Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2022-06 ze dne 16. 3. 2022

22.03.22

 

 

Souhrn usnesení č. 6/2022 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 16. 3. 2022

                                                                      

 

 

149/22

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 16. 3. 2022.

                                                                                                                                                                            

      

150/22

Rada města zrušuje

usnesení č. 125/22 ze dne 02. 03. 2022 na přidělení individuální dotace pro spolek NADĚJE, IČO 00570931 ve výši 200 tis. Kč (dvě stě tisíc korun českých) a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

      

                                                                                                                     

151/22
Rada města schvaluje

I. udělení programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti životního prostředí pro rok 2022 dle upravené tabulky:

žadatel název programu výše dotace
variace vm z.s. Herbář ze dvorků 14 000 Kč
Junák – český skaut, středisko  Vysoké Mýto, z.s. Úklid řeky Loučné - skauti pro přírodu 15 000 Kč
celkem   29 000 Kč

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci programových dotací. Smlouvy budou uzavřeny dle dokumentu Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta (usnesení zastupitelstva města č. 135/20 ze dne 16.09.2020) a v souladu s Programem podpory v oblasti životního prostředí v roce 2022 (usnesení rady města č. 773/21 ze dne 24.11.2021).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

152/22

Rada města neschvaluje 

I. udělení programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti životního prostředí pro rok 2022:

 

žadatel název programu
Zahrada Harta s.r.o. Stanoviště pro živočichy - hnízdní budky, motýlí záhon
Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú.

Akvaponie - ekologické pěstování

Simona Štenclová

Zdravotní řez u stromu - javor mléč na ulici Jiráskova u domu č.p. 447, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

153/22

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti kultury v roce 2022 dle upravené tabulky:

 Č. Žadatel Projekt Výše dotace 2022
1 Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto, z.s. Příprava a nácvik pro veřejná vystoupení        20 000 Kč
2 Divadelní spolek Šembera Nácvik divadelních představení v roce 2022        25 000 Kč
3 z.s. Triangl Vysoké Mýto Fotografická soutěž – mapový okruh Vysočina - Triangl        17 500 Kč
4 Orel jednota Vysoké Mýto Svátek matek          5 000 Kč
5 Vojtěch Konečný, BA Doprovázení        15 000 Kč
6 Železniční modeláři Kujebina z.s. Stavby a provoz modelových kolejišť pro ukázky veřejnosti, vč. pořádání výstav        37 000 Kč
7  Pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto, z.s. Nájemní prostory, tradiční Rybova mše vánoční a autobusová přeprava na koncerty vč. ubytování        21 000 Kč
8 Gymnázium Vysoké Mýto GYMJAM        49 000 Kč
9 Promejto, z. s. Popularizační a komunitní činnost SPOLKU.proMejto        20 000 Kč
10 Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s. Ples Berenika        13 000 Kč
11 Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě Park žije - benefiční koncert a zahradní zábava v Masarykových sadech ve Vysokém Mýtě        20 000 Kč
12 Česká křesťanská akademie, z.s., místní skupina Vysoké Mýto Přednáškový cyklus doplněný koncerty, výstavami, benefičními akcemi a filmovým klubem        15 000 Kč
13 Pavla Dušková Historie a současnost pivovarnictví ve Vysokém Mýtě a okolí          5 000 Kč
14 Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto Noc kostelů 2022        15 000 Kč
15 Zahrada Harta s.r.o. Kultura na Hartech 10 000 Kč
17 Spolek přátel Carrosserie Sodomka 27. setkání Spolku přátel CARROSSERIE SODOMKA (3. - 5.6.2022)        25 000 Kč
18 VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto Honoráře účinkujících v rámci hudebního festivalu RANDÁLFEST 2022        49 000 Kč
19 Sdružení rodičů GVM, z. s. Otmarovo oko 5 000 Kč

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 24. 11. 2021, číslo usnesení 773/21.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

154/22

Rada města neschvaluje

 

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti kultury v roce 2022 dle následující tabulky:

Č.  Žadatel Projekt
16 AMÉLIA HUDBA, z.s. MAFEST
20 Ensemble Damian z.s. T. Hanzlík: Voda a vzduch - operní představení

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                         

155/22

Rada města schvaluje

Inventarizační zprávu týkající se souhrnného zhodnocení řádné inventarizace majetku města za rok 2021.

