Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2022-09 ze dne 27. 4. 2022

02.05.22

Souhrn usnesení č. 9/2022 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 27. 4. 2022

                                                                      

 

 

224/22

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 27. 4. 2022.

 

                                                                                                                                 

225/22

Rada města schvaluje

návrh na koupi obrazu od Běly Kašparové: Portrét dámy za částku 10 000,- korun. Pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním kupní smlouvy a převzetím díla.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 30. 4. 2022

                                                                                                                                 

 

226/22

Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí dotace č. OSV/22/20919 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

 

227/22

Rada města schvaluje

ukončení nájemní smlouvy s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
k 31. 5. 2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

 

228/22

Rada města schvaluje

přijetí dotace z dotačního programu z OPŽP – Prioritní osa: 5 – Energetické úspory na realizaci projektu „Vysoké Mýto - Rekonstrukce kotelny budovy M-Klubu.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

229/22

Rada města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Dobroběh Vysoké Mýto, z.s. na projekt Vysokomýtský půlmaraton 2022“, ve výši 10.000 Kč, dle upraveného  návrhu.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo  usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned             

 

 

230/22

Rada města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Region Orlicko - Třebovsko  na projekt „20 LET CYKLO GLACENSIS“, ve výši 3.000 Kč.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                    

231/22

Rada města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro SK Vysoké Mýto, z.s. na projekt:

            „Pořadatelství mimo sportovních aktivit SK Vysoké Mýto:

            1. Finále Poháru mládeže FAČR 2022

            2. Oslavy 120. výročí založení fotbalového oddílu SK Vysoké Mýto“, ve výši 25.000 Kč.
II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

232/22

Rada města schvaluje

I.          poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje ve výši 10.000 Kč na zabezpečení a organizaci Mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu 2022.

II.          uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru, dle upraveného návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

233/22

Rada města jmenuje
členkou školské rady při Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, Mgr. Stanislavu Burešovou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned                                                                                                                       

 

 

234/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019055/VB/2, Vysoké Mýto, Šnakov, parcela 10732 - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 10726 v k.ú. Vysoké Mýto, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4549-807/2021. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 31.800 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.05.2022

                                                                                                                                 

 

235/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2001593/VB/01, Vysoké Mýto, Gen. Svatoně č.p. 784 - kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1524/1, 1522/1 a 1522/22 v k.ú. Vysoké Mýto, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4593-792/2021. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.800 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.05.2022

 

                                                                                                                                 

236/22

Rada města schvaluje

záměr směnit pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 150-106/2021 označený jako parc. č. 496 ostatní plocha – zeleň o výměře 128 m2 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 153-9/2022 označený jako parc. č. 421/35 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 72 m2, obojí v k.ú. Brteč, obojí ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 136-95/2018 označený jako parc. č. 23/4 zahrada o výměře 25 m2 v k.ú. Brteč ve vlastnictví manželů Josefa a Dany Tobešových. Původní pozemky st. 22 a parc. č. 421/4 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Brteč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

237/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 150-106/2021 označeného jako parc. č. 496 ostatní plocha – zeleň a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 153-9/2022 označeného jako parc. č. 421/35 ostatní plocha – jiná plocha, obojí v k.ú. Brteč, obojí ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 136-95/2018 označený jako parc. č. 23/4 zahrada v k.ú. Brteč ve vlastnictví manželů Josefa Tobeše, nar. XX a Dany Tobešové, nar. XX, oba trvale bytem XX, s doplatkem kupní ceny ve výši 43.750 Kč, který jsou povinni manž. Tobešovi doplatit městu Vysokému Mýtu. Směna pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 15.06.2022

                                                                                                                                 

 

238/22

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku parc. č. 4819/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „REKO MS Vysoké Mýto - Litomyšlská, číslo stavby: 28353“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost JAFIS s.r.o., se sídlem Moravská 786, 570 01 Litomyšl.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.5.2022

                                                                                                                                 

 

239/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 28353_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4819/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „REKO MS Vysoké Mýto - Litomyšlská, číslo stavby: 28353“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.05.2022

 

                                                                                                                     

240/22

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 15 k pojistné smlouvě č. 8071462616 se společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ: 45534306 dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

241/22

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství společností virunga s.r.o., IČ 06368816 dne 05.06.2022 na západní části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě za účelem umístění prodejních stolků s potravinářskými produkty dovezenými z Afriky. Poplatek bude stanoven dle Obecné závazné vyhlášky č. 4/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

  

242/22

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 51/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Domoradice za účelem parkování aut a zřízení okrasné skalky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového
Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

243/22

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru vypůjčit část pozemku parc. č. 289/1 o výměře 17 m2 v k. ú. Domoradice za účelem parkování aut a zřízení okrasné skalky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového
Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

244/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby za účelem udělení souhlasu města Vysokého Mýta jako vlastníka pozemku parc. č. 1699/3 v k.ú. Vysoké Mýto se stavbou „STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 271, NOVÝ VÝTAH U PO SCHODIŠTĚ, ul. Žižkova, p.č. 1700 a 1699/3, Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.05.2022

                                                                                                                                                                            

 

245/22

Rada města zrušuje
usnesení č. 209/22 ze dne 13.04.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového
Termín: ihned

                                                                                                                                            

 

246/22

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s právnickou osobou Hasiči Zámrsk, z.s. IČ: 70157197 na opravu a úpravu dvou vozidel Tatra T805, inv.č. 4904 a 4905 s tím, že práce budou vykonávány bezúplatně a město Vysoké Mýto bude hradit pouze pořizovaný materiál. Kontrola výdajů na potřebný materiál a kontrola postupu prací bude zajištěna prostřednictvím pověřené osoby.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín:  ihned                                                                                                                      

 

 

247/22

Rada města schvaluje,

aby JUDr. Libor Poláček hlasoval na jednání dozorčí rady společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o.  konaném 28.04.2022 pro usnesení doporučit vyplatit společníkům podíl na zisku dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 28.04.2022                                                                                                             

 

 

248/22

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.5-2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

249/22

Rada města schvaluje

I.          vyřazení neupotřebitelného majetku, automobilu AVIA DA-12, rok výroby 1992, inv. č. 4776, z majetku města;

II.         vyřazení neupotřebitelného majetku, výstražného zařízení na zásahové auto, inv. č. 9735, z majetku města;

III.        prodej neupotřebitelného majetku, automobilu AVIA DA-12, rok výroby 1992, prostřednictvím autobazaru Autocentrum Hájek, spol. s r. o., za minimální cenu 18.000 Kč vč. DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty, vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

250/22

Rada města souhlasí

s vyřazením a následnou fyzickou likvidací odsávačky zplodin, inv. č. 576.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty, vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

251/22

Rada města schvaluje

zahraniční studijní cestu Ing. Františka Jiraského do Německa a Polska v termínu od 18. – 25. června 2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned