Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2022-03 ze dne 2. 2. 2022

08.02.22

 

Souhrn usnesení č. 3/2022 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 2. 2. 2022

                                                                      

 

 

48/22

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 2. 2. 2022.

           

                                                                                                         

49/22

Rada města schvaluje

návrh na koupi dvou obrazů – Vysoké Mýto od Václava Prágra za částku 10 000,- korun
a Na samotě od Jana Šplíchala za částku 15 000,- korun. Pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním kupních smluv a převzetím děl.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 20. 2. 2022

      

                                                                                                                     

50/22

Rada města schvaluje

přestěhování paní Pavleové, nar. XX, bytem XX z bytu č. 102 do bytu č. 221.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

      

                                                                                                                     

51/22

Rada města schvaluje

přidělení bytu č.15 v DPS Javornického 432 paní Rambouskové Janě, nar. XX bytem XX
a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 28.2.2025.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

 

                                                                                                                                 

52/22

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

  1. poskytnutí individuální investiční dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí ve výši Kč 250 000,- na nákup nového automobilu pro projekt senior doprava ve Vysokém Mýtě v roce 2022.
  1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 9. 2020, č. usnesení 135/20

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

53/22

Rada města schvaluje

I.  poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. na projekt „Slavnostní vyhlášení Nejúspěšnějších sportovců okresu Ústí nad Orlicí za rok 2021 - 53. ročník“, ve výši 5.000 Kč, dle předloženého návrhu.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, č. usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

      

                                                                                                                     

54/22

Rada města schvaluje

čerpání rezervního fondu Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, dle předložené žádosti.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

55/22

Rada města schvaluje

výroční zprávu města Vysokého Mýta o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Mgr. Marie Lněničková

Termín:       28. 2. 2022

 

                                                                                                                                 

56/22

Rada města souhlasí

s užitím znaku města Vysokého Mýta spolkem Podorlický Veterán Club, z. s. na propagačních materiálech Orientačního závodu historických vozidel, jehož účastníci 29. 5. 2022 navštíví Muzeum českého karosářství ve Vysokém Mýtě. 

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 28. 2. 2022

 

                                                                                                                                 

57/22

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele akce „Vysoké Mýto, ul. 9. května – stavební úpravy“, dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 03. 2022

 

                                                                                                                                 

58/22

Rada města schvaluje
podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Pardubického kraje „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022 – Podprogram 3“ na realizaci projektu „Vysoké Mýto, Pražská brána – opravy velké věže.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 01. 2022

 

                                                                                                                                 

59/22

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce akce, „Havlíčkovy sady - revitalizace parkuˮ. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25953818, se sídlem Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 14.982.953,18 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

60/22

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25953818, se sídlem Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem akce: „Havlíčkovy sady - revitalizace parkuˮ za nabídkovou cenu 14.982.953,18 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 28. 02. 2022

 

                                                                                                         

61/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 57415_1/VB „Reko RS Vysoké Mýto - Jungmannovy sady“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 433/1 a 472/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrických plánů č. 4553-1389/2021 (STL plynovod), č. 4554-1389/2021 (NTL plynovod) a č. 4555-1389/2021 (budova regulační stanice plynu). Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 14.400 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2022

 

 

62/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900096342/1/2022 mezi městem Vysokým Mýtem jako povinným, společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno jako oprávněným a manželi Tomášem a Kateřinou Kramčaninovými, oba trvale bytem XX jako investorem stavby „ROZ, Vysoké Mýto – Střibříkova - plynovodní přípojka“; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4788 a 4789/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4503-93/2021. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 8.000 Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2022

               

                                                                                    

63/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č. 4643/83 a 4643/57, obojí orná půda, vše v k.ú. Vysoké Mýto, od vlastníka za kupní cenu ve výši 9.353.600 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2022

 

                                                                                                                       

64/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje volební řád pro volbu držitelů Cen města Vysokého Mýta za rok 2021. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty 

Termín: 16.02.2022                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                           

65/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města jmenuje volební komisi pro volbu držitelů Cen města Vysokého Mýta za rok 2021 ve složení: Mgr. Marie Lněničková, JUDr. Libor Poláček, Bc. Petra Klasovitá.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 16.02.2022

 

                                                                                                                                             

66/22

Rada města schvaluje

termín konání slavnostního večera u příležitosti předávání Cen města Vysokého Mýta za rok 2021 dne 10.03.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty 

Termín: 10.03.2022

                                                                                                

 

67/22

Rada města schvaluje

zapojení města Vysokého Mýta do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet 2022“ na protest proti porušování lidských práv v Tibetu formou vyvěšení vlajky Tibetu na budovu Městského úřadu ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92, dne 10.03.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 10.03.2022