 

Zodpovídá: Ing. Martin Krejza

Termín: ihned                                                                                                                       

 

 

156/22

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 188 nám. Přem. Ot. II. ve Vysokém Mýtě s manželi Loskotovými Evou, nar. XX, trvale bytem nám. XX  a Jaromírem, nar. XX, trvale bytem XX, na dobu určitou 1/2 roku, tedy od 01.03.2022 do 31.08.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

157/22

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 715 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Mrázkem Ivanem, nar. XX, trvale bytem XX, na dobu určitou 1 rok, tedy od 01.04.2022 do 31.03.2023.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

158/22

Rada města neschvaluje

udělení výjimky ze Směrnice č. 4/2020 pro paní Cherednychenko Tetianu, nar. XX.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

159/22

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 705 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  manželům Mikovým Romanovi, nar. XX a Nikole, nar. XX trvale bytem XX. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2022, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.  Podmínkou přidělení bytu je vrácení současně užívaného bytu č. 14 v č.p.156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

 

160/22

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 14 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě Léviové Šarlotě, nar. XX a Giňovi Kristiánu trvale bytem XX. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2022, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

161/22

Rada města schvaluje

dodatek č. 1 ke Směrnici č. 9/2021 v předloženém znění. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

 

162/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2007704/VB/2; Domoradice, náhrada TS 1029 - vn, knn, DTS mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 279/1 v k.ú. Domoradice, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 158-13883/2019. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2022

           

                                                                                                         

163/22

Rada města souhlasí

s užíváním pozemků ve vlastnictví města v k. ú. Vysoké Mýto spolkem Dobroběh Vysoké Mýto, z.s., IČ 07759495 za účelem pořádání akce „Vysokomýtský půlmaraton“ dne 01.05.2022 v místě dle žádosti. Po dobu užívání veřejného prostranství odpovídá žadatel za dodržování všech obecně závazných právních předpisů.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                       

                                                                                              

164/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700102106_1/VB „REKO MS Vysoké Mýto - Jungmannovy sady“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 472/1 a 4841/10 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrických plánů č. 4580-1591/2021 (STL plynovod) a č. 4581-1591/2021 (NTL plynovod). Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 17.200 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2022

                                                                                                                                 

 

165/22

Rada města schvaluje

výpověď nájemní smlouvy č. 164 ze dne 19.12.2001, se společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., IČ 60108851.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                                                           

166/22

Rada města schvaluje

výpověď nájemní smlouvy č. 178 ze dne 05.01.1995, se společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., IČ 60108851.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                                                            

 

167/22

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 02, uzavřené dne 16.04.2015 mezi městem Vysokým Mýtem a Josefem Michalcem, IČ 03580032, kterým se do předmětu pachtu doplní část pozemku parc. č. 3359/3 o výměře 281 m2 a část pozemku parc. č. 3359/1 o výměře 2 860 m2, vše v k. ú. Vysoké Mýto. Celkové roční pachtovné se zvýší o 1 413 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

           

                                                                                                         

168/22

Rada města schvaluje

vyčlenění bytů, uvedených v příloze usnesení, pro zajištění ubytování ukrajinským uprchlíkům. Smlouvy o ubytování bude zajišťovat Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. podle pokynu Koordinační skupiny pro uprchlíky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

169/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2023347/SOBS VB/3, Vysoké Mýto, Kpt. Poplera, č.p.72 - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci panem Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se sídlem Pobřežní 95/74, Praha 8, PSČ 186 00; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4844/15 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.600 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2022

 

 

170/22

Rada města bere na vědomí

pokračování v pojištění vozidel ve vlastnictví města Vysokého Mýta u ČSOB Pojišťovna, a.s., IČ: 455343306.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

 

                                                                                                                      

171/22

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce s Technickými službami Vysoké Mýto, IČ 70888671 na níže uvedené věci movité za účelem jejich užívání na akcích ve Vysokém Mýtě. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

                                                                                                                          Pořiz.hodn.

Kelímek plastový s klipem 0,5l                    8000ks            (č. D0004023)            256.520Kč

Kelímek plastový bez víčka 0,2l                   2000ks            (č. D0004024)              61.710Kč

Box skladovací na kelímky s víkem                  45ks            (č. D0004025)              26.136Kč

Koš do myčky plastový zákl. C-1001              200ks            (č. SMRM4033)             96.800Kč

Vozík plastový s rukojetí                                 25ks            (č. SYRM1055)             57.172,50Kč

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                       

                                                                                                                  

172/22

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi Autoklubem Karosa, klubem v AČR, IČ 00485802, se sídlem Dráby 45, 566 01 Vysoké jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku parc. č. 4282/5 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění a provedení stavby „VYSOKÉ MÝTO - ZDROJ VODY PRO AUTODROM“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2022

 

                                                                                                                                         

173/22

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Ministerstva vnitra ČR z „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2022“ na realizaci projektu „Vysoké Mýto - Asistenti prevence kriminality - 2022.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31. 03. 2022