Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2022-05 ze dne 2. 3. 2022

08.03.22

Souhrn usnesení č. 5/2022 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 2. 3. 2022

                                                                      

 

 

91/22

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 2. 3. 2022.

 

                                                                                                                                                                            

92/22

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje

předložený program jednání.

 

Zodpovídá: jednatelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

                                                                                                                                                                            

93/22

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí

Zprávu jednatelky o finanční situaci společnosti.

 

Zodpovídá: jednatelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

94/22

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. souhlasí

s navrženým řešením finanční situace společnosti a schvaluje podání žádosti o poskytnutí zápůjčky finančních prostředků dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

95/22

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podniku Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí zápůjčky mezi městem Vysokým Mýtem jako zapůjčitelem
a společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o., jako vydlužitelem, a to ve výši do 4.000.000,0Kč, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,0% p.a., s možností mimořádných splátek jistiny půjčky. Účelem poskytnutí zápůjčky je zajištění financování společnosti spočívající
v překlenutí časového nesouladu mezi úhradami záloh za dodávky energií dodavatelům, vyúčtování těchto záloh a úhradou těchto nákladů odběrateli společnosti.

 

Zodpovídá: jednatelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: 31. 3. 2022

 

                                                                                                                                

96/22

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

I. poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí ve výši 300 000 Kč na projekt senior doprava ve Vysokém Mýtě v roce 2022.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 9. 2020, č. usnesení 135/20

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

97/22

Rada města doporučuje ZM přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny TS  č.1/2022.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš - ředitel TS

Termín: 16. 3. 2022

 

 

98/22

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí
Zápis z jednání finančního výboru č.1-2022 konaného dne 21.02.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2022

                                                                                                                                 

99/22

Rada města bere na vědomí

Informace týkající se zhodnocování volných finančních prostředků města prostřednictvím spořících a termínovaných účtů vedených u KB, a.s. a ČSOB,a.s.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 02.03.2022

 

                                                                                                                                

100/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí zápůjčky společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o., IČ: 25968726, ve výši do 4.000.000,0Kč, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,0% p.a., s možností mimořádných splátek jistiny půjčky. Účelem poskytnutí zápůjčky je zajištění financování společnosti spočívající v překlenutí časového nesouladu mezi úhradami záloh za dodávky energií dodavatelům, vyúčtování těchto záloh a úhradou těchto nákladů odběrateli společnosti.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2022

 

                                                                                             

101/22
Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje 
Radou města upravený návrh Rozpočtového opatření č.4-2022                                                                          

 

                                                           

102/22

Rada města schvaluje

poskytnutí daru Velvyslanectví Ukrajiny v České republice ve výši 20.000 Kč na podporu Ukrajiny proti ruské agresi. Dar bude poukázán na účet č. 304452700/0300.

 

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

103/22

Rada města schvaluje

poskytnutí daru Českému červenému kříži, IČ: 00426547 ve výši 20.000 Kč na podporu Ukrajiny proti ruské agresi. Dar bude poukázán na účet č. 333999/2700.

 

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

104/22

Rada města schvaluje

poskytnutí daru Charitě Česká republika, IČ: 70100969 ve výši 20.000 Kč na podporu Ukrajiny proti ruské agresi. Dar bude poukázán na účet č. 55660022/0800.

 

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

105/22

Rada města schvaluje

poskytnutí daru nevládní neziskové organizaci Člověk v tísni o. p. s., IČ: 25755277 ve výši 20.000 Kč na podporu Ukrajiny proti ruské agresi. Dar bude poukázán na účet č. 0093209320/0300.

 

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

106/22

Rada města schvaluje

poskytnutí daru neziskové organizaci Post Bellum z. ú., IČ: 26548526 ve výši 20.000 Kč na podporu Ukrajiny proti ruské agresi. Dar bude poukázán na účet č. 123-6318620207/0100.

 

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

 

 

107/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2022898/VB/001, Vysoké Mýto, Klicperova, 12 – knn, nn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci společností SB projekt s.r.o., IČ 27767442, se sídlem Kasárenská 4063/4, PSČ 695 01, Hodonín; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4850/1 a 4831 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 6.000 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2022

 

                                                                                                        

108/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2023172/VB/001, Vysoké Mýto, Hradecká, parc. 10272 – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci společností SB projekt s.r.o., IČ 27767442, se sídlem Kasárenská 4063/4, PSČ 695 01, Hodonín; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 10276/1 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2022

 

                                                                                                                                 

109/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc. č. 1414/1 zahrada a parc. č. 1414/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba garáže, vše v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.03.2022

 

                                                                                                                                

110/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje úhradu kupní ceny za pozemky parc. č. 4643/83 a 4643/57 v k.ú. Vysoké Mýto formou advokátní úschovy.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.03.2022

                                                                                                                                 

 

111/22

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce s Technickými službami Vysoké Mýto, IČ 70888671 na myčku kelímků CCO 160 L v pořizovací hodnotě 342 007 Kč, inv. číslo 12433 za účelem jejího provozování. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

112/22

Rada města schvaluje

užívání části městských lesních pozemků východně a severovýchodně od obcí Vysoká u Holic, Jaroslav, Týnišťko a Rzy společností OK Lokomotiva Pardubice, IČ 26606747 za účelem pořádání závodů v orientačním běhu „Cena Východních Čech 2022“, které se budou konat ve dnech 26.08.2022 - 28.08.2022 za podmínek navržených v žádosti a v souhlasu Městských lesů. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

113/22

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 110 ze dne 03.03.1992 mezi městem Vysokým Mýtem a Jaroslavem Bouškou, IČ 11120363, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu do 31.08.2022

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

114/22

Rada města odkládá

vypůjčení dvou vozidel Tatra T805, inv. č. 4904 a 4905 právnické osobě Hasiči Zámrsk, IČ: 70157197 za účelem oprav a úprav těchto vozidel.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned                                                           

 

                                                                                                                                  

115/22

RM bere na vědomí
dopis pana Nováka ve věci užívání části pozemku parc.č. 1276 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

116/22

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Vyšší odbornou školou stavební a Střední školou stavební Vysoké Mýto, IČ 49314785 na náměstí Přemysla Otakara II. ve dnech 17.06.2022 a 18.06.2022 za účelem konání oslav 125. výročí založení školy. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

117/22

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 772 v ul. nám. Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Kozákem Jiřím, nar. XX, trvale bytem XX na dobu určitou 1 rok (od 01.02.2022 do 31.01.2023).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                 

118/22

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce akce, „MŠ Slunečná, Vysoké Mýto – hospodářský pavilonˮ. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a.s., IČO 465 04 621, se sídlem Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim za nabídkovou cenu 8.701.999,62 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

           

                                                                                                         

119/22

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a.s., IČO 465 04 621, se sídlem Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim jako dodavatelem akce: „MŠ Slunečná, Vysoké Mýto – hospodářský pavilon ˮ za nabídkovou cenu 8.701.999,62 Kč bez DPH
v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 04. 2022

           

                                                                                                         

120/22

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce akce, „Vysoké Mýto, ul. 9. května – stavební úpravy“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25953818, Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 3.993.442,10 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

                                                                                                         

121/22

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25953818, Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem akce „Vysoké Mýto, ul. 9. května – stavební úpravy“ za nabídkovou cenu 3.993.442,10 Kč bez DPH v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 04. 2022

                                                                                                                                 

122/22

Rada města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2022 dle níže uvedené tabulky,

