel Král                    a Ing. Vladimír Teplý z firmy BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: ihned
 
Rada města nesouhlasí:
 
714/05
s poskytnutím částky 1 000,- Kč HIGHLAND GAMES CLUB CHOCEŇ.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města ukládá:
 
715/05
vedoucímu OÚP vyvolat reklamační řízení na akci rekonstrukce stadionu - hlavní tribuna.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta