Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2022-08 ze dne 13. 4. 2022

18.04.22

Souhrn usnesení č. 8/2022 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 13. 4. 2022

                                                                      

 

 

 

204/22

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 13. 4. 2022.

 

                                                                                                                                

205/22

Rada města souhlasí

  1. s vyřazením a následnou fyzickou likvidací Elektrického horkovzdušného konvektomatu, inv. Č. D1091 ve středisku Ledax Vysoké Mýto, o. p. s., Žižkova 913, Vysoké Mýto, IČ: 28117557

 

Zodpovídá: vedoucí OSZ a OPM

Termín:  ihned

 

                                                                                                                                 

206/22

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 53/ORM/2021 ze dne 21.09.2021 ve znění dodatku č. 1 a 2 s firmou Pario s.r.o., IČ: 25288555, se sídlem Denisovo náměstí 791/1a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové pro akci „Vysoké Mýto, Pražská brána – opravy velké věže“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 10.05.2022

 

 

207/22                                                                                                                                  

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12.02.2021 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 s firmou AGILE spol. s r.o., IČ: 15030741, Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto pro akci „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 1. etapa“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2022

 

                                                                                                                                 

208/22

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 56/ORM/2021 ze dne 11.10.2021 ve znění dodatku  č. 1 s firmou AGILE spol. s r.o., IČ: 15030741, Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto pro akci „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2022

 

                                                                                                                                                                            

209/22

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi Mgr. Hanou Šumskou, trvale bytem XX jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 5019/2, 5019/3 a 2903/2 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění stavby SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA (parc. č. 2903/143 – k.ú. VYSOKÉ MÝTO). Stavebník na vlastní náklady vybuduje nový asfaltový povrch v ul. Kpt. Jaroše v celé šíři dotčení městské komunikace, tj. cca od šachty před čp. 197 po roh zahrady na parc. č. 2941/1 v k.ú Vysoké Mýto; v komunikaci vzniknou pouze dvě příčné spáry.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2022

                                                                                                                                                                                            

 

210/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě za účelem uložení přípojek inženýrských sítí v rámci „Výstavby nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě“ mezi městem Vysokým Mýtem a Pardubickým krajem, IČO 70892822; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4882 a 1985/7 v k.ú. Vysoké Mýto, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4471-28/2021. Služebnost inženýrské sítě spočívá v povinnosti povinného jako vlastníka služebných pozemků strpět: zřízení a vedení stavby ve služebných pozemcích v rozsahu podle geometrického plánu; provozování a udržování stavby, které zahrnuje provádění prohlídek, oprav, úprav a údržby; vstup a jízdu na služebné pozemky po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby nebo odstranění stavby. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 4.200 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2022

                                                                                                                                                                            

 

211/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. D35/SO340/04/WALT/WITT pro stavební objekt „SO 340 Přeložky vodovodních řadů“ v rámci stavby D35 Vysoké Mýto – Džbánov mezi městem Vysokým Mýtem jako povinným, společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099 jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 jako investorem; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4654/51 v k.ú. Vysoké Mýto, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4559-96/2021. Povinný, jako vlastník dotčeného pozemku, zřizuje ve prospěch Oprávněného služebnost inženýrské sítě spočívající v právu využití části služebného pozemku pro umístění a provozování kanalizačního řadu a dále pro přístup a příjezd k tomuto kanalizačnímu řadu za účelem jeho údržby a oprav. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2022

 

 

212/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. D35/VB/SO513.1/14/WITT pro stavební objekt „SO 513.1 Přeložka VTL plynovodu km 42.550“ v rámci stavby D35 Vysoké Mýto – Džbánov mezi městem Vysokým Mýtem jako povinným, společností GasNet , s.r.o., IČ 27295567 jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 jako investorem; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4952/1 v k.ú. Vysoké Mýto, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4565-102/2021. Povinný, jako vlastník dotčeného pozemku, zřizuje ke služebnému pozemku ve prospěch oprávněného věcné břemeno ve smyslu služebnosti spočívající v: a)          právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení; b) právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2022

 

                                                                                                                                                                            

213/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. D35/VB/SO513.2/16/WITT pro stavební objekt „SO 513.2 Přeložka VTL plynovodu km 42.550“ v rámci stavby D35 Vysoké Mýto – Džbánov mezi městem Vysokým Mýtem jako povinným, společností GasNet , s.r.o., IČ 27295567 jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 jako investorem; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4952/1 v k.ú. Vysoké Mýto, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4566-103/2021. Povinný, jako vlastník dotčeného pozemku, zřizuje ke služebnému pozemku ve prospěch oprávněného věcné břemeno ve smyslu služebnosti spočívající v: a)          právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení; b) právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2022

                                                                                                                                                                            

 

214/22

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 29 uzavřené dne 14.09.2021 mezi městem Vysokým Mýtem a Miroslavem Horáčkem, IČ 66842484, kterým se do předmětu pachtu doplní část pozemku parc. č. 10740/6 o výměře 1 928 m2 a změní se výměra pozemku parc. č. 2903/96 z původních 3 168 m2 na část o výměře 1 615 m2, vše v k. ů. Vysoké Mýto. Celkové roční pachtovné se zvýší o 169 Kč + aktuální sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                                                            

 

215/22

Rada města schvaluje

ukončení pachtovní smlouvy č. 22 ze dne 31.01.2020, uzavřené s Janem Johanidesem,
IČ 69170428, dohodou ke dni 30.04.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

216/22

Rada města schvaluje

užívání části ulice Bří Škorpilů u domu č. p. 19 za účelem umístění vysokozdvižné plošiny z důvodu svícení při natáčení studentského nekomerčního filmu dne 04.05.2022. Vzhledem k charakteru akce je žadatel osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                                       

 

 

217/22

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Petikovou Eriku, nar. XX a Giňu Aleše, nar. XX, trvale bytem XX na úhradu splatného závazku v celkové výši  14.004,-Kč v 10 měsíčních splátkách: 9 x 1.500,-Kč a 1 x 504,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2022. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned                                                                                               

 

 

218/22

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro manžele Mikovi Marii, nar. XX a Kevina, nar. XX, trvale bytem XX na úhradu splatného závazku v celkové výši  9.547,-Kč ve 12 měsíčních splátkách: 11 x 800,-Kč a 1 x 747,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2022. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                                                            

 

219/22

Rada města neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Giňovou Jeniffer, nar. XX a Baláže Pavla, nar. XX, trvale bytem XX na úhradu splatného závazku v celkové výši  5.930,-Kč. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                                                            

 

220/22

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Ferkovou Adrianu, nar. XX, trvale bytem XX na úhradu splatného závazku v celkové výši  34.009,-Kč ve 12 měsíčních splátkách: 11 x 2.900,-Kč a 1 x 2.109,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2022. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

221/22

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Ferkovou Kornelii, nar. XX, trvale bytem XX na úhradu splatného závazku v celkové výši  30.533,-Kč ve 12 měsíčních splátkách: 11 x 2.600,-Kč a 1 x 1.933,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2022. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

                                                                                                         

222/22

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 796 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Kusou Martinou, nar. XX, trvale bytem XX, Vysoké Mýto, na dobu určitou 1 roku, tedy od 01.03.2022 do 28.02.2023.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned                                                                                                                       

 

 

223/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů se společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČ:45317054 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned