Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2022-07 ze dne 30. 3. 2022

05.04.22

Souhrn usnesení č. 7/2022 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 30. 3. 2022

                                                                      

 

 

 

174/22

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 30. 3. 2022.

 

                                                                                                                                 

175/22

Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí dotace č. OSV/22/20629 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

176/22

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č.12 v DPS Komenského 124 paní Sedláčkové Jitce, nar. XX, bytem XX, na 0,5 roku do 30.9.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

177/22                                                                                                                      

Rada města povoluje

výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách základních škol zřizovaných městem Vysokým Mýtem, pro školní rok 2021/2022, do počtu 4 žáků, za splnění předpokladu, že toto zvýšení není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

178/22

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI, na úhradu stravného ve školní jídelně pro děti z Ukrajiny, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                   

 

179/22

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 28/ORM/2021 ze dne 19. 05. 2021 ve znění dodatku č. 1 s firmou ELESTAV s.r.o., IČ: 25993046, se sídlem Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto pro akci „ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 04. 2022

                                                                                                                                 

 

180/22

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 53/ORM/2021 ze dne 21.09.2021 ve znění dodatku č. 1 s firmou Pario s.r.o., IČ: 25288555, se sídlem Denisovo náměstí 791/1a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové pro akci „Vysoké Mýto, Pražská brána – opravy velké věže“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2022

                                                                                                                                 

 

181/22

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 10/ORM/2022 ze dne 28. 02. 2022 s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25953818, se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto pro akci „Havlíčkovy sady – revitalizace parku“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 04. 2022

 

                                                                                                                                

182/22

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce akce, „Vysoké Mýto, Pražská brána – rekonstrukce elektroinstalace“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy ELESTAV s.r.o., IČ: 25993046, Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí za nabídkovou cenu 1.244.049,93 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned                                                                                                                       

  

 

183/22

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou ELESTAV s.r.o., IČ: 25993046, Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí jako dodavatelem akce „Vysoké Mýto, Pražská brána – rekonstrukce elektroinstalace“ za nabídkovou cenu 1.244.049,93 Kč bez DPH v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 20.04.2022

 

 

184/22

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 110 ze dne 03.03.1992 mezi městem Vysokým Mýtem a Jaroslavem Bouškou, IČ 11120363, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu do 31.08.2022

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

185/22

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Sborem církve adventistů, IČ 26522641 na severní a východní části nám. Přemysla Otakara II. dne 06.05.2022 za účelem konání akce „stany zdraví“. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

186/22

Rada města schvaluje

užívání části městských lesních pozemků v okolí obce Horní Jelení spolkem MTBO Racing team Hradec Králové, z.s., IČ 04816552 za účelem pořádání orientačních závodů na horských kolech „11. a 12. kolo Poháru a Mistrovství České republiky v MTBO“, které se budou konat ve dnech od 03.09.2022 do 04.09.2022 za podmínek navržených v žádosti. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

187/22

Rada města schvaluje

umístění restaurační předzahrádky před provozovnou Ghíčkárna, Jiřího z Poděbrad č. p. 113 na části pozemku parc. č. 1263/1 v k. ú. Vysoké Mýto v rozsahu a provedení dle žádosti odsouhlasené architektem města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

188/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2020010/VB/2, Vysoké Mýto, Slunečná, 76 – knn, DTS mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 2004/6, 2275/2, 4809/3, 4900/6, 4901/1 a 2004/34 v k.ú. Vysoké Mýto, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4525-626/2021. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 32.400 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2022

                                                                                                                                 

 

189/22

Rada města schvaluje

úhradu vlastníkovi pozemku parc. č. 1276 v k.ú. Vysoké Mýto za užívání části tohoto pozemku o výměře cca 140 m2 ve výši 8.750,- Kč/rok, a to za období od nabytí tohoto pozemku současným vlastníkem do 31.03.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                         

190/22

Rada města schvaluje

právní zastoupení města Vysokého Mýta advokátkou JUDr. Ivou Drahošovou, IČ 66241171, ve věci požadavků vznesených vlastníkem pozemku parc. č. 1276 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

191/22

Rada města souhlasí,

jako vlastník pozemků parc. č. 4791 a 4792 v k.ú. Vysoké Mýto, jako vlastník stavby chodníku umístěné na pozemku parc. č. 427 v k.ú. Vysoké Mýto a jako vlastník místní komunikace nacházející se na předmětných pozemcích, s umístěním sjezdu a napojením na místní komunikaci v ul. Vladislavova v rámci stavby „OPRAVA OPLOCENÍ RD VYSOKÉ MÝTO“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2022

                                                                                                                                 

 

192/22

Rada města schvaluje

užívání části Jungmannových sadů Hanou Kalousovou, nar. XX, bytem XX dne 16.04.2022 za účelem konání charitativního velikonočního jarmarku „SWEET FESTIVAL PRO NADĚJI“. Vzhledem k charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

193/22

Rada města zrušuje

usnesení č. 168/22 ze dne 16.03.2022

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

194/22

Rada města schvaluje

vyčlenění nájemních bytů, uvedených v příloze usnesení pod pím. A), pro zajištění ubytování ukrajinským uprchlíkům. Přidělování bytů se nebude řídit Směrnicí č. 4/2020 ve znění pozdějších dodatků. Nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou, max ½ roku.

Údaje potřebné pro projednání nájmu v radě města předá odboru právnímu a majetkovému odbor kanceláře starosty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty, vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

195/22

Rada města svěřuje

na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, starostovi města, rozhodování o uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů ve vlastnictví města Vysoké Mýto, vyčleněných pro ukrajinské uprchlíky, a to v případě nutnosti přidělení bytu před termínem konání Rady města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: starosta

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

196/22

Rada města schvaluje

vyčlenění ubytovacích prostor, uvedených v příloze usnesení pod písm. B), pro zajištění ubytování ukrajinským uprchlíkům. Smlouvy o ubytování bude zajišťovat Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. podle rozhodnutí Koordinační skupiny pro uprchlíky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty, vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

197/22

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p.756 v ul. U Potoka ve Vysokém Mýtě s tímto nájemcem: Mykhailo Sikorskyi, nar. XX.

Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou ½ roku, tj. od 01.04.2022 do 30.09.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty, vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

198/22

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p.796 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s tímto nájemcem: Dmytro Romaniuk, nar. XX.

Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou ½ roku, tj. od 01.04.2022 do 30.09.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty, vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

                                                                                                          

199/22

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p.15 na nám. Přem. Ot. II. ve Vysokém Mýtě s tímto nájemcem: Andrii Savchyn, nar. XX.

Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou ½ roku, tj. od 01.04.2022 do 30.09.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty, vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

200/22

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p.15 na nám. Přem. Ot. II. ve Vysokém Mýtě s tímto nájemcem: Oleh Kylymniuk, nar. XX.

Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou ½ roku, tj. od 01.04.2022 do 30.09.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty, vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

201/22

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p.538 v ul. Jeronýmova ve Vysokém Mýtě s tímto nájemcem: Ivan Khalus, nar. XX.

Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou ½ roku, tj. od 01.04.2022 do 30.09.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty, vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                              

 

202/22
Rada města projednala
petici občanů Domoradic s tím, že v současné době neshledala důvody k ukončení nájemního vztahu s firmou MPK net s. r. o.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS
Termín: ihned                                                                                                                                               

 

 

203/22
Rada města souhlasí
s konáním veřejné sbírky na humanitární a charitativní pomoc ukrajinským uprchlíkům ve Vysokém Mýtě dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty, vedoucí odboru finančního

Termín: ihned