Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2022-04 ze dne 16. 2. 2022

22.02.22

Souhrn usnesení č. 4/2022 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 16. 2. 2022

                                                                      

 

 

68/22

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 16. 2. 2022.

           

                                                                                  

69/22

Rada města schvaluje

návrh na koupi obrazu s názvem Vysoké Mýto od Vanic od malíře Aloise Srnského za částku 15 000,- Kč. Pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním kupní smlouvy a převzetím díla.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 28. 2. 2022

      

                                                                                                         

70/22

Rada města schvaluje

návrh na přijetí daru obrazu s názvem Pekárka v podletí a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním darovací smlouvy a převzetím díla.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 28. 2. 2022

                                                                                                                                 

 

71/22

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.3-2022.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

72/22

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy-objednávkového formuláře týkajícího se akceptace platebních karet a platebního terminálu k příjmovému bankovnímu účtu města vedenému u KB, a.s. – se společností KB SmartPay, Worldline Czech Republic, s. r. o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Czech Republic, IČ: 03633144, DIČ: CZ699001182 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 28.02.2022

 

 

73/22

Rada města schvaluje

uzavření dohody o změně provize za platby platební kartou a podpis formuláře změny provize – maticový model/MIF++ mezi městem Vysokým Mýtem a společností KB SmartPay, Worldline Czech Republic, s. r. o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Czech Republic, IČ: 03633144, DIČ: CZ699001182 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 28.02.2022

 

                                                                                                                                 

74/22

Rada města schvaluje

úpravu rozpočtu a změnu odpisového plánu na rok 2022 Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned                                                                                                                       

 

 

75/22

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 48.744 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2022.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2022

      

                                                                                              

76/22

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce akce, „Náves Lipová“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy PP-GROUP.cz s.r.o., IČ: 28829913, Pasecká 378, 539 44 Proseč za nabídkovou cenu 2.181.051,92 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

77/22                                                                                                                                    

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou PP-GROUP.cz s.r.o., IČ: 28829913, Pasecká 378, 539 44 Proseč jako dodavatelem akce „Náves Lipová“ za nabídkovou cenu 2.181.051,92 Kč bez DPH v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 03. 2022

 

                                                                                                                                 

78/22

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce akce, „Šemberovo divadlo – stavební úpravy, II. etapa ˮ. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o., IČ: 27528545, se sídlem Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 24.871.866,98 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

79/22

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o., IČ: 27528545, se sídlem Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem akce: „Šemberovo divadlo – stavební úpravy, II. etapaˮ za nabídkovou cenu 24.871.866,98 Kč bez DPH v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 03. 2022

 

 

80/22

Rada města souhlasí

s užitím znaku města Vysokého Mýta ve výroční zprávě ústavu Laxus z. ú., IČO 62695487, za rok 2021.

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 28. 2. 2022

           

                                                                                                         

81/22

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Ptáčkem, bytem XX na část pozemku parc. č. 51/2 o výměře 5 m2 v k. ú. Domoradice za účelem uskladnění palivového dřeva. Roční nájemné bude činit 56 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.   

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

82/22

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 25 uzavřené dne 13.08.2020 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Zemědělsko obchodní družstvo Zálší, IČ 00131725, kterým se v předmětu pachtu mění výměra části pozemku parc. č. 4082/17 z původních 3 231 m2 na 6 376 m2 a výměra části pozemku parc. č. 5213/2 z původních 2 808 m2 na 4 163 m2, vše v k. ú. Vysoké Mýto. Celkové roční pachtovné se zvýší o 2 025 Kč + aktuální sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

83/22

Rada města schvaluje

zavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. 14 uzavřené dne 18.02.2019 mezi městem Vysokým Mýtem a Vladimírem Slavíkem, IČ 44473192, kterým se do předmětu pachtu doplní část pozemku parc. č. 10494 o výměře 1905 m2 v k. ú. Vysoké Mýto. Celkové roční pachtovné se zvýší o 857 Kč + aktuální sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

        

                                                                                                                       

84/22

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě č. 23 uzavřené dne 24.02.2020 mezi městem Vysokým Mýtem a společností VS Lhůta společnost s ručením omezeným (s.r.o.), IČ 49812467, kterým se do předmětu pachtu doplní část pozemku parc. č. 4643/43 o výměře 907 m2 a část pozemku parc. č. 4644/139 o výměře 176 m2, vše v k. ú. Vysoké Mýto. Celkové roční pachtovné se zvýší o 487 Kč + aktuální sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

85/22

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 02 uzavřené dne 16.04.2015 mezi městem Vysokým Mýtem a Josefem Michalcem, IČ 03580032, kterým se do předmětu pachtu doplní část pozemku parc. č. 3359/3 o výměře 281 m2 a část pozemku parc. č.  3359/1 o výměře 2 860 m2, vše v k. ú. Vysoké Mýto. Celkové roční pachtovné se zvýší o 1 413 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

               

                                                                                                           

86/22

Rada města zrušuje

Usnesení č. 793/21 a 794/21 ze dne 24.11.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

               

                                                                                                           

87/22

Rada města schvaluje

prodej níže uvedených movitých věcí společnosti WEKUS spol. s r.o., IČ: 25013831 za celkovou kupní cenu 932.446 Kč + 38Kč/1kg nerezového plynového potrubí. Ke kupní ceně bude připočtena aktuální sazba DPH.

87 22 obr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

88/22

Rada města schvaluje

prodej níže uvedených movitých věcí společnosti Energy financial group a.s., IČ: 05235472 za celkovou kupní cenu 103.160 Kč. Ke kupní ceně bude připočtena aktuální sazba DPH.

88 22 obr

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

89/22

Rada města schvaluje

uzavření dodatku k pachtovní smlouvě uzavřené dne 11.09.2017 mezi městem Vysokým Mýtem a Městskými lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., ve kterém bude poslední odstavec článku 2.1. nahrazen textem: Současně propachtovatel převádí na pachtýře veškerá práva a povinnosti spojené s jeho účastí v honebních společenstvech, kdy na předmětu pachtu pachtýř vykonává právo myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pachtýř je oprávněn propachtovatele v plném rozsahu práv a povinností zastupovat s tím, že mu náleží veškeré užitky z těchto vztahů vyplývající.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

90/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800103636/2/BVB/P mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4865 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „OBCHODNÍ AREÁL, HUSOVA UL. č.p. 452, SAMOOBSLUŽNÉ MYCÍ BOXY VYSOKÉ MÝTO na p.p.č. 1515/175 k.ú. Vysoké Mýto“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve 200 Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2022