Číslo žádosti Žadatel Název projektu Rozhodnutí RM
1 26647214 Amalthea z.s. Podpora pro rodinu a dítě - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 15 000,00
2 00854271 Domov pod hradem Žampach Příspěvek na náklady Domova pod hradem Žampach spojené s poskytováním celoroční sociální péče o občany obce Vysoké Mýto - p.Drahoše P., p.Dudu D., p. Rybičku T. 5 000,00
3 47489839 Farní charita Litomyšl Provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra 5 000,00
5 61239488 KONTAKT Ústí nad Orlicí Provoz krajské Linkdy důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2022 4 000,00
6 27516733 Rytmus Východní Čechy, o.p.s. Sociální rehabilitace 10 000,00
7 26558513 Světélko, z.s. Světélko z.s. 2022 5 000,00
9 69172234 Unie ROSKA - reg.org. ROSKA Ústí nad Orlicí, z.p.s. Rozhýbeme se po koroně 5 000,00
10 48623814 Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa Domovy pro osoby se zdravotním postižením - roztroušenou sklerózou 5 000,00
12 64242218 Péče o duševní zdraví, z.s. Sociální rehabilitace závažně duševně nemocných 15 000,00
14 04037839 Potravinová banka Pardubice z.s. Potravinová banka Pardubice z.s. 30 000,00
15 00854255 Domov pro seniory Sloupnice Náklady spojené s poskytováním celoroční pobytové služby pro občana města Vysoké Mýto pana Evžena Černého 5 000,00
17 70157286 Domov na rozcestí Svitavy Finanční příspěvek - sociální služby 5 000,00
18 49314645 Gymnázium Vysoké Mýto Bezpečná škola, Bezpečný domov 2022 3 000,00
19 68208553 Domov pro rodinu, z.s. Most naděje - azylový dům pro rodiče s dětmi 10 000,00
21 61383198 Linka bezpečí, z.s. Linka bezpečí pro děti a mládež z města Vysoké Mýto 5 000,00
22 426261 Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí Podpora činnosti Místní skupiny ČĆK Vysoké Mýto 5 000,00
23 27553248 Naděje - domácí zdravotní péče s.r.o. Činnost a provoz domácí zdravotní péče - Naděje s.r.o. 20 000,00
24 25266195 Střední škola podnikání Vysoké Mýto Snížení rizikové chování žáků 3 000,00
25 44468920 Oblastní charita Ústí nad Orlicí Domácí hospic Alfa-Omega, Občanská poradna - služby oblastní charity Ústí nad Orlicí 20 000,00
28 497738843 Audiohelp, z.s. Služby pro osoby se sluchovým postižením ve Vysokém Mýtě a okolí 5 000,00

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  31. 03. 2022

 

                                                                                                                                 

123/22

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2022 dle níže uvedené tabulky,

Číslo žádosti Žadatel Název projektu Doporučení RM pro ZM
4 25997343 TyfloCentrum Pardubice Zajištění sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji 10 000,00
8 60102411 Oblastní charita Nové Hrady u Skutče Poskytování sociálních služeb v oblasti Vysokomýtska 70 000,00
13 27026728 Rodinné Integrační Centrum, z.s. Zajištění sociálních služeb pro rodiny s dětmi a osoby s poruchami autistického spektra na Vysokomýtsku 10 000,00
26 29203503 Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. Hlas Dítěte 5 000,00
27 68246277 Šance pro Tebe, z.s. Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska 15 000,00

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  31. 03. 2022

 

 

124/22

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro o. p. s. Berenika Vysoké Mýto, IČ 26668149 na úhradu nájemného a dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. pro rok 2022, ve výši 300 tis Kč (třista tisíc korun českých),

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2020, číslo usnesení 135/20

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  30.04.2022

 

                                                                                                                                

125/22

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro spolek Naděje, IČ 00570931 na financování provozních nákladů Domu pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto, pro rok 2022, ve výši 200 tis Kč (dvě stě tisíc korun českých),

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  30.04.2022

 

                                                                                                        

126/22

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice,  IČO 27534804 na podporu činnosti a provozu sociálních služeb NZDM EMKO a Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě v roce 2022, ve výši 270 tis Kč (dvěstěsedmdesáttisíc korun českých),

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 30. 04. 2022.

      

                                                                                              

127/22

Rada města schvaluje

úpravu rozpočtu organizace Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, na rok 2022, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                

128/22

Rada města schvaluje

úpravu rozpočtu organizace Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, na rok 2022, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                         

129/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

I. změnu výše individuální dotace č. 07/ZM/2021 pro společnost VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., poskytnuté na projekt – Provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o.p.s. v roce 2022, z částky 12.821.000 Kč na částku 12.901.000 Kč.

II. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 07/ZM/2021, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 16. 03. 2022

 

                                                                                  

130/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40.000 Kč, který bude použit na spolufinancování provozu cyklobusů projíždějících Českomoravským pomezím v letním období roku 2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 16. 03. 2022

 

                                                                                                        

131/22

Rada města odkládá

poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti kultury v roce 2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Termín: ihned

 

 

132/22

Rada města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti školství v roce 2022 dle následující tabulky:

ČÍSLO ŽADATEL PROJEKT VÝŠE DOTACE 2022
1. Gymnázium Vysoké Mýto Robotika 30 000 Kč
2. Sdružení rodičů při Gymnáziu Vysoké Mýto, z.s. Kujebácké sportovní akce 9 000 Kč
3. Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú. Vybavení venkovní učebny 12 000 Kč
4. Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o. Veletrh fiktivních firem 15 000 Kč
5. SKP-CENTRUM, o.p.s. Sportem proti pasivitě XI. 11 000 Kč
6. VOŠS a SŠS Vysoké Mýto Popularizace a propagace technického vzdělávání 40 800 Kč

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 24. 11. 2021, číslo usnesení 773/21.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

  

 

133/22

Rada města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti spolupráce s partnerskými městy v roce 2022 dle následující tabulky:

ČÍSLO  ŽADATEL PROJEKT VÝŠE DOTACE 2022
1 Gymnázium Vysoké Mýto Grafica 10 000 Kč

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 24. 11. 2021, číslo usnesení 773/21.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

134/22

Rada města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu v roce 2022 dle upraveného návrhu:

 číslo Žadatel Projekt Výše dotace 2022
1 Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s. Berenika - sportovní aktivity handicapovaných klientů 10 000
2 Český kynologický svaz ZKO Vysoké Mýto - 206 Údržba kynologického cvičiště ZKO Vysoké Mýto. Rozšíření vybavení cvičiště potřebného pro údržbu a provoz, nákup pomůcek pro sportovní výcvik a výcvik agility 10 000
3 Dobroběh Vysoké Mýto, z.s. Aktivity DOBROBĚH 2022 10 000
4 Dostál Pavel, VM MS světa (sportovní střelba) 5 000
5 Doubek Martin, Vysoké Mýto Český pohár Mini - Z (rádiem řízené modely) 2 000
8 Junák -  český skaut, středisko Vysoké Mýto, z.s. Nákup nového a údržba/opravy sportovního vybavení skautského střediska Vysoké Mýto + Obnova stanových celt a teepee +  zlepšení skladování sportovních potřeb 8 000
9 Klub českých turistů Vysoké Mýto Turistika v roce 2022 20 000
10 Klub kuželkářů Vysoké Mýto z.s. Pokrytí nákladů na energie a činnost mládeže Klubu kuželkářů Vysoké Mýto 27 000
11 Michal Miler, Klášterec nad Orlicí Klub deskových her Fénix, Vysoké Mýto - podpora činnosti klubu deskových her a provozu herny klubu 7 000
12 Orel, jednota Vysoké Mýto Sportovní činnost  v roce 2022 40 000
13 RC Team Vysoké Mýto Akce s RC modely 6 000
14 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I Májové štafety 2022 12 000
16 Šachový klub Vysoké Mýto, z.s. Šachový klub Vysoké Mýto - činnost, soutěže dospělých, turnaje dospělých 15 000
17 U21 VM Futsal Team, z.s. U21VM FUTSAL TEAM - rozvoj a podpora sportovní činnosti mládeže 17 000
18 Voříšek Jiří, VM Nohejbalový turnaj 2 000

 

II.         uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, č. usnesení 135/20 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 24. 11. 2021, číslo usnesení 773/21.

           

                                                                                                                     

135/22
Rada města neschvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu v roce 2022 dle následující tabulky:

ČÍSLO ŽADATEL   PROJEKT
6 Dudychová Lenka, Vysoké Mýto   MČR, ME, MS dorostu - Jakub Dudycha
7 HC Vysoké Mýto   Na činnost oddílu + uspořádání Memoriálu Standy Brunclíka
15 SK Donocykl z.s.   Kujebike 2022

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Termín: ihned                                                                                                           

 

 

136/22

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu v roce 2022 dle následující tabulky:

 číslo Žadatel Projekt Výše dotace 2022
19 AC Vysoké Mýto z.s. Staň se atletem, běhej, házej, skákej, trénuj, závoď 145 000
20 BK Vysoké Mýto 1897, z.s. Celoroční sportovní činnost BK Vysoké Mýto 1897 a organizace oslav 125 let basketbalu v Čechách 125 000
21 Cyklo Bendl, z.s. Sportovní příprava a zajištění závodního programu CYKLO BENDL, z.s. - sportovního cyklistického oddílu pro děti a mládeže z Vysokého Mýta a okolí pro rok 2022 80 000
22 Falcon Kickbox Vysoké Mýto, z.s. Pronájem sportovních prostor, obnova vybavení, výjezdy na turnaje, Národní pohár a Liga K-1 (turnaj ve VM) 105 000
23 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, z.s. Volnočasové sportovní aktivity mládeže a A týmu - příspěvek na nájemné, dopravu, sportovní materiál, poplatky rozhodčích, apod. 120 000
24 Florbalový spolek FTC Vysoké Mýto Sportovní a metodický vývoj hráčů a trenérů florbalu ve Vysokém Mýtě 155 000
25 Plavecký klub Vysoké Mýto, z.s. Podpora a pravidelné a dlouhodobé sportovní činnosti Plaveckého klubu Vysoké Mýto, z.s. 169 000
26 SK Vysoké Mýto z.s. Sportovní aktivity SK Vysoké Mýto 435 000
27 Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto, z.s. Podpora činnosti sportovního klubu kanoistiky 110 000
28 Tenisový klub LTC Vysoké Mýto, z.s. Podpora sportovní činnosti spolku-dětí a mládeže-tréninkové středisko, soutěže družstev a turnaje jednotlivců, provoz a údržba tenisového areálu a haly 155 000
29 Tělocvičná jednota Sokol Vysoké Mýto Revitalizace tělocvičné a sportovní činnosti dětí a mládeže 145 000
30 Volejbalový klub Vysoké Mýto, z.s. Podpora sportovního oddílu 65 000

II. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, č. usnesení 135/20 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 24. 11. 2021, číslo usnesení 773/21.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Termín: 16.03.2022                                                                                                             

 

 

137/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení podnětu na změnu využití u části pozemku č. 3819, k. ú. Vysoké Mýto, z předepsaného funkčního využití „Plochy zemědělské – plochy zemědělsky obhospodařované půdy – NZ“ na plochu s funkčním využitím „Plochy smíšené výrobní – VS“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto. Při změně Územního plánu Vysokého Mýta bude tento záměr prověřen.

 

Termín: 16.03.2022

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

                                                                                                                                

138/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení podnětu na změnu využití u pozemků č. 215/3 a části pozemku č. 302/19 k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta z předepsaného funkčního využití „Plochy systému sídelní zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená – ZS“ na plochu zastavitelnou s funkčním využitím Plochy s hlavní funkcí bydlení – bydlení v rodinných domech venkovské – BV do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto. Při změně Územního plánu Vysokého Mýta bude tento záměr prověřen.

