Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2022-10 ze dne 11. 5. 2022

17.05.22

Souhrn usnesení č. 10/2022 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 11. 5. 2022

                                                                      

 

 

252/22

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 11.5. 2022.

 

                                                                                                                                                                           

253/22

Rada města schvaluje

záměr a způsob navýšení nájemného v bytech v majetku Města Vysokého Mýta, dle přiloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: 01.06.2022

                                                                                                                                                            

 

254/22

Rada města schvaluje
přijetí dotace z dotačního programu IROP specifického cíle 6.1 „REACT-EU“ v rámci výzvy č. 101 na realizaci projektu „Zvýšení kvality pečovatelské služby ve Vysokém Mýtě.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

255/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje „Adaptační strategii města Vysoké Mýto“, která byla financovaná z dotačního programu ze Státního fondu životního prostředí ČR jako zprostředkovatele Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ financovaného z Norských fondů 2014 – 2021 - výzva č. SGS-3 „Oslo“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.06.2022

                                                                                                                                                                            

 

256/22

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 56/ORM/2021 ze dne 11.10.2021 ve znění dodatku č. 1 a 2 s firmou AGILE spol. s r.o., IČ: 15030741, Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto pro akci „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.05.2022                                                                          

 

 

257/22

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 44/ORM/2021 ze dne 27.08.2021 ve znění dodatku č. 1 s firmou EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 pro akci „Ulice Vraclavská – stavební úpravy, Vysoké Mýto“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.05.2022

        

                                                                                                                       

258/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města vydává vyhlášku č. 1/2022 o nočním klidu, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 15.06.2022

               

                                                                                                           

259/22

Rada města schvaluje

záměr směnit pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 161-33/2022 označené jako parc. č. 263/13 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 195 m2 a parc. č. 50/1 ostatní plocha – neplodná půda o výměře 84 m2, obojí v k.ú. Domoradice, obojí ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý shora uvedeným geometrickým plánem označený jako parc. č. 62/2 zahrada o výměře 78 m2 v k.ú. Domoradice ve vlastnictví paní Edity Bergerové. Původní pozemky parc. č. 263/1 a parc. č. 50/1 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                                                            

260/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 161-33/2022 označených jako parc. č. 263/13 ostatní plocha - jiná plocha a parc. č. 50/1 ostatní plocha – neplodná půda, obojí v k.ú. Domoradice, obojí ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý shora uvedeným geometrickým plánem označený jako parc. č. 62/2 zahrada v k.ú. Domoradice ve vlastnictví paní Edity Bergerové, nar. XX, trvale bytem XX, s doplatkem kupní ceny ve výši 87.000 Kč, který je povinna paní Edita Bergerová doplatit městu Vysokému Mýtu. Směna pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 15.06.2022

 

                                                                                                                                                                            

261/22

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 93-7/2022 označený jako parc. č. 739/5 zahrada o výměře 14 m2 v k.ú. Svařeň. Původní pozemek parc. č. 739/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

262/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 93-7/2022 označeného jako parc. č. 739/5 zahrada v k.ú. Svařeň panu Miroslavu Bečičkovi, trvale bytem XX, za celkovou kupní cenu ve výši 8.900 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 15.06.2022

 

                                                                                                                                 

263/22

Rada města schvaluje

záměr darovat část pozemku parc. č. 1699/3, v geometrickém plánu č. 4449-182/2020 označenou jako díl „a“ o výměře 38 m2, v k.ú. Vysoké Mýto, Pardubickému kraji, IČ 70892822. Původní pozemek parc. č. 1699/3 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                    

264/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování části pozemku parc. č. 1699/3, v geometrickém plánu č. 4449-182/2020 označené jako díl „a“ o výměře 38 m2, v k.ú. Vysoké Mýto, Pardubickému kraji, IČ 70892822.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 15.06.2022

           

                                                                                                         

265/22

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 29 uzavřené dne 14.09.2021 mezi městem Vysokým Mýtem a Miroslavem Horáčkem, IČ 66842484, kterým se do předmětu pachtu doplní část pozemku parc. č. 10740/6 o výměře 1 928 m2 a změní se výměra pozemku parc. č. 2903/96 z původních 3 168 m2 na část o výměře 1 615 m2, vše v k. ů. Vysoké Mýto. Celkové roční pachtovné se zvýší o 169 Kč + aktuální sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

266/22

Rada města mění

usnesení č. 116/22 ze dne 02.03.2022 tak, že datum „17.06.2022“ se nahrazuje datem „16.06.2022“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

