Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2021-25 ze dne 22.12.2021

27.12.21

Souhrn usnesení č. 25/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 22. 12. 2021

                                                                      

                                                                                  

 

850/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 22. 12. 2021.

                                                                                                                                 

851/21

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.11-2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

852/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem Jiřím Fuksou, bytem xx na část pozemku parc. č. 51/2 o výměře 4 m2 v k. ú. Domoradice za účelem uskladnění písku. Roční nájemné bude činit 45 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.   

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

853/21

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostor – sál, vestibul, zádveří a sociální zařízení o celkové výměře 189 m2 v budově č. p. 74, tvořící součást pozemku st. p. č. 9/2 v k. ú. Domoradice společnosti MPK net s.r.o., IČ 02488701. Účel pronájmu: sklad a výdejní místo loveckých potřeb včetně loveckých a sportovních zbraní. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 20 000 Kč (cena je včetně DPH). Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Termín: ihned

 

854/21

Rada města schvaluje

užívání části nám. Přemysla Otakara II. spolkem Junák – český skaut, středisko Vysoké Mýto, z. s., IČ 49312367 za účelem umístění stolu na předávání betlémského světla dne 23.12.2021 od 14:00 hodin do 19:00 hodin. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel

v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

855/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2020561 /VB/1, Vysoké Mýto, Fügnerova, 5 - kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4790 a 4807 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4493-411/2021. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 11.800 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.01.2022

                                                                                                                                 

856/21

Rada města schvaluje

záměr prodat k demontáži ocelovou montovanou halu rozměr 40 x 10 m stojící na pozemku parc. č. 1922/2 v k.ú. Vysoké Mýto s podmínkou provedení demontáže do 30.04.2022.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                           

857/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej ocelové montované haly rozměr 40 x 10 m stojící na pozemku parc. č. 1922/2 v k.ú. Vysoké Mýto k demontáži společnosti ZERZÁN s.r.o., IČ 26947323, za kupní cenu ve výši 10.000 Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.02.2022   

 

858/21                                                                                   

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 776 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Nejedlou Renatou, nar. xx, trvale bytem xx na dobu určitou 1 rok, tj. od 01.02.2022 do 31.01.2023.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

859/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 781 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Michalcovou Šárkou, nar. xx, trvale bytem xx na dobu určitou 1 rok, tj. od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

 

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                 

860/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 188 na nám. Přem. Ot. II ve Vysokém Mýtě s paní Jiroušovou Danielou, nar. xx, trvale bytem xx,  na dobu určitou 1 rok, tj. od 01.12.2021 do 30.11.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                 

861/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 715 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Kynclovými Pavlou, nar. xx a Michalem, nar. xx, oba trvale bytem xx, na dobu určitou ½ roku, tj. od 01.02.2022 do 31.07.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                  (

862/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 779 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Foglovými Renatou, nar. xx, trvale bytem xx a Janem, nar. xx, trvale bytem xx, na dobu určitou ½ roku, tj. od 01.11.2021 do 30.04.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                 

863/21

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12.02.2021 ve znění dodatku č. 1 s firmou AGILE spol. s r.o., IČ: 15030741, Mírové nám. 133, 566 01 Ústí nad Orlicí pro akci „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 1. etapa“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.01.2022

           

                                                                                                         

864/21

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 53/ORM/2021 ze dne 21.09.2021 s firmou Pario s.r.o., IČ: 25288555, se sídlem Denisovo náměstí 791/1a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové pro akci „Vysoké Mýto, Pražská brána – opravy velké věže“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.01.2022

                                                                                                                                 

865/21

Rada města schvaluje

poskytnutí daru po 1 ks parkovací známky města Vysokého Mýta na rok 2022 v hodnotě 5.000,- Kč městům Žamberk, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Litomyšl a Choceň a dále organizacím Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČ 281 17 557, Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí, IČ 00426261 a Naděje, IČ 00570931, které zajišťují dopravu seniorů v našem městě.

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

                                                                                                                                 

866/21

Rada města schvaluje

poskytnutí daru ve formě 3 ks parkovacích známek města Vysokého Mýta na rok 2022 v celkové hodnotě 1.500,- Kč společnosti Naděje – domácí zdravotní péče s.r.o., IČ 27553248, která je poskytovatelem zdravotní péče v našem městě.

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

                                                                                                                                   

867/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo s p. Radkem Štěpánem, bytem Sruby 61, PSČ 565 44 Sruby, IČ: 87809974 na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 za konečnou cenu díla 240.000 Kč. Předmětem smlouvy je:

-       výroba filmových reportáží o činnosti města Vysokého Mýta a o kulturních, sportovních, společenských a dalších akcích a aktivitách ve městě,

-       výroba krátkých filmových reportáží podle aktuálnosti témat.

 

Zodpovídá: vedoucí oboru kanceláře starosty

Termín: ihned

                                                                                                                                 

868/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje předložený program jednání.
                                                                                                                                             

                                                                                                           

869/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s.r.o. schvaluje předložený plán činnosti a rozpočtu na rok 2022.


870/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí plnění úkolů roku 2021 k 30. 11. 2021.
                                                                                                                                             

 

871/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje odměnu jednateli Bohumíru Machatovi dle předloženého návrhu.