 

Termín: 16.03.2022

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

           

                                                                                              

139/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje

zařazení podnětu na změnu využití u pozemku č. 3337 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy smíšené krajinné zeleně – NZs“ na plochu zastavitelnou s funkčním využitím „Plochy v rodinných domech – městské a příměstské – BI“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Termín: 02.03.2022

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

           

                                                                                                         

140/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení podnětu na změnu využití u pozemků č. 467 a části pozemku č. 466, k. ú. Lhůta u Vysokého Mýta, dle přiloženého zákresu, z předepsaných funkčních využití „Plochy systému sídelní zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená – ZS“ na plochu s funkčním využitím „Plochy s hlavní funkcí bydlení – bydlení v rodinných domech venkovské – BV“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto. Při změně Územního plánu Vysokého Mýta bude tento záměr prověřen.

 

Termín: 02.03.2022

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

                                                                                                                                 

 

141/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení podnětu na změnu využití u pozemků č. 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 470/5, 470/6, 470/7, 470/8, 470/9, 470/10, 470/11, 470/12, 5155/2, 469/2, 469/3 a 469/6 k. ú. Vysoké Mýto, dle přiloženého zákresu, z předepsaných funkčních využití „Plochy smíšené výrobní – VS“ a „Plochy s hlavní funkcí bydlení – bydlení v rodinných domech městské a příměstské – BI“ na plochu s funkčním využitím „Plochy smíšené obytné – městské – SM“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto. Při změně Územního plánu Vysokého Mýta bude tento záměr prověřen.

 

Termín: 16.03.2022

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

 

142/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje

zařazení podnětu na změnu využití u pozemku č. 3367/3 a části pozemku č. 3367/1 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy zemědělské – plochy smíšené krajinné zeleně – NZs“ na plochu s funkčním využitím „Plochy s hlavní funkcí rekreace – rekreace individuální – RI“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Termín: 16.03.2022

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

 

143/22
Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města přijímá

účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 860 000, - Kč.

 

Termín: 16.03.2022

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

                                                                                                                                 

144/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

využití účelové dotace z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2022, která je poskytnuta v celkové výši 860 000 Kč takto:

-        finanční prostředky ve výši 500 000,- Kč na akci „Sanace dřevomorky v krovu věže a s tím spojená obnova konstrukce krovu městské opevnění – Pražská brána“ na pozemcích parc. č. 276, 275, 4790 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. V Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022 je objekt pod pořadovým č. 1. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 25944/6-4106.

-        finanční prostředky ve výši 234 000 Kč na akci „Výměna výplní fasádních otvorů – II. etapa“ měšťanského domu č. p. 211 na pozemku parc. č. 1290 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022 pod pořadovým č. 12. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 21202/6-4394.

-        finanční prostředky ve výši 126 000, - Kč na akci „Restaurování dvou jehlanových relikviářů přední části oltáře“ v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 pod pořadovým č. 9. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

 

Termín: 16.03.2022

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

 

145/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

dotaci města ve výši 130.000 Kč (10 % z celkově uznatelných nákladů, tj. z částky 1 300 000 Kč) na výměnu výplní fasádních otvorů – II. etapa, měšťanského domu č. p. 211 na pozemku parc. č. 1290 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Termín: 16.03.2022

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování                  

 

                                                                                            

146/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

dotaci města ve výši 14 000 Kč (10 % z celkově uznatelných nákladů, tj. z částky 140 000 Kč) na restaurování dvou jehlanových relikviářů přední části oltáře v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Termín: 16.03.2022

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

                                                                                                      

147/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

využít možnost zažádat z rezervy Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2022 a to:

finanční prostředky ve výši 500 000 Kč na akci „Sanace dřevomorky v krovu věže a s tím spojená obnova konstrukce krovu městské opevnění – Pražská brána“ na pozemcích parc. č. 276, 275, 4790 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Termín: 16.03.2022

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

                                                                                                                     

148/22

Rada města odkládá

poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti životního prostředí v roce 2022.

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

 

Termín:ihned      

Zodpovídá: vedoucí OŽP