267/22

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě č. 23 uzavřené dne 24.02.2020 mezi městem Vysokým Mýtem a společností VS Lhůta společnost s ručením omezeným (s.r.o.), IČ 49812467, kterým se do předmětu pachtu doplní pozemky parc. č. 4643/57 a parc. č. 4643/83, oba v k. ú. Vysoké Mýto. Celkové roční pachtovné se zvýší o 5 261 Kč + aktuální sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

      

                                                                                                                     

268/22

Rada města souhlasí

s bezúplatným převodem níže uvedených movitých věcí z vlastnictví organizace Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 70998698 do vlastnictví organizace Správa školských zařízení - domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791.

Převáděné movité věci:         Konvektomat Redigo

                                          Škrabka

                                          Robot /krouhač/

                                          Chladnice Noro Line

  

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

           

                                                                                                         

269/22

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Regionálním muzeem Vysoké Mýto, IČ 372331 na východní straně nám. Přemysla Otakara II. za účelem umístění venkovní panelové výstavy s názvem „Historie basketbalu“ v termínu od 23.05.2022 do 13.06.2022. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

270/22
Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z  Programu péče o krajinu, Podprogram B.2 b) na akci „Ošetření památných stromů“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: 31.05.2022

 

                                                                                                                       

271/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 27257843 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned                                                                                                                      

 

 

272/22

Rada města schvaluje

uzavření „Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů“ s Českou republikou – Ministerstvem zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 00020478, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

 

273/22                                                                                                                                  

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení podnětu na změnu využití u části pozemku č. 3511, k. ú. Vysoké Mýto, dle zákresu pořizovatelem doporučující změny, z předepsaných funkčních využití „Plochy systému sídelní zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená – ZS“ na plochu s funkčním využitím „Plochy s hlavní funkcí bydlení – bydlení v rodinných domech venkovské – BV“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Termín: 15.06.2022

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování                  

 

 

274/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p. č. 373/2, k. ú. Lhůta u Vysokého Mýta, dle přiloženého zákresu, z předepsaného funkčního využití „Plochy systému sídelní zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená – ZS“ na plochu s funkčním využitím „Plochy s hlavní funkcí bydlení – bydlení v rodinných domech venkovské – BV“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Termín: 15.06.2022

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

 

275/22                                                                                                                                  

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemku č. 3427/3, k. ú. Vysoké Mýto, z předepsaného funkčního využití „Plochy s hlavní funkcí rekreace – rekreace individuální – RI“ na plochu s funkčním využitím „Plochy s hlavní funkcí bydlení – bydlení v rodinných domech městské a příměstské – BI“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Termín: 15.06.2022

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

                                                                                                                    

 

276/22

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 4 v ul. Sportovní ve Vysokém Mýtě s panem Balážem Miroslavem, nar. XX a Milovou Boženou, nar. XX, oba trvale bytem XX, na dobu určitou 1 roku, tedy od 01.04.2022 do 31.03.2023.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

      

                                                                                                                     

277/22

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 188 nám. Přem. Ot. II. ve Vysokém Mýtě s panem Jaroslavem Jiráňem, nar. XX z důvodu opakovaného porušování nájemní smlouvy.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

           

                                                                                                         

278/22

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Giňovými Filipem, nar. XX a Marcelou, nar. XX na dobu určitou do 30.09.2022. Podmínkou přidělení bytu je vrácení bytu č. 13 v č.p.156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: 30.06.2022

 

 

279/22                                                                                                                                  

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s Giňovou Marií, nar. XX na dobu určitou do 30.09.2022. Podmínkou přidělení bytu je vrácení bytu č. 16 v č.p.156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: 30.06.2022

           

                                                                                                         

280/22

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 779 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Foglovými Renatou, nar. XX a Janem, nar. XX z důvodu nesplnění podmínek pro uzavření nové nájemní smlouvy daných Směrnicí č. 4/2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

281/22

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Směrnici č. 4/2020 dle upraveného znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

282/22

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 715 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Škanderovými Daliborem, nar. XX a Renátou, nar. XX, oba trvale bytem XX, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, bude-li pan Škandera nadále zaměstnán u Městské policie Vysoké Mýto.

  

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

      

                                                                                                                     

283/22

Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022, evidenční číslo smlouvy OKŘ/22/21889, mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, 566 01, Vysoké Mýto v částce 6.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned