Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č.2022-02 ze dne 19. 1. 2022

21.01.22

Souhrn usnesení č. 2/2022 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 19. 1. 2022

                                                                      

 

                       

24/22

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 19. 1. 2022.

 

25/22                                                                                     

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení míst zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů se společností ECOBAT s.r.o., Soborská 1302/8, 16 00 Praha 6, IČ 26725967, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

26/22

Rada města stanovuje

Časový plán opatření PZKO 2020+ Vysoké Mýto (Program zlepšování kvality ovzduší).

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

27/22

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 28/ORM/2021 ze dne 19. 05. 2021 s firmou ELESTAV s.r.o., IČ: 25993046, se sídlem Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto pro akci „ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151“ v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 02. 2022

                                                                                                                                 

28/22

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele akce „Náves Lipová“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 01. 2022

 

29/22                                                                                                

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12.02.2021 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 s firmou AGILE spol. s r.o., IČ: 15030741, Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto pro akci „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 1. etapa“ v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.02.2022

                                                                                                                                 

 

30/22

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 56/ORM/2021 ze dne 11.10.2021 s firmou AGILE spol. s r.o., IČ: 15030741, Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto pro akci „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa“ v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.02.2022

                                                                                                                                 

31/22

Rada města schvaluje

Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého města VM na rok 2022.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                                 

32/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o spořícím účtu s výpovědí mezi městem Vysokým Mýtem a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33 čp.969, PSČ 114 07, IČO 45317054 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2022

                                                                                                                                 

33/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou mezi městem Vysokým Mýtem a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33 čp.969, PSČ 114 07, IČO 45317054 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2022

                                                                                                                                 

34/22

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.13-2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                                 

35/22

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.2-2022.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                                 

36/22

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 92-229/2021 označený jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 125/4) o výměře 74 m2 v k.ú. Svařeň. Původní pozemek parc. č. 125/4 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

37/22

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 92-229/2021 označeného jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 125/4) o výměře 74 m2 v k.ú. Svařeň kupujícím: manželé Milan Bandurčin, nar. xx a Zdena Bandurčin, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 17.800 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2022

                                                                                                                                 

38/22

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Základní škola a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., IČ 25916092 na část pozemku parc. č. 4664/2 v k. ú. Vysoké Mýto o výměře 260 m2 při splnění podmínek stanovených architektem města. Účel výpůjčky: školní zahrada pro žáky. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

39/22

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 25 uzavřené dne 13.08.2020 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Zemědělsko obchodní družstvo Zálší, IČ 00131725, kterým se v předmětu pachtu mění výměra části pozemku parc. č. 4082/17 z původních 3 231 m2 na 6 376 m2 a výměra části pozemku parc. č. 5213/2 z původních 2 808 m2 na 4 163 m2, vše v k. ú. Vysoké Mýto. Celkové roční pachtovné se zvýší o 2 025 Kč + aktuální sazba DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

40/22

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě č. 14 uzavřené dne 18.02.2019 mezi městem Vysokým Mýtem a Vladimírem Slavíkem, IČ 44473192, kterým se do předmětu pachtu doplní část pozemku parc. č. 10494 o výměře 1905 m2 v k. ú. Vysoké Mýto. Celkové roční pachtovné se zvýší o 857 Kč + aktuální sazba DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                               

41/22

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě č. 23 uzavřené dne 24.02.2020 mezi městem Vysokým Mýtem a společností VS Lhůta společnost s ručením omezeným (s.r.o.), IČ 49812467, kterým se do předmětu pachtu doplní část pozemku parc. č. 4643/43 o výměře 907 m2 a část pozemku parc. č. 4644/139 o výměře 176 m2, vše v k. ú. Vysoké Mýto. Celkové roční pachtovné se zvýší o 487 Kč + aktuální sazba DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

42/22

Rada města schvaluje

ukončení nájemního vztahu, vzniklého na základě smlouvy č. 483 o nájmu části pozemku ze dne 30.09.2004 dohodou ke dni 31.01.2022.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

43/22

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce „Lávka u Dolní Karosy, Vysoké Mýto“ mezi městem Vysokým Mýtem, jako vlastníkem panujících pozemků parc. č. 394/3 a 4895/7 v k.ú. Vysoké Mýto a Povodím Labe, státním podnikem, IČO 70890005, jako vlastníkem služebných pozemků parc. č. 5156/4 a 5156/13 v k.ú. vysoké Mýto, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4531-528/2021. Celková výše úplaty činí 4.770 Kč. Zřízení věcného břemene je osvobozeno od DPH v souladu s § 4 odst. 4 písm. g) a § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.06.2022

                                                                                                                                             

44/22

Rada města osvědčuje

níže uvedený výsledek losování žadatelů o přidělení městského bytu V Břízkách 779, byt č. 5, Vysoké Mýto

  1. Kusí Daniel a Marie

Náhradníci:     2.    Ivanjuk  Lukáš

                       3.    Vlach Jaroslav

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

45/22

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 450 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Kroulíkem Františkem, nar. xx, trvale bytem xx, na dobu určitou 1 rok, od 01.12.2021 do 30.11.2022.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                 

46/22

Rada města neschvaluje

přednostní přidělení bytu pro paní Tillovou Zuzanu, nar. xx.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                 

47/22

Rada města schvaluje

rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2022, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned